• Tartalom

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

2021.11.30.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), b) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §1 (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 76. § (1) bekezdés a) és c)–g) pontjában foglalt feladatainak végrehajtása érdekében biztosítja

a) a nemzeti adatvagyon körébe tartozó, a Ve. 76. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások elektronikus adatfeldolgozását végző,

b) a választási szervek közötti kommunikációt, valamint a választási pénzügyi, logisztikai feladatokat támogató,

c) a választópolgárok számára a központi névjegyzékkel, valamint a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek elektronikus benyújtását és elbírálását biztosító,

d) a választások hivatalos honlapjának – beleértve a választási tájékoztató rendszert – működését biztosító,

e) egyes választási iratok digitalizálását, a választási eredmények, előzetes adatok konzisztenciáját, adatmonitorozását, valamint a katasztrófahelyzet elhárítása érdekében üzemeltetett,

f) az a) és b) pont szerinti informatikai rendszerek központi felhasználókezelését és a felhasználók központi azonosítását végző

informatikai rendszert, ideértve ezen informatikai rendszerek biztonságos kommunikációját biztosító informatikai hálózatot, továbbá az a)–f) pont szerinti informatikai rendszerekkel biztonságos hálózati kapcsolatban lévő számítógépes munkaállomásokat (a továbbiakban együtt: választási informatikai rendszer).

(2) A választási informatikai rendszer része

a) az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kezelt állami nyilvántartások informatikai infrastruktúrájának működését biztosító számítóközpontnak,

b) a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti Kormányzati Adatközpontnak és

c) az ezekkel biztonságos hálózati kapcsolatban lévő számítógépes munkaállomásokra épülő informatikai rendszernek.

(3) A miniszter a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ) útján üzemelteti a választási informatikai rendszer működtetési környezetének infrastrukturális hátterét és biztosítja annak elérhetőségét a választási iroda részére a Ve.-ben foglalt feladatok végrehajtásához.

(4) A (3) bekezdés szerinti közszolgáltatások ellentételezését a miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetéséből közszolgáltatási megállapodás útján biztosítja.

(5) Az NVI és a NISZ szolgáltatási szerződésben állapodnak meg a választási informatikai rendszer infrastrukturális üzemeltetésének feltételeiről és a szolgáltatási szintekről.

(6) A választási informatikai rendszer fejlesztője és üzemeltetője a választási informatikai biztonsági ellenőrzések elvégzéséhez a választásban érintett rendszerek és infrastruktúrák vonatkozásában rendelkezésre bocsátja a szükséges naplóállományokat és egyéb információkat, vagy az NVI kérésére – az NVI által megadott szempontok alapján – elvégzi ezen naplóállományok vizsgálatát.

2. §2 (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv közvetlen adatkapcsolaton keresztül biztosítja az NVI részére a Ve. 2. melléklet a)–e) pontja és i) pont ia) alpontja szerinti adatok, valamint a bejelentett értesítési cím központi névjegyzékbe történő átvezetését a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásból (a továbbiakban: SZL).

(2) A választási irodák a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vételi vagy jelöléssel kapcsolatos kérelmének, illetve szavazási irata érvényességének elbírálása, továbbá népszavazási kezdeményezése során a személyazonosság megállapítása céljából

a)3 a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából átveszik a választópolgár természetes személyazonosító adatait, valamint az adott okmány érvényességének dátumát és az esetleges érvénytelenség tényét, ha a választópolgár a vezetői engedélyének számát adta meg,

b)4 az útiokmány-nyilvántartásból átveszik a választópolgár természetes személyazonosító adatait, valamint az adott okmány érvényességének dátumát és az esetleges érvénytelenség tényét és okát, ha a választópolgár az útlevelének számát adta meg,

3. §5 (1)6 Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti informatikai rendszerbe a felhasználó a központi felhasználókezelést, központi azonosítást, biztonságos, egy ponton történő bejelentkezést biztosító alkalmazáson keresztül, kétfaktoros autentikációval léphet be.

(2) Az NVI gondoskodik az informatikai rendszerbe történt bejelentkezés, betekintés, adatlekérés, adatmódosítás naplózásáról és a napló adatainak öt évig történő megőrzéséről.

4. § (1)7 A szavazási levélcsomag átvételére kijelölt települések és külképviseletek felsorolását az 1. melléklet, a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmének mintáját a 2. melléklet, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmének mintáját a 3. melléklet, az uniós választópolgárnak az Európai Parlament tagjainak választására kiterjedő névjegyzékbe vétele iránti kérelmének mintáját az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az 5. melléklet szerinti kérelmet az NVI angol fordításban is elérhetővé teszi a választópolgárok számára.

5. § E rendelet alkalmazásában választópolgárnak kell tekinteni a tizenhetedik életévét betöltött, a központi névjegyzékbe való felvételre jogosult polgárt is.

II. Fejezet

A KÖZPONTI NÉVJEGYZÉK

1. A választópolgárok tájékoztatása

6. § (1) Az NVI a választások hivatalos honlapján folyamatosan tájékoztatja a választópolgárokat a központi névjegyzékkel összefüggő kérelmekkel kapcsolatos tudnivalókról, és elérhetővé teszi a kérelemnyomtatványokat.

(2)8 Az NVI a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem, illetve az adatmódosítási, törlési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról

a) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat

aa) az országgyűlési képviselők általános választását – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – megelőző év októberében,

ab) az országos népszavazási kezdeményezés aláírásai ellenőrzésének eredményét megállapító határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül, ha az érvényes aláírások száma a kétszázezret eléri,

b) a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, de Magyarországon élő vagy az Európai Unió területén kívüli lakóhellyel rendelkező választópolgárokat az Európai Parlament tagjai választása évének februárjában

tájékoztatja.

(2a)9 A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást, valamint a 3. melléklet szerinti kérelemnyomtatványt

a) a központi névjegyzékben nem, de az SZL-ben szereplő választópolgár részére az SZL-ben nyilvántartott címre,

b) a központi névjegyzékben szereplő választópolgár részére a Ve. 92. § (4) bekezdése szerinti postacímre, e-mail-címre vagy telefaxszámra

kell megküldeni.

(2b)10 A (2) és a (2a) bekezdés rendelkezéseit csak abban az esetben kell alkalmazni, ha azok alkalmazására a (2) bekezdésben megjelölt hónap első napját megelőző egy éven belül nem került sor.

(2c)11 Az NVI a szavazás napját megelőző harmincadik napig tájékoztatja a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérő választópolgárokat a levélcsomag átvételének pontos helyéről és idejéről.

(2d)12 A (2) és a (2c) bekezdés szerinti tájékoztatást a kettős állampolgárságot tiltó országokban lévő postacímekre a külképviseleten keresztül is eljuttathatja az NVI.

(3) Az NVI – a külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) közreműködésével – a külképviseleteken elhelyezett hirdetmények, szórólapok útján folyamatosan tájékoztatja a választópolgárokat a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával, valamint a választással kapcsolatos egyéb tudnivalókról, és elérhetővé teszi a kérelemnyomtatványokat.

(4) A névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról szóló tájékoztatót, továbbá a kérelemnyomtatvány egy példányát

a) a KÜVI az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor, továbbá az útlevél vagy az állampolgársági bizonyítvány átadásakor,

b) a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI), ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a polgármester előtt tesz állampolgársági esküt vagy fogadalmat, annak letételekor,

c) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgársági bizonyítvány magyarországi címre történő megküldésével együtt

a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár részére átadja, illetve megküldi.

(5) Az NVI – a KÜVI közreműködésével – a helyi médiaszolgáltatás útján is tájékoztathatja a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról.

(6) Az NVI az Európai Parlament tagjai választásának évében január 31-ig a központi névjegyzékben szereplő valamennyi magyarországi lakcímmel rendelkező uniós állampolgárnak megküldi a Ve. 334. §-ában foglalt kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a kérelemnyomtatvány egy példányát.

2. A kérelem fogadása

7. § (1) A kérelem elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási iroda a kérelmet iktatja.

(2) Az NVI-hez elektronikus úton benyújtott kérelmet az informatikai rendszer iktatja.

8. § Ha a személyesen benyújtott kérelmet a HVI nem bírálja el a kérelmező jelenlétében haladéktalanul, a kérelem átvételéről a HVI átvételi igazolást ad a kérelmezőnek.

9. § (1) Ha a kérelmező a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási irodához nyújtja be, a választási iroda

a) a levélben beérkezett kérelmet haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási irodához,

b) a kérelmet személyesen benyújtó kérelmezőt tájékoztatja arról, hogy melyik választási irodához nyújthatja be a kérelmet.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelem beérkezésének napja az a nap, amikor a kérelem az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási irodához beérkezik.

3. A kérelem elbírálása

10. § (1)13 A választási iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, de Magyarországon élő, a központi névjegyzékbe vételét kérő kérelmező központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmét az SZL és a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása (a továbbiakban: NESZA) adatai alapján bírálja el.

(2) Az NVI a központi névjegyzékbe vételét kérő, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező kérelmét

a) az SZL,

b) a NESZA,

c)14 ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező az útlevele vagy a vezetői engedélye számát adja meg a kérelemben, az útiokmány-nyilvántartás vagy a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásának

adatai alapján bírálja el.

11. § (1) A HVI a magyarországi lakcímmel rendelkező kérelmező, valamint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, de Magyarországon élő kérelmező központi névjegyzékkel kapcsolatos – a 10. § (1) bekezdése alá nem tartozó – kérelmét a központi névjegyzék adatai alapján bírálja el.

(2) Az NVI a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező központi névjegyzékkel kapcsolatos – a 10. § (2) bekezdése alá nem tartozó – kérelmét

a) a központi névjegyzék,

b) az SZL,

c) a NESZA,

d)15 ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező az útlevele vagy a vezetői engedélye számát adja meg a kérelemben, az útiokmány-nyilvántartás vagy a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásának

adatai alapján bírálja el.

12. §16 A központi névjegyzékbe vétellel kapcsolatos, valamint a központi névjegyzékkel kapcsolatos egyéb kérelem elbírálása céljából

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a választási iroda részére az SZL-hez,

b) a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium az NVI részére az útiokmány-nyilvántartáshoz,

c)17 a közúti közlekedési nyilvántartó szerv az NVI részére a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásához

az informatikai rendszer útján folyamatos hozzáférést biztosít.

13. § (1) A kérelem elbírálása érdekében az informatikai rendszer a kérelmező adatait automatikusan összeveti a 10. § és a 11. § szerinti nyilvántartások megfelelő adataival.

(2) A kérelem elbírálására illetékes választási iroda az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredményéről, illetve a kérelem elektronikus úton történt benyújtásáról az informatikai rendszerből értesül.

4. A választási iroda döntése

14. §18 A választási iroda az informatikai rendszerben állítja elő a központi névjegyzékkel kapcsolatos döntést, amely aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes. A döntést a kérelmező lakcímére is meg kell küldeni.

15. §19 Ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az útlevele vagy a vezetői engedélye számát adja meg a kérelemben, és a 10. § vagy a 11. § szerinti ellenőrzés eredménye alapján megállapítható, hogy a választópolgár szerepel az SZL-ben is, a választópolgár személyes adatait az SZL-ből történő adatátvétellel kell a központi névjegyzékben rögzíteni.

5. Az iratok megőrzése

16. § (1)20

(2) A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár kérelmét és az annak alapján hozott döntést meg kell őrizni

a) a központi névjegyzékből való törlésére irányuló kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig,

b) automatikus törlésétől számított 1 évig, vagy

c) ellentétes tartalmú kérelmének – ide nem értve a névjegyzékbe vétel, illetve törlés iránti kérelmet – helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig.

6. Automatikus felvétel, frissítés, törlés

17. § (1) Az SZL-ben bekövetkező változásokat az informatikai rendszer haladéktalanul átvezeti a központi névjegyzéken és a NESZA-n.

(2) A NESZA-ban bekövetkező változásokat az informatikai rendszer haladéktalanul átvezeti a központi névjegyzéken.

III. Fejezet

A VÁLASZTÓJOGGAL NEM RENDELKEZŐ POLGÁROK NYILVÁNTARTÁSA

7. Igazolás kiadása

18. § A Ve. 100. § (2) bekezdése szerinti igazolás tartalmazza a polgár nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, valamint azt, hogy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása alapján vele szemben fennáll-e a választójogból való kizáró ok.

IV. Fejezet

A KÉPVISELŐK NYILVÁNTARTÁSA

19. §21 (1) A képviselők nyilvántartása tartalmazza annak megjelölését, hogy a képviselő, illetve a polgármester

a) melyik választáson, melyik választókerületben,

b) melyik jelölő szervezet jelöltjeként, illetve független jelöltként és

c) melyik nemzetiség jelöltjeként

szerzett mandátumot.

(2) Ha a képviselő a mandátum megüresedése miatt listáról szerez mandátumot, a nyilvántartás a választási bizottságnak a mandátum betöltéséről szóló határozatának számát is tartalmazza.

20. § (1) A választási iroda három napon belül átvezeti a nyilvántartásban a mandátum megüresedését.

(2) A választási iroda a határozat jogerőre emelkedését követő három napon belül átvezeti a nyilvántartásban a listás mandátum kiadását.

IV/A. Fejezet22

A BÍRSÁG MEGFIZETÉSE, A MÉDIATARTALOM-SZOLGÁLTATÓ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY E MINŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA, VALAMINT A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG VÁLASZTOTT TAGJAINAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE

20/A. §23 (1) A bírságot az NVI fizetési számlaszámára, átutalással kell megfizetni.

(2) A választási bizottság a bírság kiszabásáról szóló határozatban, a bírságot befizető pedig az átutalás közlemény rovatában feltünteti az egyedi bírságazonosítót.

(3) A Ve. 124. § (2) bekezdése szerinti bírságot kiszabó határozat tervezetének szövegét a bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő választási iroda az informatikai rendszerben állítja elő. A határozat jogerőre emelkedésének napját a választási iroda az informatikai rendszerben rögzíti.

(4) A (3) bekezdéstől eltérő okból kiszabott bírság esetén a bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő választási iroda a bírságot kiszabó határozat tervezetének szövegében feltünteti az egyedi bírságazonosítót, amelyet az informatikai rendszerben állít elő. A választási iroda a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben a bírság megfizetésére kötelezett nevét, lakcímét vagy székhelyét és bírósági nyilvántartási számát, valamint a bírság összegét, a bírságazonosítót, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját.

(5) A bírság kiszabásáról szóló határozatot a bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő választási iroda elektronikus úton továbbítja az NVI részére.

20/B. § (1) A médiatartalom-szolgáltató képviseletében eljáró személy e minőségét személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal és

a) a médiatartalom-szolgáltató által a részére kiállított meghatalmazással, vagy

b) újságírói szakmai szervezet által kiállított sajtóigazolvánnyal igazolja.

(2) A külképviseleten a külképviseleti választási iroda a helyi körülményekre tekintettel e minőség igazolására más okiratot is elfogadhat.

20/C. §24 (1) A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) választott tagja az NVB ülésén való megjelenése kapcsán felmerült, indokolt és az NVI nevére kiállított számviteli bizonylattal igazolt utazási és – ha Budapesten lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik – szállásköltsége megtérítésére jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott NVB tag utazásiköltség-térítésként

a) saját tulajdonában lévő gépjárművel történő utazás esetén

aa) üzemanyagköltségként a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendeletben a lökettérfogat szerint meghatározott alapnorma-átalány szerinti összeget,

ab) az üzemanyagköltségen kívüli minden más költség átalányaként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 11. számú mellékletében meghatározott általános személygépkocsi-normaköltség alapul vételével számított összeget,

ac) az NVB ülésén való részvétel ideje alatt felmerült parkolási költséget,

b) közforgalmú személyszállítási eszközzel történő utazás esetén a bérlet arányos részét vagy a menetjegy (helyjegy, pótjegy) 100%-át,

c) Budapest közigazgatási területének határától számított húsz kilométeres körzeten belül igénybe vett, az NVI által a részére biztosított taxikártyával kiegyenlített személytaxi-szolgáltatást

számolhatja el.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott NVB tag szállásköltség-térítésként legfeljebb vendégéjszakánként harmincezer forintot számolhat el.

(4) Az elszámolás dokumentumát az adott bizottsági ülést követő harminc napon belül kell az NVI-hez benyújtani.

(5) A jogszerűen elszámolható költség térítését az NVI legkésőbb az elszámolás dokumentumának benyújtását követő harmincadik napig az NVB választott tagjának fizetési számlájára utalja át.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.

22. § (1) Az NVI 2014. január 1. és 15. között a Ve. 85. § (1) bekezdésében foglalt kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról

a) szóló tájékoztatást valamennyi magyarországi háztartásba eljuttatja, ahhoz mellékelve a kérelemnyomtatvány egy példányát,

b) médiaszolgáltatásban közzétett közérdekű közlemény útján tájékoztatja a választópolgárokat.

(2) Az NVI

a) az SZL-be 2013. július 15-ig felvett, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok számára 2013. augusztus 1-ig,

b) az SZL-be 2013. július 15. és július 31. között felvett, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok számára 2013. augusztus 15-ig

küldi ki az SZL-ben nyilvántartott címre – az ukrajnai és szlovákiai címek kivételével – a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról szóló tájékoztatót, mellékelve a kérelemnyomtatványt.

(3) Az NVI 2013. augusztus 1. és az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásának napját megelőző 15. nap közötti időszakban a médiaszolgáltatásban közzétett közérdekű közlemény útján tájékoztatja a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról.

23. § A Ve. alapján létrehozandó NESZA nyilvántartást a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapján működő, választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartásában szereplő adatokkal 2013. november 1-jéig kell feltölteni.

24. §25 Az NVI a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem, illetve az adatmódosítási, törlési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról – a 6. § (2a) bekezdésében meghatározott módon – első alkalommal 2015 októberében tájékoztatja.

1. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

A szavazási levélcsomag átvételére kijelölt települések és külképviseletek

1. A Ve. 277. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szavazási levélcsomagot a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a következő településeken veheti át:

a.26

b. Battonya (Békés Megye)

c. Beregsurány (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

d. Biharkeresztes (Hajdú-Bihar megye)

e. Bódvaszilas (Borsod-Abaúj-Zemplén Megye)

f. Csengersima (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

g.27

h. Fehérgyarmat (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

i.28

j. Kőszeg (Vas Megye)

k. Létavértes (Hajdú-Bihar megye)

l. Letenye (Zala Megye)

m. Letkés (Pest Megye)

n.29 Makó (Csongrád-Csanád Megye)

o.30 Nagylak (Csongrád-Csanád Megye)

p.31 Nyírábrány (Hajdú-Bihar Megye)

q. Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

r. Putnok (Borsod-Abaúj-Zemplén Megye)

s. Rajka (Győr-Moson-Sopron Megye)

t. Rédics (Zala Megye)

u.32

v. Tiszabecs (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

w. Tompa (Bács-Kiskun Megye)

x. Tornyosnémeti (Borsod-Abaúj-Zemplén Megye)

y. Vámosszabadi (Győr-Moson-Sopron Megye)

z. Záhony (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

2. A Ve. 277. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szavazási levélcsomagot a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a következő külképviseleteken veheti át:

a. Magyarország Nagykövetsége, Belgrád

b. Magyarország Konzulátusa, Beregszász

c. Magyarország Nagykövetsége, Bukarest

d. Magyarország Főkonzulátusa, Csíkszereda

e. Magyarország Főkonzulátusa, Kassa

f. Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár

g. Magyarország Nagykövetsége, Pozsony

h. Magyarország Főkonzulátusa, Szabadka

i. Magyarország Főkonzulátusa, Ungvár

j.33 Magyarország Főkonzulátusa, Eszék

k.34 Magyarország Nagykövetsége, Kijev

l.35 Magyarország Főkonzulátusa, Lendva

2. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez36

3. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez37

4. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez38

5. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez39

1

Az 1. § a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § az 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 3. §-ával megállapított, a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdése a 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (2a) bekezdését a 27/2015. (X. 16.) IM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (2b) bekezdését a 27/2015. (X. 16.) IM rendelet 1. §-a iktatta be.

11

A 6. § (2c) bekezdését az 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 27. §-a iktatta be, szövege a 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 33. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (2d) bekezdését az 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 27. §-a iktatta be, szövege a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. § (1) bekezdése a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 10. § (2) bekezdés c) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

15

A 11. § (2) bekezdés d) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

16

A 12. § a 28/2016. (XII. 27.) IM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

17

A 12. § c) pontja a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

18

A 14. § a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

19

A 15. § a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

20

A 16. § (1) bekezdését a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 19. § a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

22

A IV/A. fejezetet (20/A–20/C. §) a 2/2014. (I. 16.) KIM rendelet 2. §-a iktatta be.

23

A 20/A. § a 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 20/C. § a 15/2021. (XI. 29.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

25

A 24. §-t a 27/2015. (X. 16.) IM rendelet 2. §-a iktatta be.

26

Az 1. melléklet 1. pont a. alpontját a 38/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

27

Az 1. melléklet 1. pont g. alpontját a 38/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

28

Az 1. melléklet 1. pont i. alpontját a 38/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

29

Az 1. melléklet 1. pont n. alpontja a 12/2020. (VIII. 4.) IM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

30

Az 1. melléklet 1. pont o. alpontja a 12/2020. (VIII. 4.) IM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

31

Az 1. melléklet 1. pont p. alpontja a 38/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg. be.

32

Az 1. melléklet 1. pont u. alpontját a 38/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.

33

Az 1. melléklet 2. pont j. alpontját a 38/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

34

Az 1. melléklet 2. pont k. alpontját a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 28. §-a iktatta be.

35

Az 1. melléklet 2. pont l. alpontját a 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet 28. §-a iktatta be.

36

A 2. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 11. § a) pontjával megállapított szöveg.

37

A 3. melléklet a 3/2019. (II. 27.) IM rendelet 27. §-ával megállapított szöveg.

38

A 4. mellékletet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte.

39

Az 5. melléklet a 26/2018. (IX. 7.) IM rendelet 11. § c) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére