• Tartalom

2013. évi CXC. törvény

2013. évi CXC. törvény

a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról1

2014.01.01.

1. §2

2. § (1)3

(2) A Fétám tv. 3. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:

„(3a) A 2006. január 1. előtt született gyermek javára megnyitott Start-számlát a számlavezető megszünteti, ha a számla megnyitását követő 30 napon belül a Start-számlára nem történik meg legalább 25 ezer forint befizetése.
(3b) A tárgyévben legalább hat hónapig nevelésbe vett és az adatszolgáltatás napján is nevelés alatt álló, 2005. december 31-ét követően született gyermek javára a kiutaló a gyámhatóság adatszolgáltatása alapján kezdeményezi a számlavezetőnél a Start-számla megnyitását, feltéve hogy a gyermek javára korábban Start-számla nem került megnyitásra.”

3. § (1) A Fétám tv. 5. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha örökbefogadás miatt a gyermek természetes személyazonosító adatai megváltoznak, a gyámhatóság az örökbefogadás évét követő év október 31-éig adatot szolgáltat a kiutaló részére az örökbefogadás tényéről, a gyermek eredeti és az örökbefogadást követően fennálló természetes személyazonosító adatairól, és – ha az ismert – adóazonosító jeléről.
(1b) A kiutaló megállapítja a 7. § (11) bekezdése szerint a számlavezető által a kiutalónak átutalt számla egyenlegét vagy a 7. § (12) bekezdése szerint a számla megszűnéskor irányadó egyenlegét akkor, ha az (1a) bekezdés vagy a 9/C. § szerinti adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy a Start-számla, kincstári letéti Start-számla megszüntetésére örökbefogadás miatt került sor.
(1c) A kiutaló az örökbefogadást követően fennálló természetes személyazonosító adataival azonosított gyermek javára vezetett
a) kincstári letéti Start-számla esetén az (1b) bekezdés szerinti összeg és a kincstári letéti Start-számla aktuális egyenlege közti pozitív különbözetet jóváírja a kincstári letéti Start-számlán, vagy
b) Start-számla esetén az (1b) bekezdés szerinti összeg és a kiutaló által a számlavezetőnél vezetett Start-számlára az (5) bekezdés hatályos vagy 2012. október 1-je előtt hatályos rendelkezései szerint átutalt összeg közti pozitív különbözetet átutalja a Start-számlán történő jóváírás céljából, amely jóváírást a számlavezető 8 munkanapon belül köteles elvégezni.
(1d) A gyermek az örökbefogadást megelőzően fennálló természetes személyazonosító adatait és adóazonosító jelét a kiutaló az (1c) bekezdés szerinti eljárás befejezéséig kezeli.”

(2)4

4. § (1)5

(2) A Fétám tv. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatást a gyermek javára a Start-számláját vezető számlavezető a naptári évet követő év március 1-jéig igényli a kiutalónál. A számlavezető a támogatásra jogosult gyermekekről – a (2) bekezdés b) pontja szerinti gyermek esetében a kiutaló által a számlavezetőnek megküldött, a (7) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján – a (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti csoportosításban készített kimutatást a kiutalóval kötött szerződés szerint küldi meg a kiutalónak. A kimutatás tartalmazza a gyermekek adóazonosító jelét, Start-számláik számát és a támogatásra jogosító befizetések összegét. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetében a kimutatáshoz csatolni kell a magasabb összegű támogatásra való jogosultság igazolására a szülő által a számlavezető részére benyújtott (5) bekezdés szerinti okiratot. Az iratokat számlavezetőnként egy csomagban kísérőjegyzékkel együtt kell a kiutalóhoz eljuttatni.”

(3) A Fétám tv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti jogosultság igazolására alkalmas, az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott formában és tartalommal kiállított okiratot
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatáshoz kapcsolódóan a szülő vagy a szülő egyetértő nyilatkozata alapján – 16. életévének betöltését követően – a gyermek a számlavezető írásbeli megkeresése alapján a naptári évet követő év január 15-éig a számlavezetőhöz,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatáshoz kapcsolódóan a gyámhivatal a naptári évet követő év február 15-éig a kiutalóhoz
juttatja el.”

(4) A Fétám tv. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kiutaló a gyámhivatal adatszolgáltatásában szereplőket – a nyilvántartása alapján – a Start-számla jellege (Start-számla vagy kincstári letéti Start-számla) alapján elkülönítetten tartja nyilván. A kiutaló a Start-számlával rendelkezők esetében a (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra jogosultak (3) bekezdés szerinti adatait a naptári évet követő év február 25-éig elektronikusan megküldi a számlavezető részére.”

5–6. §6

7. § A Fétám tv. 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9/B. § A gyámhatóság adatot szolgáltat a kincstár részére azon gyermekek természetes személyazonosító adatairól, továbbá – ha az ismert – adóazonosító jeléről, akik a tárgyévben a 7. vagy 14. életévük betöltésének napján, jogerős határozat alapján nevelésbe vett gyermekek voltak. Az adatszolgáltatás tartalmazza annak tényét, hogy a 2005. december 31-ét követően született gyermek nevelésbe vételének időtartama elérte-e a hat hónapot. Az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év március 20-áig kell elektronikus úton teljesíteni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek adatait a kiutaló a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásából kéri be.”
9/C. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben adatkezelésre feljogosított szervek közül az örökbefogadás során eljáró és abban közreműködő szervek az 5. § (1a) bekezdésében meghatározott módon 2014. október 31-éig szolgáltatnak adatot a kiutaló részére az olyan gyermekek adatairól, akiknek a természetes személyazonosító adataiban 2006. január 1-je és 2013. december 31-e között örökbefogadás miatt változás történt.”

9. § (1) A Fétám tv. a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § E törvénynek a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXC. törvénnyel megállapított 9/B. §-át a 2014. tárgyévre vonatkozóan kell először alkalmazni. A 2013. tárgyévről szóló adatszolgáltatást e törvény 2013. december 31-én hatályos 9/B. §-a szerint kell teljesíteni.”

(2)7

10. § A Fétám tv.

a)8

b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában, 6. § (2) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében az „az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe az „a nevelésbe vett” szöveg,

c)–g)9

lép.

11. §10

12. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. december 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. november 21. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10. § c)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére