• Tartalom

2013. évi CLXXXI. törvény

2013. évi CLXXXI. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről1

2014.01.01.

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2014. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 32 432,8 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-négyszázharminckettőmillió-nyolcszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 32 432,8 M Ft-ban, azaz harminckettőmilliárd-négyszázharminckettőmillió-nyolcszázezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az Mttv. 134. § (10) bekezdésében foglalt zárszámadási törvényjavaslat keretében a Hatóság számot ad 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2014. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2014. évi költségvetés során képződött maradvány felhasználásáról.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdésében leírtak alapján a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2014. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 173,9 M Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió- kilencszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 173,9 M Ft-ban, azaz egyszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forintban,

c) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi kiadási előirányzatát 1528,1 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhuszonnyolcmillió-egyszázezer forintban,

d) a Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi bevételi előirányzatát 1528,1 M Ft-ban, azaz egymilliárd-ötszázhuszonnyolcmillió-egyszázezer forintban hagyja jóvá.

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított kiadási főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetésen kívüli kiadási előirányzat részletezését e törvény 1. melléklete, az 1. § (1) bekezdés b) pontjában és a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszegek, valamint a 2. § (1) bekezdés d) pontjában megállapított költségvetésen kívüli bevételi előirányzat részletezését e törvény 2. melléklete tartalmazza.

3. § A Médiatanács felhatalmazást kap arra, hogy a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. § A Médiatanács a 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerint zárszámadási törvényjavaslatot készít, melyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt 2015. május 31-ig terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé.

5. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3. melléklet szerint fogadja el az Alap költségvetését.

(2) Az Országgyűlés az Alap 2014. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 77 945,4 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 77 945,4 M Ft-ban, azaz hetvenhétmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszázezer forintban hagyja jóvá.

6. § A digitális műsorterjesztés fejlesztésére és a digitális átállás költségeire az Alapban elkülönített forrást e célra vagy az Mttv. 136. § (1) bekezdés szerinti támogatási tevékenységek ellátásának finanszírozására lehet felhasználni a Médiatanács döntésében foglaltak szerint.

7. § Ez a törvény 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CLXXXI. törvényhez


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

6 311,2

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 704,0

3.

Dologi kiadások

4 802,4

4.

Általános forgalmi adó (ÁFA)

5 369,0

5.

Felhalmozási kiadások

2 362,6

6.

Felhalmozási kiadások ÁFÁ-ja

637,5

7.

Pénzeszköz átadás

500,0

8.

Lakástámogatási kölcsön

8,0

9.

Következő évek működési tartaléka

5 746,8

10.

Tárgyévi működési tartalék

4 991,3

Összesen:

 

32 432,8


A Médiatanács 2014. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Személyi juttatások

82,1

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22,1

3.

Dologi kiadások

45,7

4.

Pénzeszköz átadások

24,0

Összesen:

 

173,9


Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi kiadási előirányzat

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 007,0

2.

Frekvencia pályázati díj

5,0

3.

Támogatási pályázati díj

70,0

4.

Kötbér és bírság

150,0

5.

Késedelmi kamat

2,5

6.

Bankköltség kifizetése

1,5

7.

ÁFA

292,1

Összesen:

 

1 528,1

2. melléklet a 2013. évi CLXXXI. törvényhez


A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Igazgatási szolgáltatási díj

238,8

2.

Koncessziós és blokkpályázati frekvencia díjak

6 852,4

3.

UMTS pályázati frekvencia díjak

2 193,8

4.

Egyéb frekvencia díjak

2 838,0

5.

Bevétel a pályáztatandó új frekvenciákból

6 132,0

6.

Azonosítók használati díja

2 450,0

7.

Felügyeleti díj

2 282,0

8.

Bírság

150,0

9.

Intézményi sajátos és egyéb bevételek

1 490,0

10.

Általános forgalmi adó bevételek

5 536,9

11.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

40,5

12.

Kölcsönök visszatérülése

4,0

13.

Pénzeszköz átvétel

2 224,4

Összesen:

 

32 432,8


A Médiatanács 2014. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Fix összegű támogatás az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján

173,9

Összesen:

 

173,9


Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2014. évi bevételi előirányzat

adatok millió Ft-ban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

Médiaszolgáltatási díj

1 007,0

2.

Frekvencia pályázati díj

5,0

3.

Támogatási pályázati díj

70,0

4.

Kötbér és bírság

150,0

5.

Késedelmi kamat

2,5

6.

Bankköltség térítése

1,5

7.

ÁFA

292,1

Összesen:

 

1 528,1

3. melléklet a 2013. évi CLXXXI. törvényhez

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2014. évi költségvetése
3K80529_0

adatok millió forintban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

közszolgálati hozzájárulás

70 478,0

2.

médiaszolgáltatási díj

1 007,0

2.1

MTM-SBS Televízió Zrt.

25,0

2.2

Magyar RTL Televízió Zrt.

25,0

2.3

1. sz. keresk. rádiós jogosultság (Advenio Műsorszolgáltató Zrt.)

457,0

2.4

2. sz. keresk. rádiós jogosultság

0,0

2.5

nem országos médiaszolgáltatási jogosultságok

500,0

3.

pályázati díjak (támogatási, frekvencia)

75,0

4.

médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, késedelmi kamat

152,5

5.

Önkéntes befizetések

-

6.

Forrás 216. (6)

-

7.

Egyéb céltámogatások

219,7

8.

Finanszírozott áfa visszatérítése

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

71 932,2

10.

kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

4 650,7

ebből alszámla kamat és visszafizetendő támogatás bevétel

103,0

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK

76 582,9

Tárgyévi felhasználás az előző évek pénzmaradványából (2012. december 31.)

1 362,5

ÖSSZES BEVÉTEL

77 945,4

adatok millió forintban

Előirányzat száma

Előirányzat neve

Előirányzat összege

1.

továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 630,7

1.1

Médiatanács

173,9

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

2 224,4

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

232,4

2.

 

céltámogatások

2 700,0

3.

 

közmédiumok működési támogatására átutalt összeg a Közszolgálati Közalapítványnak

2 000,0

3.1

Magyar Televízió Zrt.

500,0

3.2

Duna Televízió Zrt.

500,0

3.3

Magyar Rádió Zrt.

500,0

3.4

Magyar Távirati Iroda Zrt.

500,0

4.

 

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

59 234,2

4.1

Tárgyévi működési kiadások

58 649,2

4.2

Előző évekről áthúzódó kiadások

585,0

5.

Közszolgálati Kulturális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)

901,4

6.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft.

298,1

7.

Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány

55,0

8.

a Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA

0,0

9.

médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

1,5

10.

Szerzői jogdíj (must carry)

238,0

11.

Egyéb céltámogatások felhasználása

219,7

12.

Forrás 216. (6) felhasználása

-

13.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb püi ráfordítások

4 954,5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

73 233,1

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK (tőketörlesztés)

4 712,3

ÖSSZES KIADÁS

77 945,4

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. október 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. november 8.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére