• Tartalom

2013. évi CLXXXVI. törvény

2013. évi CLXXXVI. törvény

egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról1

2014.03.16.

1. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

1–13. §2

14. §3

15–73. §4

2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

74. §5

3. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

75. §6

4. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

76. §7

5. A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

77. §8

6. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

78. §9

7. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

79. §10

8. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
2001. évi CIV. törvény módosítása

80. §11

9. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

81–82. §12

10. A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló
2006. évi CXXIII. törvény módosítása

83. §13

11. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása

84–86. §14

12. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

87. §15

13. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

88. §16

14. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

89. §17

15. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról
és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

90. §18

16. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

91–99. §19

100. §20

101–117. §21

17. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

118. §22

18. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló
2012. évi CLXXX. törvény módosítása

119. §23

19. Záró rendelkezések

120. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–13. §, a 15–99. § és a 101–119. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 100. § 2014. március 15-én lép hatályba.

122. § (1) A 38. § (1) bekezdése, a 94. §, a 95. § és a 103. § a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, 2010. október 20-i 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (5) bekezdésének és 3. cikk (5) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) A 27. §, a 38. § (2) bekezdése és a 42. § (1) bekezdése a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(3) A 114. § és a 118. § (9) bekezdése a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. november 18. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 33. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 15–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 76. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 78. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 79. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 80. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 81–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 84–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 91–99. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 101–117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 118. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére