• Tartalom

175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet

175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési bírságolással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.09.01.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,

a 2. és a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1–2. §2

3. § (1) Az R1. 8/A. § (2) bekezdésében a „huszonnégy” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg lép.

(2) Az R1. 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §3

2. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

5–6. §4

7. § (1) Az R2. 12/B. § (2) bekezdésében a „huszonnégy” szövegrész helyébe a „nyolc” szöveg lép.

(2) Az R2. 11/H. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

8. § A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet 8. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

8. § Az R4. a következő 12/C. §-sal egészül ki:
12/C. § A Kkt. 24/A. § (5a) bekezdéséhez kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a 13. mellékletben meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az a vizsgáló állomás, amely a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet rendelkezéseit megsérti.””
4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § és a 3. melléklet, valamint a 7. § és a 4. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2013. szeptember 2-án hatályát veszti.

1–2. melléklet a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelethez5

3. melléklet a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelethez

 

A

B

B1

B2

B3

1.

az ED törvény szerinti szabályszegés

A bírság mértéke járműkategóriánként

 

 

J2

J3

J4

2.

ED törvény 14. § a) pontja

140 000

150 000

165 000

3.

ED törvény 14. § b) pontja

80 000

90 000

110 000

4.

ED törvény 14. § c) pontja

140 000

150 000

165 000

4. melléklet a 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

B1

B2

B3

1.

az ED törvény szerinti szabályszegés

A bírság mértéke járműkategóriánként

A bírságolással érintett cselekményért felelőssé tehető

 

 

J2

J3

J4

Járművezető

2.

ED törvény 14. § a) pontja

140 000

150 000

165 000

3.

ED törvény 14. § b) pontja

80 000

90 000

110 000

4.

ED törvény 14. § c) pontja

140 000

150 000

165 000

1

A rendelet a 9. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére