• Tartalom

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

2023.12.01.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), b) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §1 (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 76. § (1) bekezdés a) és c)–g) pontjában foglalt feladatainak végrehajtása érdekében biztosítja

a) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó, a Ve. 76. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások elektronikus adatfeldolgozását végző,

b) a választási szervek közötti kommunikációt, valamint a választási pénzügyi, logisztikai feladatokat támogató,

c) a választópolgárok számára a központi névjegyzékkel, valamint a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek elektronikus benyújtását és elbírálását biztosító,

d) a választások hivatalos honlapjának – beleértve a választási tájékoztató rendszert – működését biztosító,

e) egyes választási iratok digitalizálását, a választási eredmények, előzetes adatok konzisztenciáját, adatmonitorozását, valamint a katasztrófahelyzet elhárítása érdekében üzemeltetett,

f) az a) és b) pont szerinti informatikai rendszerek központi felhasználókezelését és a felhasználók központi azonosítását végző

informatikai rendszert, ideértve ezen informatikai rendszerek biztonságos kommunikációját biztosító informatikai hálózatot, továbbá az a)–f) pont szerinti informatikai rendszerekkel biztonságos hálózati kapcsolatban lévő számítógépes munkaállomásokat (a továbbiakban együtt: választási informatikai rendszer).

(2) A választási informatikai rendszer része

a) az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kezelt állami nyilvántartások informatikai infrastruktúrájának működését biztosító számítóközpontnak,

b) a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti Kormányzati Adatközpontnak és

c) az ezekkel biztonságos hálózati kapcsolatban lévő számítógépes munkaállomásokra épülő informatikai rendszernek.

(3) A miniszter a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ) útján üzemelteti a választási informatikai rendszer működtetési környezetének infrastrukturális hátterét és biztosítja annak elérhetőségét a választási iroda részére a Ve.-ben foglalt feladatok végrehajtásához.

(4) A (3) bekezdés szerinti közszolgáltatások ellentételezését a miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetéséből közszolgáltatási megállapodás útján biztosítja.

(5) Az NVI és a NISZ szolgáltatási szerződésben állapodnak meg a választási informatikai rendszer infrastrukturális üzemeltetésének feltételeiről és a szolgáltatási szintekről.

(6) A választási informatikai rendszer fejlesztője és üzemeltetője a választási informatikai biztonsági ellenőrzések elvégzéséhez a választásban érintett rendszerek és infrastruktúrák vonatkozásában rendelkezésre bocsátja a szükséges naplóállományokat és egyéb információkat, vagy az NVI kérésére – az NVI által megadott szempontok alapján – elvégzi ezen naplóállományok vizsgálatát.

2. §2 (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv közvetlen adatkapcsolaton keresztül biztosítja az NVI részére a Ve. 2. melléklet a)–e) pontja, i) pont ia) alpontja, valamint p) és q) pontja szerinti adatok központi névjegyzékbe történő átvezetését a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásból (a továbbiakban: SZL).

(2) Az NVI a választópolgár 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kérelmének, illetve szavazási irata érvényességének elbírálása, továbbá népszavazási kezdeményezése során a személyazonosság megállapítása céljából

a) a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából átveszi a választópolgár természetes személyazonosító adatait, valamint az adott okmány érvényességének dátumát és az esetleges érvénytelenség tényét, ha a választópolgár a vezetői engedélyének számát adta meg,

b) az útiokmány-nyilvántartásból átveszi a választópolgár természetes személyazonosító adatait, valamint az adott okmány érvényességének dátumát és az esetleges érvénytelenség tényét és okát, ha a választópolgár az útlevelének számát adta meg.

3. §3 (1)4 Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti informatikai rendszerbe a felhasználó a központi felhasználókezelést, központi azonosítást, biztonságos, egy ponton történő bejelentkezést biztosító alkalmazáson keresztül, kétfaktoros autentikációval léphet be.

(2) Az NVI gondoskodik az informatikai rendszerbe történt bejelentkezés, betekintés, adatlekérés, adatmódosítás naplózásáról és a napló adatainak öt évig történő megőrzéséről.

4. §5 A szavazási levélcsomag átvételére kijelölt települések és külképviseletek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

5. § E rendelet alkalmazásában választópolgárnak kell tekinteni a tizenhetedik életévét betöltött, a központi névjegyzékbe való felvételre jogosult polgárt is.

II. Fejezet

A NÉVJEGYZÉK6

1. A választópolgárok tájékoztatása

6. §7 (1) Az NVI a választások hivatalos honlapján folyamatosan tájékoztatja a választópolgárokat a névjegyzékkel összefüggő kérelmekkel kapcsolatos tudnivalókról, és elérhetővé teszi a kérelemnyomtatványokat.

(2) Az NVI a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem, illetve az adatmódosítási, hosszabbítási, törlési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról

a) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat

aa) az országgyűlési képviselők általános választását – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – megelőző év októberében,

ab) az országos népszavazási kezdeményezés aláírásai ellenőrzésének eredményét megállapító határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül, ha az érvényes aláírások száma a kétszázezret eléri,

b) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, de Magyarországon élő vagy az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkező választópolgárokat az Európai Parlament tagjai választása évének februárjában tájékoztatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást

a) a központi névjegyzékben nem, de az SZL-ben szereplő választópolgár részére az SZL-ben nyilvántartott magyarországi tartózkodási helyére, annak hiányában lakóhelyére,

b) a központi névjegyzékben szereplő választópolgár részére a Ve. 92. § (4) bekezdése szerinti e-mail-címére vagy postacímére

kell megküldeni.

(4) A (2) és a (3) bekezdés rendelkezéseit csak abban az esetben kell alkalmazni, ha azok alkalmazására a (2) bekezdésben megjelölt hónap első napját megelőző egy éven belül nem került sor.

(5) Az NVI a szavazás napját megelőző harmincadik napig a (3) bekezdés b) pontja szerinti módon tájékoztatja a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérő választópolgárokat a levélcsomag átvételének pontos helyéről és idejéről.

(6) A (2) és az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást a kettős állampolgárságot tiltó országokban lévő postacímekre a külképviseleten keresztül is eljuttathatja az NVI.

(7) A (2) bekezdés szerinti, postai úton olyan országba küldött tájékoztatáshoz, ahol az 1. melléklet 2. pontja szerinti külképviselet működik, a névjegyzékbe vétellel, módosítással, hosszabbítással, törléssel kapcsolatos nyomtatványt is mellékelni kell.

(8) Az NVI – a külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) közreműködésével – a külképviseleteken elhelyezett hirdetmények, szórólapok útján folyamatosan tájékoztatja a választópolgárokat a névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtásával, valamint a választással kapcsolatos egyéb tudnivalókról, és elérhetővé teszi a kérelemnyomtatványokat.

(9) A névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról szóló tájékoztatót, továbbá a kérelemnyomtatvány egy példányát

a) a KÜVI az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor, továbbá az útlevél vagy az állampolgársági bizonyítvány átadásakor,

b) a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI), ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a polgármester előtt tesz állampolgársági esküt vagy fogadalmat, annak letételekor,

c) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgársági bizonyítvány magyarországi címre történő megküldésével együtt

a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár részére átadja, illetve megküldi.

(10) Az NVI – a KÜVI közreműködésével – a helyi médiaszolgáltatás útján is tájékoztathatja a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról.

(11) Az NVI az Európai Parlament tagjai választásának évében január 31-ig a központi névjegyzékben szereplő valamennyi magyarországi lakcímmel rendelkező uniós állampolgárnak a (3) bekezdés b) pontja szerinti módon megküldi a Ve. 334. §-ában foglalt kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat.

2. A kérelem fogadása

7. §8 (1) A választási iroda a személyesen, kézbesítési meghatalmazott útján, valamint levélben benyújtott kérelmet iktatja.

(2) Az NVI-hez elektronikus úton vagy levélben benyújtott kérelmet az NVI iktatja.

8. §9

9. §10

3. A kérelem elbírálása

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

4. A választási iroda döntése

14. §15

15. §16

5. Az iratok megőrzése

16. §17 A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár KÜVI-hez benyújtott kérelmét a KÜVI 5 évig megőrzi.

6. Automatikus felvétel, frissítés, törlés

17. §18

III. Fejezet

A VÁLASZTÓJOGGAL NEM RENDELKEZŐ POLGÁROK NYILVÁNTARTÁSA

7. Igazolás kiadása

18. §19

IV. Fejezet

A KÉPVISELŐK NYILVÁNTARTÁSA

19. §20 (1) A képviselők nyilvántartása tartalmazza annak megjelölését, hogy a képviselő, illetve a polgármester

a) melyik választáson, melyik választókerületben,

b) melyik jelölő szervezet jelöltjeként, illetve független jelöltként és

c) melyik nemzetiség jelöltjeként

szerzett mandátumot.

(2) Ha a képviselő a mandátum megüresedése miatt listáról szerez mandátumot, a nyilvántartás a választási bizottságnak a mandátum betöltéséről szóló határozatának számát is tartalmazza.

20. § (1) A választási iroda három napon belül átvezeti a nyilvántartásban a mandátum megüresedését.

(2) A választási iroda a határozat jogerőre emelkedését követő három napon belül átvezeti a nyilvántartásban a listás mandátum kiadását.

IV/A. Fejezet21

A BÍRSÁG MEGFIZETÉSE, A MÉDIATARTALOM-SZOLGÁLTATÓ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY E MINŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA, VALAMINT A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG VÁLASZTOTT TAGJAINAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE

20/A. §22 (1) A bírságot az NVI fizetési számlaszámára, átutalással kell megfizetni.

(2) A választási bizottság a bírság kiszabásáról szóló határozatban, a bírságot befizető pedig az átutalás közlemény rovatában feltünteti az egyedi bírságazonosítót.

(3)23 A Ve. 124. § (2) bekezdése szerinti bírságot kiszabó határozat tervezetének szövegét a bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő választási iroda az informatikai rendszerben állítja elő.

(4)24 A (3) bekezdéstől eltérő okból kiszabott bírság esetén a bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő választási iroda az informatikai rendszerben egyedi bírságazonosítót állít elő, amelyet a választási bizottság elnöke által kiadmányozott határozatban fel kell tüntetni.

(5)25 A bírság kiszabásáról szóló határozatot a – bírságot kiszabó kúriai döntés esetén a felülvizsgálati kérelemmel támadott határozatot hozó választási bizottság mellett működő – választási iroda a döntés meghozatala napján feltölti az informatikai rendszerbe. A választási iroda a határozat elleni jogorvoslati kérelem benyújtását, valamint a határozat jogerőre emelkedésének tényét és napját haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben.

20/B. § (1) A médiatartalom-szolgáltató képviseletében eljáró személy e minőségét személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal és

a) a médiatartalom-szolgáltató által a részére kiállított meghatalmazással, vagy

b) újságírói szakmai szervezet által kiállított sajtóigazolvánnyal igazolja.

(2) A külképviseleten a külképviseleti választási iroda a helyi körülményekre tekintettel e minőség igazolására más okiratot is elfogadhat.

20/C. §26 (1) A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) választott tagja az NVB ülésén való megjelenése kapcsán felmerült, indokolt és az NVI nevére kiállított számviteli bizonylattal igazolt utazási és – ha Budapesten lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik – szállásköltsége megtérítésére jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott NVB tag utazásiköltség-térítésként

a) saját tulajdonában lévő gépjárművel történő utazás esetén

aa) üzemanyagköltségként a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendeletben a lökettérfogat szerint meghatározott alapnorma-átalány szerinti összeget,

ab) az üzemanyagköltségen kívüli minden más költség átalányaként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 11. számú mellékletében meghatározott általános személygépkocsi-normaköltség alapul vételével számított összeget,

ac) az NVB ülésén való részvétel ideje alatt felmerült parkolási költséget,

b) közforgalmú személyszállítási eszközzel történő utazás esetén a bérlet arányos részét vagy a menetjegy (helyjegy, pótjegy) 100%-át,

c) Budapest közigazgatási területének határától számított húsz kilométeres körzeten belül igénybe vett, az NVI által a részére biztosított taxikártyával kiegyenlített személytaxi-szolgáltatást

számolhatja el.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott NVB tag szállásköltség-térítésként legfeljebb vendégéjszakánként harmincezer forintot számolhat el.

(4) Az elszámolás dokumentumát az adott bizottsági ülést követő harminc napon belül kell az NVI-hez benyújtani.

(5) A jogszerűen elszámolható költség térítését az NVI legkésőbb az elszámolás dokumentumának benyújtását követő harmincadik napig az NVB választott tagjának fizetési számlájára utalja át.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)27

22. §28

23. §29

24. §30

1. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

A szavazási levélcsomag átvételére kijelölt települések és külképviseletek

1.31 A Ve. 277. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szavazási levélcsomagot a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a következő településeken veheti át:

a. Battonya (Békés vármegye)

b. Beregsurány (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye)

c. Biharkeresztes (Hajdú-Bihar vármegye)

d. Bódvaszilas (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye)

e. Csengersima (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye)

f. Fehérgyarmat (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye)

g. Kőszeg (Vas vármegye)

h. Létavértes (Hajdú-Bihar vármegye)

i. Letenye (Zala vármegye)

j. Letkés (Pest vármegye)

k. Makó (Csongrád-Csanád vármegye)

l. Nagylak (Csongrád-Csanád vármegye)

m. Nyírábrány (Hajdú-Bihar vármegye)

n. Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye)

o. Putnok (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye)

p. Rajka (Győr-Moson-Sopron vármegye)

q. Rédics (Zala vármegye)

r. Tiszabecs (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye)

s. Tompa (Bács-Kiskun vármegye)

t. Tornyosnémeti (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye)

u. Vámosszabadi (Győr-Moson-Sopron vármegye)

v. Záhony (Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye)

2. A Ve. 277. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szavazási levélcsomagot a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a következő külképviseleteken veheti át:

a. Magyarország Nagykövetsége, Belgrád

b. Magyarország Konzulátusa, Beregszász

c. Magyarország Nagykövetsége, Bukarest

d. Magyarország Főkonzulátusa, Csíkszereda

e. Magyarország Főkonzulátusa, Kassa

f. Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár

g. Magyarország Nagykövetsége, Pozsony

h. Magyarország Főkonzulátusa, Szabadka

i. Magyarország Főkonzulátusa, Ungvár

j.32 Magyarország Főkonzulátusa, Eszék

k.33 Magyarország Nagykövetsége, Kijev

l.34 Magyarország Főkonzulátusa, Lendva

2. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez35

3. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez36

4. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez37

5. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez38

1

Az 1. § a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § az 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 3. §-ával megállapított, a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A II. fejezet címe a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 7. § a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. §-t a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 9. §-t a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 10. §-t a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 11. §-t a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 12. §-t a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 13. §-t a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 14. §-t a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 15. §-t a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 16. § a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

18

A 17. §-t a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 18. §-t a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 19. § a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

21

A IV/A. fejezetet (20/A–20/C. §) a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelet 2. §-a iktatta be.

22

A 20/A. § a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 20/A. § (3) bekezdése a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

24

A 20/A. § (4) bekezdése a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

25

A 20/A. § (5) bekezdése a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

26

A 20/C. § a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

27

A 21. § (2) bekezdését a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 22. §-t a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 23. §-t a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 24. §-t a 27/2015. (X. 16.) IM rendelet 2. §-a iktatta be, a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

31

Az 1. melléklet 1. pontja a 42/2022. (XII. 28.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

32

Az 1. melléklet 2. pont j. alpontját a 38/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

33

Az 1. melléklet 2. pont k. alpontját a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 28. §-a iktatta be.

34

Az 1. melléklet 2. pont l. alpontját a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 28. §-a iktatta be.

35

A 2. mellékletet a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 3. mellékletet a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 4. mellékletet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte. [A 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § c) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint hatályát veszti a 4. melléklet, nem vezethető át.]

38

Az 5. mellékletet a 17/2023. (XI. 30.) IM rendelet 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére