• Tartalom

19/2013. (V. 9.) NFM rendelet

19/2013. (V. 9.) NFM rendelet

az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről1

2014.04.15.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2 Az országos közutak használatáért fizetendő, megtett távolsággal arányos útdíjak beszedésére alkalmas, az ellenőrzést is magában foglaló integrált elektronikus díjszedési rendszer kiépítése és működtetése során az állam tulajdonába kerülő vagyonelemek (a továbbiakban: ED-rendszer) feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlására 2022. október 31. napjáig terjedő időtartamra a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: NÚSz Zrt.) jelölöm ki.

(2)3 Az ED-rendszer részét képezi a NÚSz Zrt. által az „Elektronikus útdíj rendszer (UD) bevezetése” elnevezéssel lefolytatott beszerzés, valamint az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások tárgyát képező, annak eredményeként létrejövő dolgok (így különösen az ED-rendszer felépítményei, infokommunikációs infrastruktúrája, gépjárművei, mindezek eszközei, a fedélzeti berendezések, az ügyfélszolgálati irodák és ügyfélszolgálati pontok infrastruktúra eszközei) és vagyoni értékű jogok.

(3)4 Az ED-rendszernek az Országos Rendőr-főkapitányság középirányítói hatáskörébe tartozó rendőri szerv, mint díjellenőrzési hatóság feladatellátásához szükséges vagyonelemei (a továbbiakban: díjellenőrzési eszközök) felett a tulajdonosi joggyakorlás kizárólag a díjellenőrzési eszközök állam javára történő megszerzésére terjed ki. A díjellenőrzési eszközök beszerzését követően a tulajdonosi joggyakorló az eszközöket az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tulajdonosi joggyakorló részére átadja.

2. §5 A NÚSz Zrt. tulajdonosi joggyakorlása körében az 1. § szerinti vagyonelemeket – a leselejtezett tárgyi eszközök kivételével – nem idegenítheti el, azokat biztosítékul nem adhatja, azokra vételi jogot, elővásárlási- és visszavásárlási jogot nem alapíthat, és azokat más módon nem terhelheti meg.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2016. december 31. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 20/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 20/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdését a 20/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 2. §-a iktatta be.

5

A 2. § a 20/2014. (IV. 14.) NFM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére