• Tartalom

2013. évi CLXVI. törvény

2013. évi CLXVI. törvény

a közútkezelői feladatok átadásáról1

2013.11.02.

1. § (1) Az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) az országos közúthálózat – ide nem értve a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett gyorsforgalmi utakat – közútkezelői (fenntartási, üzemeltetési, karbantartási, rekonstrukciós, fejlesztési és felújítási) feladatait a közútkezelői tevékenység ellátásának biztosításához szükséges eszközökkel, vagyonnal, vagyoni értékű jogokkal, szerződésekkel, továbbá munkavállalókkal együtt – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – 2013. november 1-jével a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MK Zrt.) részére ingyenes üzletágátadás keretében átadja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közútkezelői tevékenység tekintetében a feladat- és üzletágátadással összefüggő szerződésekbe jogutódként a polgári jogi és a munkajogi szabályok alkalmazásával – e törvény erejénél fogva – 2013. november 1-jétől az ÁAK Zrt. helyébe az MK Zrt. lép.

(3) Az ÁAK Zrt. mint átadó és az MK Zrt. mint átvevő a közútkezelői tevékenység ingyenes üzletágátadására egymással szerződést kötnek a közútkezelői tevékenység átadásának részletes feltételeiről.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott ingyenes üzletágátadás kapcsán, a (3) bekezdésben foglalt szerződés alapján térítés nélkül átadott vagyont az átvevő MK Zrt. az átadó ÁAK Zrt. által kimutatott könyv szerinti értéken veszi át és veszi nyilvántartásba. E rendelkezés irányadó azon ingatlanvagyonra is, amely az (1) bekezdésben foglalt közútkezelői tevékenység átadása céljából kerül átadásra.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott ingyenes üzletágátadás kapcsán az e törvény alapján bejegyzésre kerülő tulajdonjog és vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló eljárás, valamint az egyéb vagyon tulajdonjogának átadásával kapcsolatos hatósági eljárás díjmentes. A közútkezelői tevékenység átadásához kapcsolódó közbeszerzési szerződések módosításakor felmerülő tájékoztató közzétételével kapcsolatos díj, költség megfizetése alól az arra kötelezett mentesül.

2. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. október 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. § (3)–(5) bekezdése, a 3. § és a 4. § 2013. november 1-jén lép hatályba.

3–4. §2

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. október 21.

2

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére