• Tartalom

167/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

167/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.06.06.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek)

b) aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje az 5 órát meghaladja,”

(2) Az R. 4. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek)

d) akinek az utolsó munkahelye nem annál a foglalkoztatónál volt, amellyel munkaviszonyt létesít,”

(3) Az R. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott személyek tekintetében az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időtartamot nem kell vizsgálni.”

(4) Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A támogatás iránti kérelmet
a) a foglalkoztatás megkezdését megelőzően, vagy
b) ha a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítésére a kérelem benyújtását megelőzően sor került, akkor legkésőbb a jogviszony létesítését követő 30 napon belül
kell benyújtani.”

(5) Az R. 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 4. § és 5. § alkalmazásában
a) munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony,
b) munkavállaló: az, aki az a) pontban meghatározott munkaviszonyban, jogviszonyban áll,
c) munkaszerződés: a munka törvénykönyve szerinti munkaszerződés, valamint a kinevezés és az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szerződés.”

2. § Az R. 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizennyolc hónap.
(2) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a támogatás folyósítási időtartamának
a) első harmadában 100 ezer Ft-ot,
b) második harmadában a 60 ezer Ft-ot,
c) harmadik harmadában a 40 ezer Ft-ot
nem haladhatja meg.
(3) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a támogatás folyósítási időtartamának
a) első harmadában a 150 ezer Ft-ot,
b) második harmadában a 90 ezer Ft-ot,
c) harmadik harmadában a 60 ezer Ft-ot
nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a támogatás feltételeinek.
(4) A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a támogatás folyósítási időtartamának
a) első harmadában a 200 ezer Ft-ot,
b) második harmadában a 120 ezer Ft-ot,
c) harmadik harmadában a 80 ezer Ft-ot
nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel.”

3. § Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 4. §-ban meghatározott támogatás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, valamint az utolsó munkavégzési helyének megnevezését. A kérelemhez
a) a 4. § (6) bekezdés a) pont szerinti esetben legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napon belül a kérelmezőnek csatolnia kell a 4. § (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti dokumentumokat,
b) a 4. § (6) bekezdés b) pont szerinti esetben a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell 4. § (4) bekezdés b) pontja szerinti dokumentumot, valamint legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napon belül csatolnia kell 4. § (4) bekezdés c) pontja szerinti dokumentumot
továbbá a támogatás feltételeire vonatkozó nyilatkozatait.”

4. § (1) Az R. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 4. §-ban meghatározott támogatás esetén az ügyintézési határidő 45 nap.”

(2) Az R. 7. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 4. §-ban meghatározott támogatást a munkavállaló részére a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását követően utólag kell folyósítani. A munkavállaló kérelmére a költségek megelőlegezése céljából a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerve (a továbbiakban: kirendeltség) egy alkalommal 2 havi támogatási előleget nyújt.”

(3) Az R. 7. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 2. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a foglalkoztatni kívánt személyt álláskeresőként nyilvántartó kirendeltség, a 3. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat – a munkaügyi központ illetékességi területén kívül lakó és a csoportos személyszállításban részt vevő munkavállalókra vonatkozóan is – a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes kirendeltség, a 4. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a foglalkoztatni kívánt személyt álláskeresőként nyilvántartó kirendeltség látja el. A 4. §-ban meghatározott támogatás elszámolásával kapcsolatos ügyekben az ügyfél tartózkodási helye szerint illetékes kirendeltség is eljárhat.”

5. § Az R.

a) 4. § (1) bekezdés c) pontjában az „a hat órát” szövegrész helyébe az „az 5 órát”,

b) 7. § (4) és (6) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrész helyébe a „kirendeltség”

szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R. 4. § (4) bekezdés a) pontjában és (7) bekezdés a) pontjában a „ , közalkalmazotti jogviszonya” szövegrész.

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. június 7. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére