• Tartalom

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet

19/2013. (IX. 6.) HM rendelet

az egyes költségtérítésekről

2022.12.30.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1.1 családjától különélő: a hivatásos és a szerződéses állomány (a továbbiakban: állomány) azon tagja, aki a kinevezése, szolgálati érdekű áthelyezése vagy a 19. § (2) bekezdése szerinti vezénylése következtében a család együttélését lehetővé tevő lakhatási támogatásra a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) vagy a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: Lakáspénzrendelet) szabályai szerint az új szolgálatteljesítési helye szerinti településen, illetve annak vonzáskörzetében igényjogosult, de annak hiányában a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § c) pontja szerint hazautazik;

2.2 csapatmozgás: a honvédnek, honvédelmi alkalmazottnak olyan kötelékben történő utaztatása, amelynek lebonyolítása során a térítésmentes szállításról, a szálláshelyről és a természetbeni élelmezési ellátásról a honvédelmi szervezet vagy a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) megbízása szerint más szervezet intézményesen gondoskodik;

3.3 egyéb utazás: a honvéd, a honvédelmi alkalmazott vagy a honvédelmi szervezet állományába nem tartozó személy (a továbbiakban: állományba nem tartozó) által végrehajtott, V. Fejezet szerinti belföldi utazás;

3a.4 felszámítási alap: a juttatások alapját képező bázisösszeg;

4. helyközi utazás: a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy a tartózkodási hely, valamint a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés (a továbbiakban együtt: szolgálatteljesítés) helye között szolgálatteljesítési célból történő utazás, ideértve az átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló utazást;

5.5 honvédelmi szervezet: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezet, valamint a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) fenntartói irányítása alá tartozó, a Hvt. 3. § 14. pontja szerinti honvédelmi szervezetnek nem minősülő szakképző intézmény,

6. honvédségi szálláshely: a Lakásrendeletben meghatározott helyőrségi szállón lévő szállóférőhely, valamint a laktanyai tiszti vagy altiszti szálláson lévő férőhely;

7. indokoltan felmerülő utazási költség: a közösségi közlekedési eszközök legalacsonyabb komfortfokozatú menetrend szerinti járatain felmerülő, kedvezmény nélküli díjszabás szerinti összeg;

8.6 lakhatási támogatás: a Lakásrendeletben meghatározott, a honvédelmért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) rendelkezése alatt lévő (a továbbiakban: HM rendelkezésű) bérlakás és garzonlakás juttatása – ideértve a helyőrségi szállóként hasznosított lakás bérbeadását –, a helyőrségi szállón lévő szállóférőhely, a vissza nem térítendő juttatás, a munkáltatói kölcsön, az albérletidíj-hozzájárulás, valamint a Lakáspénzrendeletben meghatározott lakáspénz és egyszeri pénzbeli támogatás biztosítása;

8a.7 nyelvvizsga: államilag elismert általános, szakmai, illetve ARMA, STANAG 6001 nyelvvizsga.

9. pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel

a) rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli szervezeti elem,

b) nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és számviteli szervezeti elem;

10.8 saját személygépkocsi: a honvéd, a honvédelmi alkalmazott vagy ezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója tulajdonában lévő, vagy általuk zárt végű lízingbe vett, a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerinti személygépkocsi;

11. vonzáskörzet: az a település, amely közelebb eső közigazgatási határa a szolgálatteljesítési hely szerinti település közigazgatási határától közforgalom számára nyitott, szilárd burkolatú úton mért, legfeljebb 40 km-es távolságra van, és amelytől a szolgálatteljesítési hely szerinti település menetrend szerint közlekedő közösségi közlekedési eszközzel legfeljebb egy óra alatt megközelíthető.

(1a)9 E rendelet honvédelmi alkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseit – a 17. §, a 19–32. §, valamint a 33/A–33/D. § kivételével – a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott munkavállalókra is megfelelően alkalmazni kell.

(1b)10 A 15–17. §, a 19–23. §, a 30–32. §, a 33/A–33/D. §, a 34. § és az 1. melléklet nem alkalmazható a honvéd tisztjelöltek esetében.

(2)11 Ahol e rendelet állományilletékes parancsnokot említ, azon honvédelmi alkalmazott esetén a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőt kell érteni.

(3)12 E rendelet alkalmazásában családnak minősül a családtagok olyan közössége, amelyben családtag a házastárs, az élettárs, továbbá az a közeli hozzátartozó, akit a Ptk. szerint az állomány tagja köteles eltartani, és akit a kinevezés, a szolgálat érdekében történt áthelyezés vagy a 19. § (2) bekezdése szerinti vezénylés időpontjában saját háztartásában ténylegesen eltartott.

(4)13 Az élettárs után e rendelet alapján megállapítható költségtérítések igénybevételéhez az élettársi kapcsolat fennállásának tényét a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.) 18/A. §-a szerint kell igazolni.

(5)14 A felszámítási alap összege 38 650 Ft.

2. § A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló miniszteri rendelet eltérő rendelkezése hiányában a külföldi szolgálatot teljesítők a VI. Fejezetben foglaltakon kívül az e rendelet szerinti juttatásokra nem jogosultak.

3. § E rendelet eltérő rendelkezése hiányában az elszámoláshoz szükséges számlát vagy egyszerűsített adattartalmú számlát (a továbbiakban együtt: számla) a honvédelmi szervezet nevére kell kiállíttatni.

3/A. §15 Ha az e rendelet szerinti juttatásokra biztosított összegek és azok közterhei beletartoznak a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényben e célra meghatározott éves keretbe, a juttatásokra a személyi állomány tagja az éves keret összegéig jogosult.

II. Fejezet

SZOLGÁLATI KIKÜLDETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

1. A szolgálati kiküldetés és az azokkal kapcsolatban felmerülő költségek elszámolásának

általános szabályai

4. §16 Az e Fejezet szerinti juttatásokra nem jogosult az a honvéd tisztjelölt és az a honvéd altiszt-jelölt, valamint az állománynak a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó azon tagja, aki nem a HM képzési igényeihez kapcsolódóan hajt végre szolgálati kiküldetést.

5. § (1)17 Szolgálati kiküldetést kell elrendelni a honvéd és a honvédelmi alkalmazott részére, ha a szolgálati, munkaköri feladatok a szolgálatteljesítési hely, a lakóhely és a tartózkodási hely szerinti településtől eltérő belföldi településen való szolgálatteljesítést tesznek szükségessé, ideértve a szolgálat érdekében elrendelt kötelező egészségügyi szűrővizsgálaton való részvételt, valamint a szolgálati, munkaköri feladatok szolgálati helytől eltérő belföldi településen történő, egybefüggően 24 órát meghaladó szokásos ellátását.

(2) Nem minősül szolgálati kiküldetésnek a szolgálatteljesítési hely csapatmozgás során történő elhagyása.

(3)18 A szolgálati kiküldetést az állományilletékes parancsnok vagy az általa írásban kijelölt személy munkáltatói döntésben rendeli el, amelynek tartalmaznia kell különösen

a) a szolgálati kiküldetést teljesítő (a továbbiakban: kiküldött) nevét, foglalkoztatási jogviszonyát, az állomány tagja és a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: önkéntes tartalékos katona) esetében a rendfokozatot, honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt esetén az évfolyamot,

b) a szolgálati kiküldetés célját,

c) a szolgálati kiküldetés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját,

d) az igénybe vehető közlekedési eszközt és annak komfortfokozatát,

e) az igénybe vehető szállást, annak minőségi feltételeit, továbbá honvédségi szálláshely hiányában a költségtakarékossági elvek szem előtt tartásával a napi szállásköltség felső határát.

(4)19 A (3) bekezdéstől eltérően a szolgálati kiküldetést honvéd esetében a HM-ben az önálló szervezeti egység vezetője a Hjt. 2. § 29. pont d) alpontja szerinti munkáltatói döntésben rendeli el.

6. § (1) A szolgálati kiküldetéssel összefüggő költségek elszámolása az állományilletékes parancsnok vagy az általa kijelölt személy által kiadott kiküldetési rendelvény alapján történik. Ha az egymást követő szolgálati kiküldetések közötti időtartam nem haladja meg a négy naptári napot, folyamatos kiküldetési rendelvény is alkalmazható.

(2)20 Saját személygépkocsival végrehajtott szolgálati kiküldetés esetén a 12. § (1) bekezdés szerinti összeg kiszámítása érdekében a kiküldetési rendelvényen a szilárd burkolatú közforgalmú úton mért, időben vagy távolságban legrövidebb oda-vissza távolságot kell meghatározni.

(3) A szolgálati kiküldetés megkezdését megelőző 5 munkanapon belül a kiküldött kérésére az állományilletékes parancsnok engedélye alapján a pénzügyi és számviteli szerv a várható kiadások összegének megfelelő mértékű előleget fizet ki.

(4) A szolgálati kiküldetés során indokoltan felmerült költségekkel, valamint a felvett előleggel a folyamatos kiküldetési rendelvény szerinti elszámolás kivételével a kiküldött köteles a pénzügyi és számviteli szervnél a szolgálati kiküldetés befejezését követő 5. munkanapig számla ellenében elszámolni. A napidíjra felvett előleg felhasználását nem kell számlával igazolni. Folyamatos kiküldetési rendelvény használata esetén a szolgálati kiküldetéshez kötődő költségekkel és a felvett előleggel a kiküldött a pénzügyi és számviteli szerv felé a honvédelmi szervezetnél meghatározott rend szerint legalább havonta köteles elszámolni.

(5) A (4) bekezdés szerinti határidőtől eltérést az állományilletékes parancsnok egyedi elbírálás alapján engedélyezhet. Ha a kiküldött a szolgálati kiküldetéssel összefüggő költségekkel és a felvett előleggel az előírt határidőre nem számol el, a pénzügyi és számviteli szerv vezetője írásban, legfeljebb 8 napos póthatáridő kitűzésével figyelmezteti a határidő lejártára. Ha a kiküldött a figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, a pénzügyi és számviteli szerv vezetője az állományilletékes parancsnoknál kezdeményezi az előleg illetményből történő levonását.

7. § A szolgálati kiküldetés során a kiküldött utazással és csatlakozási várakozással indokoltan eltöltött idejét legfeljebb a munkarend szerinti, aznapi rendes szolgálatteljesítési idejének vagy munkaidejének mértékéig kell a szolgálatteljesítési idejébe vagy munkaidejébe beszámítani.

2. Napidíj

8. §21 A honvédelmi alkalmazott részére napidíjként csak a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti átalány legkisebb összege adható.

9. §22 A napidíj pontos mértékének megállapításához az állomány tagja és a honvédelmi alkalmazott a szolgálati kiküldetés tényleges kezdő és befejező időpontjáról, valamint a honvédelmi alkalmazott a térítésmentes természetbeni élelmezési ellátás mértékéről a 6. § (4) bekezdés szerinti elszámolás során a pénzügyi és számviteli szerv felé írásbeli nyilatkozatot tesz.

3. Utazási és utazással kapcsolatos egyéb költségtérítés

10. § (1) A kiküldött részére meg kell téríteni a szolgálati kiküldetés teljesítésével összefüggő, indokolt utazási és utazással kapcsolatos egyéb költségeit, így különösen az utas- és poggyászbiztosítás, a komphasználat, az autópálya-használat, a parkolás költségeit.

(2) Közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén a kiküldött részére meg kell téríteni a gyorsvonati pótjegy, valamint a távolsági kiegészítő jegy árát is, ha azt az adott viszonylaton történő utazás esetén a közlekedési társaság kötelezően felszámítja.

11. § (1)23 Közösségi közlekedési eszközzel végrehajtott szolgálati kiküldetés esetén az állomány tiszti állománycsoportba tartozó tagja, a tiszti állománycsoportba tartozó önkéntes tartalékos katona, továbbá a megbízott magasabb vezető, vezető honvédelmi alkalmazott részére az 1. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti közlekedési eszköznél magasabb komfortfokozatú közlekedési eszköz – ideértve a pótjegy-, helyjegy-köteles közlekedési eszközt – igénybevételét kell engedélyezni. Az ezen kiküldöttekkel együtt szolgálati kiküldetést teljesítő személy részére a magasabb komfortfokozatú közlekedési eszköz igénybevétele szolgálati érdekből felmerült indokolt esetben engedélyezhető.

(2) Ha a szolgálati, munkaköri feladat végrehajtása egyébként sérelmet szenvedne, a kiküldött az 5. § (3) bekezdés szerinti munkáltatói döntésben meghatározottól eltérő, költségesebb közlekedési eszközt is igénybe vehet, azonban az így felmerült többletköltség csak a munkáltatói döntés módosításával számolható el.

12. §24 (1) Saját személygépkocsi szolgálati kiküldetésre történő igénybevétele esetén utazási költségként a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. számú melléklet II. pont 6. alpontja szerint igazolás nélkül elszámolható összeget kell kifizetni.

(2) A saját személygépkocsi szolgálati kiküldetés céljára történő igénybevétele kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha az igénybe vevő nyilatkozik

a) a CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítás meglétéről vagy

b) a CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítás hiányáról és arról, hogy a szolgálati kiküldetéssel kapcsolatos használat során esetlegesen felmerülő minden olyan kárért felelősséget vállal, amely a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítás alapján nem térül meg.

13. § (1) A kiküldött részére a ténylegesen felmerült utazási és utazással kapcsolatos egyéb költségek a pénzügyi és számviteli szerv részére benyújtott számla ellenében számolhatók el. Az állományilletékes parancsnok engedélyezheti az utazási és parkolási költség elszámolását a menetjegy, parkolójegy alapján is, ha a számla beszerzése többletköltséggel jár.

(2) Nem számolható el utazási költség a kiküldött részére, ha az engedélyezett közlekedési eszközt az adott viszonylatra térítésmentesen jogosult igénybe venni, vagy ha az utazást szolgálati gépjárművel hajtotta végre.

4. Szállásköltség-térítés

14. § (1) Ha a szolgálati kiküldetés során a kiküldött a szolgálatteljesítés helyére visszatérni azért nem tud, mert szolgálati, munkaköri feladatainak napközbeni befejezése nem áll módjában, vagy a szolgálati érdek egyébként indokolja, honvédségi szálláshelyen történő elhelyezésre jogosult.

(2) Ha a kiküldött honvédségi szálláshely vagy férőhely hiányában honvédségi szálláshelyen nem helyezhető el, részére a kereskedelmi szálláshely igénybevételének számlával igazolt költségeit a honvédelmi szervezet megtéríti. A kereskedelmi szálláshely igénybevételével összefüggésben az 5. § (3) bekezdés szerinti munkáltatói döntésben rögzített napi szállásköltség felső határának figyelembevételével meghatározott szobaáron felül a kiküldött részére elszámolható az értékmegőrző, a szolgálati érdekű távközlési és internet költségek, továbbá a kötelező reggeli ára.

III. Fejezet

A MUNKÁBA JÁRÁSSAL ÉS A HELYI SZOLGÁLATI UTAZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

5. 25 A munkába járással összefüggő költségtérítések megállapításának szabályai

15. § (1)26 Az állomány tagja, az önkéntes tartalékos katona és a honvédelmi alkalmazott munkába járással kapcsolatos utazási költségeit e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a Korm. rendelet szabályai szerint kell megállapítani és folyósítani.

(2)27 Nem számolható el munkába járási költségtérítés annak, aki az adott viszonylatra bármely más jogcímen térítésmentes személyszállítás igénybevételére jogosító engedéllyel rendelkezik, továbbá helyi és helyközi bérlet, menetjegy ára azok részére, akik az adott viszonylatra a 16. § (3) bekezdés szerinti térítésben részesülnek.

(2a)28 A (2) bekezdéstől eltérően az állomány tagja, az önkéntes tartalékos katona és a honvédelmi alkalmazott e fejezet szerint jogosult a munkába járással összefüggő, 16. § szerinti költségeinek megtérítésére, ha a munkába járás érdekében részére engedélyezett térítésmentes személyszállítást szolgálati, munkaköri feladatainak végrehajtása miatt igazoltan nem tudta igénybe venni. Ha az állomány tagja a 19. § hatálya alá tartozik, akkor a munkába járási költségtérítésre a 23. § rendelkezései szerint jogosult.

(3) Az önkéntes tartalékos katona 16. § (4) bekezdés szerinti utazási költsége megtérítésére vonatkozó igény kivételével a helyi és a helyközi munkába járással kapcsolatos költségek megtérítése iránti igényt az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtani az állományilletékes parancsnok részére. A költségtérítésre való jogosultságot érintő bármely változás esetén az 1. melléklet szerinti kérelmet a változás bekövetkeztétől számított 5. munkanapig ismételten be kell nyújtani. Az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány a honvédelmi szervezet helyi sajátosságainak megfelelően bővíthető.

(4) A munkába járási költségek megtérítését az állományilletékes parancsnok munkáltatói döntésben engedélyezi, amelynek tartalmaznia kell különösen

a) a költségtérítésre jogosult nevét, foglalkoztatási jogviszonyát, az állomány tagja és az önkéntes tartalékos katona esetében a rendfokozatot,

b) az utazás kiinduló- és célállomását, azok távolságát,

c) az igénybe vehető közlekedési eszközt,

d) az utazási költségtérítés mértékét és jogalapját, formáját (napi munkába járás vagy hazautazás),

e) az egy utazásra, vagy bérlet vásárlása esetén az egy hónapra elszámolható költségtérítés összegét.

(4a)29 A munkáltatói döntés az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, annak módosításával is végrehajtható.

(5) Az önkéntes tartalékos katona részére az e Fejezet szerinti költségtérítések kifizetése azok (4) bekezdés szerinti munkáltatói döntésben történő rögzítését követően bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában lakcímre történő postai utalással történik.

(6) Az önkéntes tartalékos katona részére a tényleges szolgálatteljesítésből történő elbocsátás napjára szóló, előre megváltott menetjegy ára a számla leadása ellenében téríthető meg. Ha a tényleges szolgálatteljesítésből történő elbocsátás napjára szóló menetjegy előre nem váltható meg, a folyósítás végrehajtásához a menetjegyet postai úton, az elbocsátást követő 30. napig kell az állományilletékes honvédelmi szervezet részére megküldeni. A menetjegy megküldése során felmerülő postaköltségek az önkéntes tartalékos katonát terhelik.

6. A munkába járás során felmerülő helyközi utazási költségek megtérítése

16. § (1)30 Az állomány tagja, az önkéntes tartalékos katona és a honvédelmi alkalmazott részére a Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése szerinti költségek 86%-os mértékben, a menetjegy vagy bérlet pénzügyi és számviteli szerv részére történő leadása ellenében téríthetők meg. Az állomány tagja hazautazással kapcsolatos költségtérítése esetén a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott felső korlátot nem kell alkalmazni.

(2)31 Az állomány tagja részére a katonai szolgálat megkezdésével összefüggő, indokoltan felmerülő utazási költség (1) bekezdés szerinti mértékének megfelelő összeget az érintett írásbeli kérelmére a honvédelmi szervezet a menetjegy leadását követő 3. munkanapig házipénztárból vagy banki átutalással kifizeti. A katonai szolgálat megkezdését követően az állomány tagjának írásbeli kérelmére a pénzügyi és számviteli szerv a helyközi munkába járásra szolgáló, első havi bérlet megvásárlásához az (1) bekezdésben meghatározott mértékű előleget ad ki. Az előleggel való elszámolás a bérletről szóló számla leadásával történik.

(3)32 Az állományilletékes parancsnok a 15. § (3) és (4) bekezdésében foglalt eljárásrend szerint a Korm. rendelet 4. §-ában foglaltakon túl az állomány tagja, az önkéntes tartalékos katona és a honvédelmi alkalmazott részére engedélyezheti a helyközi munkába járási költségek megtérítését akkor is, ha a jogosult közösségi közlekedési eszközt nem vesz igénybe. Ebben az esetben munkába járási költségtérítés címén a lakóhely vagy a tartózkodási hely és a szolgálatteljesítési hely közötti, szilárd burkolatú, útdíj megfizetése nélkül igénybe vehető közforgalmú úton mért legrövidebb oda-vissza távolságra egységesen 15 Ft/km általános személygépkocsi normaköltséget kell folyósítani. A költségelszámolás csak a tényleges szolgálatteljesítés céljából megtett utazás esetén alkalmazható, melyet a közvetlen szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes a havi munkaidő-nyilvántartáson aláírásával igazol.

(4)33 Az (1) és a (3) bekezdéstől eltérően az önkéntes tartalékos katona részére 100%-os mértékben kell megtéríteni a tényleges szolgálatteljesítésre történő bevonulás és az onnan történő elbocsátást követő hazautazás során indokoltan felmerülő helyközi utazási költségét, ideértve a gyorsvonati pótjegy, valamint a távolsági kiegészítő jegy árát is. Ha az utazáshoz az önkéntes tartalékos katona saját gépjárművet vesz igénybe, részére költségtérítést a 12. § szerinti feltételekkel kell fizetni.

(5)34 Nem jogosult hazautazás címén munkába járási költségtérítésre az állomány 23. § (1) és (2) bekezdése, valamint 24. § (3) bekezdése hatálya alá nem tartozó tagja és a honvédelmi alkalmazott, ha a szolgálatteljesítési hely szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében az állomány tagja vagy a honvédelmi alkalmazott, illetve ezek közös háztartásban élő családtagja

a) beköltözhető lakástulajdonnal rendelkezik,

b) a Lakásrendelet vagy a Lakáspénzrendelet alapján

ba) HM rendelkezésű lakást bérel,

bb) albérletidíj-hozzájárulás vagy lakáspénz igénybevételével bérel vagy lízingel lakást,

bc) munkáltatói kölcsön, illetve vissza nem térítendő juttatás vagy egyszeri pénzbeli támogatás igénybevételével szerzett lakástulajdont, vagy

bd)35 helyőrségi szállóként hasznosított HM rendelkezésű lakást bérel vagy használ, kivéve, ha családjától különélőnek minősül.

(5a)36 Az (5) bekezdés b) pont bd) alpontja nem terjed ki az állomány azon tagjára, aki szállóférőhelyen történő elhelyezésre jogosult, azonban ennek hiányában szállóként hasznosított szolgálati lakásban kerül elhelyezésre.

(6)37 A Korm. rendelet 5. §-a szerinti munkába járás költségeinek megtérítését az állományilletékes parancsnok a rendelkezésére álló költségvetési fedezet megléte esetén engedélyezheti. A költségvetési fedezet rendelkezésre állását illetően a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezete e tárgyban kiadott tájékoztatását kell irányadónak tekinteni.

(7)38 A helyközi munkába járásra szolgáló félhavi, havi vagy 30 napos bérletektől eltérő időtartamra szóló és a helyközi munkába járással összefüggésben vásárolt helyi negyedéves, féléves és éves bérlet elszámolását a gazdaságosság és az esetleges visszatérítési lehetőség figyelembevételével az állományilletékes parancsnok jogosult engedélyezni. A MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya vásárlása esetén kizárólag a „Bónusz kártya” ára (1) bekezdés szerinti mértékének jogosultat – az adó- és járulékkedvezmények figyelembevétele nélkül – terhelő közteherrel megnövelt összege számolható el.

(8)39 A negyedévesnél hosszabb időszakra érvényes bérlet és a MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya gazdaságosságának megállapításakor figyelembe kell venni, hogy a bérlet vagy a MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya használatára jogosító feltételekben bekövetkező változások, különösen a szolgálati viszony vagy a honvédelmi alkalmazotti jogviszony esetleges megszűnése esetén az ezekkel összefüggésben keletkező túlfizetés előreláthatóan miként térül meg.

(9)40 A negyedéves, féléves és éves bérlet, valamint a MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya vásárlására az állományilletékes parancsnok a jogosult írásbeli kérelmére előleg folyósítását engedélyezheti, ha az ehhez szükséges fedezet a kérelem elbírálásakor rendelkezésre áll. Az előleggel való elszámolás a bérletről vagy a MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártyáról szóló számla leadásával történik.

(10)41 Ha az állomány tagjának a szolgálati jogviszonya a Hjt. 41. § (5) bekezdése, 59. § (1) bekezdés c) pontja, 59. § (2) bekezdés a) és e) pontja, 68. § (1) bekezdés b) és e)–m) pontja, 80. § (2) bekezdése szerinti okból, vagy a honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonya a 33/B. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti okból szűnik meg – ide nem értve a 33/B. § (3) bekezdése szerinti esetet –, a negyedévesnél hosszabb időszakra érvényes bérlet vagy a MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya érvényességéből még időarányosan hátra lévő időszakra eső – adó- és járulékfizetési kötelezettség nélküli – árrészt a gazdaságosság vizsgálatának mellőzésével vissza kell követelni.

7. A munkába járáshoz kapcsolódó helyi utazási költségek megtérítése

17. §42 Az állomány tagja és a honvédelmi alkalmazott a szolgálatteljesítési helyen és a lakóhelyen vagy a tartózkodási helyen a munkába járáshoz vásárolt helyi havi bérlet árának miniszteri utasításban meghatározott mértékű megtérítésére jogosult. A költségtérítés kifizetése utólag,

a) a papíralapú bérlet leadása,

b) a papíralapú bérlet vásárlását igazoló számla vagy egyéb dokumentum leadása vagy elektronikus úton, a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszeren (a továbbiakban: HM KGIR ÜSZR) keresztül történő megküldése, vagy

c) – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat személyi állománya kivételével – az elektronikus bérletről szóló elektronikus számla HM KGIR ÜSZR-en keresztül történő megküldése

ellenében teljesíthető.

8. A helyi szolgálati utazások

18. § (1)43 A honvéd és a honvédelmi alkalmazott jogosult a szolgálatteljesítési hely szerinti település közigazgatási határán belül a szolgálati, munkaköri feladat elvégzésével kapcsolatosan felmerülő, számlával igazolt utazási és utazással összefüggő egyéb költségei, így különösen a parkolási díjak megtérítésére. Az állományilletékes parancsnok engedélyezheti az utazási és parkolási költség elszámolását a menetjegy, bérlet és parkolójegy alapján is, ha a számla beszerzése többletköltséggel jár.

(2)44 A helyi szolgálati utazás végrehajtásához elsősorban közösségi közlekedési eszközt kell igénybe venni. Az állományilletékes parancsnok a szolgálati, munkaköri feladat jellegétől függően a vonaljegy, a menetjegy, a helyi bérlet, a parkolójegy vagy a számla pénzügyi és számviteli szerv részére történő leadása ellenében engedélyezheti a megtérítést. Nem téríthető meg a vonaljegy, a menetjegy és a helyi bérlet ára az állomány tagja, a honvéd altiszt-jelölt és a honvédelmi alkalmazott részére, ha a helyi szolgálati utazás időpontjában a szolgálatteljesítési hely szerinti településre érvényes helyi bérlet megvásárlásához a 17. § vagy a 34/D. § szerinti költségtérítésben részesül.

(3)45 A helyi szolgálati utazáshoz szolgálati gépjármű, taxi, valamint a 12. §-ban foglaltak figyelembevételével saját személygépkocsi az állományilletékes parancsnok előzetes engedélyével vehető igénybe.

IV. Fejezet

AZ ÁTHELYEZÉSSEL ÉS VEZÉNYLÉSSEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

9. Az áthelyezéssel kapcsolatos költségtérítések jogosultsági szabályai

19. § (1) A 20–23. §-t kell alkalmazni a honvédelmi szervezet más helységbe történő áttelepítése, vagy az állomány tagjának szolgálati érdekből történő, szolgálati hely- vagy szolgálatteljesítési hely-váltással járó kinevezése, áthelyezése (a továbbiakban együtt: áthelyezés) esetén, ha az állomány tagja szolgálati viszonyának módosítása a szolgálatteljesítés helyére tekintettel másik belföldi helységbe történő átköltözéssel jár, ideértve azt is, amikor az áthelyezett a 23. § (3) bekezdés alapján helyközi utazást vesz igénybe.

(2) Ha az állomány tagja az állományba vételét követően a lakóhelye és a tartózkodási helye szerinti településtől eltérő településre kerül első beosztásba kinevezésre, vagy rendelkezési állományból szolgálatteljesítésre vezénylésre, esetében a 20–22. §-t kell alkalmazni. Ha az állomány tagja az állományba vételét követő első beosztásba való kinevezése vagy rendelkezési állományból szolgálatteljesítésre vezénylése következtében családjától különélővé válik, esetében a 20–23. §-t kell alkalmazni.

(3)46 Nem jogosult az e Fejezet szerinti költségtérítésekre az állomány azon tagja, akit saját kérelmére helyeznek át más településen lévő szolgálatteljesítési helyre, vagy saját érdekkörében felmerülő ok miatt, saját elhatározásából nem költözik át oda, továbbá, aki az áthelyezését követően saját elhatározásából a szolgálatteljesítési hely vonzáskörzetén kívül eső településre költözik át. Aki a szolgálatteljesítés helyével megegyező településen részére a Lakásrendeletben foglaltaknak megfelelően felajánlott, jogosultságának megfelelő lakást nem fogadja el, úgy kell tekinteni, mint aki saját elhatározásából nem költözik át oda.

(4)47 Az e Fejezetben foglalt költségek megelőlegezésére az állományilletékes parancsnok a jogosult írásbeli kérelmére, legfeljebb a várható kiadások összegével megegyező előleg folyósítását engedélyezheti.

10. Az áthelyezéssel összefüggő költözködési költségtérítés

20. § (1)48 Az állomány áthelyezett tagját az átköltözéssel felmerülő kiadásai megtérítésére, költözködési költségtérítés címén

a) a bútorok és az egyéb ingóságok – az átköltözés időpontjában érvényes lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti lakcím és az átköltözést követően lakóhelynek vagy tartózkodási helynek minősülő lakcím közötti – szállítási költségének megtérítése,

b) számla ellenében a saját és az átköltözés időpontjában vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, élettársa indokoltan felmerülő – az átköltözés időpontjában érvényes lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti lakcím és az átköltözést követően lakóhelynek vagy tartózkodási helynek minősülő lakcím közötti –, egy útra szóló utazási költségének megtérítése, továbbá

c) költözködési átalány

illeti meg.

(2) Az azonos településre áthelyezett házastársakat vagy élettársakat együttesen illeti meg a költözködési költségtérítés azzal, hogy az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti költségtérítések kérelemre 50-50%-os mértékben megosztva is folyósíthatók, az (1) bekezdés b) pontja szerinti utazási költségtérítés azonban csak az egyikük részére téríthető meg.

(3) Az állományilletékes parancsnok engedélyezheti a költözködési költségtérítés folyósítását akkor is, ha az állomány tagja nem az új szolgálatteljesítési helyével azonos településre, hanem annak vonzáskörzetébe költözik. Az engedélyezés a honvédelmi szervezet részére többletköltséggel nem járhat akkor sem, ha később az állomány tagja átköltözik arra a településre, ahová a szolgálatteljesítési helye szerint eredetileg is költöznie kellett volna.

(4)49 Honvédségi szálláshelyen – ideértve a helyőrségi szállóként hasznosított állami tulajdonú, HM vagyonkezelői jogú lakást is – történő elhelyezés esetén költözködési költségtérítés címén legfeljebb 200 kg ingóság szállítási költsége számolható el.

(5)50 Az állományilletékes parancsnok engedélyezheti a szállítási költség és a költözködési átalány folyósítását akkor is, ha az állomány tagja az áthelyezést követően igénybe vett honvédségi szálláshelyről az új szolgálatteljesítési helyével azonos településre vagy annak vonzáskörzetébe költözik, és az (1) bekezdés a) pontja szerinti szállítási költséget a honvédségi szálláshelyre történő költözésekor nem számolta el.

21. § (1) A 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szállítási költségként a fuvarozó által kiállított számlával és a szállítás megtörténtét alátámasztó, a fuvarozó által kiállított további dokumentummal igazolt, indokolt mértékű csomagolási, rakodási, fuvarozási költségeket és a számlával igazolt biztosítási költségeket lehet megtéríteni. Indokoltnak kell tekinteni a jogosult családi körülményeire jellemző, szokásos mennyiségű ingóság szállítási költségeit. Az állományilletékes parancsnok egyéni elbírálás alapján engedélyezheti a szokásos mennyiséget meghaladó ingóság szállítási költségének és a speciális szállítóeszközök igénybevételének elszámolását, valamint a több ütemben történő átköltözésből eredő esetleges többletköltség megtérítését.

(2) A 20. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költözködési átalány folyósításával a számlával igazolt és indokolt egyéb költségeket lehet részben vagy egészben megtéríteni. Költözködési átalány különösen a költözködéssel okozati összefüggésben, a bútorok és az egyéb ingóságok megrongálódásából eredően felmerült és egyéb módon meg nem térült kár összegéig, legfeljebb azonban a (3) és (4) bekezdés szerint megállapított mértékben igényelhető.

(3)51 A költözködési átalány maximális összegét a (2) bekezdés szerinti számlán szereplő összeg, de legfeljebb azon ingatlan lakószobáinak száma alapján kell meghatározni, amelybe az állomány tagja újonnan beköltözött. A lakószobák számának megállapításánál legfeljebb az állomány tagja és a vele költöző közeli hozzátartozói, élettársa részére, a Lakásrendeletben meghatározott lakásigény jogos mértékének felső határát kell figyelembe venni.

(4)52 A költözködési átalány mértéke legfeljebb a felszámítási alap

a) 150%-a, ha a jogosult másfél szobás vagy annál kisebb lakásba költözik,

b)53 150%-a, valamint a másfél szobán felüli szobánként további 50%-a, félszobánként további 25%-a, ha a jogosult másfél szobásnál nagyobb lakásba költözik.

11. Az áthelyezéssel összefüggő egyéb költségtérítések

22. § (1) Ha az áthelyezés következtében az állomány tagjának gyermeke az állomány tagjának lakóhelye és tartózkodási helye szerinti településtől eltérő településen folytatja középfokú vagy felsőfokú tanulmányait, az állomány tagjának írásbeli kérelmére a gyermek által igénybevett elhelyezéssel összefüggésben a (2)–(4) bekezdésben foglalt támogatás biztosítható.

(2) Diákotthoni elhelyezés igénybevétele esetén az oktatás idejére a diákotthoni térítési díj és a diákotthonból közösségi közlekedési eszközzel, havonta két alkalommal történő haza- és visszautazás során indokoltan felmerülő utazási költséget kell megtéríteni.

(3) Diákotthoni elhelyezés hiányában a gyermek részére a Lakásrendeletben foglalt feltételekkel honvédségi szálláshely biztosítható. Ha a tanintézet szerinti településen honvédségi szálláshely vagy szabad férőhely nem áll rendelkezésre, az állomány tagja részére írásbeli kérelme alapján elhelyezési támogatást vagy naponkénti utazási költségtérítést kell folyósítani.

(4) Elhelyezési támogatás címén a gyermek által a Lakásrendeletben meghatározott lakásigény jogos mértékének figyelembevételével igénybevett albérlet bérleti díja és a (2) bekezdés szerinti utazási költség folyósítható, amelyek együttes összege azonban nem haladhatja meg a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti maximális kollégiumi térítési díj kétszeresét.

(5) Az e § szerinti térítési díjakat az állomány tagja részére a költségtérítésre jogosító gyermekre való tekintettel a pénzügyi és számviteli szerv a számla és a menetjegy vagy a bérlet leadása ellenében fizeti ki.

12. Az áthelyezettek munkába járási költségtérítése

23. § (1)54 Ha az áthelyezés következtében az állomány tagja a családjától különélővé válik, részére 100%-os mértékben kell megtéríteni a hazautazással kapcsolatos helyközi utazási költségek indokoltan felmerülő összegét, ideértve a gyorsvonati pótjegy, valamint a távolsági kiegészítő jegy árát is.

(2) Az állomány családjától különélő tagja részére az (1) bekezdésben foglalt költségtérítésen túlmenően meg kell téríteni a napi munkába járás helyközi utazási költségeinek teljes összegét is, ha lakhatási támogatás hiányában nem az új szolgálatteljesítési helye szerinti településen, hanem annak vonzáskörzetében létesít tartózkodási helyet.

(3) Ha a család együttélését lehetővé tevő lakhatási támogatás hiányában az állomány áthelyezett tagja sem a szolgálatteljesítési helye szerinti településre, sem annak vonzáskörzetébe nem költözik át, akkor részére a napi munkába járás helyközi utazási költségeinek teljes összegét meg kell téríteni.

(4) Ha az állomány áthelyezett tagja a család együttélését lehetővé tevő lakhatási támogatás hiányában családjával együtt az új szolgálatteljesítési helye szerinti település vonzáskörzetébe költözik, részére az állományilletékes parancsnok engedélyezheti a napi munkába járás helyközi utazási költségeinek teljes összegű megtérítését.

(5) Az állomány (1)–(3) bekezdés szerinti költségtérítésben részesülő tagja részére meg kell téríteni a szolgálatteljesítés helye szerinti településen a helyi munkába járás költségeinek teljes összegét.

(6)55 Az (5) bekezdés szerinti költségtérítésen kívül, ha az állomány (1)–(3) bekezdés szerinti költségtérítésben részesülő tagja esetén a szolgálatteljesítési hely és a tartózkodási hely szerinti település egybeesik, akkor esetében a lakóhelyre érvényes, munkába járáshoz vásárolt helyi bérlet árát a 17. § szerinti mértékben és rendben lehet megtéríteni.

(7)56 Az (5) bekezdés szerinti költségtérítésen kívül, ha az állomány (1)–(3) bekezdés szerinti költségtérítésben részesülő tagjának a szolgálatteljesítési helye és a tartózkodási helye szerinti települések eltérnek egymástól, akkor részére a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti településen a helyi munkába járási költségek megtérítésére a 17. §-t kell alkalmazni.

(8)57 Az állomány áthelyezett tagja részére teljes összegű munkába járási költségtérítés a Lakásrendeletben meghatározott helyi lakásgazdálkodási szerv által kiállított igazolás alapján állapítható meg, amelyet az állomány tagja a 15. § (3) bekezdése szerinti kérelemmel együtt nyújt be az állományilletékes parancsnok részére. Az igazolásnak bizonyítania kell, hogy az állomány áthelyezett tagja a szolgálatteljesítési hely szerinti településen és annak vonzáskörzetében a Lakásrendelet és a Lakáspénzrendelet alapján nem részesül a család együttélését lehetővé tevő lakhatási támogatásban.

(9) Az állomány e § alapján teljes összegű munkába járási költségtérítésre jogosult tagja esetén alkalmazni kell a 16. § (3) bekezdését is.

(10) Menetjeggyel történő elszámolás esetén nem jár az állomány tagjának a teljes összegű, napi munkába járási utazási költségtérítés arra az időszakra, amelyre a családjától való különélésére tekintettel térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásban részesül, továbbá a Hjt. 109. §-a és 110. §-a szerinti szabadsága, 114. §-a szerinti pótszabadsága, 115. §-a szerinti szülési szabadsága, 116. §-a és 117. §-a szerinti illetmény nélküli szabadsága, 119. §-a és 120. §-a szerinti egészségügyi szabadsága időtartamára és azokra a napokra, amelyeken mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettség alól.

(11) A munkába járási költségtérítés kifizetésének engedélyezése és elszámolása vonatkozásában az e §-ban nem szabályozott kérdésekben a 15. § (2)–(4) bekezdését és a 16. §-t kell alkalmazni.

13. A vezényléssel kapcsolatos költségtérítések

24. §58 (1) A szolgálatteljesítési helyétől, a lakóhelyétől és a tartózkodási helyétől eltérő belföldi településre

a) az állomány képzésben való részvétel vagy szolgálati feladat ellátása céljából vezényelt tagja,

b) szolgálati feladat ellátása céljából vezényelt önkéntes tartalékos katona, valamint

c) képzésre beiskolázott vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 53. §-a alapján átmenetileg más munkáltatónál foglalkoztatott

részére a felmerülő költségeket az 5–7. § és a 10–14. § alkalmazásával kell megtéríteni.

(2) Nem téríthetők meg az önkéntes tartalékos katona részére az (1) bekezdés b) pontja szerinti vezénylés során a lakóhely és a tartózkodási hely szerinti településen a helyi munkába járási költségek.

(3) 12 hónapot meghaladó belföldi képzésre vezénylés esetén az állomány tagja részére írásbeli kérelme alapján a 20–22. § szerinti költségtérítések folyósítását kell engedélyezni.

(4)59 Az e § szerinti juttatásokra nem jogosult az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó azon tagja, valamint az a honvéd tisztjelölt, aki nem a HM képzési igényeihez kapcsolódóan vesz részt belföldi képzésben.

V. Fejezet

EGYÉB UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

14. Az egyéb utazással kapcsolatos költségtérítések közös szabályai

25. § (1)60 E Fejezet eltérő rendelkezése hiányában a honvéd és a honvédelmi alkalmazott egyéb utazása során felmerülő utazási költségek megtérítésével összefüggésben a 10. §-t, a 11. §-t és a 13. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint kedvezményes áron igénybe vett helyközi utazási költségek is elszámolhatók.

(2) A közösségi közlekedés igénybevételével végrehajtott egyéb utazás költségeinek teljes összegű megtérítéséhez a számla és a menetjegy pénzügyi és számviteli szerv részére történő leadása szükséges. A kedvezményes térítési díj ellenében igénybevett közösségi közlekedés esetén a jogosult nevére kiállított számla és a menetjegy leadásával kerül sor az elszámolásra.

(3) A 27–31. § szerinti utazás elrendelésére és az utazási költségek elszámolására alkalmazni kell az 5. § (3) bekezdés a)–d) pontját és a 6. §-t.

26. §61 A honvéd és a honvédelmi alkalmazott egyéb utazása esetében az állományilletékes parancsnok kivételesen indokolt esetben engedélyezheti a 12. § (1) bekezdés szerinti költségtérítés kifizetését.

15. Rendkívüli utazási költség

27. § (1)62 A honvéd és a honvédelmi alkalmazott jogosult a felmerülő utazási költségek – ideértve a saját személygépkocsival történő utazás 12. § (1) bekezdés szerinti költségét is – megtérítésére, ha a szolgálati, munkaköri feladatai végrehajtása miatt a szabadsága időtartama alatt, illetve a szokásos munkarendjétől eltérő időpontban kell a szolgálatteljesítési helyén jelen lennie, és emiatt utazási többletköltsége merül fel.

(2) E § szerint kell továbbá megtéríteni a Hjt. 135. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak és a laktanyán kívüli készenléti szolgálat alatti berendelés során felmerülő utazási költségeket. Akkor is engedélyezhető az utazási többletköltség elszámolása, ha annak felmerülését előre nem látható, elháríthatatlan okok és körülmények idézik elő.

16. A katonai fegyelmi vagy méltatlansági eljárás során megjelenésre kötelezettek utazásai

28. §63 A katonai fegyelmi vagy méltatlansági eljárás során megjelenésre kötelezett honvéd és honvédelmi alkalmazott részére meg kell téríteni a felmerülő helyközi utazási költségeket.

17. Egészségügyi ellátással kapcsolatos utazások

29. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §-ában foglalt költségtérítéseken túl az állományilletékes parancsnok az illetékes egészségügyi szolgálat orvosának javaslatára katona-egészségügyi jogosultság vagy szociális ráutaltság alapján, egyéni elbírálás szerint engedélyezheti az állomány tagja egészségügyi ellátásával összefüggő, indokoltan felmerülő helyközi utazási költségeinek megtérítését.

30. § A regeneráló pihenés vagy missziós regeneráló pihentetés esetén a lakóhelyről vagy a tartózkodási helyről a pihenés vagy pihentetés helyére utazás és az onnan történő visszautazás során az állomány tagja jogosult az indokoltan felmerülő helyközi utazási költségei megtérítésére.

18. A ruházati ellátással kapcsolatos utazások

31. § (1) Az állomány tagja részére évente legfeljebb két alkalommal megtéríthetők az egyenruházat beszerzésével kapcsolatos utazás során felmerülő utazási költségek, ha ahhoz szolgálati gépjármű nem áll rendelkezésre. Ha az egyenruha beszerzésére a szolgálatteljesítési hely szerinti településen kerül sor, a 18. §-t kell alkalmazni.

(2) Ha a szolgálatteljesítés helye szerinti településen nincs lehetőség az egyenruha beszerzésére, akkor az indokoltan felmerülő helyközi utazási költségeket kell megtéríteni.

19. 64 Az állományba nem tartozók utazási költsége

32. § (1) Az állományba nem tartozó részére a honvédelmi feladattal vagy szolgálati érdekkel összefüggésben, továbbá honvédelmi ünnepségen, rendezvényen történő részvétel céljából küldött meghívás esetén az indokoltan felmerülő utazási költségeket a költségviselő honvédelmi szervezet a 10. §, a 12. §, a 13. § és a 25. § (2) bekezdése megfelelő alkalmazásával téríti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségek elszámolását a költségviselő honvédelmi szervezet vezetője engedélyezi.

V/A. Fejezet65

VISSZARENDELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

32/A. §66 Az állomány tagja részére a Hjt. 135. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségként, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére az Mt. 123. § (7) bekezdése szerinti költségként különösen

a)67 az indokoltan felmerülő utazási költség – ide nem értve az állomány tagja vagy a honvédelmi alkalmazott részére megállapított munkába járással összefüggő költségtérítést –, valamint

b) az előre kifizetett és a visszarendelés miatt igénybe nem vett szolgáltatások vissza nem térített értéke

téríthető meg.

VI. Fejezet68

A BANKSZÁMLA – HOZZÁJÁRULÁS

33. § (1)69 Az állomány azon tagja, az a honvédelmi alkalmazott és az a honvéd altiszt-jelölt, aki illetményét, ösztöndíját vagy egyéb pénzbeli ellátását fizetési számlára történő átutalással kapja meg, miniszteri utasításban meghatározott összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

(2) A bankszámla-hozzájárulást a jogosult részére havonta utólag, a tárgyhavi illetményével, ösztöndíjával vagy egyéb pénzbeli ellátásával együtt kell kifizetni.

(3) Teljes összegű bankszámla-hozzájárulást kell kifizetni a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére, továbbá akkor is, ha a jogosult (1) bekezdés szerinti jogviszonya a hónap közben keletkezik, vagy a hónap közben szűnik meg.

(4) Nem fizethető ki a tárgyhavi bankszámla-hozzájárulás az új jogviszonyára való tekintettel annak, aki az e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatónál az (1) bekezdés szerinti jogviszonya megszűnésének hónapjában ismételten jogviszonyt létesít.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bankszámla-hozzájárulás a jogosult részére csak egy jogcímen fizethető ki.

VI/A. Fejezet70

HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE71

33/A. §72 A honvédelmi alkalmazott naptári évre vonatkozó, miniszteri utasításban meghatározott összegű ruházati költségtérítésre (a továbbiakban: ruházati költségtérítés) jogosult, amelyet a kulturált munkahelyi megjelenést elősegítő felsőruházati cikkek és lábbeli megvásárlására használhat fel. A ruházati költségtérítést az e fejezetben foglaltak szerint kell kifizetni.

33/B. § (1)73 A honvédelmi alkalmazott – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – teljes összegű ruházati költségtérítésre jogosult.

(2)74 A 33/C. §-ban foglalt módszer szerint megállapított időarányos ruházati költségtérítésre jogosult az a honvédelmi alkalmazott,

a) akinek a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya a tárgyév során kezdődik,

b) akinek a határozott idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszonya a határozott idő lejártával a tárgyév közben szűnik meg,

c) akinek jogviszonya a tárgyév közben

ca) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj. tv.) 16. § (16) bekezdése, 21. § (2) bekezdés a)–c) és f)–h) pontja alapján, vagy

cb) nem megfelelő munkavégzése vagy – nem egészségügyi okkal összefüggő – alkalmatlansága miatt felmentéssel

szűnik meg, vagy

d) aki a tárgyéven belül harminc napnál hosszabb időt tölt fizetés nélküli szabadságon, kivéve, ha azt a (4) bekezdésben felsorolt okok miatt vette igénybe.

(3)75 Ha a Haj. tv. hatálya alá tartozó munkáltatók közötti áthelyezést követően a honvédelmi alkalmazott továbbra is e rendelet hatálya alá tartozik, esetében az időarányosítás nem alkalmazható.

(4)76 A ruházati költségtérítés kifizetésének időpontjában gyermekgondozás, valamint tartósan beteg gyermek gondozása, felügyelete, valamint közeli hozzátartozó otthoni ápolása miatt fizetés nélküli szabadságon tartózkodó, a tárgyévben ruházati költségtérítésben nem részesült, teljes munkaidőben foglalkoztatott honvédelmi alkalmazott ruházati költségtérítése

a) teljes összegű, ha a munkába lépése a tárgyév első félévére esik, vagy

b) a teljes összeg felének megfelelő összegű, ha munkába lépése a tárgyév második félévére esik.

(5)77 A napi négy órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatott honvédelmi alkalmazott részére járó ruházati költségtérítés megállapítására az (1)–(4) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ott meghatározott mértékű ruházati költségtérítésnek a teljes munkaidő és a kinevezés szerinti részmunkaidő arányának megfelelő része, de legalább 30%-a jár.

(6)78 Nem jogosult ruházati költségtérítésre az a honvédelmi alkalmazott, aki egész évben fizetés nélküli szabadságát tölti.

33/C. §79 Az időarányosan járó ruházati költségtérítés összegének megállapításánál a tárgyév minden egyes olyan hónapja a ruházati költségtérítés teljes összegének egytizenketted részére jogosít, amelynek legalább egy napján

a) a honvédelmi alkalmazotti jogviszony fennáll, kivéve a 33/B. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti felmentéssel, továbbá a lemondással összefüggő munkavégzés alóli mentesítés időszakát, és

b) a honvédelmi alkalmazott nincs a 33/B. § (2) bekezdés d) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságon.

33/D. § (1)80 A honvédelmi alkalmazott részére – ha ez a ruházati költségtérítés összegének megállapításakor megállapítható – az időarányosan járó ruházati költségtérítés összegének megfelelő ruházati költségtérítést kell kifizetni.

(2)81 Ha a honvédelmi alkalmazott jogviszonya a 33/B. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetekben tárgyév közben szűnik meg, vagy ha a 33/B. § (2) bekezdés d) pontja szerinti körülmény bekövetkezése miatt időarányosítás válik szükségessé, a kifizetett ruházati költségtérítés és az időarányosan járó ruházati költségtérítés különbözetét – munkáltatói előlegnyújtásból eredő követelésként – a honvédelmi alkalmazottól vissza kell követelni.

33/E. §82

VII. Fejezet

EGYÉB KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

34. §83 Ha az állomány tagja első alkalommal költözik önálló lakásba, részére az állományilletékes parancsnok engedélyezheti a 20. § és a 21. § szerinti költözködési költségtérítés kifizetését a közigazgatási határon belüli helyi, valamint helyközi költözködés esetén is. E rendelkezés értelmében önálló lakásnak – a lakhatás jogcímétől és a tulajdoni viszonyok helyzetétől függetlenül – azt a lakóingatlant vagy lakrészt kell tekinteni, amely megfelel az önálló életvitel folytatásához szükséges feltételeknek. Nem minősül önálló lakásnak a helyőrségi szálló – ideértve a helyőrségi szállóként hasznosított lakást is – és a laktanyai szállás.

34/A. §84 Az állomány tagjának a Hjt. vhr. 108. § (2) bekezdése alapján tanulmányi szerződéssel támogatott, a szolgálatteljesítési helyétől, a lakóhelyétől és a tartózkodási helyétől eltérő belföldi településen folytatott képzése esetén

a)85 az azzal összefüggésben felmerülő utazási költségeket a 15–17. §-ban meghatározott rendben kell megtéríteni azzal az eltéréssel, hogy közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén a helyközi munkába járási költségek és a képzés helye szerinti településen a helyi munkába járási költségek teljes összegét ki kell fizetni, továbbá

b) a felmerülő szállásköltséget a 14. §-ban meghatározott rendben kell megtéríteni azzal az eltéréssel, hogy a napi szállásköltség felső határát a tanulmányi szerződésben kell rögzíteni.

34/B. §86 A honvéd és a honvédelmi alkalmazott jogosult a felmerülő előre kifizetett és igénybe nem vett szolgáltatások vissza nem térített ellenértékének megtérítésére, ha a szolgálati, munkaköri feladatai végrehajtása miatt szabadsága időtartama alatt, illetve a szokásos munkarendjétől eltérő időpontban kell a szolgálatteljesítési helyén jelen lennie.

34/C. §87 (1) Az állomány tagja részére az angol, francia és német idegen nyelvből tett – továbbá egyedi esetekben, amennyiben a beosztás ellátásához egyéb nyelvismeret megléte szükséges – sikeres nyelvvizsga díját,

a) a legénységi és altiszti állomány esetében az államilag elismert vagy szakmai alapfokú, illetve STANAG 1.1.1.1. szintű nyelvvizsgától a felsőfokú, vagy annak megfelelő szintig,

b) a tiszti, főtiszti állomány esetében az államilag elismert vagy szakmai középfokú, illetve STANAG 2.2.2.2. szintű nyelvvizsgától a felsőfokú, vagy annak megfelelő szintig,

c) az ezredesi, tábornoki állomány esetében az államilag elismert vagy szakmai felsőfokú, illetve STANAG 3.3.3.3. szintű nyelvvizsga esetén

a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásával utólag, a katonai szervezet parancsnokának engedélyével a jogosult nevére kiállított számla ellenében kell megtéríteni.

(1a)88 Az (1) bekezdéstől eltérően a honvéd tisztjelölt részére az angol, francia és német idegen nyelvből tett sikeres nyelvvizsga díját az államilag elismert vagy szakmai középfokú, illetve STANAG 2.2.2.2. szintű nyelvvizsgától a felsőfokú vagy annak megfelelő szintig a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásával utólag, az állományilletékes honvédelmi szervezet parancsnokának engedélyével a jogosult nevére kiállított számla ellenében kell megtéríteni.

(2) Nem jogosult a megtérítésre az a személy, aki az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott állami támogatást az adott nyelvvizsgára igénybe vette.

(3) Az állomány tagja az (1) bekezdés szerinti nyelvvizsga díjának megtérítését miniszteri utasításban meghatározott formanyomtatvány kitöltésével és az ott meghatározott eljárási szabályok alapján kérelmezheti.

(4)89 A nyelvvizsga megtérítendő díjának meghatározása során a jogosultat – az adó- és járulékkedvezmények figyelembevétele nélkül – terhelő közteherrel megnövelt összeget kell figyelembe venni.

34/D. §90 (1) A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt hallgatói, illetve tanulói jogviszonyának fennállása alatt legfeljebb évi 12 alkalommal a felsőoktatásban, közoktatásban tanulók részére megváltható havi bérlet árának miniszteri utasításban meghatározott mértékű megtérítésére jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségtérítés kifizetése utólag a papíralapú bérletszelvény, az arról kiállított számla, vagy egyéb, a vásárlást igazoló dokumentum, vagy ezek elektronikus változatának a HM KGIR ÜSZR-en keresztül történő megküldése ellenében teljesíthető.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 37. § 2014. március 15-én lép hatályba.

36. § (1)91 E rendeletet a hatályba lépésekor már fennálló szolgálati, önkéntes tartalékos szolgálati, tisztjelölti szolgálati, altiszt-jelölti szolgálati viszonyokra és honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti jogviszonyokra, továbbá a – (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel a – hatályba lépése előtt megkezdett szolgálati kiküldetés, helyi szolgálati és egyéb utazás, vezénylés, tényleges szolgálatteljesítés, elrendelt áthelyezés esetén is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § (1) bekezdés 11. pontja és a 19. § (2) bekezdése helyett az állomány tagjának e rendelet hatálybalépését megelőző kinevezése vagy áthelyezése esetében újabb, szolgálatteljesítési hely-váltással járó kinevezéséig vagy áthelyezéséig az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(3)92 A 14. § helyett a honvéd, a honvédelmi alkalmazott vagy a közalkalmazott e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett szolgálati kiküldetése esetében az e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályokat kell alkalmazni.

36/A. §93 E rendeletnek az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosításáról szóló 4/2014. (III. 20.) HM rendelet 4. §-ával megállapított VI. Fejezetét 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

36/B. §94 E rendeletnek az egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 8. §-ával megállapított 21. § (4) bekezdés b) pontját az R3. hatálybalépését95 követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

37. §96 E rendeletnek az egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2016. (XII. 22.) HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 24. §-a alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy a 6 hónapot meghaladó vezénylések, beiskolázások és más munkáltatónál történő átmeneti foglalkoztatások esetén a 12. § (1) bekezdése szerinti utazási költségtérítések elszámolására az R. hatálybalépését97 követően végrehajtott utazásokkal összefüggésben kerülhet sor.

38. §98 E rendeletnek az egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelettel (a továbbiakban: R1.) megállapított 16. § (6) bekezdését az R1. hatálybalépését99 követően engedélyezett költségtérítésekre kell alkalmazni. Az R1. hatálybalépését megelőzően a 16. § (6) bekezdése szerint engedélyezett költségtérítéseket a Honvédség központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezete által közölt költségvetési fedezet figyelembevételével 2017. december 31-ig felül kell vizsgálni.

39. §100 Az R1. hatálybalépése101 előtt engedélyezett negyedéves, féléves és éves helyi bérletre vonatkozó költségtérítésre e rendeletnek az R1.-gyel megállapított 17. §-a nem alkalmazható.

40. §102

41. §103 (1) E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2020. (XII. 12.) HM rendelettel (a továbbiakban: R4.) megállapított 1. § (1) bekezdés 10. pontját és 12. §-át 2020. június 18-tól kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek az R4.-gyel megállapított 16. § (7) bekezdését, 17. §-át, valamint 34/C. § (4) bekezdését 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

42. §104 E rendeletnek a honvédelmi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2022. (II. 17.) HM rendelettel megállapított 18. § (2) bekezdését és 34/D. §-át 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 19/2013. (IX. 6.) HM rendelethez105


……………………………………….
(honvédelmi szervezet megnevezése)

KÉRELEM
munkába járási költségtérítéshez

Név, rendfokozat/foglalkoztatási jogviszony, beosztás/munkakör:
Szolgálati hely, munkahely:
Közvetlen szolgálati elöljáró vagy hivatali felettes neve, rendfokozata/foglalkoztatási jogviszonya, beosztása/
munkaköre:
1. A napi munkába járási és hazautazási költségtérítésre való jogosultság elbírálásához szükséges adatok:
1.1. Lakóhely:
1.2. Bejelentett tartózkodási hely:
1.3. Albérletidíj-, lízingdíj-hozzájárulásban, lakáspénzben részesül*: IGEN NEM
1.4. Munkáltatói kölcsönben részesült-e olyan lakás tulajdonának megszerzéséhez, ami jelenlegi szolgálatteljesítési helye (munkahelye) szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében található?*: IGEN NEM
1.5. Vissza nem térítendő juttatásban, egyszeri pénzbeli támogatásban részesült-e olyan lakás tulajdonának megszerzéséhez, ami jelenlegi szolgálatteljesítési helye (munkahelye) szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében található?*: IGEN NEM
1.6. A szolgálatteljesítés helye szerinti településen beköltözhető lakástulajdonnal rendelkezik* IGEN NEM
2. Szolgálat érdekében áthelyezett vagy vezényelt állomány által kitöltendő adatok
2.1. A szolgálat érdekében történt áthelyezésével1 egyidejűleg vagy azt követően a szolgálatteljesítési hely szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében2 HM rendelkezésű lakást kapott* IGEN NEM
2.2. A lakóhelyén/bejelentett tartózkodási helyén együtt élő közeli hozzátartozó, élettárs van*: IGEN NEM
2.3. A 2.2. pont szerinti közeli hozzátartozón, élettárson kívül tartásra kötelezett hozzátartozó neve, címe:

3. Különélésre vonatkozó nyilatkozat:
Családi állapot:
Alulírott kijelentem, hogy a szolgálat érdekében történt
– áthelyezésem
– belföldi képzésre vezénylésem
– egyéb szolgálati feladatra vezénylésem*
következtében .........................................................................
(szolgálatteljesítési hely szerinti
település/vonzáskörzet)
– az egyébként velem közös háztartásban élő
családtagjaimtól, eltartásra kötelezett
hozzátartozómtól3 külön élek és hétvégi
hazautazásra kényszerülök
– a család együttélését lehetővé tevő lakhatási
támogatás hiányában napi helyközi munkába
járásra kényszerülök*.

___________________________
1Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 19. § (1)–(3) bekezdése szerint szolgálat érdekében áthelyezettek vagy 24. §-a szerint vezényeltek.
2 Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 1. § (1) bekezdés 11. pontja szerinti vonzáskörzet.
3 Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti családtagok.

4. Az utazásra vonatkozó adatok:
4.1. A fenti adatok figyelembevételével 20….. (év) … (hó) …….. (nap)-tól …………………………………. útvonalon részemre „napi munkába járási”, „hétvégi hazautazási”* költségtérítés folyósítását kérem.
4.2. Igénybe vett utazási eszköz(ök)*: – belföldi közforgalmú vasút
– helyközi, elővárosi autóbuszjárat
– helyi érdekű vasút (HÉV)
– menetrend szerint közlekedő hajó, komp, rév
– helyi tömegközlekedési eszköz
– saját gépjármű
4.3. Szolgálatteljesítési hely, munkavégzés helye, címe:
4.4. Napi munkába járás esetén a munkába járás lakóhelyről/bejelentett tartózkodási helyről* történik.
4.5. Saját gépjármű igénybevétele (15 Ft/km)
Kiindulási és célállomás távolsága (km): ………… km
Egy útra elszámolható összeg (km × 15 Ft/km): .…………. Ft
4.6. Helyközi közösségi közlekedési eszköz igénybevétele:
4.6.1. Egy utazási eszköz igénybevétele esetén:
Kiindulási és célállomás (közlekedési vállalat által közzétett) távolsága: ..……….. km
Havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: ..………… Ft
Igényelt költségtérítés módja*:
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 86%)
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy családjától különélő, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
4.6.2. Átszállással végrehajtott utazás esetén:
Igényelt költségtérítés módja*:
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 86%)
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenő közlekedés miatt (térítés mértéke: 86%)
– helyközi bérlet/menetjegy leadása ellenében (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy családjától különélő, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
– helyi bérlet/menetjegy leadása ellenében átmenő közlekedés miatt (térítés mértéke: 100%) – vezényelt állomány vagy családjától különélő, szolgálat érdekében áthelyezett állomány
a) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ..............................................................– km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz:
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: Ft
b) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ..............................................................– km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz:
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: Ft
c) Az útszakasz és a távolság megjelölése: ................................................– km
Az útszakaszon igénybe vett utazási eszköz:
A havi bérlet/egy útra szóló menetjegy* teljes ára: Ft
4.7. MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya igénybevétele esetén
4.7.1. a kártya érvényességének időtartama: fél év/1 év*,
4.7.2. a költségtérítés mértéke: 86% / 100%*.
4.8. Helyi közösségi közlekedés (a szolgálatteljesítési, munkavégzési hely és a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti településen)
4.8.1. Helyi bérlethez hozzájárulást kér*: IGEN NEM
4.8.2. Helyi bérlethez való hozzájárulás mértéke a szolgálatteljesítés helye/vezénylés helye* szerinti településen*:
– 100% (csak a vezényelt és a családjától különélő, szolgálat
érdekében áthelyezett állomány esetében) – bérletszelvény leadása ellenében
– miniszteri utasításban meghatározott mérték – bérletszelvény leadása ellenében
4.8.3. A szolgálatteljesítés helye/vezénylés helye* szerinti településen érvényes bérlet teljes ára: Ft
4.8.4. Helyi bérlethez való hozzájárulás mértéke a lakóhely/tartózkodási hely szerinti településen*: miniszteri utasításban meghatározott mérték – bérletszelvény leadása ellenében
4.8.5. A lakóhely/tartózkodási hely szerinti településen* érvényes bérlet teljes ára: Ft
A helyi bérletről a számlát minden esetben az állományilletékes honvédelmi szervezet nevére és címére kell kiállíttatni.
Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és a különélésre vonatkozó nyilatkozat a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban, valamint az utazási költségtérítési jogosultságomat érintő feltételekben bekövetkező minden változást a változás bekövetkeztétől számított 5. munkanapig köteles vagyok bejelenteni.

................................................, 20................... év ................................... hó ............... nap
…………………………………….
igénylő aláírása
(telefonszám: .......................................)
5. A személyügyi ügyintéző záradéka:
5.1. A személyes adatszolgáltatási kötelezettség alapján, a nyilvántartott személyi adatok és az igénylő által feltüntetett adatok:
– megegyeznek,
– nem egyeznek meg, de azok átvezetése a benyújtott dokumentumok alapján megtörtént.
5.2. Jelenlegi szolgálati helyére kinevezés/áthelyezés ideje:
5.3. A kérelmező a rendelkezésre álló adatok alapján különélőnek minősül: IGEN / NEM

................................................., 20................. év ...................................... hó ..................... nap

P. H.
………………………………….
személyügyi ügyintéző aláírása
6. A pénzügyi és számviteli szerv záradéka:
6.1. Nevezett a jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján ………………..–…………… útvonalon 20..... (év) ……………… (hó) …….. (nap)-tól napi munkába járási, hétvégi hazautazási* költségtérítésre jogosult.
6.2. Az utazási eszköz igénybevételi formája*:
– belföldi közforgalmú vasút
– helyközi, elővárosi autóbuszjárat
– helyi érdekű vasút
– menetrend szerint közlekedő hajó, komp, rév
– helyi tömegközlekedési eszköz
– saját gépjármű
6.3. Napi km: …………. (napi munkába járás esetén)
6.4. Hétvégi km: …………… (hétvégi hazautazás esetén)
6.5. Nevezett ………. km-es bérlet/egy útra* szóló menetjegy árának ..........................%-ára, .......................... Ft összegben, illetve saját gépjármű választása esetén ………….. km × 15 Ft/km-re, …….……… Ft összegben jogosult.**
6.6. MÁV START Klub kártyacsaládba tartozó kártya igénybevétele esetén a kártya féléves/éves* árának ................%-ára, …………………. Ft összegben jogosult.
6.7. Szolgálat érdekében történt áthelyezés, vezénylés miatt 100%-os mértékű, ……………. Ft összegű helyi bérlet költségtérítésre jogosult.
6.8. Helyi bérlettérítéshez ......................%-os mértékű .................................. Ft összegű hozzájárulásra jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye* szerinti településen történő utazáshoz.

...................................., 20.................... év ................................. hó .............. nap

P. H.
...............................................................................
pénzügyi és számviteli szerv vezetőjének aláírása
7. Munkáltatói döntésben történő rögzítés céljából átvettem:

…………………………, 20…. év …………………. hó ……... nap
………………………………..
aláírás


* A megfelelő rész aláhúzandó!
** A felesleges szövegrészek kihúzandók!
1

Az 1. § (1) bekezdés 1. pontja a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés 2. pontja a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 48. §-ával megállapított, a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 95. § a) pontja, a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdés 3a. pontját a 6/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § (1) bekezdés 5. pontját a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 29. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

Az 1. § (1) bekezdés 8. pontja a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (1) bekezdés 8a. pontját a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 91. §-a iktatta be.

8

Az 1. § (1) bekezdés 10. pontja a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 20. §-ával megállapított, a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. § (1b) bekezdését a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 19. §-a iktatta be.

11

Az 1. § (2) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 95. § d) pontja, a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 1. § (3) bekezdése a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 11. § (4) bekezdésével megállapított, a 12/2018. (VII. 27.) HM rendelet 38. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 1. § (4) bekezdését a 4/2014. (III. 20.) HM rendelet 1. §-a iktatta be, a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 11. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 1. § (5) bekezdését a 6/2015. (VI. 22.) HM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

15

A 3/A. §-t a 24/2013. (XII. 20.) HM rendelet 23. §-a iktatta be.

16

A 4. § a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 12. §-ával megállapított, a 16/2022. (XII. 22.) HM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (1) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 95. § b) pontja, a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 16/2022. (XII. 22.) HM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (4) bekezdését a 16/2022. (XII. 22.) HM rendelet 3. §-a iktatta be.

23

A 11. § (1) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 95. § d) pontja, a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 12. § a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

25

Az 5. alcím címe a 4/2014. (III. 20.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

26

A 15. § (1) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 95. § f) pontja, a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

27

A 15. § (2) bekezdése a 13/2021. (VII. 15.) HM rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

28

A 15. § (2a) bekezdését a 13/2021. (VII. 15.) HM rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 16/2022. (XII. 22.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

29

A 15. § (4a) bekezdését a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 22. §-a iktatta be.

30

A 16. § (1) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 95. § f) pontja, a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

31

A 16. § (2) bekezdése a 16/2022. (XII. 22.) HM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. [A 16. § (2) bekezdésben a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 9. pontja által elrendelt módosítás, amely szerint a „honvédelmi alkalmazotti, kormányzati szolgálati vagy közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „honvédelmi alkalmazotti vagy kormányzati szolgálati” szöveg lép, nem vezethető át.]

33

A 16. § (4) bekezdése a 12/2018. (VII. 27.) HM rendelet 35. §-ával megállapított szöveg.

35

A 16. § (5) bekezdés b) pont bd) alpontja a 16/2022. (XII. 22.) HM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 16. § (5a) bekezdését a 16/2022. (XII. 22.) HM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

37

A 16. § (6) bekezdése a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 49. §-ával megállapított szöveg.

38

A 16. § (7) bekezdése a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

40

A 16. § (9) bekezdése a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 16. § (10) bekezdését a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 95. § d) és i) pontja, a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

42

A 17. § a 13/2021. (VII. 15.) HM rendelet 16. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

43

A 18. § (1) bekezdése a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 25. §-ával megállapított, a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

45

A 18. § (3) bekezdése a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 24. § e) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 19. § (3) bekezdése a 13/2021. (VII. 15.) HM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

47

A 19. § (4) bekezdése a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

48

A 20. § (1) bekezdése a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 20. § (4) bekezdése a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 20. § (5) bekezdését a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 17. § (3) bekezdése iktatta be.

51

A 21. § (3) bekezdése a 24/2013. (XII. 20.) HM rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 21. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 6/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

53

A 21. § (4) bekezdés b) pontja az 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

54

A 23. § (1) bekezdése a 12/2018. (VII. 27.) HM rendelet 36. §-ával megállapított szöveg.

55

A 23. § (6) bekezdése a 4/2014. (III. 20.) HM rendelet 7. § f) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 23. § (7) bekezdése a 4/2014. (III. 20.) HM rendelet 7. § f)–g) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 23. § (8) bekezdése a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

58

A 24. § a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

59

A 24. § (4) bekezdése a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 25. § (1) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 95. § b) pontja, a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

64

A 19. alcímet (32. §) a 4/2014. (III. 20.) HM rendelet 3. §-a iktatta be.

65

Az V/A. fejezetet (32/A. §) a 9/2016. (VI. 29.) HM rendelet 7. §-a iktatta be.

67

A 32/A. § a) pontja a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 95. § m) pontja, a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

68

A VI. Fejezet (33. §) a 4/2014. (III. 20.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

70

A VI/A. Fejezetet (33/A–33/E. §) az 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 93. §-ával megállapított szöveg.

71

A VI/A. fejezet címe a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

72

A 33/A. § a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

73

A 33/B. § (1) bekezdése a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

74

A 33/B. § (2) bekezdése a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

75

A 33/B. § (3) bekezdése a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

76

A 33/B. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

77

A 33/B. § (5) bekezdése a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

78

A 33/B. § (6) bekezdése a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

79

A 33/C. § a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

80

A 33/D. § (1) bekezdése a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

81

A 33/D. § (2) bekezdése a 34/2022. (XII. 29.) HM rendelet 4. § 5. és 22. pontja szerint módosított szöveg.

82

A 33/E. § a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 93. §-a alapján hatályát vesztette.

83

A 34. § a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

84

A 34/A. §-t a 4/2014. (III. 20.) HM rendelet 5. §-a iktatta be, nyitó szövegrésze a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 24. § h) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 34/A. § a) pontja a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 24. § i) pontja szerint módosított szöveg.

87

A 34/C. §-t a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 94. §-a iktatta be.

88

A 34/C. § (1a) bekezdését a 7/2022. (IV. 14.) HM rendelet 20. §-a iktatta be.

89

A 34/C. § (4) bekezdését a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 26. §-a iktatta be.

90

A 34/D. §-t a 4/2022. (II. 17.) HM rendelet 14. §-a iktatta be.

91

A 36. § (1) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 95. § i) pontja szerint módosított szöveg.

92

A 36. § (3) bekezdése a 20/2018. (XII. 28.) HM rendelet 95. § b) pontja szerint módosított szöveg.

93

A 36/A. §-t a 4/2014. (III. 20.) HM rendelet 6. §-a iktatta be.

94

A 36/B. §-t az 5/2015. (VI. 22.) HM rendelet 7. §-a iktatta be.

95

A hatálybalépés időpontja 2015. június 25.

96

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 26/2016. (XII. 22.) HM rendelet 22. §-a iktatta be.

97

A hatálybalépés napja 2017. január 1.

98

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 51. §-a iktatta be.

99

A hatálybalépés időpontja 2017. szeptember 1.

100

A 39. §-t a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet 51. §-a iktatta be.

101

A hatálybalépés időpontja 2017. szeptember 1.

102

A 40. §-t az 5/2020. (III. 31.) HM rendelet 1. §-a iktatta be, a 16/2022. (XII. 22.) HM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

103

A 41. §-t a 17/2020. (XII. 12.) HM rendelet 27. §-a iktatta be.

104

A 42. §-t a 4/2022. (II. 17.) HM rendelet 15. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére