• Tartalom

180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet

180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlanok átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2014.09.13.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Veszprém közigazgatási területén lévő, 4775 helyrajzi számú, természetben a 8200 Veszprém, Budapest út 5. szám alatt található, valamint a Veszprém közigazgatási területén lévő, 4776 helyrajzi számú, természetben a 8200 Veszprém, Budapest út 3. szám alatt található ingatlannak a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezése érdekében történő átalakításával, felújításával kapcsolatos, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Ha az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánymegbízottként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §2 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését4 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

1. melléklet a 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez5

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások
és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2

A Veszprémi Járási Hivatal egységes elhelyezéséhez kapcsolódó ingatlan-beruházás

A Veszprém közigazgatási területén lévő, 4775 helyrajzi számú, természetben
a 8200 Veszprém, Budapest út 5. szám alatt található ingatlannak, valamint a Veszprém közigazgatási területén lévő, 4776 helyrajzi számú, természetben a 8200 Veszprém, Budapest út 3. szám alatt található ingatlannak a Veszprémi Járási Hivatal egységes elhelyezése érdekében történő átalakítása, felújítása.

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3

örökségvédelmi hatósági eljárások

Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

4

 

 

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

7

vízjogi hatósági eljárások

Közép-Dunántúli Vízügyi Hatóság

Országos Vízügyi Hatóság

8

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

9

földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Győri Járási Hivatal Járási Földhivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala

10

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai, tűzvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

11

 

 

 

12

területrendezési hatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze

nincs

13

tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez6

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

 

A

B

C

1

Szakhatósági közreműködése tárgyköre

Elsőfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2

építésügy, műemlékvédelem, régészet

Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3

katasztrófavédelem, tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

4

közlekedés

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5

egészségügy

Győri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

6

területrendezés

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze

területrendezésért felelős miniszter

7

műszaki biztonság

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

8

környezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem

Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

8a.

vízügy

Közép-Dunántúli Vízügyi Hatóság

Országos Vízügyi Hatóság

9

rendészet

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

1

A rendeletet a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 112. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 114. §-át.

3

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

4

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére