• Tartalom

190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet

190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet

a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című) projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2018.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. Cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)1

(3)2

2. §3 Ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a döntést 25 napon belül kell meghozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 10 nap.

3. §4

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit – a 2. § kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez

A támogatói döntéssel rendelkező projektek:

 

A

B

C

D

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Érintett település neve:

2.

KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-002

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest

3.

KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

Szarvas, Gyomaendrőd, Kondoros, Csabacsüd, Kardos

2. melléklet a 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. környezetvédelmi hatósági eljárások,

2. természetvédelmi hatósági eljárások,

3. területrendezési hatósági eljárások,

4. általános építésügyi hatósági eljárások,

5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

6. útügyi hatósági eljárások,

7.5 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

8. hírközlési hatósági eljárások,

9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. erdővédelmi hatósági eljárások,

15. tűzvédelmi hatósági eljárások,

16. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

17. közegészségügyi hatósági eljárások,

18. vízügyi hatósági eljárások,

továbbá az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

Az 1. § (2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 85. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 85. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 84. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. §-t a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 85. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. melléklet 7. pontja a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 45. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére