• Tartalom

19/2013. (V. 17.) ORFK utasítás

19/2013. (V. 17.) ORFK utasítás

a Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének, a kijelölt létesítmények őrzésének rendőrségi feladatairól

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra;
d)1 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
e) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Tevékenységi körök

2. A KR a Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelme és a kijelölt létesítmények őrzése körében az alábbi szolgálati tevékenységeket végzi:
a) személybiztosítás;
b) lakásbiztosítás;
c) munkahely-biztosítás;
d) lakókörnyezet-ellenőrzés;
e) útvonal-ellenőrzés;
f) helyszínbiztosítás;
g) híradó-biztosítás és biztonságtechnikai védelem;
h) megelőző-védelem;
i) tűzszerész-biztosítás;
j) technikai biztosítás;
k) utazásbiztosítás;
l) egészségügyi biztosítás.

2. Személy-, lakás-, munkahely-biztosítás, lakókörnyezet-, útvonal-ellenőrzés

3. A KR a személybiztosítás körében gondoskodik a védett személy közvetlen fizikai védelméről, életének, testi épségének, méltóságának megóvásáról. A személybiztosítást a KR által támasztott követelményeknek megfelelően kiképzett személybiztosító, valamint biztonsági gépkocsivezető nagyteljesítményű gépkocsival, megfelelő hírösszeköttetéssel hajtja végre.

4. A KR a védett személyek lakásának, rezidenciájának védelmét biztonságtechnikai eszközökkel, a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott esetekben hivatásos állományú lakásbiztosítók szolgálatba állításával szervezi meg. A KR feladata a lakás védelme, a védett személy és családja nyugalmának biztosítása, továbbá a védett személy családja vendégeinek beléptetése, valamint az érkező küldemények biztonsági ellenőrzése.

5. A KR az őrzésvédelmet technikai eszközök igénybevételével és élőerő alkalmazásával hajtja végre. Az objektumőrség feladata a létesítmény, valamint a létesítményen belül a védett személy hivatalának védelme, ezáltal a beléptetés, valamint – amennyiben annak a személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak – a csomag és a beszállítandó anyagok ellenőrzése. A védett személy hivatali helyiségeit egyes esetekben személybiztosító biztosítja.

6. A védett személyek lakásának, rezidenciájának, munkahelyének és ezek környezetének visszatérő jellegű ellenőrzését Budapesten a KR biztosítást támogató járőrszolgálata végzi. A járőrszolgálat feladata a védett lakások környékének, valamint a védett személyek által rendszeresen vagy váltottan igénybe vett útvonalak biztonsági, közlekedésbiztonsági szempontból történő ellenőrzése, továbbá a védett lakásokról leadott riasztó jelzések halasztást nem tűrő kivizsgálása, helyzettől függően a beavatkozás.

3. Helyszín-, híradó-biztosítás, biztonságtechnikai védelem

7. A KR a helyszínbiztosítás körében feltérképezi a védett személyek programhelyeit, előkészíti a biztosítást, ellátja a védett személy közvetlen környezetében a helyszín biztosítását, valamint biztosítja a védett személy ideiglenes helyen való tartózkodását.

8. A KR tervezi, szervezi, végrehajtja, ellenőrzi, valamint a közreműködő szervekkel koordinálja a híradó-biztosítási és biztonságtechnikai védelmi feladatokat. A KR kiemelt feladatként a védett személyek lakásán, a rezidenciáján és egyéb tartózkodási helyén biztosítja a vezetékes és vezeték nélküli híradást, telepíti és üzemelteti a zártláncú videóeszközöket, jelző- és biztonságtechnikai berendezéseket.

4. Megelőző-védelem

9. A KR a megelőző-védelem körében a védett személyek élete, testi épsége, emberi méltósága, valamint a védett létesítmények zárt területének biztonsága ellen irányuló bármely cselekményt elkövetni szándékozó személyek, csoportok terveit, szándékait előzetesen felderíti, továbbá az e cselekmények elkövetését lehetővé tevő, azt előkészítő vagy megkönnyítő körülményeket felfedi, kiküszöböli. A KR e cselekmények felderítése, megakadályozása, megszakítása érdekében nyílt, szükség esetén a titkos információgyűjtés eszközeit, módszereit veszi igénybe. A megelőző-védelem kiterjed továbbá a védett személyek, létesítmények veszélyeztetettségére vonatkozó információk, adatok összegyűjtésére, rendszerezésére és értékelésére.

5. Tűzszerész-, technikai, utazás-, egészségügyi biztosítás

10. A KR a védett személyek programhelyszíneit, valamint annak közvetlen környezetét – a védelmi fokozatnak megfelelően – tűzszerészeti, biztonságtechnikai szempontból átvizsgálja, ellenőrzi, a helyszínen talált robbanóanyagot hatástalanítja, technikai ellenőrző-áteresztő pontok (a továbbiakban: EÁP) felállításának elrendelése esetén azokat üzemelteti. A KR a védett létesítményeket átvizsgálja, a védett objektumokba érkező küldeményeket, csomagokat tűzszerészeti szempontból ellenőrzi.

11. A KR a technikai biztosítás körében a programhelyszínek adottságainak figyelembevételével speciális technikai átvizsgálásokat hajt végre, intézkedik az élelmiszer-higiéniai ellenőrzések végrehajtására, továbbá elvégzi a képi dokumentálásokat.

12. A KR a védett személyek utazásbiztosítását biztonsági gépjárművekkel, útvonal- ellenőrzéssel és a védelmi fokozatnak megfelelő rendőri biztosítással hajtja végre.

13. A KR az egészségügyi biztosítás körében a védett személyek hivatalos programjaira, utazásaira az alábbiakról gondoskodik:
a) kórházi háttérbiztosítás;
b) delegációs orvosi kíséret;
c) mentőgépkocsi közlekedtetése a védett oszlopban és készenléti ügyelet biztosítása a mentő bázisán;
d) helyszíni orvosi ügyelet biztosítása a programhelyeken.

6. A KR személy- és létesítményvédelmi tevékenységével kapcsolatban felmerülő feladatai

14. A KR feladatainak végrehajtása során:
a) együttműködik a védelem megszervezése érdekében a hazai védett személyekkel, a programszervezőkkel, a Külügyminisztérium Protokoll Főosztályával, a külképviseletekkel és a külföldi védett személyeket fogadó más szervekkel, szervezetekkel, a védett személyek titkárságaival, társ- és partnerszolgálatokkal, különösen a Terrorelhárítási Központtal és az Országgyűlési Őrséggel, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokkal;
b)2 koordinálja és szakmailag irányítja a biztosítási feladatok rendőrségi előkészítését, végrehajtását, együttműködve az ORFK előkészítésben és végrehajtásban érintett szervezeti egységeivel és a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokkal;
c) javaslatot tesz a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint elrendelt ideiglenes védelem végrehajtásának módjára, erejére, értékeli a védelem indokoltságát és kezdeményezi annak fenntartását vagy megszüntetését;
d) a Korm. rendelet 11. § (3)–(4) bekezdése értelmében meghatározza a védett létesítmények őrzési rendszerét, véleményezi a létesítmény kezelője által javasolt biztonságtechnikai eszközök és berendezések alkalmasságát.

7. Veszélyeztetettség megállapítása, védelmi fokozatok
15.3 Az ORFK, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság és a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok a védett személyek, létesítmények veszélyeztetettségének megállapításához:
a) a szükséges adatokat, információkat soron kívül a KR rendelkezésére bocsátják;
b) részletes információt adnak a biztosítási terület és környezetének bűnügyi fertőzöttségéről, valamint a védett személyt, programját veszélyeztető körülményekről;
c) a veszélyeztetettség minden vonatkozásában a biztosítás előkészítésének időszakától folyamatosan kapcsolatot tartanak és együttműködnek az eredményes védelem érdekében.

16. A veszélyeztetettségi szint megállapítását követően a KR parancsnoka a bevezetésre kerülő biztonsági intézkedéseket, valamint a szükséges erőket, eszközöket, módszereket meghatározza és kijelöli a biztosítás parancsnokát, aki a továbbiakban szervezi és irányítja a végrehajtását az alábbi védelmi fokozatok szerint:
a) I. kiemelt védelem;
b) II. fokozott védelem;
c) III. megerősített védelem;
d) IV. alapszintű védelem;
e) V. biztonsági intézkedés.

17. Az egyes védelmi fokozatok a biztosítási feladatok sajátosságainak figyelembevételével kombinálhatóak. A védelmi fokozatokhoz tartozó intézkedéseket az 1. melléklet tartalmazza. Az I. és II. védelmi fokozatú biztosításokat a KR parancsnoka intézkedésben rendeli el.

8. A személy- és létesítményvédelmi tevékenység végrehajtásában közreműködő rendőri szervek feladatai
18.4 Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság a kiemelten védett személyek (delegációk) – több vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság illetékességi területét és személyi állományát érintő – utazásainak a biztosításával összefüggő nyílt rendőri feladatokat a KR-rel történő előzetes egyeztetést követően határozza meg.

19. A Repülőtéri Rendőri Igazgatóság a biztosítás parancsnokával előzetesen egyeztetve a repülőtéri hatóságokkal együttműködve, önállóan megszervezi és végrehajtja a védett személyek utazásaival összefüggő repülőtéri feladatokat, biztosítva a KR számára a személy- és helyszínbiztosítás, valamint a gépőrzés feltételeit.

20. Az igazgatásrendészeti szolgálati ág a biztosításhoz szükséges engedélyeket, okmányokat soron kívül elkészíti és kiadja.
21.5 Több vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság illetékességi területét és személyi állományát érintő I. védelmi fokozatú biztosítás anyagi, technikai, pénzügyi szükségletének kielégítéséről az ORFK Gazdasági Főigazgatóság gondoskodik.
22.6 A vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok:
a) a fokozatok szerint zárják a biztosítás külső területét, a zárás vonalán EÁP-okat, valamint magaslati figyelő pontokat létesítenek, ellenőrzik és blokkolják a környező épületeket;
b) I. fokozatú biztosítás esetén a KR-rel történt egyeztetést követően intézkednek a biztosítás vonalában a földalatti területek (csatornák, közművezetékek, üregek és barlangok) átvizsgálására, blokkolására;
c) a beavatkozásra a fokozatok szerint tartalékot képeznek, végrehajtják az útvonal-biztosítást, az utazásbiztosítási feladatokra előjelző, oszlopvezető, záró és oldalbiztosító rendőrségi gépjárműveket (motorok, gépkocsik), a KR irányítása mellett szolgálatot teljesítő közlekedési rendőröket vezényelnek;
d) a biztosítás parancsnoka alárendeltségében feladatot végrehajtó rendőri erők élére közrendvédelmi, továbbá az I–II. fokozatú biztosítás esetén közlekedési, bűnügyi parancsnokokat vezényelnek;
e) a III–V. fokozatú biztosítások esetén külön utasításra a kijelölt alegységeikkel, egyéb erőikkel rendelkezésre állnak a területükön végrehajtandó személyvédelmi feladatok megerősítésére.

23. A feladat végrehajtásában közreműködő rendőri szervek:
a) részt vesznek a biztosítás parancsnoka által szervezett koordinációs értekezleteken, valamint az útvonal- és helyszínbejárásokon, az értekezleteken elhangzottakat, valamint a bejárások eredményeit írásban rögzítik;
b) kiemelt figyelmet fordítanak a védett személy veszélyeztetettségére, közjogi helyzetére, személyes elvárásaira, valamint a program jellegére, továbbá arra, hogy a védelmi intézkedések – a lakosság mindennapi életének, a közlekedés kialakult rendjének legkisebb korlátozása mellett – a szükséges biztonság garantálásával segítsék elő a védett személy munkáját, közszereplését;
c) az I. fokozatú biztosítás esetén a folyamatos, többirányú koordinációt igénylő feladatokra irányító törzset hoznak létre, vagy a KR ilyen feladatra létrehozott törzsébe összekötő tisztet vezényelnek;
d) felkészítik az állományukat a biztosítási feladat szakszerű és kulturált végrehajtására.

9. Biztosítási terv

24. A biztosítás végrehajtására tett védelmi intézkedésekről a KR és a feladat végrehajtásában közreműködő rendőri szervek külön biztosítási tervet készítenek.

25. A biztosítási terv tartalmazza a veszélyeztetettségi értékelést, a programot, a biztosítás idejét, erejét, eszközét, a végrehajtás módját, egyéb intézkedéseket és a szükséges mellékleteket.

26. A biztosítási feladatok végrehajtására kötelezett rendőri szervek az I. védelmi fokozatú biztosításokról szóló terveket az azok végrehajtásának megkezdése előtt 48 órával a KR parancsnoka útján jóváhagyásra felterjesztik az országos rendőrfőkapitánynak.
27.7 A II–III. védelmi fokozatú biztosításokról szóló terveket a KR parancsnoka, illetve a vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitányok hagyják jóvá. A vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitányok biztosítási terveiket a feladat megkezdése előtt 24 órával megküldik a KR parancsnokának.

28. A IV. védelmi fokozatú biztosításokról kizárólag a KR készít biztosítási tervet, amely tartalmazza az előkészítés során létrejött megállapodás szerinti védelmi intézkedéseket, a bevont rendőri erők feladatait, valamint a végrehajtás erejét, módját. A védelmi intézkedésekről a 2. melléklet szerinti külön feljegyzést kell készíteni, amely a biztosítási terv mellékletét képezi.

29. Az V. védelmi fokozatú biztosításra külön tervet nem kell készíteni.

10. Létesítményvédelmi feladatok

30. A Korm. rendeletben folyamatos őrzésre kijelölt létesítmények védelmének megszervezése a KR parancsnokának feladata. A KR parancsnoka e feladatkörében eljárva létesítményenként intézkedik a szolgálati utasítások és a védelmi tervek kidolgozására.

31. A szolgálati utasítás tartalmazza:
a) az őrzött objektum nevét és címét;
b) az őrzést végző alegység megnevezését, kötelességeit, jogait, fegyverhasználatát meghatározó szabályokat;
c) az őrzött objektum jellegét és sajátosságait;
d) a beléptetésre szolgáló bejáratokat;
e) az értelmező rendelkezéseket;
f) az őrség feladatát, a szolgálat ellátásának rendjét;
g) a biztonságtechnikai rendszerek kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat;
h) az őrség ellenőrzésére jogosult személyek körét;
i) az általános és speciális szolgálati kötelmeket;
j) a közveszéllyel való fenyegetés esetén teendő intézkedéseket;
k) a tűz esetén teendő intézkedéseket;
l) az őrutasítást;
m) az őrhely vázlatot.

32. A védelmi terv tartalmazza:
a) az őrzött objektum és környezetének sajátosságait;
b) az alegység létszámát, fegyverzetét;
c) az őrzött objektum technikai, műszaki, mechanikai, elektronikus védelmi rendszerét;
d) a védőállásokat, az őrség feladatát védelmi helyzetben;
e) az összeköttetés módját, a jelentések rendjét;
f) a közmű-csatlakozási pontokat;
g) a védelmi vázlatokat.

33. A Korm. rendeletben meghatározott létesítménybe történő be- és kilépés rendjére vonatkozó javaslatot – a létesítményben működő szerv, szervezet vezetőjével történt egyeztetést követően – a KR parancsnoka az országos rendőrfőkapitánynak jóváhagyásra felterjeszti.

34. Az őrzésre kijelölt létesítmények helye szerint illetékes rendőrkapitányság a KR-rel együttműködik:
a) az objektum közvetlen környezetének rendszeres közbiztonsági ellenőrzésében;
b) az objektumőrségek által kezdeményezett rendőri intézkedések átvételében;
c) az objektumok környezetének bűnügyi fertőzöttsége feltérképezésében.

35. Az ideiglenes őrzésre kijelölt létesítmény védelmére bevezetett biztonsági intézkedéseknél a 30–34. pontokban foglaltak az irányadóak.

36. A biztosítás rendszerét, a különleges jogrendi időszakra vonatkozó biztonsági intézkedéseket, valamint az ideiglenes védelem végrehajtásának részletes szabályait a KR parancsnoka határozza meg.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. Az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő személyvédelmi és létesítményőrzési feladatoknál is alkalmazni kell.

38.8

1. melléklet a 19/2013. (V. 17.) ORFK utasításhoz


1. Az utasítás 16. pontjában meghatározott biztosítási fokozatokban az alábbi biztonsági intézkedések alkalmazhatók.

I. fokozat

1. Személybiztosításhoz kötődő biztonsági intézkedések:
a) személybiztosító csoport vezénylése;
b) szállásbiztosítás;
c) lövedékálló mellények és leplek alkalmazása;
d) páncélozott gépjármű alkalmazása;
e) élelmiszer-higiéniai ellenőrzés;
f) állandó orvosi és mentőkíséret, egészségügyi háttérbiztosítás megszervezése;
g) megerősített egyéni fegyverzet.

2. Helyszínbiztosításhoz kötődő biztonsági intézkedések:
a) helyszínbiztosítók vezénylése;
b) tűzszerészeti átvizsgálás (épület, terület);
c) tűzszerészeti személy- és csomagellenőrzés, azonosító technikai beléptetőrendszer alkalmazása;
d) területlezáró (rácskordon, kötél) EÁP, kordonszolgálat;
e) földalatti területek (csatornák, közmű alagutak, üregek, barlangok) átvizsgálása, blokkolása;
f) a környező épületek nyomozókkal történő átvizsgálása, blokkolása;
g) magaslati figyelőpontok létesítése;
h) csapaterő szolgálati feladatokra tartalék készenlétben tartása;
i) fotó-videó biztosítás;
j) közreműködők biztonsági ellenőrzése;
k) idegen járműveknek a helyszínről és annak közvetlen környezetéből történő eltávolítása (elszállítás);
l) híradás megerősítése;
m) helyszíni egészségügyi szolgálat felállítása;
n) együttműködés a TEK műveleti csoportokkal.

3. Utazásbiztosítás közúton:
a) rendőrségi előjelző, útellenőrző, oszlopvezető, oszlopzáró gépkocsik alkalmazása;
b) meghatározott esetekben díszmotoros kíséret alkalmazása;
c) biztonsági páros elő- és utánfutás;
d) ütközőcsoport alkalmazása;
e) az útvonal tűzszerészeti átvizsgálása;
f) közműalagutak ellenőrzése (lezárása vagy blokkolása);
g) az igénybe vett útvonal mindkét irányú forgalmának lezárása, a keresztező és betorkolló utak biztosítása, lezárása;
h) a keresztező közúti felüljárók forgalmának lezárása, az aluljárók biztosítása;
i) az igénybe vett útvonal mentén parkoló gépkocsik eltávolítása;
j) az útvonal mentén az épületek és építmények ellenőrzése, blokkolása;
k) magaslati figyelőpontok létesítése;
l) helikopteres légi biztosítás;
m) az útvonal kordonozása, kordonszolgálat;
n) szintbeli vasúti kereszteződésekben a vonatforgalom korlátozása;
o) együttműködés a TEK műveleti csoportokkal.

II. fokozat

1. Személybiztosításhoz kötődő biztonsági intézkedések:
a) személybiztosítók vezénylése;
b) szállásbiztosítás;
c) lövedékálló mellények és leplek készenlétben tartása;
d) biztonsági gépkocsi (indokolt esetben páncélozott) alkalmazása;
e) élelmiszer-higiéniai ellenőrzés;
f) állandó orvosi kíséret, indokolt esetben mentőkíséret, egészségügyi háttérbiztosítás megszervezése.

2. Helyszínbiztosításhoz kötődő biztonsági intézkedések:
a) helyszínbiztosítók vezénylése;
b) tűzszerészeti átvizsgálás, készenlét;
c) területlezárás;
d) magaslati figyelőpont létesítése;
e) csapaterő szolgálati feladatokra tartalék készenlétben tartása;
f) a tömeg bűnügyi biztosítása;
g) beavatkozásra alkalmas rendőri erők készenlétben tartása;
h) fotó-videó biztosítás;
i) közreműködők biztonsági ellenőrzése;
j) gyanús idegen járművek eltávolítása;
k) együttműködés a TEK műveleti csoportokkal.

3. Utazásbiztosítás közúton:
a) rendőrségi előjelző, útellenőrző, oszlopvezető, oszlopzáró gépkocsik alkalmazása;
b) meghatározott esetekben díszmotoros kíséret;
c) biztonsági elő- és utánfutás;
d) az igénybe vett útvonal haladási irány szerinti jobboldalának kiürítése, a szembe jövő forgalom lassítása, a veszélyes helyeken leállítása;
e) a keresztező utak forgalmának leállítása, az alul- és felüljárók forgalmának ellenőrzése;
f) az útvonal jobb oldala mentén parkoló gépjárművek eltávolítása;
g) parkolóhelyek kiürítése, biztosítása;
h) szintbeli vasúti kereszteződésekben a vonatforgalom korlátozása;
i) együttműködés a TEK műveleti csoportokkal.

III. fokozat

1. Személybiztosításhoz kötődő biztonsági intézkedések:
a) személybiztosító vezénylése;
b) szállásbiztosítás;
c) biztonsági gépkocsi (indokolt esetben páncélozott) alkalmazása;
d) élelmiszer-higiéniai ellenőrzés;
e) szükség esetén orvosi kíséret, egészségügyi háttérbiztosítás megszervezése.

2. Helyszínbiztosításhoz kötődő biztonsági intézkedések:
a) helyszínbiztosítók vezénylése;
b) tűzszerészeti átvizsgálás, készenlét;
c) szükség esetén területlezárás;
d) közreműködők biztonsági ellenőrzése;
e) fotó-videó biztosítás.

3. Utazásbiztosítás közúton:
a) rendőrségi oszlopvezető, záró gépkocsi alkalmazása;
b) biztonsági utánfutás, szükség szerint biztonsági előfutás;
c) 4–6 forgalomterelő motoros rendőr vezénylése, vagy az útvonalat keresztező azonos vagy magasabb rendű utak forgalmának felállított közlekedési rendőrökkel történő korlátozása (az elhaladás idejére);
d) útvonal-ellenőrzés;
e) parkolásbiztosítás.

IV. fokozat

1. Személybiztosításhoz kötődő biztonsági intézkedések:
a) személybiztosító vezénylése;
b) szükség szerint szállásbiztosítás vagy technikai védelem;
c) biztonsági gépkocsi alkalmazása;
d) egészségügyi háttérbiztosítás megszervezése.

2. Helyszínbiztosításhoz kötődő biztonsági intézkedésként helyszínbiztosítókat szükséges a bonyolult vagy veszélyt rejtő programhelyekre vezényelni.

3. Utazásbiztosítás közúton:
a) rendőrségi oszlopvezető, 4 gépkocsinál nagyobb oszlop esetén záró gépkocsi alkalmazása;
b) szükség szerint biztonsági utánfutás;
c) útvonal-ellenőrzés;
d) parkolásbiztosítás.

V. fokozat

1. Személybiztosításhoz kötődő biztonsági intézkedések:
a) személybiztosító vezénylése;
b) biztonsági gépkocsi alkalmazása.

2. Helyszínbiztosítás nincs.

3. Utazásbiztosítás közúton:
a) útvonal ellenőrzés;
b) külön kérésre bevezetés és parkolásbiztosítás.

2. Vasúton történő utazás idején az alábbi biztonsági intézkedések alkalmazhatók.

I. fokozat (külön vonattal)

a) helyszínbiztosítók vezénylése az indulási és érkezési pályaudvarra;
b) az indulást megelőző napon a teljes szerelvény átvizsgálása után a szerelvényőrzés megkezdése (amely az igénybevétel végéig tart);
c) tűzszerészeti átvizsgálások (vonat, terület, épületek, szükség esetén teljes útvonal);
d) területzárások, EÁP, kordonszolgálat;
e) a környező épületek, csarnokok nyomozókkal való átvizsgálása, ellenőrzése;
f) figyelőpontok létesítése;
g) precíziós lövő(k) alkalmazása;
h) beavatkozásra alkalmas rendőri erők készenlétben tartása;
i) az állomások (útvonalon lévők is) közműveinek ellenőrzése, biztosítása;
j) a közreműködők, vonatszemélyzet biztonsági ellenőrzése;
k) intézkedés a vonat indulási vágánya melletti vágány(ok) kiürítésére;
l) a híradás megerősítése;
m) a MÁV F. 10-es Utasítás I. Részében meghatározottak alkalmazása;
n) az útvonal teljes biztosítása;
o) minden, az útvonalra eső megálló, állomás stb. teljes rendőri zárása, ellenőrzése;
p) a vonalon lévő átereszek, utak, jelzők és biztonsági berendezések biztosítása;
q) helikopteres légibiztosítás;
r) ütközőcsoport utaztatása a szerelvényen, az előfutón;
s) a vonattal párhuzamosan biztonsági gépkocsioszlop közlekedtetése;
t) az ellátmány élelmiszer-higiéniai ellenőrzése;
u) indokolt esetben a résztvevők technikai ellenőrzése.

II. fokozat (külön vonattal)

a) helyszínbiztosítók vezénylése az indulási és érkezési pályaudvarra;
b) az indulást megelőzően a teljes szerelvény átvizsgálása és őrzése az igénybevétel idején;
c) tűzszerészeti átvizsgálások (különvonat, indulási, érkezési pályaudvarok);
d) a terület zárása (élőerővel);
e) a közvetlen környezet bűnügyi ellenőrzése;
f) az útvonalon lévő állomások visszatérő ellenőrzése;
g) intézkedés az indulási-érkezési vágányok melletti sínpárok kiürítésére;
h) a közreműködők biztonsági ellenőrzése;
i) a MÁV F. 10-es Utasítás I. Részében meghatározottak alkalmazása;
j) az útvonalon várható kereszteződések biztosítása;
k) a biztonsági berendezések ellenőrzése, biztosítása;
l) gépkocsi oszlopok az indulási-érkezési állomásokon;
m) az ellátmány élelmiszer-higiéniai ellenőrzése.

III. fokozat [különkocsi(k) közlekedtetésekor, melyek menetrend szerinti vonattal kerülnek továbbításra]

a) helyszínbiztosítók vezénylése az indulás és érkezési pályaudvarra;
b) a kijelölt különkocsi(k)nak a szerelvényhez csatolás előtti tűzszerészeti átvizsgálása;
c) biztonsági tisztekkel a különkocsi(k) végeinek biztosítása;
d) szükség esetén területzárás az állomásokon;
e) a közreműködők biztonsági ellenőrzése;
f) a többi vagon fokozott bűnügyi-közrendvédelmi ellenőrzése;
g) a menetrend szerinti megállók, állomások területének fokozott ellenőrzése;
h) a szerelvényhez tartozó poggyásztartó folyamatos ellenőrzése;
i) a MÁV F. 10-es Utasítás II. Részében meghatározottak alkalmazása;
j) különkocsi(k) mozdony utáni közvetlen csatlakoztatása;
k) a mozdonyra híradó tiszt és megerősített fegyverzetű biztonsági tiszt elhelyezése;
l) szükség esetén szintbeli kereszteződések biztosítása az áthaladás idején;
m) a biztonsági berendezések ellenőrzése;
n) a különkocsi(k)ba bekészített ellátmány élelmiszer-higiéniai ellenőrzése.

IV. fokozat [közforgalmú személyszállító vonat külön szakaszában (fülkében) történő közlekedésekor]

a) helyszínbiztosítók vezénylése az indulás előtt az állomáson, majd egy fő a mozdonyon foglal helyet, egy fő a kocsiban, melyben a védett személy utazik;
b) legalább 1 fő járőr vezénylése a vonatra.

V. fokozat

Külön utazásbiztosítási intézkedés nincs.

3. Hajón történő utazások során az alábbi biztonsági intézkedések alkalmazhatók.

I. fokozat

a) helyszínbiztosítás vezénylése az indulási és érkezési hajóállomásra;
b) teljes tűzszerészeti átvizsgálás a hajó vízvonal alatti és fölötti részein és a kikötő biztosítás által érintett területén;
c) teljes területzárás (kordon), EÁP-ok;
d) környező épületek ellenőrzése nyomozó által;
e) figyelőpontok létrehozása;
f) precíziós lövők alkalmazása;
g) beavatkozásra alkalmas rendőri erők készenlétben tartása;
h) kikötés közművének ellenőrzése, biztosítása;
i) pontonok műszaki-technikai biztosítása;
j) közreműködők, személyzet biztonsági ellenőrzése;
k) fotó-videó biztosítás szervezése;
l) a hajó orrán, tatján megerősített fegyverzettel biztonsági tisztek elhelyezése;
m) elő-, után- és oldalbiztosító hajók közlekedtetése;
n) hidak, kikötők teljes ürítése, átvizsgálása és biztosítása, intézkedés arra, hogy a hídmesterek helyszínen tartózkodjanak;
o) a hajóval párhuzamosan gépkocsioszlop közlekedtetése;
p) megerősített híradás;
q) helikopteren légibiztosítás;
r) teljes vízi útvonal zárás;
s) búvárok készenlétben tartása a kísérő hajón;
t) vízi útvonal mellett területek ellenőrzése;
u) az ellátmány élelmiszer-higiéniai ellenőrzése;
v) indokolt esetben a résztvevők technikai ellenőrzése.

II. fokozat

a) helyszínbiztosítók vezénylése az indulási és érkezési hajóállomásra;
b) a hajó és a pontonok teljes tűzszerészeti átvizsgálása vízfelszín alatt és fölött;
c) területzárás;
d) figyelőpontok létesítése;
e) kiemelő csoport alkalmazása;
f) beavatkozásra alkalmas rendőri erő készenlétben tartása;
g) fotó-videó biztosítás;
h) közreműködök ellenőrzése;
i) kikötőkből gyanús gépkocsik elszállítása;
j) az ellátmány élelmiszer-higiéniai ellenőrzése;
k) indokolt esetben a résztvevők technikai ellenőrzése;
l) hidak átvizsgálása;
m) kiemelő csoportok alkalmazása;
n) a hajó orrán-tatján a biztonsági tisztek elhelyezése;
o) hajó teljes tűzszerészeti átvizsgálása, vízfelszín alatt is;
p) elő- és utánbiztosító hajók közlekedtetése;
q) hidakon az áthaladás idején a forgalom ellenőrzése;
r) kikötőhelyeken gépkocsioszlop biztosítása;
s) részleges hajózási tilalom elrendelése a szükséges folyamszakaszon;
t) kockázati pontok folyamatos biztosítása.

III. fokozat

a) helyszínbiztosítók vezénylése az indulási és érkezési hajóállomáson;
b) fokozott közrend, bűnügyi ellenőrzés a kikötőkben;
c) a hajó és a pontonok teljes tűzszerészeti átvizsgálása a vízfelszín fölött;
d) szükség esetén területzárás;
e) személyzet, közreműködők biztonsági ellenőrzése;
f) utánfutó (egyben mentőhajó) közlekedtetése;
g) kikötőben biztonsági gépkocsi készenlétben tartása;
h) hidakon fokozott rendőri ellenőrzés;
i) indokolt esetben élelmiszer-higiéniai ellenőrzés;
j) vízi út fokozott ellenőrzése;
k) indokolt esetben az ellátmány élelmiszer-higiéniai ellenőrzése.

IV. fokozat

a) helyszínbiztosító vezénylése a kikötőkbe (indulási és érkezési hajóállomásra) és a hajóra;
b) rendőrmotoros kísérőhajó biztosítása.

V. fokozat

Külön utazásbiztosítási intézkedés nincs.

2. melléklet a 19/2013. (V. 17.) ORFK utasításhoz9


Előkészítési jegyzőkönyv

Készült (vármegye):

…………………………………………………………………………………

Védett személy(ek):

…………………………………………………………………………………

Programhely(ek) (város, falu):

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Program kezdete:

…………………………………………………………………………………

Szervező vagy felelős (név, beosztás):

…………………………………………………………………………………


A rendezvény lebonyolításának sajátosságai:

Rendezők:
Biztonsági szolgálat (fegyverrel, fegyver nélkül, létszám):
Biztonsági szolgálat vezetője:


Végrehajtásért felelős:

Készenléti Rendőrség részéről:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Területi rendőri szerv részéről:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

A biztosítás parancsnoka, helyettese:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság
Megelőző-Védelmi Osztály részéről:


Közlekedés- és utazásbiztosítás:

– tervezett útvonal:(tartalék útvonal):

Indulás: ……………………………………………… Érkezés:
Forgalomirányítás, útvonalzárás:

Bevezetés (honnan, ki, milyen gépkocsival):


Helyszín:
Megnevezése és címe:

Kiszállás helye:
A védett személyt fogadja:
Beszállás helye:
Logisztikai felelős (gondnok):
A program jellege (zárt, nyitott):
A meghívotti kör létszáma:
Beléptetés rendje (kik végzik, meghívó vagy kitűző alapján):

A programhelyek tulajdonságai (környezete, bejáratai, színház, művelődési ház, díszterem):


Programhelyen belüli egyéb helyszínek:


Menekítési útvonal, menekítési helyiség:

Tűzoltó felszerelés: igen/nem Mosdó:

Egészségügyi jelenlét: igen/nem
Étel fogyasztása (felelős személy, szállítás):
Sajtó jelenléte:
A parkolás rendje és helye:
Rádió vagy telefonkapcsolat:
Technikai feltételek (hangosítás, műszaki segítség, lift, egyéb):

Biztosításba bevont szervek ereje és feladata:

…… fő közlekedési rendőr

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… fő közrendvédelmi rendőr

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… fő nyomozó

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… fő bevetési alosztály

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………Kórház neve, címe:

telefonszáma: ………………………………………………………

Fegyverzet, felszerelés, ruházat:


Egyéb utasítások:


Eligazítás helye, ideje:


Megjegyzés:


Kelt: ……………………………………

………………………………………………

………………………………………………

a Készenléti Rendőrség

a területi szerv

felelős képviselője

felelős képviselője

Egy másolt példányt átvettem: 20…………………………… …………………………………………… aláírás
1

Az 1. pont d) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 74. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 14. pont b) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 74. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 15. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 74. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 18. pont a a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 74. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 21. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 74. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 22. pont nyitó szövegrésze a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 74. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 27. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 74. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 38. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 2. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 74. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére