• Tartalom
Oldalmenü

178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet

a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról

2020.12.23.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (a továbbiakban: Tanács) a Kormány által az Alaptörvény 53. cikke alapján kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet), illetve a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a Kormány által az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. §-a alapján elrendelt egészségügyi válsághelyzet (a továbbiakban: egészségügyi válsághelyzet) kezelése során ellátja a számára megállapított humanitárius jellegű feladatokat.

2. §2 (1) A Tanács működése ülésszakokra tagozódik.

(2) Az ülésszak

a) a veszélyhelyzet kihirdetésekor vagy

b) az egészségügyi válsághelyzet elrendelésekor

kezdődik.

(3) Az ülésszak lezárását a Tanács határozza meg, azzal, hogy az ülésszak legfeljebb a veszélyhelyzet vagy az egészségügyi válsághelyzet megszűnését követő hat hónapig tarthat.

3. §3 (1) A Tanács tagjai a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendeletben foglalt Karitatív Tanács tagjai (a továbbiakban: szervezeti tag).

(2) A Tanács tagjai az (1) bekezdésben foglaltakon túl:

a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója,

b) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által kijelölt állami vezető,

c) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt állami vezető,

d) a Tanács elnöke.

(3) A Tanács elnöke az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter vagy az általa kijelölt személy.

4. § A szervezeti tag tagsága megszűnik, ha

a) a szervezeti tag a megállapodást az abban meghatározottak szerint felmondja,

b) a szervezeti tag nem tesz eleget az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló NMHH rendelet szerinti részletezettségű adattartalommal a befolyt adományok felhasználására vonatkozó közzétételi kötelezettségének,

c) a szervezeti tag jogutód nélkül megszűnik.

5. § (1) A Tanács feladatai a szervezeti tagok függetlenségét, önállóságát nem érintve:

a) dönt az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló NMHH rendelet szerint létrejött, a 1357-es hívószámon működő „Nemzeti Összefogás Vonala” adománygyűjtő vonalra (a továbbiakban: Adományvonal), továbbá az ahhoz tartozó számlára érkező adományok elosztásáról, koordinálja azok felhasználását,

b)4 összehangolja a szervezeti tagok veszélyhelyzetben vagy egészségügyi válsághelyzetben folyatott karitatív segítségnyújtását,

c)5 figyelemmel kíséri a veszélyhelyzetben vagy egészségügyi válsághelyzetben folytatott adományozási gyakorlatot.

(2)6 A szervezeti tagok saját adománygyűjtő vonalainak működtetése a 3. § (1) bekezdése szerinti megállapodás alapján a veszélyhelyzet kihirdetésekor vagy az egészségügyi válsághelyzet elrendelésekor felfüggesztésre kerül.

(3)7 A felfüggesztés

a) a veszélyhelyzet megszűnéséig,

b) a Tanács döntése alapján a veszélyhelyzet megszűnését megelőző időpontig vagy

c) az egészségügyi válsághelyzet megszűnéséig

tart.

6. § (1) A Tanács a feladatai ellátásához szükséges gyakorisággal ülésezik, üléseit a Tanács elnöke hívja össze.

(2) A szervezeti tag Tanácsban való képviseletére a szervezet képviselője által írásban felhatalmazott személy jogosult.

(3)8 A 3. § (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott tagok jogosultak – eseti meghatalmazás alapján – a meghatalmazottjuk útján eljárni a Tanácsban.

7. § (1)9 A Tanács üléseit az elnök vezeti. Az elnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörben az általa kijelölt tag helyettesíti.

(2) A Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést újra össze kell hívni.

(3)10 A Tanács a döntéseit a Tanács ülésén jelen lévő tagok felének támogató szavazatával hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök – távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag – szavazata dönt.

(4)11 A Tanács üléseiről, valamint a 7/A. § szerinti ülés tartása nélküli döntéshozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni az ülés helyét, idejét, tárgyát, a jelenlevők nevét, a határozatképességre vonatkozó adatokat és a szavazás eredményét. A határozat eredeti példányát a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyvet az elnök – távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag – és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és egy tag hitelesíti.

(5)12 A Tanács működtetésével kapcsolatos titkársági teendőket a Tanács elnöke látja el.

(6) A Tanács működésének részletes szabályait az általa jóváhagyott ügyrend tartalmazza.

(7) Az elnök a Tanács ülésére tanácskozási joggal bárkit meghívhat.

7/A. §13 (1) A veszélyhelyzet vagy az egészségügyi válsághelyzet körülményeire figyelemmel – az elnök határozata alapján – a Tanács ülés tartása nélkül is hozhat döntést.

(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a Tanács tagjai az előterjesztést telekommunikációs, informatikai eszköz útján egyeztetik, valamint tárgyalják meg.

(3) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén – az egyes napirendi pontok tekintetében – a határozatképességre vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a döntéshozatali eljárás akkor eredményes, ha – telekommunikációs vagy informatikai eszköz útján – írásban legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lett volna az ülés megtartása esetén. Ha valamely tag az elnök által megjelölt határidőn belül írásban nem szavazott az előterjesztésről, azt úgy kell tekinteni, mintha a nem szavazó tag – az adott napirendi pont tekintetében – az ülésen nem jelent volna meg.

8. § Az Adományvonal számlaszámára érkező támogatások forrásai:

a) belföldi és külföldi természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek önkéntes befizetései, adományai,

b) más államtól vagy nemzetközi szervezettől származó támogatások,

c) a számla-egyenleg után a számlavezető pénzügyi intézmény által fizetendő kamat,

d) telekommunikációs szolgáltatók által utalt, az Adományvonal hívószámra érkezett adományok.

9. § Az Adományvonal bevételei kizárólag a szervezeti tagok veszélyhelyzetek kezelése során ellátott humanitárius jellegű feladataival kapcsolatos kiadásokra használhatók fel.

10. § Az Adományvonal számlaszáma feletti rendelkezésre kizárólagosan a Tanács elnöke jogosult.

11. § A Tanács tagjai és meghívottjai a Tanácsban végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.

12. §14 A Tanáccsal kapcsolatos kommunikációs feladatokat a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter látja el.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § (1) Az e rendelet hatálybalépését követő tíz napon belül a Tanács elnöke összehívja a Tanács alakuló ülését. Az alakuló ülésre a 2. § nem alkalmazható.

(2)15 Ha e rendelet hatálybalépésekor veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet áll fenn, a Tanács ülésszaka – a 2. §-ban foglaltaktól eltérően – a Tanács ülésének soron kívüli összehívásával kezdődik.

1

Az 1. § a 629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a 629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § az 56/2019. (III. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a 629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a 629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. § (3) bekezdését a 629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

8

A 6. § (3) bekezdését a 629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

9

A 7. § (1) bekezdése a 629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. § (3) bekezdése a 629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. § (4) bekezdése a 629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. § (5) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 738. §-a, az 56/2019. (III. 18.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 12. § a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 14. § (2) bekezdése a 629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás