• Tartalom

17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet

17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.02.01.

A Kormány a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A büntetés-végrehajtási szervezetet – a Kormány, a kormánybizottságok, az önálló szabályozó szervek kivételével, továbbá a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a központi államigazgatási szervek, a rendvédelmi szervek, az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló, az egészségügy területén működő országos intézetek, valamint az állam tulajdonába, illetve fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények, továbbá a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó szociális intézmények, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban együtt: Kedvezményezett) részére, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében, a megkötött ellátási megállapodás vagy szerződés alapján, az e célra rendelkezésre bocsátott források erejéig ellátási kötelezettség terheli. E rendelet hatálya az autonóm államigazgatási szervekre abban az esetben terjed ki, amennyiben a Központi Ellátó Szerv felé igénybejelentéssel élnek. A Központi Ellátó Szerv megkeresésére az autonóm államigazgatási szerveknek kötelezettségük nem áll fenn.”

(2) A Kr. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet hatálya nem terjed ki azokra a szervekre, amelyek ellátása a BM rendelet alapján valósul meg.”

(3) A Kr. 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) E rendelet hatálya nem terjed ki azokra az európai uniós támogatással megvalósuló beszerzésekre, amelyek értéke meghaladja a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) meghatározott közbeszerzési értékhatárt.”

2. § (1) A Kr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a Központi Ellátó Szerv kizárólag minőségi okból nem képes a Kedvezményezett által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítására fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságot kijelölni, akkor az ellátási igény megérkezésétől számított 10 napon belüli időpontra a Kedvezményezettel tárgyalást kezdeményezhet. A szerződéses ajánlatot a Kedvezményezett jogosult elutasítani, amennyiben jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott előírással alátámasztottan bizonyítja a Központi Ellátó Szervnek az általa elvárt minőséghez fűződő különös indokait. Ez esetben a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.”

(2) A Kr. 3. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) Amennyiben a Kedvezményezett a tárgyalás eredményeként a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elfogadja, a termék előállítására vagy a szolgáltatás nyújtására kijelölt, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági társasággal a (3) bekezdés szerint szerződés kerül megkötésre. A tárgyalás eredménytelensége esetén a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.”

3. § (1) A Kr. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben a Központi Ellátó Szerv kizárólag minőségi okból nem képes a Kedvezményezett által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítására, akkor tárgyév február 5-éig a Kedvezményezettel tárgyalást kezdeményezhet. A szerződéses ajánlatot a Kedvezményezett jogosult elutasítani, amennyiben jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott előírással alátámasztottan bizonyítja a Központi Ellátó Szervnek az általa elvárt minőséghez fűződő különös indokait. Ez esetben a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.”
„(4b) Amennyiben a Kedvezményezett a tárgyalás eredményeként a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elfogadja, az ellátási megállapodást tárgyév március 20-áig kötelesek megkötni. A tárgyalás eredménytelensége esetén a Központi Ellátó Szerv kiadja az 1. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.”

4. § A Kr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § Az államháztartásról szóló törvény vagy a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján előirányzat átcsoportosításra jogosult szerv a megkötött ellátási megállapodásnak megfelelően a Kedvezményezettek tárgyévi – a természetbeni ellátás jellegének megfelelő – előirányzatából a Központi Ellátó Szerv által biztosított termékek és szolgáltatások ellenértékét az ellátási megállapodásnak az előirányzat átcsoportosításra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított 30 napon belül egyszeri jelleggel, a büntetés-végrehajtás tárgyévi előirányzatához átcsoportosítja.”

5. § A Kr. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kedvezményezett elállása vagy a teljesítés lehetetlenülése esetén az államháztartásról szóló törvény vagy a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján előirányzat átcsoportosításra jogosult szerv a büntetés-végrehajtás tárgyévi előirányzatából a 8. § alapján átcsoportosított előirányzatot a Kedvezményezett előirányzatához a Központi Ellátó Szervnek a Kedvezményezett elállásáról vagy az ellátási megállapodás lehetetlenüléséről szóló értesítésének beérkezésétől számított 30 napon belül átcsoportosítja.”

6. § (1) A Kr. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kedvezményezett irányítását végző minisztérium ellenőrzési szerve, Kormány irányítása alá tartozó Kedvezményezett esetén a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a Központi Ellátó Szerv 13. § (2) bekezdésében meghatározott jelentése, valamint a Kedvezményezettektől történő adatbekérések alapján évente utólag ellenőrzi, hogy a Kedvezményezettnek a 3. § (4) és (5) bekezdésében, a 6. § (4) és (7) bekezdésében vagy a 7. § (2) bekezdésében foglaltakra alapozott elutasítása, valamint a 10. § (1) bekezdése szerinti elállása az e rendeletben foglaltaknak megfelelt, illetve, hogy az egyéb beszerzés nem az e rendelet indokolatlan mellőzésével történt.”

(2) A Kr. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Magyar Honvédség, valamint az autonóm államigazgatási szervek kivételével a Kedvezményezettek a BM rendeletben meghatározott, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan kötelesek a tárgyévet követő év június 30-áig az irányításukat végző minisztérium ellenőrzési szervének, a Kormány irányítása alá tartozó Kedvezményezettek a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak megküldeni az 1. mellékletben meghatározott adatokat.”

7. § A Kr. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Központi Ellátó Szerv köteles a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter útján a Kormány részére beszámolni az általa a tárgyévben végzett tevékenységről a következő év június 30-áig az alábbi szempontok szerint:
a) a megkötött ellátási megállapodások és azok teljesítése,
b) a megkötött szerződések teljesítése,
c) Kedvezményezett elállása a megkötött ellátási megállapodástól, vagy az ellátási megállapodás lehetetlenülése,
d) az 1. § (4) bekezdése alapján kiadott nyilatkozatok, továbbá
e) a Kedvezményezett által elutasított ajánlatok.”

8. § A Kr. 5. § (2) bekezdésében a „közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény” szövegrész helyébe a „Kbt.” szöveg lép.

9. § A Kr. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

10. § Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelethez

1. Kedvezményezett neve;
2. A nyilatkozattal érintett időszak (év, hónap, nap);
3. (Köz)beszerzés konkrét tárgya;
4. (Köz)beszerzés mennyisége (mértékegység megadásával);
5. (Köz)beszerzés teljes értéke (nettó Ft);
6. (Köz)beszerzés ideje (év, hónap);
7. (Köz)beszerzés fajtája;
8. (Köz)beszerzési eljárás fajtája, fogvatartottaktól történt beszerzés, Kbt. egyéb kivételi körébe tartozó beszerzés, stb.;
9. Amennyiben nem az e rendelet alapján történt a beszerzés, ennek okát a Kedvezményezett röviden indokolja meg, és nyilatkozzon, hogy a Központi Ellátó Szervtől történő árajánlat kérésre sor került-e;
10. Dátum;
11. Nyilatkozattételre jogosult személy neve, beosztása.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére