• Tartalom

19/2013. (IX. 27.) MNB rendelet

19/2013. (IX. 27.) MNB rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a Magyar Nemzeti Bank részére teljesítendő egyes kötelezettségeiről, valamint a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról1

2013.10.02.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i), és j) pontjában, 173. § c)–e) pontjában, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. §-ában, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (3) bekezdésében, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 135. §-ában, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (3) bekezdés a) pontjában, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235/A. §-ában, a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 86. § a) pontjában, a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2013. szeptember 30-án hatályos, az egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2013. évi CXLIII. törvény 173. § 1–13., 16–23. és 25–46. pontja szerinti rendeleteiben (a továbbiakban: PSZÁF rendeletek) foglalt kötelezettségeket a PSZÁF rendeletekben meghatározott szervezeteknek és személyeknek 2013. december 31-éig az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell teljesíteniük. A PSZÁF rendeletek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az 1. melléklet 1–13., 20–24., 26–34. és 36–43. pontjában meghatározott PSZÁF rendeletekkel előírt adatszolgáltatási, kapcsolattartási, bejelentési, illetve meghirdetési kötelezettséget a Magyar Nemzeti Bank részére kell teljesíteni, a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével az adott kötelezettséget megállapító PSZÁF rendeletben meghatározott tartalommal, formában, határidőben és módon.

(2) Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott, a nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről szóló 9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben a kérelem, egyéb beadvány, illetve bejelentés a Magyar Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán (Telefonszám: 06-40-203-776) vagy postai úton, a Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére nyújtható be, illetve teljesíthető.

(3) Az 1. melléklet 9. pontjában meghatározott, az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről szóló 2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti esetben a kérelem, illetve bejelentés a Magyar Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán (Telefonszám: 06-40-203-776) vagy postai úton, a Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére nyújtható be, illetve teljesíthető.

(4) Az 1. melléklet 13. pontjában meghatározott, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján történő meghirdetésének rendjéről szóló 26/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott, az ERA rendszer KGFB díjhirdetés szolgáltatás menüpontja a PSZÁF rendelet 4. §-a szerinti előzetes regisztrációt követően, a https://era.mnb.hu oldalra történő bejelentkezéssel érhető el minden nap 0:00 óra és 23:00 óra között.

3. § (1) Az 1. melléklet 14–19. pontjában meghatározott PSZÁF rendeletek 1. melléklet IV. a) pontjában a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére vonatkozóan meghatározott elérhetőség helyett a Magyar Nemzeti Bank alábbi elérhetőségét kell alkalmazni:

levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06-1-4899-100, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.

(2) Az 1. melléklet 14–19. pontjában meghatározott PSZÁF rendeletek 1. melléklet IV. b) pontjában a Pénzügyi Békéltető Testületre meghatározott elérhetőség helyett a Pénzügyi Békéltető Testület alábbi elérhetőségét kell alkalmazni:

levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf. 172; telefon: 06-1-4899-100; e-mail cím: pbt@mnb.hu.

4. § Az 1. melléklet 21. pontjában meghatározott, a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet szerint kiszámított felügyeleti díjat a Magyar Nemzeti Bank 19017004-01677000-30900001 számú számlájára való átutalással kell teljesíteni.

5. § (1) Ahol a PSZÁF rendeletek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét bármilyen formában említik (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Felügyelet, PSZÁF), azon a Magyar Nemzeti Bankot kell érteni.

(2) A PSZÁF rendeleteknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvényre való hivatkozását a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényre való hivatkozásként kell alkalmazni.

(3) A PSZÁF rendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvényre való hivatkozását a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényre való hivatkozásként kell alkalmazni.

6. §2

7. § Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 19/2013. (IX. 27.) MNB rendelethez

1. az adatszolgáltatás során felmerült, az informatikai rendszer súlyos problémáival kapcsolatos bejelentés szabályairól szóló 10/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,
2. a nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló 9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,
3. a tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről szóló 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,
4. a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,
5. a kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő nem természetes személyekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,
6. a befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,
7. a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről szóló 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,
8. a pénzügyi szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet,
9. az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről szóló 2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet,
10. a befektetési alapok adataiban bekövetkező változások bejelentésének tartalmi és formai feltételeiről szóló 1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet,
11. a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó javadalmazási adatok köréről szóló 28/2012. (XII. 12.) PSZÁF rendelet,
12. a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a 300 millió forint feletti javadalmazásban részesített személyekkel kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről szóló 27/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet,
13. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján történő meghirdetésének rendjéről szóló 26/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet,
14. a befektetési vállalkozások és árutőzsdei szolgáltatók panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 10/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet,
15. a biztosítók és a független biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 9/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet,
16. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet,
17. a magánnyugdíjpénztárak panaszkezelési eljárására vonatkozó szabályokról szóló 7/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet,
18. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 6/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet,
19. a pénzügyi intézmények, a pénzforgalmi intézmények és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 5/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet,
20. a hitelintézetek által forgalmazott számlatermékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 2/2012. (VII. 26.) PSZÁF rendelet,
21. a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet,
22. a magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet,
23. a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet,
24. az önkéntes nyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelet,
25. az ISIN azonosítóról szóló 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet,
26. a biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelet,
27. az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet,
28. az egészség- és önsegélyező pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet,
29. a pénzügyi vállalkozások és pénzpiaci alkuszok által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet,
30. a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet,
31. a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 18/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelet,
32. az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 17/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelet,
33. a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet,
34. a Kártalanítási Számla kezelője adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 15/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet,
35. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelvekről szóló 14/2011. (X. 5.) PSZÁF rendelet,
36. a Kártalanítási Alap kezelője adatszolgáltatási kötelezettsége szabályairól szóló 13/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet,
37. a független biztosításközvetítők felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet,
38. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelet,
39. a befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesítendő, a tőkehelyzet bemutatására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 10/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet,
40. a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei szolgáltatást végzők adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet,
41. a hitelintézetek által szolgáltatandó tőkemegfelelési adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet,
42. a befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet,
43. a kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet.

2. melléklet a 19/2013. (IX. 27.) MNB rendelethez3

1

A rendeletet a 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére