• Tartalom

18/2013. (I. 30.) Korm. rendelet

a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.02.01.

A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 11. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya a polgári felhasználású robbanóanyagokra, a polgári robbantási tevékenységekre, a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazására, a hatósági engedélyezés feltételeire a robbanóanyag-szektorban működő vállalkozásokra és mindezek hatósági felügyeletére terjed ki.”

(2) Az R. 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya nem terjed ki)

b) a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló rendelet szerinti pirotechnikai termékekre,”

2. § Az R. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § A polgári robbantási tevékenység hatósági engedélyezésére irányuló eljárásban ügyfélnek minősül a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. Hatásterületnek a bányászatról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat szerint meghatározott robbantási biztonsági távolságok burkológörbéjével lehatárolt terület minősül.”

3. § Az R. 3. §-a és 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és az R. a következő 5. §-sal egészül ki:

3. § (1) A robbanóanyag gyártására, megszerzésére, felhasználására, megsemmisítésére, valamint a polgári robbanóanyag forgalmazására vonatkozó engedély iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti tartalommal kell benyújtani.
(2) A robbanóanyag
a) gyártási,
b) forgalmazási,
c) felhasználási vagy
d) megsemmisítési
engedély robbanóanyag megszerzésére is feljogosít. A robbanóanyag tárolásának engedélyezéséről a bányafelügyelet a robbanóanyag-raktár használatbavételi engedélyezési eljárása során dönt.
(3) Nincs szükség robbanóanyag megszerzési engedélyre a (6) bekezdés szerinti esetben. A robbanóanyag megszerzéséhez elegendő az ár-, illetve belvízvédekezés, továbbá helyi vízkár-elhárítás, III. fokú- vagy „Rendkívüli” készültség idején, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: Kattv.) szerinti katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetében intézkedésre jogosult szerv nyilatkozata.
(4) A robbanóanyag gyártási és a forgalmazási engedély visszavonásig hatályos. A robbanóanyag felhasználási és megsemmisítési engedély hatálya a vonatkozó bányászati tevékenység végzésére jogosító bányafelügyeleti engedély vagy az általános építésügyi hatóság által kiadott építésügyi hatósági engedély hatályával egyezik meg.
(5) A bányafelügyelet a polgári robbantási tevékenységre vagy polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazására jogosító engedélyben rendelkezik azokról a feltételekről, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a polgári robbantási tevékenység és a robbanóanyag-forgalmazás mások életét, testi épségét, egészségét, vagyonát, valamint a természeti és az épített környezetet ne veszélyeztesse.
(6) Ha a robbantási munkát
a) a Kattv. szerinti katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetében, vagy
b) ár-, illetve belvízvédekezés, továbbá helyi vízkár-elhárítási célból, III. fokú- vagy „Rendkívüli” készültség idején
a Kattv. szerinti, a katasztrófavédelemben részt vevő szerv rendeli el, a robbantási munka robbanóanyag felhasználási engedély nélkül is végezhető.
(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a robbantási munkát a helyszínen robbantásvezetőnek kell irányítania. Ha a robbantási munkát a (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben az Országos Műszaki Irányító Törzs rendeli el, a robbantási munkát csak víz alatti és jég robbantási munkák végzésére jogosult robbantásvezető irányíthatja.
(8) A robbantási munkát a (7) bekezdés szerinti robbantásvezető a robbantási munka kezdete előtt legalább két órával
a) a (6) bekezdés a) pontja szerinti esetben a bányafelügyeletnek,
b) a (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben a bányafelügyeletnek és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének
köteles bejelenteni. A (7) bekezdés szerinti robbantásvezető a robbanóanyag-felhasználást követően az elvégzett robbantási munkát haladéktalanul köteles a bányafelügyeletnek, a rendőrségnek és a környezetvédelmi felügyelőségnek jelenteni.
(9) A (8) bekezdés szerinti jelentésnek tartalmaznia kell
a) a robbantási munka pontos helyét, célját,
b) a felhasznált robbanóanyag megnevezését és mennyiségét,
c) – bányafelügyeletnek küldendő jelentés esetében – a robbantásvezető nevét, értesítési címét, a robbantásvezetői engedély vagy igazolvány számát is.
4. § (1) A robbanóanyag szállítását és belföldi átadását a rendőrség engedélyezi. Az engedélyt – a 3. számú mellékletben foglaltak szerint benyújtott kérelem alapján – szállítás esetében az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), belföldi átadás esetében a kérelmező tevékenysége (telephelye) szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság adja ki. Szállítás esetében az engedély egy példányát az ORFK a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, illetve belföldi átadás esetében a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság a kérelmező tevékenysége szerint illetékes megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságnak haladéktalanul megküldi.
(2) A robbanóanyag birtokosa a robbanóanyagot csak polgári robbantási tevékenységre és robbanóanyag-forgalmazásra jogosultnak adhatja át.
(3) Robbanóanyag gyártására, vizsgálatára jogosult szervezetek gyártási, kutatási, ellenőrzési vagy megsemmisítési célból történő robbanóanyag felhasználást, megsemmisítést az e tevékenységek végzésére engedélyezett létesítmény területén bányafelügyeleti engedély nélkül akkor végezhetnek, ha
a) a robbantás repesz- vagy káros léglökés hatása nem terjed túl a létesítmény területén, és
b) a robbantás szeizmikus biztonsági távolságán belül lévő idegen, védendő létesítmények tulajdonosainak, kezelőinek hozzájárulását megszerezték.
(4) Az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szervek belső szabályozása alapján kialakított, engedélyezett és védett raktárában a robbanóanyag-szektorban működő vállalkozás bértárolási szerződés alapján is tárolhat robbanóanyagot.
5. § (1) A robbanóanyag-felhasználás tervezett időpontját – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a bányafelügyeletnek, a felhasználás helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságnak és környezetvédelmi felügyelőségnek, továbbá épület- vagy építmény robbantása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének a 6. számú melléklet szerinti adattartalommal a robbantás előtt legalább 72 órával korábban be kell jelenteni. A bejelentéshez a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a honlapján formanyomtatványt tesz közzé.
(2) Nem kell bejelenteni a mélyműveléses bányában tervezett robbanóanyag-felhasználást az (1) bekezdésben meghatározott szerveknek, továbbá a külszíni művelésű bányában tervezett robbanóanyag-felhasználást a megyei rendőr-főkapitányságnak.
(3) Ha a robbantásra a bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik azt elvégezni, a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni az (1) bekezdésben meghatározott hatóságoknak.
(4) A robbantásvezető az egyedi robbantási munka elvégzését követő 3 napon belül köteles a robbantási munkára vonatkozó jelentését a bányafelügyeletnek megküldeni, melynek tartalmaznia kell:
a) a robbantási munka helyét, célját,
b) a felhasznált robbanóanyag megnevezését és mennyiségét,
c) a robbantásvezető nevét, lakcímét, a robbantásvezetői engedély vagy igazolvány számát.”

4. § Az R. 9. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A polgári robbantási tevékenységnek és a robbanóanyag forgalmazásának ellenőrzése során lefoglalt robbanóanyag őrzéséről a lefoglalás helye szerint illetékes rendőrkapitányság köteles intézkedni.”

5. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendőrség a tárolt robbanóanyag megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodik, ha a robbanóanyag állapota megköveteli, illetve a jogosult annak elszállításáról, értékesítéséről vagy megsemmisítéséről a rendőrségi tárolás, zárolás megkezdését követő egy éven belül nem gondoskodott.”

6. § Az R. 23/B. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szállítási engedély a fogadó állam hatósága által kiállított engedély hatályáig, de legfeljebb a kiállítását követő 3 hónapig hatályos.
(6) A szállítás, illetve a részszállítások lebonyolításáról az engedéllyel rendelkező öt napon belül köteles értesíteni az engedélyt kiállító hatóságot. A szállítás elmaradása esetén az értesítést az engedély hatályának lejártát követő öt napon belül kell megtenni.”

7. § Az R. a következő 23/D. §-sal egészül ki:

23/D. § A 23/A–23/C. §-ban foglaltakat alkalmazni kell azokban az esetekben is, amikor
a) a robbanóanyagot Magyarország területén állítják elő, és azt más Európai Gazdasági Térségbe nem tartozó állam érintése nélkül külföldre juttatják, vagy
b) Magyarország területére az Európai Gazdasági Térségen kívülről, továbbszállítási cél nélkül, más Európai Gazdasági Térségbe nem tartozó állam érintése nélkül behozzák.”

8. § Az R. 27. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

10. § Hatályát veszti

a) az R. 1. §-át megelőző „A rendelet hatálya” alcím cím, és

b) az R. 10. §-a és 11. §-a.

11. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 23. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

[A használatbavételi engedélynek a 10. § b) és c) pontjában előírtakon túl tartalmaznia kell:]

h) robbanóanyag-raktár esetében a robbanóanyag-tárolás feltételeit.”

12. § (1) Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 18/2013. (I. 30.) Korm. rendelethez

ENGEDÉLYKÉRELMEK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
1. Robbanóanyag gyártási engedélykérelem
1.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a robbanóanyag előállítását végző vállalkozás megnevezését, székhelyét, telephelyét, fióktelepét;
b) a gyártás helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám);
c) a felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
d) a készletezésre szolgáló robbanóanyag-raktár helyét, a tárolási engedélyes megnevezését és a tárolási engedély számát.
1.2. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a jogerős és végrehajtható egységes környezethasználati engedély másolatát;
b) gyártási tevékenységhez szükséges épületek jogerős és végrehajtható használatbavételi engedélye másolatát;
c) veszélyes tevékenység megkezdéséhez előírt hivatásos katasztrófavédelmi szerv jogerős és végrehajtható engedélyének másolatát;
d) szükség szerint a telepengedély másolatát;
e) bértárolás esetében a tárolási engedélyessel e célra kötött megállapodást;
f) a robbanóanyag gyártásra szolgáló létesítmények, berendezések és eszközök, valamint a gyártási technológia, illetve a gyártás személyi feltételei biztosítottságának igazolását, a munkavédelemről szóló törvény szerinti, a munkavédelmi üzembe helyezés feltételéül szolgáló munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat eredményét;
g) a jogerős működési engedély másolatát.
1.3. A helyszíni keveréssel előállítható, kizárólag saját felhasználási célú robbanóanyag gyártási engedélykérelemhez nem kell mellékelni az 1.1. pont d) alpontjában, valamint az 1.2. pont a) és b) alpontjában előírtakat.
2. Robbanóanyag forgalmazási engedélykérelem
2.1. A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a forgalmazó megnevezését, székhelyét, magyarországi telephelyét, fióktelepét;
b) a felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
c) a készletezésre szolgáló robbanóanyag-raktár helyét, a tárolási engedélyes megnevezését és a tárolási engedély számát.
2.2. A kérelemhez mellékelni kell
a) bértárolás esetében a tárolási engedélyessel e célra kötött megállapodást; és
b) a jogerős működési engedély másolatát.
3. Robbanóanyag megszerzési engedélykérelem
3.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, székhelyét;
b) a felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
c) a megszerezni tervezett robbanóanyag kereskedelmi megnevezését és mennyiségét;
d) a megszerzés célját, illetve annak igazolását, bizonyítását, hogy a robbanóanyag megszerzése a kérelmező tevékenységének elvégzéséhez szükséges és
e) a tárolás helyének, illetve módjának meghatározását vagy az azonnali felhasználásra vonatkozó nyilatkozatot.
3.2. A kérelemhez mellékelni kell bértárolás esetében a tárolási engedélyessel e célra kötött megállapodást.
4. Robbanóanyag felhasználási, valamint megsemmisítési engedélykérelem
4.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét, székhelyét;
b) a felelős személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét;
c) a kérelmező nyilatkozatát az engedély alapját képező bányafelügyeleti engedélyről és számáról;
d) a robbantás célját, időpontját, időtartamát, helyének megjelölését, a felhasználásra tervezett robbanóanyag megnevezését és mennyiségét, földalatti bánya esetében a gázkitörés-, a sújtólég- és szénporrobbanás-veszélyességi besorolást;
e) a robbantás tervezőjének nevét, lakcímét és engedélyének számát, valamint a robbantásvezető nevét, lakcímét és engedélyének számát, ha a felelős személy nem azonos a robbantásvezetővel;
f) a robbantás tervezőjének nyilatkozatát arról, hogy a tervezett robbantás Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat szerinti repeszhatása, a rezgésre érzékeny létesítményeken várható rezgések szeizmikus hatása nem veszélyezteti az életet, testi épséget, egészséget, illetve vagyonbiztonságot;
g) a rezgésre érzékeny létesítmények felsorolását; és
h) a robbantás során szükséges biztonsági intézkedéseket, a védendő létesítmények és azok megóvását szolgáló intézkedések, védőeszközök, védőberendezések leírását.
4.2. A kérelemhez mellékelni kell:
a) a robbantás műszaki leírását;
b) a földalatti bányában, valamint a geofizikai mérések esetében végzett robbantás kivételével, olyan méretarányú térképet három, természetvédelmi hatóság érintettsége esetén négy példányban, amelyen a tervezett robbantás helye, hatásterülete és biztonsági távolságai, valamint az ezen belül lévő valamennyi építmény, védendő létesítmény, valamint ezek védőterülete, védőövezete, biztonsági övezete, továbbá a vízi utak és a védett természeti területek jól látható módon fel vannak tüntetve;
c) a robbantandó építmény vagy tárgy tulajdonosának, kezelőjének robbantásra vonatkozó megrendelését, ha az nem a robbantás végzője;
d) nyomvonalas, illetve vízi létesítmény, repülőtér vagy műemlék védőtávolságán belüli, valamint hajóúton vagy honvédelmi szempontból jelentős, illetve védett természeti területen végzett robbantás esetében az érintett kezelő, védett természeti terület esetében az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság hozzájárulását; és
e) épület robbantásos bontása esetén az építésügyi hatóság jogerős és végrehajtható bontási engedélyének másolatát, amely tartalmazza, hogy az épület bontása robbantásos technológiával is elvégezhető.
4.3. A kőolaj-, és földgáz-bányászat, illetve víz kitermelése céljából fúrólyukban tervezett robbantás esetében, ha a robbantás biztonsági távolságán belül nem található építmény vagy más védendő létesítmény, nem kell a 4.2. pont b) alpontja szerinti térképet mellékelni.
5. Robbanóanyag szállítási engedélykérelem
5.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az 5. számú melléklet szerinti okmány adatait;
b) a robbanóanyag szállításában közreműködő személyek személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakóhelyét;
c) Magyarország területén a szállításért felelős személy személyazonosító adatait és elérhetőségét (telefon, e-mail);
d) a magyarországi szállítási útvonal leírását.
5.2. A kérelemhez mellékelni kell:
a) az ADR 1.10 fejezetében meghatározott Közbiztonsági Tervet;
b) a fogadó állam és a kilépés helye szerinti szomszédos állam hatósága engedélyének másolatát;
c) az eljárásért fizetendő eljárási illeték befizetésnek bizonylatát.
6. Robbanóanyag belföldi átadási engedélykérelem
6.1. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmet benyújtó megnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát;
b) a robbanóanyag feladójának nevét, székhelyét, elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
c) a robbanóanyag címzettjének nevét, székhelyét, elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
d) a robbanóanyag szállításában közreműködő vállalkozás nevét, székhelyét, elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail-cím);
e) a robbanóanyag szállításában közreműködő természetes személy személyazonosító adatait, elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
f) Magyarország területén a szállításért felelős természetes személy személyazonosító adatait és elérhetőségét (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
g) a szállítandó robbanóanyag kereskedelmi megnevezését, típusszámát, mennyiségét (nettó kilogramm, darab vagy méter) és UN számát;
h) a gyártó megnevezését és székhelyét;
i) a magyarországi szállítási útvonal leírását.
6.2. A kérelemhez mellékelni kell:
a) az ADR 1.10 fejezetében meghatározott Közbiztonsági Tervet;
b) az eljárásért fizetendő eljárási illeték befizetésének bizonylatát;
c) a robbanóanyag átadójának arra vonatkozó igazolását, hogy jogosult polgári robbantási tevékenység végzésére vagy polgári robbanóanyag forgalmazására.”

2. melléklet a 18/2013. (I. 30.) Korm. rendelethez

Robbantási tevékenység bejelentéséhez szükséges adatok
1. A bejelentést tevő
1.1. neve,
1.3. telephelye,
1.4. elérhetősége.
2. A robbantással érintett építmény
2.1. elnevezése,
2.2. helye,
2.3. közművei kiszakaszolásának megoldásai.
3. A robbantás biztonsági távolságán belül lévő lakóterület kiterjedése.
4. A robbantás során szükséges biztonsági intézkedések, a védendő létesítmények és azok megóvását szolgáló intézkedések leírása.
5. A robbantás biztonsága érdekében lezárt útszakaszok ismertetése.
6. A robbantás ideje: év/hónap/nap, óra:perc.
7. A robbantásért felelős személy
7.1. neve,
7.2. születési helye és ideje,
7.3. anyja neve,
7.4. állandó lakóhelye,
7.5. telefonszáma.
8. Nyilatkozat arról, hogy a bejelentő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a bejelentésben lévő adatok a valóságnak megfelelnek.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére