• Tartalom

2013. évi CLXXXVIII. törvény

2013. évi CLXXXVIII. törvény

az egységes közszolgáltatói számlaképről1

2023.09.01.

Az Országgyűlés – összhangban az Alaptörvény fogyasztók érdekeit védő rendelkezéseivel – a közüzemi szolgáltatási területeken való egységes, érthető és átlátható számlakép megteremtése érdekében, figyelemmel a rezsicsökkentési törekvésekre és szabályozásokra, a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, a villamos energia és földgázelosztó, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató, a hulladékgazdálkodási és a kéményseprő-ipari közszolgáltató által kibocsátott számlák számlaképének formai és tartalmi meghatározására az alábbi törvényt alkotja:

1. §2 Ez a törvény a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, valamint a villamos energia és földgázelosztó által az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók, a távhőszolgáltató, a hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó szolgáltató (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási közszolgáltató), a víziközmű-szolgáltató (a továbbiakban együtt: szolgáltató) által a felhasználók részére kibocsátott, szolgáltatási díjat tartalmazó számla számlaképére (a továbbiakban: számlakép) vonatkozó tartalmi és formai követelményeket határozza meg.

2. § (1) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó hálózathasználati és villamosenergia-vásárlási szerződését a villamos energia egyetemes szolgáltató megbízottként, összevontan kezeli, akkor a villamos energia egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat

a) részszámla esetében az 1. melléklet,

b) elszámoló számla esetében a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó hálózathasználati szerződését a villamos energia elosztó külön kezeli, a villamos energia egyetemes szolgáltató és a villamos energia elosztó az 1. melléklet és a 2. melléklet előírásait kizárólag az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó tételekre köteles alkalmazni.

3. § (1) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó elosztóhálózat-használati és földgáz-kereskedelmi szerződéseit a földgáz egyetemes szolgáltató megbízottként, összevontan kezeli, akkor a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat

a) részszámla esetében a 3. melléklet,

b) elszámoló számla esetében a 4. melléklet

tartalmazza.

(2) A mérő nélküli fogyasztási helyek esetében a 4. melléklet szerinti számlakép alkalmazandó, azzal, hogy a mérőre vonatkozó adatok értelemszerűen elhagyhatók.

(3) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó elosztóhálózat-használati szerződését a földgázelosztó külön kezeli, akkor a földgázelosztó és a földgáz egyetemes szolgáltató a 3. melléklet és a 4. melléklet előírásait kizárólag az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó tételekre köteles alkalmazni.

4. § (1) A távhőszolgáltató által a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 3. § b) pontjában meghatározott díjfizetők közül a lakossági díjfizető (a továbbiakban: lakossági díjfizető) és a Tszt. 3. § g) pont ga) alpontjában meghatározott lakossági felhasználó részére kiállított számlák tekintetében alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat

a) részszámla esetében az 5. melléklet,

b) közvetített szolgáltatást tartalmazó részszámla esetében a 6. melléklet,

c) elszámoló számla esetében a 7. melléklet,

d) közvetített szolgáltatást tartalmazó elszámoló számla esetében a 8. számú melléklet

tartalmazza.

(2) Nem minősül a 8. § (1) bekezdésben meghatározott formai követelmények megsértésének, ha a távhőszolgáltató a számlarészletező táblázatban a „vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj” sor vagy sorok számát a felhasználó birtokában lévő fogyasztásmérők számával összhangban határozza meg.

5. § (1) A víziközmű-szolgáltató által a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére kiállított számlák tekintetében alkalmazható számlaképekre vonatkozó részletes előírásokat

a) részszámla esetében az 9. melléklet,

b) elszámoló számla esetében a 10. melléklet

tartalmazza.

(2) Nem minősül a 8. § (1) bekezdésben meghatározott formai követelmények megsértésének, ha a víziközmű-szolgáltató a számlarészletező táblázatban a „vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj” sor vagy sorok számát a felhasználó birtokában lévő fogyasztásmérők számával összhangban határozza meg.

(3)3 A 9. és 10. melléklet szerint megállapított számlakép első oldalán a színes mezőben meghatározott tájékoztató adatokról a Vksztv. 31/B. § (1) bekezdése szerint megállapított átmeneti díj és a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott víziközmű-szolgáltatási díj együttes alkalmazása céljából a víziközmű-szolgáltató úgy nyújt tájékoztatást, hogy:

a) „A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a következő díjfizetési kötelezettség terhelte volna:” szövegrész alkalmazásában a 2013. január 30-án jogszerűen alkalmazott díj és a Vksztv. 31/B. § (1) bekezdése szerint megállapított átmeneti díjjal számított fizetési kötelezettség összegét,

b) „A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban” szövegrész alkalmazásában az a) pont szerint számított összeg és a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § (1) bekezdésében és 4/C. § (1) bekezdésében meghatározott csökkentett díjakkal számított összeg különbségét, és

c) „A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. július 1-je óta összesen” szövegrész alkalmazásában az ideiglenes szolgáltatás kezdő időpontjától a b) pont szerinti különbség halmozott összegét

szerepelteti.

6. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltató által a természetes személy ingatlanhasználó, valamint a társasház és a lakásszövetkezet részére kiállított számlák tekintetében alkalmazható számlaképre vonatkozó részletes előírásokat a 11. melléklet tartalmazza.

7. §4 (1) A szolgáltató jogosult az e törvénnyel nem szabályozott, általa közvetlenül vagy közvetítőként biztosított termék árát, szolgáltatás díját, valamint egyéb tételt a kibocsátott számlán – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásaira figyelemmel – feltüntetni és kiszámlázni.

(2) Az (1) bekezdés alapján a szolgáltató közvetítőként, illetve a szolgáltató által igénybe vett közreműködő személy közvetítői alvállalkozóként a felhasználó és a szolgáltató kapcsolt vállalkozásaként működő pénzügyi intézmény között létrejött megállapodás alapján, az abban foglaltak szerint jogosult a megállapodás szerint esedékes tőketörlesztés, valamint ügyleti és késedelmi kamat összegét – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásaira figyelemmel – a számlarészletezőn feltüntetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kibocsátott összevont számla részleges pénzügyi teljesítése esetében elsődlegesen a közműszolgáltatásra kell elszámolni a befizetett összeget, továbbá a számla nem vagy részleges teljesítése esetén kizárólag közműtartozás esetén kerülhet sor a felhasználónak az ellátásból való kikapcsolására.

8. § (1)5 Az 1–12. mellékletekben meghatározott adatokat a szolgáltató az ott meghatározott elrendezésben, Times New Roman betűtípussal, a címzést Arial betűtípussal köteles feltüntetni. A számlák első oldalán, színes mezőben szereplő adatokat 11 pontos betűmérettel kell feltüntetni. A számlában szereplő további adatokat a szolgáltató jól olvashatóan, – figyelemmel a méretarányokra és a kitöltendő adatok karaktereinek számára – minimum 8 pontos betűmérettel köteles szerepeltetni. A betűméret megválasztása és az adatok kitöltése nem járhat a számlakép elrendezésének sérelmével.

(2) Postai készpénzátutalási megbízással (a továbbiakban: csekk) történő befizetés esetén – a (3) bekezdés kivételével – a csekk az első oldal része. A számla csekket tartalmazó első lapjának második oldalán számlainformáció nem szerepeltethető, azon a szolgáltató azonban bármilyen egyéb, közérdekű információt feltüntethet.

(3) Ha a csekk nem része a számla első lapjának (pl. elektronikus számla, csoportos beszedési megbízás), annak helyén a számla kiállításával és befizetésével kapcsolatos adatokat kell feltüntetni a fogyasztók megfelelő tájékoztatásához szükséges mértékben.

(3a)6 Az 1–12. melléklet 2. pontjaiban a „Címzés” mezőben a számla, mint postai küldemény azonosítását szolgáló egyedi azonosító vonalkód vagy más nyomdai jel – a postai küldemény borítékjának címzés ablakában látható módon a számlakép elrendezésének sérelme nélkül – feltüntethető. Az 1–12. melléklet első oldalán – a számlakép elrendezésének sérelme nélkül – a számla azonosítását segítő vagy a számlafizetéssel kapcsolatos nyomdai jel feltüntethető.

(4)7 A szolgáltató az 1–12. mellékletekben meghatározott számlakép adattartalmát más adatsorokkal bővítheti további oldalak hozzáadása révén. További oldalak hozzáadása esetén a számla sorszáma minden hozzáadott oldalon feltüntethető. A szolgáltató valamennyi oldalt köteles folyamatos számozással ellátni. A szolgáltató az 1–12. mellékletekben alkalmazott sormagasságtól és oszlopszélességtől – a számlakép elrendezésének sérelme nélkül – eltérhet.

(5)8 A számla első oldalán a színes mezők háttérszíneként

a) villamos energia szolgáltatás esetében a #FF7F50 kódszámú (pantone 811; coral),

b) földgázszolgáltatás esetében a #FF8C00 kódszámú (pantone 151; darkorange),

c) távhőszolgáltatás esetében a #DDA0DD kódszámú (pantone 251; plum),

d) a víziközmű-szolgáltatás esetében #00FFFF kódszámú (pantone 297; aqua),

e)9 hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási közszolgáltatás) esetében #32CD32 kódszámú (pantone 802 2x; limegreen),

f)10

színárnyalatot kell használni.

(6) Az (5) bekezdésben szabályozott alsó, rezsicsökkentéssel kapcsolatos adatokat tartalmazó színes mező az 1–4. melléklet esetében a nem lakossági felhasználó számlájában nem jelenik meg.

(7) Az 1–12. mellékletekben meghatározott adatokhoz tartozó szöveges magyarázatok nem képezik a számlakép részét.

(8)11 Az 1–12. melléklet első oldalán a címzés feltüntetésének keretezése nem kötelező formai eleme a számlaképnek.

9. § Amennyiben a számlát a szolgáltatóval kötött szerződés alapján egy másik vállalkozás állítja ki, úgy e törvény előírásainak megtartásáért egyetemleges felelősség terheli a szolgáltatót és a vállalkozást.

10. §12 A szolgáltató köteles a számlán alkalmazott, a felhasználók számára nehezen érthető szakkifejezések magyarázatát a számlakép változáskor írásbeli tájékoztatással megadni, valamint a honlapon és a személyes ügyfélfogadó helyeken folyamatosan biztosítani.

10/A. §13 (1)14 A fogyatékos személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: fogyasztó) írásbeli kérelmére az eredeti számla mellett a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, valamint a villamos energia és a földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó, a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a fogyasztó választása alapján köteles

a) Braille-írással nyomtatott,

b) akadálymentes formátumú elektronikus vagy

c) könnyen érthető elektronikus

számlát (a továbbiakban: akadálymentes számla) – az eredeti számlával azonos adattartalommal – kiállítani és a fogyasztó számára az eredeti számlával egyidejűleg továbbítani.

(2)15 A villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltató, valamint a távhőszolgáltató, a víziközmű-szolgáltató és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban együtt: szolgáltató) az akadálymentes számla kiállítását megtagadhatja, ha a fogyasztó az (1) bekezdés szerinti kérelemével egyidejűleg a fogyatékosságának tényét – fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációval vagy más hitelt érdemlő módon – nem igazolja. A fogyasztó – a változástól számított 15 napon belül – közli a szolgáltatóval, ha fogyatékossága a továbbiakban nem áll fenn. A közléssel egyidejűleg a szolgáltató a fogyasztó fogyatékosságára utaló adatot a nyilvántartásából törli.

(3) A számlaképre vonatkozóan e törvényben meghatározott formai előírások mellőzhetőek az akadálymentes számla kiállítása során.

(4) E § alkalmazásában fogyatékos személy az, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy.

11. § E törvény rendelkezései a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

12. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 18. § (2) bekezdés 2013. december 31-én lép hatályba.

(3) A 1–11. §, a 13–14. §, a 15. § (1) bekezdés, a 16–17. § és a 18. § (1) bekezdés 2014. január 1-jén lép hatályba.

13. § E törvényt a 2013. december 31-ét követő elszámolási időszakot is tartalmazó számlákra kell alkalmazni.

14. §16 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az akadálymentes számla kibocsátásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

15. §17 Ez a törvény a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

16. §18

17. §19

18. § (1)20

(2) Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról szóló 2013. évi CLXVII. törvény 5. § (7) bekezdés a) pontja.

1. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez21

A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó által alkalmazandó számlakép részszámla esetében

1. A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a részszámlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A részszámla első oldala:


9K08751P_0

„Szolgáltató logója:

 

 

Villamos energia x. részszámla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe

Oldalszám

Adószáma:

Számla sorszáma:

Bankszámlaszáma:

 

3. A részszámla harmadik oldala: „oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla::

Teljesítés kelte

Számla sorszáma:

Számla kelte:

Fizetési mód:

A szolgáltatás megnevezése:

Villamos energia egyetemes szolgáltatás

és villamosenergia-elosztás


SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: … kWh
Árszabás: Elosztói engedélyes:
Mérési pont azonosító:

9K08751P_2

Mérő gyártási száma

Elszámolt időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás (kWh)

Szorzó

Mennyiség (kWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma:

Utolsó elszámolt mérőállás (kWh):

 

 

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Mennyiség

Mérték-egység

Nettó egységár és mérték-egysége

Nettó érték (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó érték
(Ft)

Egyetemes szolgáltatói árszabás

Energiadíj összesen

Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj kivételével)

Elosztói alapdíj*

Rendszerhasználati díjak összesen

Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

AHK

Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása

AHK

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás

AHK

Pénzeszközök összesen

AHK

Nettó számlaérték összesen

Kerekítés

Bruttó számlaérték összesen**

Egyéb

Fizetendő összeg

ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: ……….Ft.

Tájékoztató adatok:
*Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza
Következő leolvasás várható időpontja:
AHK: adó hatályán kívüli
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés”

4. Magyarázat:

4.1. Villamos energia x. részszámla: az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszámának feltüntetése.

4.2. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.3. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.4. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.5. Tétel megnevezése:

4.5.1. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között a számlarészletező részben az „Jövedéki adó” tételt is fel kell feltüntetni.

4.5.2. A „Szénipari szerkezetátalakítási támogatás”, a „Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása”, a „Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás” és a „Pénzeszközök összesen” tételeket kizárólag abban az esetben kell feltüntetni, ha azok értéke nem nulla.

4.5.3. Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a „rendszerhasználati díjak összesen” sorban a mértékegység feltüntetése nem értelmezhető).

4.6.22 Egyéb: csak abban az esetben szükséges feltüntetni, ha

4.6.1. a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló, egyetemes villamosenergia-szolgáltatáshoz vagy villamosenergia-elosztáshoz kapcsolódó tétel felmerült (különösen kamat, tartozás), vagy

4.6.2. a számla a 7. § (1) vagy (2) bekezdése alapján számlaképpel nem szabályozott termék árát, szolgáltatás díját vagy egyéb tételt tartalmaz, azzal, hogy a számla 3. pontjában a szolgáltatás megnevezése résznél az egyéb szolgáltatást is fel kell tüntetni.

A számlának tartalmaznia kell a tétel feltüntetését megalapozó jogcímet. A tételeket külön sorokban kell szerepeltetni.

4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve a villamos energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket – és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.8. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.7. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.9. Tájékoztató adatok:

4.9.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.9.2. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, az „Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma” és az „Utolsó elszámolt mérőállás” adatokat nem kell külön feltüntetni.

4.10. Egyetemes szolgáltatói árszabás: ha az elszámolási időszakban különböző árszabások alkalmazására kerül sor, az egyes árszabásokat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Rendszerhasználati díjak vagy díjelemek (az elosztói alapdíj kivételével): ha az elszámolási időszakban különböző rendszerhasználati díjak vagy díjelemek alkalmazására kerül sor, az egyes díjakat, díjelemeket külön sorban kell feltüntetni a díjelemek megnevezésével.

4.12. Elosztói alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző elosztói alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.13. Amennyiben a 4.10-4.11. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.14. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4. 15. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

2. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez23

A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó által alkalmazandó számlakép elszámoló számla esetében

1. A villamos energia egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia-elosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére az elszámoló számlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. Az elszámoló számla első oldala:


9K08751Q_0

„Szolgáltató logója:

 

 

Villamos energia elszámoló számla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

Számla sorszáma:

Bankszámlaszáma:

 

3. Az elszámoló számla harmadik oldala: oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:

Vevő (Fizető) neve:

Vevő (Fizető) címe:

Vevő (Fizető) adószáma:


Szerződéses folyószámla: Teljesítés időpontja:

Számla sorszáma: Számla kelte:

Fizetési mód: A szolgáltatás megnevezése:

Villamos energia egyetemes szolgáltatás

és villamosenergia-elosztás


SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Fogyasztás összesen: … kWh

Árszabás: Elosztói engedélyes:

Mérési pont azonosító:

Mérő
gyártási
száma

Elszámolási
időszak

Induló
mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás
(kWh)

Szorzó

Mennyiség
(kWh)

Tétel megnevezése

Fogyasztási
időszak

Mennyiség

Mérték-
egység

Nettó
egységár és
mérték-
egysége

Nettó érték
(Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó érték
(Ft)

Egyetemes szolgáltatói árszabás

Energiadíj összesen

Részszámlákban elszámolt energiadíj

Fizetendő energiadíj

Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj kivételével)

Elosztói alapdíj*

Rendszerhasználati díjak összesen

Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak

Fizetendő rendszerhasználati díjak

Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

AHK

Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása

AHK

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás

AHK

Pénzeszközök összesen

AHK

Részszámlákban elszámolt pénzeszközök

Fizetendő pénzeszközök

Nettó számlaérték összesen

Kerekítés

Bruttó számlaérték összesen**

Egyéb

Fizetendő összeg összesen

Számla sorszáma:

Felhasználási hely:

A következő részszámla becsült mennyisége:

Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):

Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:

Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege

Sorszám:

Számla végösszeg (Ft)

ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: …Ft.

Tájékoztató adatok:
* Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
Következő leolvasás várható időpontja:
A fogyasztásmérő hitelességének lejárati ideje, illetve a mérőcsere tervezett időpontja:
AHK: adó hatályán kívüli
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Tétel megnevezése:

4.4.1. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között az „Jövedéki adó összesen” tételt is fel kell tüntetni.

4.4.2. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között az „Elszámolt jövedéki adó összesen”, „Részszámlákban elszámolt jövedéki adó”, Fizetendő jövedéki adó” tételeket is fel kell tüntetni.

4.4.3. A „Szénipari szerkezetátalakítási támogatás”, a „Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása”, a „Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás” és a „Pénzeszközök összesen” tételeket, valamint az ezekhez kapcsolódó, részszámlákban elszámolt fizetendő tételekre vonatkozó sorokat kizárólag abban az esetben kell feltüntetni, ha azok értéke nem nulla.

4.4.4. Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a „rendszerhasználati díjak összesen” sorban a mértékegység feltüntetése nem értelmezhető).

4.5.24 Egyéb: csak abban az esetben kell feltüntetni, ha

4.5.1. a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló, egyetemes villamosenergia-szolgáltatáshoz vagy villamosenergia-elosztáshoz kapcsolódó tétel felmerült (különösen kamat, tartozás), vagy

4.5.2. a számla a 7. § (1) vagy (2) bekezdése alapján számlaképpel nem szabályozott termék árát, szolgáltatás díját vagy egyéb tételt tartalmaz, azzal, hogy a számla 3. pontjában a szolgáltatás megnevezése résznél az egyéb szolgáltatást is fel kell tüntetni.

A számlának tartalmazni kell a tétel feltüntetését megalapozó jogcímet. A tételeket külön sorokban kell szerepeltetni.

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetén a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve a villamos energia termékdíjat, rendszerhasználati díjakat, pénzeszköz jellegű tételeket – és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően az 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.8. Tájékoztató adatok: Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.9. Egyetemes szolgáltatói árszabás: ha az elszámolási időszakban különböző árszabások alkalmazására kerül sor, az egyes árszabásokat külön sorban kell feltüntetni.

4.10. Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj kivételével): ha az elszámolási időszakban különböző díjak vagy díjelemek alkalmazására kerül sor, az egyes díjakat, díjelemeket, díjelemeket külön sorban kell feltüntetni a díjelemek megnevezésével a díjelemek megnevezésével.

4.11. Elosztói alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző tarifák alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.12. Amennyiben az 4.9.-4.10. pontban foglaltak szerint különböző árszabások, díjak kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.13. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4. 14. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

3. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez25A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó által alkalmazandó számlakép részszámla esetében
1. A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére a részszámlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.
2. A részszámla első oldala:
6K06792O_0

„Szolgáltató logója:

 

 

Földgáz x. részszámla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

Számla sorszáma:

Bankszámlaszáma:

 


3. A részszámla harmadik oldala: oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla: Teljesítés időpontja:
Számla sorszáma: Számla kelte:
Fizetési mód: A szolgáltatás megnevezése:
Földgáz egyetemes szolgáltatás és földgázelosztás

6K06792O_1

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

 

Elszámolt mennyiség: MJ ( m3)

Árszabás:

Mérési pont azonosító:

Földgázelosztó:

 

 

 

Mérő gyártási száma

Elszámolt időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás

(m3)

Korrekciós tényező

Korrigált
mennyiség
(m3)

Fűtőérték

Hőmennyiség

(MJ/m3)

(MJ)

 

 

Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma

Utolsó elszámolt mérőállás (m3)

 

 6K06792O_2

Tétel megnevezése

Elszámolt időszak

Mennyiség

Mérték-
egység

Nettó
egységár és
mérték-
egysége

Nettó érték

(Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó érték

(Ft)

Földgázfogyasztás árkategóriák szerint

 

 

 

 

 

 

 

Energiadíj összesen

Alapdíj*

 

 

 

 

Nettó számlaérték összesen

 

 

 

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó számlaérték összesen**

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

Fizetendő összeg összesen

 

 

 

 

 

 

 

ÁFA összesítő (Ft)

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:

*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza

Következő leolvasás várható időpontja:

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)4. Magyarázat
4.1. Földgáz x. részszámla: az elszámolási időszakon belüli részszámla sorszámának feltüntetése.
4.2. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.
4.3. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.
4.4. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.
4.5.Tétel megnevezése:
4.5.1. Nem lakossági fogyasztó esetében a díjtételek között az „Jövedéki adó” tételt is fel kell tüntetni.
4.5.2. Ha annak értéke nem nulla, a díjtételek között a „Biztonsági készletezési díj” tételt is fel kell tüntetni.
4.5.3. Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a „bruttó számlaérték összesen” sorban a nettó érték kitöltése nem értelmezhető).
4.6. Egyéb: csak abban az esetben kell feltüntetni, ha
4.6.1. a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló, egyetemes földgázszolgáltatáshoz vagy földgázelosztáshoz kapcsolódó tétel felmerült (különösen kamat, tartozás), vagy
4.6.2. a számla a 7. § (1) vagy (2) bekezdése alapján számlaképpel nem szabályozott termék árát, szolgáltatás díját vagy egyéb tételt tartalmaz, azzal, hogy a számla 3. pontjában a szolgáltatás megnevezése résznél az egyéb szolgáltatást is fel kell tüntetni.
A számlának tartalmazni kell a tétel feltüntetését megalapozó jogcímet. A tételeket külön sorokban kell szerepeltetni.
4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást és a biztonsági készletezési díjat – és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).
4.8. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.7. pont alapján számított megtakarítások összesen.
4.9. Tájékoztató adatok:
4.9.1. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.
4.9.2. Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, az „Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma” és az „Utolsó elszámolt mérőállás” adatokat nem kell külön feltüntetni.
4.10. Földgázfogyasztás árkategóriák szerint: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.
4.11. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.
4.12. Amennyiben a 4.10. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.
4.13. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.
4. 14. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

4. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez26

A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó által alkalmazandó számlakép elszámoló számla esetében

1. A földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a földgázelosztó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére az elszámoló számlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. Az elszámoló számla első oldala:

6K06792P_0

„Szolgáltató logója:

 

 

Földgáz elszámoló számla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

Számla sorszáma:

Bankszámlaszáma:

 

3. Az elszámoló számla harmadik oldala: oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:

Vevő (Fizető) neve:

Vevő (Fizető) címe:

Vevő (Fizető) adószáma:


Szerződéses folyószámla: Teljesítés időpontja:

Számla sorszáma: Számla kelte:

Fizetési mód: A szolgáltatás megnevezése:

Földgáz egyetemes szolgáltatás és földgázelosztás

Számla sorszáma:

Felhasználási hely:

A következő részszámla becsült mennyisége:

Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):

Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:

Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege

Sorszám:

Számla végösszeg (Ft)


6K06792P_1

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség: …… MJ (……….m3)

Árszabás:

Mérési pont azonosító:

 

Földgázelosztó:

 

Mérő gyártási száma

Elszámolási időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás

Korrekciós tényező

Korrigált mennyiség (m3)

Fűtőérték

Hőmennyiség

(m3)

(MJ/m3)

(MJ)

 

 

 

Tétel megnevezése

Elszámolt időszak

Mennyiség

Mérték-
egység

Nettó egységár és mérték-
egysége

Nettó érték (Ft)

ÁFA

(%)

Bruttó

érték

(Ft)

Földgázfogyasztás árkategóriák szerint

 

 

 

 

 

 

 

Energiadíj összesen

Részszámlákban elszámolt energiadíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő energiadíj összesen

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj*

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj összesen

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő alapdíj összesen

 

 

 

 

 

 

 

Nettó számlaérték összesen

 

 

 

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó számlaérték összesen**

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

Fizetendő összeg összesen

 

 

 

 

 

 

 

ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:
* Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
Következő leolvasás várható időpontja:
A fogyasztásmérő hitelességének lejárati ideje, illetve a mérőcsere tervezett időpontja:
AHK: adó hatályán kívüli
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Tétel megnevezése:

4.4.1. Nem lakossági fogyasztó esetében az „Jövedéki adó összesen”, a „Részszámlákban elszámolt jövedéki adó” és a „Fizetendő jövedéki adó” tételt is fel kell feltüntetni.

4.4.2. A díjtételek között a „Biztonsági készletezési díj összesen”, a „Részszámlákban elszámolt biztonsági készletezési díj”, és a „Fizetendő biztonsági készletezési díj” tételeket is fel kell tüntetni, ha azok értéke nem nulla.

4.4.3. Az egyes tételekhez kapcsolódó sorokban nem szükséges az összes oszlophoz tartozó cellát kitölteni, csak amely értelemszerűen alkalmazható (pl.: a „bruttó számlaérték összesen” sorban a nettó érték kitöltése nem értelmezhető).

4.5.27 Egyéb: csak abban az esetben kell feltüntetni, ha

4.5.1. a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló, egyetemes földgázszolgáltatáshoz vagy földgázelosztáshoz kapcsolódó tétel felmerült (különösen kamat, tartozás), vagy

4.5.2. a számla a 7. § (1) vagy (2) bekezdése alapján számlaképpel nem szabályozott termék árát, szolgáltatás díját vagy egyéb tételt tartalmaz, azzal hogy a számla 3. pontjában a szolgáltatás megnevezése résznél az egyéb szolgáltatást is fel kell tüntetni.

A számlának tartalmazni kell a tétel feltüntetését megalapozó jogcímet. A tételeket külön sorokban kell szerepeltetni.

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. december 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. december 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke – beleértve a földgáz egyetemes szolgáltatás árát, ártámogatást, és a földgáz biztonsági készletezés díját – és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.7. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően az 4.6. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.8. Tájékoztató adatok: Ha a részszámla a felhasználó havonként történő közlése alapján kerül kiállításra, a számla harmadik oldalán a tájékoztató adatok között a következő leolvasás várható időpontjával együtt a következő diktálási időszakot is fel kell tüntetni.

4.9. Földgázfogyasztás árkategóriák szerint: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.10. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.11. Amennyiben az 4.9. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.12. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4. 13. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

5. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez28

A távhőszolgáltató által alkalmazandó közvetített szolgáltatást nem tartalmazó számlakép részszámla esetében

1. A távhőszolgáltató a lakossági díjfizető és a lakossági felhasználó részére a részszámlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A részszámla első oldala


4K13909Q_0

„Szolgáltató logója:

 

 

Távhőszolgáltatási x. részszámla

Szolgáltató neve:

x. sz. eredeti példány

Címe:

Oldalszám

Adószáma:

Számla sorszáma:

Bankszámlaszáma:

 

3. A részszámla harmadik oldala: oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:

Vevő (Fizető) neve:

Vevő (Fizető) címe:

Vevő (Fizető) adószáma:


Szerződéses folyószámla: Teljesítés időpontja:

Számla sorszáma: Számla kelte:

Fizetési mód: A szolgáltatás megnevezése:

Távhőszolgáltatás


SZÁMLARÉSZLETEZŐ


Elszámolt fogyasztás:…….GJ


Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-
tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Fűtési díj (egytarifás)

Alapdíj

Hődíj

Fűtési célú költségek összesen

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-
tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttódíj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára
és
mértékegysége

Vízfelmelegítési díj

Alapdíj

Hődíj

Vízfelmelegítési célú költségek összesen

Kerekítés (Ft)

Bruttó számlaérték összesen* (Ft)

Egyéb tétel (Ft)

ÁFA összesítő (Ft)

Fizetendő összeg összesen (Ft)

Szolgáltatás helye és megnevezése

Fogyasztási időszak

Mérőazonosító

Mérőállás

Mennyiség és mértékegysége

Nyitó

Záró

Hőközpontban mért fogyasztás

Melegvíz mérőn mért fogyasztás


Vízfelmelegítési célú költségek

Hőközponti és épület felhasználási adatok
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

4. Magyarázat

4.1. Oldalszám: aktuális oldal száma /összes oldal száma formátumban.

4.2. x. sz. eredeti példány: az eredeti példány sorszáma.

4.3. Felhasználó azonosító száma, felhasználási hely címe: a felhasználó azonosításához szükséges adat, pl.: vevő azonosító, felhasználási hely azonosító; a „felhasználó azonosító száma” helyett a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott ezzel egyenértékű megnevezés is használható. Több felhasználási azonosító szám, és felhasználási hely cím is feltüntethető, amennyiben több felhasználási helyre vonatkozóan állítja ki a szolgáltató a számlát.

4.4. Egyéb tétel: feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha a felhasználó támogatásban részesült, vagy túlfizetett, vagy bármilyen egyéb, a fizetendő összeget befolyásoló tétel felmerült (pl. kamat, tartozás). A számlán konkrétan fel kell tüntetni azt a jogcímet, ami alapján a tétel feltüntetésre került, több ilyen tétel esetén azokat külön sorokban kell szerepeltetni.

4.5. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása ebben az elszámolási időszakban: lakossági fogyasztó esetében a hatályos árképzésből eredő megtakarítás a 2012. november 1-jén hatályos árképzéshez képest (a 2013. január 1-jét követően elszámolt összes fogyasztás 2012. november 1-jén hatályos árképzés alapján számított ellenértékének bruttó értéke és a 2013. január 1-jét követő fogyasztás alapján fizetendő összeg bruttó értékének összesített különbsége összegszerűen feltüntetve).

4.6. A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása 2013. január 1-je óta: 2013. január 1-jét követően a 4.5. pont alapján számított megtakarítások összesen.

4.7. Hődíj: ha az elszámolási időszakban különböző árkategóriák alkalmazására kerül sor, az egyes árkategóriákat külön sorban kell feltüntetni.

4.8. Alapdíj: ha az elszámolási időszakban különböző alapdíjak alkalmazására kerül sor, az egyes alapdíjakat külön sorban kell feltüntetni.

4.9. Amennyiben az 4.7. pontban foglaltak szerint különböző árkategóriák kerülnek alkalmazásra, az érvényességi időszaknak megfelelően, dátum szerint növekvő sorrendben a mérőállás soron is azonos időszaki elhatárolással kell feltüntetni a fogyasztásmennyiséget.

4.10. Teljesítés kelte: Az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján nem kell feltüntetni, ha az megegyezik a számla kibocsátásának keltével.

4.11. Az egyes tételek szerinti sorok feltüntetése kizárólag akkor szükséges, ha az adott tételhez érték tartozik.

4.12. Elszámolt időszak: a számla első oldalán az elszámolt időszak alatt a hődíj elszámolt időszaka értendő.

6. melléklet a 2013. évi CLXXXVIII. törvényhez29

A távhőszolgáltató által alkalmazandó számlakép közvetített szolgáltatást is tartalmazó részszámla esetében

1. A távhőszolgáltató a lakossági díjfizető és a lakossági felhasználó részére a közvetített szolgáltatást is tartalmazó részszámlát – a számlázással kapcsolatos pénzügyi és számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett – az alábbiak szerint bocsátja ki.

2. A részszámla első oldala

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. november 21.

3

Az 5. § (3) bekezdését a 2015: CXIX. törvény 34. §-a iktatta be.

4

A 7. §-t a 2015: CCXI. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2023. évi XXIX. törvény 6. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 8. § (1) bekezdése a 2014: XI. törvény 31. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 8. § (3a) bekezdését a 2014: XLI. törvény 15. § (1) bekezdése iktatta be.

7

A 8. § (4) bekezdése a 2014: XLI. törvény 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. § (5) bekezdése a 2013: CCXXXI. törvény 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. § (5) bekezdés e) pontja a 2023. évi XLV. törvény 51. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 8. § (5) bekezdés f) pontját a 2015: CCXI. törvény 12. § (5) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 8. § (8) bekezdését a 2014: XI. törvény 26. §-a iktatta be.

12

A 10. § a 2023. évi XXIX. törvény 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10/A. §-t a 2014: XI. törvény 27. §-a iktatta be.

14

A 10/A. § (1) bekezdése a 2014: XI. törvény 28. §-ával megállapított szöveg.

15

A 10/A. § (2) bekedzése a 2019: XXXIV. törvény 129. §-ával megállapított szöveg.

16

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 2014: XI. törvény 29. §-a iktatta be.

17

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 2023. évi XXIX. törvény 6. § (3) bekezdése iktatta be.

18

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 18. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

Az 1. melléklet 4.6. pontja a 2023. évi XXIX. törvény 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 2. melléklet 4.5. pontja a 2023. évi XXIX. törvény 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 4. melléklet 4.5. pontja a 2023. évi XXIX. törvény 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 10. melléklet a 2015: CXIX. törvény 35. §-ával megállapított szöveg.

34

A 11. melléklet a 2014: XI. törvény 31. § d) pontja, a 2014: XLI. törvény 15. § (2) bekezdése, a 2023. évi XLV. törvény 50. §-a szerint módosított szöveg. [A 11. mellékletben a 2013: CCXXXI. törvény 14. § (12)–(13) bekezdése által elrendelt módosítás nem vezethető át.]

35

A 12. mellékletet a 2015: CCXI. törvény 12. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére