• Tartalom

171/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

171/2013. (V. 29.) Korm. rendelet

a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.09.01.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A nitrátérzékeny területek kijelölésénél az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően figyelembe kell venni]

e) a felszíni vizek eutrofizációs állapotát.”

2. § A Kr. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nitrátérzékeny terület:)

a) a felszíni vizek tekintetében
aa) a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő tó és vízgyűjtőterületeik,
ab) valamennyi ivóvíz-ellátási célt szolgáló tározó és vízgyűjtőterülete,
ac) az aa) és ab) alpontban nem szereplő olyan tavak és vízfolyások vízgyűjtőterületei, amelyek állapota eutróf, illetve amelyek a helyes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása nélkül eutróf állapotba kerülhetnek,
ad) annak a felszíni víztestnek a közvetlen vízgyűjtőterülete, amelyben a nitráttartalom ivóvíz célú használat esetén meghaladja, illetve a helyes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása nélkül meghaladhatja a 25 mg/l értéket,
ae) annak a felszíni víztestnek a közvetlen vízgyűjtőterülete, amelyben a nitráttartalom meghaladja, illetve a helyes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása nélkül meghaladhatja az 50 mg/l értéket;”

3. § A Kr. 5. § (1) bekezdés b) pontja a következő bf) alponttal egészül ki:

(Nitrátérzékeny terület:

a felszín alatti vizek tekintetében minden)

bf) olyan terület, amely esetében a felszín alatti víz nitrátkoncentrációja meghaladja, illetve a helyes mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása nélkül meghaladhatja az 50 mg/l értéket;”

4. § A Kr. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

16/A. § (1) A 2013. szeptember 1-jétől kijelölt nitrátérzékeny területeken üzemelő vagy engedéllyel rendelkező állattartó telepek trágyatároló, feldolgozó műtárgyai kialakításának határideje:
a) az állattartó telepek hígtrágyatárolóira legkésőbb 2014. december 31.,
b) az állattartó telepek istállótrágya-tárolóira legkésőbb 2015. december 22.
(2) A 2013. szeptember 1-jétől kijelölt nitrátérzékeny területeken a cselekvési programot, valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásait – az (1) bekezdésben meghatározottak kivételével – 2014. szeptember 1-jétől kell végrehajtani.”

5. § A Kr. 5. § (2) bekezdésében az „ab)–bd)” szövegrész helyébe az „a)–c)” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a Kr. 5. § (3) bekezdése és a Kr. melléklete.

7. § Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv 3. cikk (1) bekezdésének, valamint I. melléklet A) pont 3. alpontjának való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére