• Tartalom

2013. évi CXCIV. törvény

2013. évi CXCIV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról1

2013.11.30.

Az Országgyűlés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, NMHH), 2012. évi egységes költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXIII. törvényben meghatározott költségvetések végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A Hatóság költségvetési főösszegeinek alakulása

1. § (1) A Hatóság 2012. évi költségvetése végrehajtását 39 206,1 MFt, azaz harminckilencmilliárd-kétszázhatmillió-egyszázezer forint bevétellel és 20 844,6 MFt, azaz húszmilliárd-nyolcszáznegyvennégymillió-hatszázezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) A Hatóság 2012. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A Hatóság frekvenciadíjakból származó bevétele 17 820,9 MFt, azaz tizenhétmilliárd-nyolcszázhúszmillió-kilencszázezer forint.

(2) Az új pályázati frekvenciák díjbevétele 993,7 MFt, azaz kilencszázkilencvenhárommillió-hétszázezer forint.

(3) Az azonosítók használati díja 2 453,8 MFt, azaz kettőmilliárd-négyszázötvenhárommillió-nyolcszázezer forint.

(4) A felügyelt piacokról befolyt felügyeleti díj összege 2 207,4 MFt, azaz kettőmilliárd-kettőszázhétmillió-négyszázezer forint.

(5) Az egyéb alaptevékenységi bevételek eljárási díjaira számolt összeg 68,5 MFt, azaz hatvannyolcmillió-ötszázezer forint.

(6) A bírságból befolyt bevétel 169,9 MFt, azaz egyszázhatvankilencmillió-kilencszázezer forint.

(7) A Hatóság egyéb saját bevételekből származó forrása 3 213,3 MFt, azaz hárommilliárd-kettőszáztizenhárommillió-háromszázezer forint.

(8) Az általános forgalmiadó-köteles bevételek után befolyt ÁFA összege 5 595,1 MFt, azaz ötmilliárd-ötszázkilencvenötmillió-egyszázezer forint.

(9) A működési céllal non-profit szervtől átvett pénzeszköz 54,1 MFt, azaz ötvennégymillió-egyszázezer forint.

(10) A Hatóság felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek összege 0,1 MFt, azaz egyszázezer forint.

(11) A kölcsönök visszatérüléséből befolyt bevétel 9,0 MFt, azaz kilencmillió forint.

(12) A működési támogatásként kapott pénzeszköz átvételből származó forrás 2 352,7 MFt, azaz kettőmilliárd-háromszázötvenkétmillió-hétszázezer forint.

(13) A kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány pénzforgalom nélkül elszámolt bevétele 1 118,2 MFt, azaz egymilliárd-egyszáztizennyolcmillió-kettőszázezer forint.

(14) A jognyilatkozat alapján kötelezettségvállalással terhelt előző évek maradványából igénybe vett összeg 3 149,4 MFt, azaz hárommilliárd-egyszáznegyvenkilencmillió-négyszázezer forint.

A kiadások részletezése

3. § (1) A Hatóság általános működési kiadásai összesen 16 045,5 MFt, azaz tizenhatmilliárd-negyvenötmillió-ötszázezer forint, a pénzeszközátadás 3 173,9 MFt, azaz hárommilliárd-egyszázhetvenhárommillió-kilencszázezer forint, a felhalmozási kiadás 1 625,2 MFt, azaz egymilliárd-hatszázhuszonötmillió-kettőszázezer forint.

(2) A működési kiadásokból 5 134,9 MFt, azaz ötmilliárd-egyszázharmincnégymillió-kilencszázezer forint a személyi juttatás, 1 368,1 MFt, azaz egymilliárd-háromszázhatvannyolcmillió-egyszázezer forint a munkaadókat terhelő járulék, 3 917,3 MFt, azaz hárommilliárd-kilencszáztizenhétmillió-háromszázezer forint a dologi kiadás, az általános forgalmiadó-befizetési kötelezettség 5 625,2 MFt, azaz ötmilliárd-hatszázhuszonötmillió-kettőszázezer forint. A felhalmozási kiadásból 1 616,2 MFt, azaz egymilliárd-hatszáztizenhatmillió-kettőszázezer forint a fejlesztési kiadás és 9,0 MFt, azaz kilencmillió forint a lakástámogatás teljesítése.

A pénzmaradvány elfogadása

4. § (1) Az Országgyűlés a Hatóság 2012. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 18 361,5 MFt, azaz tizennyolcmilliárd-háromszázhatvanegymillió-ötszázezer forint értékben fogadja el.

(2) A pénzmaradvány összegéből 1 170,2 MFt a 2012. évi kötelezettségek 2013. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, 5 886,1 MFt a következő évek működési tartalékára, a működéshez fel nem használt frekvenciadíjakból 5 000,0 MFt a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (a továbbiakban: MTVA, Alap) átadásra, a 2012. évi bírság 169,9 MFt összege a médiatudatosság fejlesztésére, 6 135,3 MFt pedig jognyilatkozat által meghatározott nyilvántartások kialakítása érdekében használható fel.

Az NMHH Médiatanácsa 2012. évi költségvetésének, valamint a költségvetésen kívüli NMHH Médiatanács kezelésű költségvetési főösszegek alakulása

5. § (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2012. évi költségvetése végrehajtását 219,4 MFt, azaz kettőszáztizenkilencmillió-négyszázezer forint bevétellel és 179,7 MFt, azaz egyszázhetvenkilencmillió-hétszázezer forint kiadással az Országgyűlés jóváhagyja.

(2) A költségvetésen kívüli Médiatanács kezelésű 2012. évi bevétel összege 4 116,1 MFt, azaz négymilliárd-egyszáztizenhatmillió-egyszázezer forint, a kiadás pedig 4 728,3 MFt, azaz négymilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-háromszázezer forint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások részletezését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Médiatanács 2012. évi költségvetése pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összeggel egyezően 39,7 MFt, azaz harminckilencmillió-hétszázezer forint értékben fogadja el. A pénzmaradvány összege a 2012. évi kötelezettségvállalások 2013. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, a kötelezettségvállalással nem terhelt része pedig tartalékképzésre használható fel.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Hatóság 2012. évi egységes költségvetése zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja az MTVA 2012. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének bevételi oldala

 

adatok MFt-ban

 

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

1.

Frekvenciadíjak

17 889,9

17 696,2

17 820,9

2.

Bevétel a pályáztatandó új frekvenciákból

1 622,7

1 622,7

993,7

3.

Azonosítók használati díja

2 450,0

2 450,0

2 453,8

4.

Felügyeleti díj

2 243,0

2 243,0

2 207,4

5.

Egyéb alaptevékenységi bevételek

74,7

74,7

68,5

6.

Bírságok

150,0

169,9

169,9

7.

Egyéb saját bevételek

37,2

3213,3

3213,3

8.

Áfabevételek

5 501,2

5 595,1

5 595,1

9.

Működési célú pénzeszközátvétel

 

54,1

54,1

10.

Felhalmozási tőke jellegű bevételek

42,0

42,0

0,1

11.

Kölcsönök visszatérülése

6,0

9,0

9,0

12.

Költségvetési támogatás

208,0

0,0

0,0

13.

Pénzeszközátvétel

2 224,4

2 561,0

2 352,7

14.

Kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány

 

1 118,2

1 118,2

15.

Előző éves maradvány igénybevétele

 

3 149,4

3 149,4

 

Összesen

32 449,1

39 998,6

39 206,1

2. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi költségvetésének kiadási oldala

 

adatok MFt-ban

 

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

6 311,2

6 347,4

5 134,9

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 704,0

1 713,3

1 368,1

3.

Dologi kiadások

5 824,3

5 791,2

3 917,3

4.

Dologi kiadások utáni ÁFA

5 265,1

5 736,7

5 625,2

5.

Fejlesztési kiadások

3 188,9

3 853,8

1 297,2

6.

Fejlesztési kiadások ÁFÁ-ja

797,2

949,0

319,0

7.

Pénzeszközátadás

308,0

3 310,1

3 173,9

8.

Lakástámogatási kölcsön

6,0

9,0

9,0

9.

Tárgyévi működési tartalék

2 974,3

6 402,0

0,0

10.

Következő évek működési tartaléka

6 070,1

5 886,1

0,0

 

Összesen

32 449,1

39 998,6

20 844,6

3. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez

A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének bevételi oldala

adatok MFt-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

1.

Fix összegű támogatás

125,4

125,4

126,0

2.

Előző évi maradvány átvétele

 

1,5

1,5

3.

Előző évi maradvány igénybevétele

 

91,9

91,9

 

Összesen

125,4

218,8

219,4


Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi bevételi előirányzat

adatok MFt-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

3 500,0

2 685,7

2 685,7

2.

Frekvencia pályázati díj

4,0

52,6

52,6

3.

Támogatási pályázati díj

60,0

95,1

95,1

4.

Kötbér

250,0

158,8

158,8

5.

Bírság

16,0

117,8

117,8

6.

Késedelmi kamat

7,6

2,3

2,3

7.

ÁFA

891,0

681,6

681,6

8.

ÁFA kötelezettség finanszírozás Alaptól

 

194,1

194,1

9.

Óvadék

 

125,7

125,7

10.

Bankköltség térítése

 

2,4

2,4

 

Összesen

4 728,6

4 116,1

4 116,1

4. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhez

A Médiatanács 2012. évi működési költségvetésének kiadási oldala

adatok MFt-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

1.

Személyi juttatások

63,3

67,4

67,4

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

17,1

18,1

18,1

3.

Dologi kiadások

45,0

39,9

0,8

4.

Előző évi maradvány átadása

 

93,4

93,4

 

Összesen

125,4

218,8

179,7Médiatanács kezelésű költségvetésen kívüli 2012. évi kiadási előirányzat

adatok MFt-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

1.

Médiaszolgáltatási díj

3 500,0

2 685,7

3 150,3

2.

Frekvencia pályázati díj

4,0

52,6

76,0

3.

Támogatási pályázati díj

60,0

95,1

105,3

4.

Kötbér

250,0

158,8

163,5

5.

Bírság

16,0

117,8

119,7

6.

Késedelmi kamat

7,6

2,3

2,4

7.

ÁFA

891,0

681,6

676,1

8.

Finanszírozott ÁFA visszatérítés Alapnak

 

194,1

299,2

9.

Óvadék

 

125,7

134,1

10.

Bankköltség kifizetése

 

2,4

1,7

 

Összesen

4 728,6

4 116,1

4 728,3

5. melléklet a 2013. évi CXCIV. törvényhezA Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal

adatok MFt-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

1.

Közszolgálati hozzájárulás

64 800,0

64 800,0

61 800,0

2.

Médiaszolgáltatási díj

3 500,0

3 500,0

2 907,2

3.

Pályázati díjak

64,0

64,0

68,0

4.

Kötbér, kártérítés, bírság

274,0

274,0

331,3

5.

Egyéb bevételek

10,0

10,0

411,1

6.

JBE kereskedelmi televíziók befizetési kötelezettsége

1 000,0

0,0

126,7

7.

Önkéntes befizetések

0,0

1 722,0

1 721,5

8.

Forrás Mttv. 216 (6)

0,0

3 000,0

3 000,0

9.

Egyéb támogatások

0,0

165,8

165,8

10.

Finanszírozott ÁFA térülés

0,0

129,1

129,1

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

69 648,0

73 664,9

70 660,7

11.

Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek

7 778,0

7 778,0

6 038,7

 

KÖLTSÉGVETÉSI, KERESKEDELMI ÉS EGYÉB BEVÉTELEK

77 426,0

81 442,9

76 699,4

 

Előző évek pénzmaradványa 2011. december 31-i igénybe vétele

0,0

6 043,6

6 043,6

 

ÖSSZES BEVÉTEL

77 426,0

87 486,5

82 743,0


A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése – kiadási oldal

adatok MFt-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

1.

Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás

2 550,0

2 550,0

2 550,0

1.1

Médiatanács

126,0

126,0

126,0

1.2

Médiatanács hivatali szervezete

2 224,0

2 224,0

2 224,0

1.3

Közszolgálati Közalapítvány

200,0

200,0

200,0

2.

Céltámogatások

3 060,0

4 256,7

2 210,3

3.

Közmédiumok működési támogatására átutalt összeg Közszolgálati Közalapítványnak

2 981,0

4 059,3

3 554,0

3.1

MTV Zrt.

556,0

1 182,9

707,0

3.2

Duna TV Zrt.

556,0

910,0

910,0

3.3

Magyar Rádió Zrt.

556,0

653,4

624,0

3.4

MTI Zrt.

1 313,0

1 313,0

1 313,0

4.

MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai

68 679,0

81 743,1

72 586,3

5.

Médiatanácsot terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett ÁFA

71,0

71,0

243,2

6.

Médiaszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel kapcsolatos kiadások

85,0

85,0

0,0

7.

Szerzői jogdíj

119,0

373,2

8.

Egyéb céltámogatások felhasználása

242,0

408,1

9.

Forrás Mttv. 216 (6) felhasználása

3 000,0

3 000,0

10.

Székház vásárlás, egyéb tranzakciós költségek és kiadások

47 868,0

44 368,5

11.

MTVA kamatfizetési kötelezettsége

1 450,0

626,6

12.

Közszolgálati Kultúrális Non-profit Kft. támogatása (ZEI)

706,4

706,4

13.

Zrt.-k részére elkülönített keret

20,0

14.

MTVA Digitalizációs Műhely Kft. támogatása

283,3

283,3

15.

Médiapozitív Kft. támogatása

2,1

2,1

16.

Egyéb támogatások

1,5

1,5

 

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

77 426,0

146 457,4

130 913,5


A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése – egyenleg

adatok MFt-ban

Sorszám

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2012. évi teljesítés

1.

ÖSSZES BEVÉTEL

77 426,0

87 486,5

82 743,0

2.

ÖSSZES KIADÁS

77 426,0

146 457,4

130 913,5

3.

KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI TÉTELEK EGYENLEGE

0,0

64 550,0

54 439,7

4.

ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK

0,0

5 579,1

6 269,2

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. november 22.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére