• Tartalom

19/2013. (X. 29.) NMHH rendelet

19/2013. (X. 29.) NMHH rendelet

az egyszerű adatátvitelt és hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisához való kapcsolódásának és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal való elektronikus kapcsolattartásának szabályairól

2018.01.01.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: Hatóság), és

b) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényben meghatározott

ba) keresőszolgáltatás és gyorsítótárolás szolgáltatást nyújtó, vagy

bb) a Magyarországon elektronikus hírközlési szolgáltatásként internet-hozzáférést (egyszerű adatátvitelt és hozzáférést) biztosító szolgáltatást nyújtó

természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közvetítő szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató)

terjed ki.

(2) A központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisa (a továbbiakban: KEHTA) a Hatóság által üzemeltetett nem hatósági nyilvántartás.

2. § E rendelet alkalmazásában az Adatkapu a Hatóság egységes adat- és dokumentumbekérő felülete.

2. A központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisához való kapcsolódás szabályai

3. § (1) A Hatóság az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes és végleges megakadályozásában (a továbbiakban: hozzáférés megakadályozása) való közreműködése keretében üzemelteti a KEHTA-t.

(2) A KEHTA működtetése céljából a Hatóság feldolgozza a KEHTA-ba a bíróság, vagy a külön törvényben meghatározott hatóság elektronikus úton megküldött értesítése alapján bevitt adatokat.

4. § (1) A KEHTA-hoz való kapcsolódást a Hatóság az Adatkapun keresztül biztosítja a szolgáltató számára annak Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező, kijelölt KEHTA kapcsolattartói útján.

(2) A Hatóság az Ügyfélkapu biztonságos tárhely szolgáltatásán keresztül, elektronikus úton értesíti a szolgáltató KEHTA kapcsolattartóit a büntető ügyben eljáró bíróság, illetve a külön törvényben meghatározott hatóság hozzáférés megakadályozásáról szóló határozatáról.

(3)1 Az értesítés körében a Hatóság az Ügyfélkapu szolgáltatásainak felhasználásával, elektronikusan küldi meg a hozzáférés megakadályozásáról, illetve annak megszüntetéséről szóló bírósági határozatot és a bíróság, illetve a külön törvényben meghatározott hatóság határozatának végrehajtásához szükséges adatokat a szolgáltató KEHTA kapcsolattartói részére.

(4) A szolgáltató KEHTA kapcsolattartói számára az Ügyfélkapu külön elektronikus levelet küld, ha a Hatóság a szolgáltató részére a (3) bekezdés szerinti adatokat küldött.

(5) A szolgáltató köteles az Ügyfélkapu, illetve a (4) bekezdés szerinti elektronikus levél küldésének folyamatos figyelemmel kíséréséről, ellenőrzéséről gondoskodni annak érdekében, hogy a hozzáférés megakadályozásával kapcsolatos kötelezettségének eleget tegyen.

(6) A Hatóság az (1)–(5) bekezdésben szabályozott értesítési folyamat alkalmazása mellett egyéb elektronikus úton is tájékoztathatja a szolgáltatókat.

(7) A szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel köteles gondoskodni a KEHTA-ból részére megküldött adatok biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

(8) A szolgáltató a (7) bekezdésben írt kötelezettség teljesítése érdekében köteles gondoskodni arról, hogy a kezelt adat

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),

c) változatlansága igazolható (adatintegritás),

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

5. § (1) Mentesül a KEHTA-hoz való csatlakozási kötelezettség alól az az internet-hozzáférés szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely kizárólag olyan más elektronikus hírközlési szolgáltatón keresztül csatlakozik a Budapesti Adatkicserélő központhoz (BIX) és a nemzetközi adatkicserélő központokhoz, amely elektronikus hírközlési szolgáltató már csatlakozott a KEHTA-hoz.

(2) A mentesülésre jogosult szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt követelményeket a Hatóság felhívására igazolni köteles.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

7. § E rendelet a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, valamint a 2004/68/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. december 13-i 2011/93/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 25. cikkének való megfelelést szolgálja.

1

A 4. § (3) bekezdése 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére