• Tartalom

2013. évi CLXXIX. törvény

2013. évi CLXXIX. törvény

egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról1

2014.07.01.

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)–(4)3

(5)–(6)4

(7)5

(8)–(10)6

(11)–(16)7

(17)8

(18)–(20)9

(21)10

(22)–(23)11

(24)12

(25)–(26)13

(27)14

(28)–(29)15

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

2. §16

3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

3. §17

4. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról

4. § (1) A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Batv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bérgarancia-eljárás keretében)

a) a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásából,”

(az e törvény által meghatározott összeg előlegezhető meg.)

(2) A Batv. 1. § (2) bekezdés b)–f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

b) kényszertörlési eljárás: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) VIII/A. fejezete szerinti eljárás;
c) gazdálkodó szervezet: a Cstv. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt minden gazdálkodó szervezet, továbbá minden olyan, valamely EGT tagállam joga szerint alakult egyéb szervezet, amely az a) vagy b) pontokban írottak alapján felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt állhat;
d) bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet – mint munkáltatót – terhelő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is, és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. §-ának (3) bekezdése szerint elszámolható végkielégítés tartozás;
e) kölcsönbeadó: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés b) pontjában és 215. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkáltató;
f) kölcsönvevő: az Mt. 214. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott munkáltató;”

(3) A Batv. 1. § (2) bekezdése a következő g)-h) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

g) felszámolási eljárás: a Cstv. szerinti felszámolási eljárás;
h) Bérgarancia biztos: a Ctv. 117/A. § (4) bekezdés szerinti személy.”

(4) A Batv. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pénzügyi támogatás (a továbbiakban: támogatás) a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás kezdő időpontja előtt megszűnt munkaviszonyból származó bértartozások fedezetéül is szolgál.”

(5)–(16)18

(17) A Batv. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § Az e törvényben meghatározott jogok és kötelezettségek tekintetében a Bérgarancia biztost, valamint a kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezet munkavállalóját ugyanazok a jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik, mint a felszámolót, illetőleg felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet munkavállalóját.”

(18)–(23)19

5. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

5. §20

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) Az 1. § (5) és (6), (8)–(10), (17), (21), (24) és (27) bekezdése, a 2. §, 4. § (5)–(16), valamint (18)–(23) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (2)–(4) bekezdése 2014. január 2-án lép hatályba.

(4) A 4. § (1)–(4) bekezdései, valamint (17) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba.

1–4. melléklet a 2013. évi CLXXIX. törvényhez21

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. november 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. július 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 1. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (5)–(6) bekezdése a 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. § (8)–(10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. § (11)–(16) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 1. § (17) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. § (18)–(20) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

Az 1. § (21) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. § (22)–(23) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 1. § (24) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 1. § (25)–(26) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1. § (27) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. § (28)–(29) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 4. § (5)–(16) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 4. § (18)–(23) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére