• Tartalom

2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet

2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet

a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról1

2015.03.18.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3., 5. és 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. mellékletében foglalt Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázata (a továbbiakban: FNFT) „Polgári” és „Közös” oszlopában feltüntetett, kijelölt kategóriájú frekvenciasávokra és az ezekben a frekvenciasávokban meghatározott rádióalkalmazásokra,

b) a frekvenciasávok felhasználási szabályaira, beleértve a rádiórendszerek frekvenciagazdálkodási követelményeit, a rádióberendezések frekvenciagazdálkodási jellemzőit, valamint frekvenciaengedélyezéssel és -használattal kapcsolatos sávhasználati feltételeket,

c) frekvenciát rádiótávközlési, rádiócsillagászati célból igénylő, használó, magyarországi felhasználás céljából rádióberendezést gyártó, forgalomba hozó vagy forgalmazó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre, továbbá

d)2 a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) Hivatalára (a továbbiakban: Hivatal)

terjed ki.

(2) Az R. alapján kijelölt frekvenciát használó és a nemzetközi forgalomban részt vevő tengeri (beleértve: belvízi) mozgószolgálat, légi mozgószolgálat, rádiónavigáció szolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas légi mozgószolgálat és műholdas rádiónavigáció szolgálat rádióalkalmazásaira, valamint az ultraszéles sávú (a továbbiakban: UWB) technológiát használó berendezésekre – frekvenciasávtól függetlenül – a 8. §-ban meghatározott feltételek érvényesek.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a műsorszórási célú frekvenciák frekvenciaelosztási módjára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. állandóhelyű vezetéknélküli hozzáférési (FWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben a felhasználói állomások csak állandó telephelyűek lehetnek;

2. anyagérzékelő eszköz: a rádiómeghatározás alkalmazását lehetővé tevő eszköz, amelyet egy anyagszerkezetben található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy anyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

3. átlagos EIRP: a jelcsomagátvitel során mért legnagyobb EIRP, amennyiben létezik adóteljesítmény-szabályozás;

4. átlagos EIRP-sűrűség: az átlagos teljesítmény adott felbontási sávszélességgel, négyzetes középérték (RMS) érzékelővel mérve, és adott időtartamon átlagolva;

5. beltér: épületek vagy helyek belső tere, ahol az árnyékolás általában biztosítja a szükséges mértékű csillapítást ahhoz, hogy a többi állomást megvédje a káros zavarástól, illetve elősegítse a más rádiószolgálatokkal történő megosztást;

6. blokkgazdálkodás: frekvenciablokk felhasználásának frekvenciakijelölésben megadott feltételek között szabadon történő tervezése;

6a.3 csoportkommunikációs rendszer: olyan rádiórendszer, amely állandóhelyű és földi mozgószolgálati csoportkommunikációs igényeket elégít ki, és amely az állandóhelyű és a földi mozgószolgálat alkalmazásai számára egyaránt kijelölt frekvenciasávban üzemel;

7. csúcs EIRP-sűrűség: a legmagasabb átlagos kisugárzott teljesítmény frekvenciája körüli 50 MHz-es sávszélességen belül előforduló legmagasabb adásszint; ha az értéket x MHz sávszélességen mérik, akkor ezt a szintet 20lg(50/x) dB tényezővel kell csökkenteni;

8. D-, K- és G-rendszer: az ITU-R BT.470-7 Ajánlásban meghatározott jellemzőkkel rendelkező analóg televízió-rendszerek;

9. duplex frekvencia: frekvenciapár, amelynek rendeltetés szerinti használata alapján adási és vételi üzemmód lehetséges egyidejűleg;

10. effektív kisugárzott teljesítmény (ERP) (egy adott irányban): az antennára juttatott teljesítmény és az antenna félhullámú dipólra vonatkoztatott adott irányú nyereségének szorzata;

11. építőanyag-vizsgálat (BMA): az elektromágneses mezőben fellépő torzulást érzékelő olyan eszköz alkalmazása, amelyet egy épület szerkezetében található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy építőanyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

12. fedélzeti adó-vevő bázisállomás (fedélzeti BTS): a légijármű fedélzetén elhelyezett egy vagy több mobilhírközlési állomás, amely a GSM 1800 MCA rendszerek használatát támogatja;

13. fix állomás: a mozgószolgálat olyan állandó telephelyű állomása, amely sem átjátszó, sem egyéb központi feladatot nem lát el;

14.4 frekvenciakiosztási terv: a rádióalkalmazásra vonatkozó frekvenciasáv-használati, illetve csatornaelrendezési terv, amelyet nemzetközi vonatkozásban az arra illetékes értekezlet, nemzeti vonatkozásban a Hivatal fogad el;

15. gépjármű: olyan motorral hajtott, önállóan mozgásképes, legalább négykerekű, teljes, befejezett vagy nem teljes jármű, melynek legnagyobb tervezett sebessége meghaladja a 25 km/órát, beleértve annak pótkocsiját, amely önálló hajtással nem rendelkező kerekes jármű, és amelyet arra terveztek, gyártottak, hogy gépjármű vontassa;

16. gyűjtőállomás: az állandóhelyű szolgálat olyan központi állomása, amely csak vételre szolgál;

17. hálózati vezérlő egység (NCU): a légijárműveken elhelyezendő berendezés, amely a mobil vételi frekvenciasávban a zajszint növelésével biztosítja, hogy a 2. melléklet I. fejezet 13. pont 13.1. táblázatában felsorolt földi telepítésű elektronikus mobilhírközlő rendszerek által sugárzott jeleket ne lehessen venni a fedélzeten;

18.5 hatósági frekvenciajegyzék: frekvenciakiosztási terv alapján készült frekvenciakijelölési terv, jegyzék, amelyet a Hivatal más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után az NMHH internetes honlapján tesz közzé;

19. kis teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás (LEST): a 10,7–12,75 GHz vagy a 19,7–20,2 GHz frekvenciasávban (űr–Föld irány) és a 14–14,25 GHz vagy a 29,5–30 GHz frekvenciasávban (Föld–űr irány) műholdas rendszer irányítása alatt működő, digitális átvitelt biztosító olyan nem koordinált földi végfelhasználói állomás, amelynek EIRP-je nem nagyobb, mint 34 dBW;

20. kitöltési tényező: annak a bármely egyórás időtartamon belüli időnek a százalékban kifejezett aránya, amely alatt a rádióberendezés ténylegesen adás üzemmódban van;

21.6 közös használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettő vagy több jogosult vagy engedélyes által azonos területen, tetszőleges (megosztás nélküli) időben, a Hivatal által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia, amelynek felhasználói forgalmi viszonyait a Hivatal nem szabályozza;

22. levegőbe sugárzott jel: az ultraszéles sávú technológia egyedi alkalmazásai által kibocsátott jelek azon része, amelyet nem nyel el az árnyékolás vagy a vizsgálat tárgyát képező anyag;

23. maximális EIRP-sűrűség: a meghatározott tartomány bármely frekvenciáján tetszőleges irányban mért legmagasabb jelerősség;

24.7 megosztott használatú frekvencia: a frekvenciakijelölés vagy rádióengedély alapján kettő vagy több jogosult vagy engedélyes által azonos területen, de különböző időben, a Hivatal által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

25. mozgószolgálati vezetéknélküli hozzáférési (MWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben mozgó felhasználói állomás is lehet;

26. nagy teljesítményű műholdas végfelhasználói állomás (HEST): a 10,7–12,75 GHz vagy a 19,7–20,2 GHz frekvenciasávban (űr–Föld irány) és a 14–14,25 GHz vagy a 29,5–30 GHz frekvenciasávban (Föld–űr irány) műholdas rendszer irányítása alatt működő, digitális átvitelt biztosító olyan nem koordinált földi végfelhasználói állomás, amelynek EIRP-je nagyobb 34 dBW-nál, de nem lépi túl a 60 dBW értéket;

27. nomadikus vezetéknélküli hozzáférési (NWA) rendszer: olyan rádiórendszer, amely felhasználói állomásokból, valamint a felhasználói állomásokat az alaphálózathoz kapcsoló rendszerből áll, és amelyben a felhasználói állomások csak állandó és változó telephelyűek lehetnek;

27a.8 összes kisugárzott teljesítmény (TRP): a tér minden irányába kisugárzott teljesítmény integrálja, amely az antenna által ténylegesen kisugárzott teljesítmény nagyságát határozza meg;

28. szimplex frekvencia: olyan frekvencia, amelynek rendeltetés szerinti használata alapján egyidejűleg csak egyirányú összeköttetés valósulhat meg (vagy adási vagy vételi üzemmód);

29. vasúti jármű: a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, az 1192/2003/EK bizottsági rendelettel, az 1304/2007/EK bizottsági rendelettel és a 219/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés 4. pontja szerinti jármű;

30. versenyeztetési eljárás: frekvenciahasználati jogosultság elosztására irányuló árverési vagy pályázati eljárás.

(2) Az e rendeletben alkalmazott egyéb frekvenciagazdálkodási fogalmakat – a megosztás kivételével – az R. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) szerint kell értelmezni.

3. Frekvenciasávok felhasználási szabályai

3. § (1) A rádiórendszerek összehangolt működését biztosító frekvenciagazdálkodási követelmények az alábbiak:

a) csatornaosztás, csatornaképzési szabály, védősáv;

b) adásmód, moduláció, hozzáférés módja;

c) kisugárzott jel polarizációja és jellemzőinek határértéke;

d) a jel vételéhez szükséges minimális térerősség vagy bemenőjel; vagy

e) zavarvédelmi kritériumok.

(2) A rádióberendezés – az Eht. 80. § (2) bekezdése szerinti alapvető követelmény teljesítéséhez szükséges – frekvenciagazdálkodási jellemzői az alábbiak:

a) adójellemzők: frekvenciaeltérés, frekvenciastabilitás, teljesítmény, szomszédoscsatorna-teljesítmény, mellékhullám-sugárzás, intermodulációs csillapítás, feléledési idő, tranziens viselkedés, moduláció pontossága, kitöltési tényező;

b) vevőjellemzők: legnagyobb használható érzékenység, azonoscsatorna-szelektivitás, szomszédoscsatorna- szelektivitás, mellékhullám-szelektivitás, intermodulációs szelektivitás, lefulladás vagy érzékenységcsökkenés, mellékhullám-sugárzás, többutas érzékenység;

c) antennajellemzők: nyereség, iránypontosság, keresztpolarizációs csillapítás, karakterisztika, aktív antenna mellékhullám-sugárzása.

(3)9 A frekvenciaengedélyezéssel és -használattal kapcsolatos sávhasználati feltételek az alábbi csoportokba sorolhatóak:

1. egyedi engedélyezési kötelezettség alóli mentesítés;

2. üzemben tartás egyszerűsített rádióengedély alapján;

3. a frekvenciaelosztás módja (érkezési sorrend, versenyeztetési eljárás);

4. a rádióalkalmazás célja;

5. elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának lehetősége;

6. a rádióalkalmazás távközlési jellemzői;

7. frekvenciakiosztási tervek;

8. blokkgazdálkodás és szabályai;

9. a rádióalkalmazás használatára vonatkozó előírások, korlátozások;

10. a frekvenciasáv, illetve a rádióalkalmazás harmonizáltsága;

11. a nemzetközi kötelezettségek végrehajtási rendelkezései;

12. a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésének preferenciái;

13. a frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházásának esetleges lehetőségei, feltételei;

14. a haszonbérbe adás esetleges lehetősége, feltételei; vagy

15. a rádióberendezésre vonatkozó – az Eht. 80. § (3) bekezdése szerinti – egyes alapvető követelmények.

4. Szabályozási rendszer

4. § A frekvenciasávokhoz rendelt rádióalkalmazásokat, az egyes frekvenciasávok általános felhasználási szabályait az 1. mellékletben foglalt Rádióalkalmazási Táblázat (a továbbiakban: RAT), a rádiórendszerek részletes frekvenciagazdálkodási követelményeit és a sávhasználati feltételeket a 2., 3., 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza.

5. § A RAT A–C oszlopa tartalmazza:

a) az FNFT vonatkozó nemzeti lábjegyzeteinek számaival együtt azokat a frekvenciasávokat, amelyekben az FNFT alapján meghatározott polgári célra használható rádióalkalmazások állomásainak telepítésére, üzemben tartására frekvenciahasználati jog

aa) szerezhető (jelölése: K), vagy

ab) nem szerezhető, de korlátozott használattal még megengedett a rádióalkalmazás állomásainak üzemben tartása (jelölése: Ü);

b) a frekvenciasávokhoz tartozó elsődleges vagy másodlagos rádiószolgálatokat, valamint azok keretében polgári célra használható rádióalkalmazásokat, rádióalkalmazás-csoportokat az FNFT nemzeti felosztása alapján, a rádiószolgálati sávhatárokhoz igazodóan;

c) a rádiószolgálathoz nem rendelt, illetve harmadlagos jelleggel működtethető rádióalkalmazásokat, rádióalkalmazás-csoportokat;

d) a rádióalkalmazás-csoporthoz tartozó jellegzetes rádióalkalmazásokat a mező jobb oldalára tömörítve, amelyekre a rádióalkalmazás-csoportra vonatkozó szabályokon túlmenően különös szabályok is vonatkozhatnak.

6. § (1) A RAT sávhasználati szabályokat tartalmazó D és E oszlopa meghatározza az egyes rádióalkalmazásokra, rádióalkalmazás-csoportokra vonatkozó, a 3. §-ban felsorolt, kötelező frekvenciagazdálkodási követelményeket és jellemzőket, valamint sávhasználati feltételeket az alábbi módon:

a) nemzetközi és hazai szabályozó és szabványügyi szervezetek dokumentumaira való hivatkozással, ha azok tartalmazzák azokat a frekvenciagazdálkodási követelményeket és jellemzőket, valamint sávhasználati feltételeket, amelyek teljesítése kötelező – a (2) bekezdésben hivatkozott szabványok kivételével – a rádiórendszerek és rádióberendezések üzemben tartásához;

b) az állandóhelyű és a földi mozgószolgálatra vonatkozó két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentumokra való hivatkozással, amelyek országonkénti és frekvenciasávonkénti felsorolását a 3. melléklet tartalmazza;

c) speciális hazai frekvenciagazdálkodási követelmények és sávhasználati feltételek megadásával – szükség szerint a 2. mellékletben részletezetten –, amelyek az a) és a b) pont szerinti dokumentumokra történő hivatkozással nem rendelhetők el.

(2)10 A dokumentumok között a RAT megadja azokat a nem kötelezően alkalmazandó nemzeti és európai szabványokat, amelyek útmutatást adnak az alkalmazható rádióberendezések és rádiórendszerek műszaki jellemzőiről. A 3. § (2) bekezdés szerinti alapvető frekvenciagazdálkodási jellemzők határértékei a harmonizált szabványokban találhatók. A hivatkozott harmonizált szabványokban, illetve e szabványok részeiben meghatározott műszaki jellemzők teljesítése esetében vélelmezni kell, hogy a rádióberendezés megfelel az Eht. 80. § (2)–(3) bekezdése szerinti egyes alapvető követelményeknek.

(3) E rendeletben alkalmazott rövidítések értelmezését a 8. melléklet, a hivatkozott dokumentumok jegyzékét a 9. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Amennyiben az adott frekvenciasávra vonatkozó felhasználási szabályok másként nem rendelkeznek:

a) az adott frekvenciasávban a frekvenciaigény kielégítése a kérelmek érkezési sorrendjében, egyedi engedélyezési eljárás keretében történik;

b) az adott frekvenciasávban a csak vételre szolgáló állomások – kivéve az állandóhelyű és mozgószolgálati állomásokat – az egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesülnek;

c) az adott frekvenciasávban elektronikus hírközlési szolgáltatás nem nyújtható;

d)11 az adott frekvenciasávban a frekvenciahasználati jogosultság, jog nem ruházható át, nem adható haszonbérbe.

(2) Amennyiben a RAT sávhasználati szabályokat tartalmazó D és E oszlopában az adott rádióalkalmazásra vonatkozó mező kitöltetlen, akkor az (1) bekezdésben meghatározottakon túl e rendelet – a gyártó, illetve a forgalomba hozó által meghatározott műszaki jellemzőkön, valamint a Nemzetközi Rádiószabályzat és a nemzetközi szakmai szervezetek által esetleg meghatározottakon túl – nem ír elő további követelményeket.

(3)12 A rádióberendezés forgalomba hozatali szándékát – a rádióberendezésekről és az elektronikus hírközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló jogszabály szerint – a Hivatalnak be kell jelenteni, kivéve, ha a rádióberendezés harmonizált frekvenciát vagy frekvenciasávot használ. A harmonizált frekvenciahasználatú rádióalkalmazások rádióberendezéseinek jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Egy adott rádiószolgálat számára felosztott frekvenciasávban egy rádióalkalmazás állomása számára frekvenciahasználati jogot csak olyan frekvencián lehet szerezni, amely az állomás számára kijelölt frekvenciasáv szélességét figyelembe véve nem okoz káros zavarást a közvetlenül szomszédos frekvenciasávokban felosztott rádiószolgálatok rádióalkalmazásainak.

8. § (1) A tengeri mozgószolgálat és a műholdas tengeri mozgószolgálat fedélzeti és helyhez kötött állomásaiban – Magyarország határain kívüli használat esetében – alkalmazott rádióberendezéseknek teljesíteniük kell az 5. mellékletben meghatározott, az Eht. 80. § (3) bekezdése szerinti egyes alapvető követelményeket.

(2) A nemzetközi forgalomban részt vevő tengeri (beleértve: belvízi) mozgószolgálat, légi mozgószolgálat, rádiónavigáció szolgálat, műholdas tengeri mozgószolgálat, műholdas légi mozgószolgálat és műholdas rádiónavigáció szolgálat állomásai részére kiadott rádióengedélyeknek meg kell felelniük a 6. mellékletben felsorolt nemzetközi megállapodásoknak.

(3) Az UWB technológiát használó berendezésekre vonatkozó sávhasználati szabályokat a 2. melléklet VI. fejezete tartalmazza, amely táblázatának B és C oszlopára is alkalmazandóak a 6. § (1) és (2) bekezdés rendelkezései.

5. 13 Átruházással, haszonbérlettel kapcsolatos frekvenciahasználati rendelkezések

9. § (1) Azon frekvenciasávok jegyzékét, amelyek frekvenciahasználati jogosultsága, joga átruházható, haszonbérbe adható, azaz ahol a másodlagos kereskedelem megengedett, a 7. melléklet rögzíti.

(2) Amennyiben sávfelhasználási szabály másként nem rendelkezik, a versenyeztetési eljárás során kiírt és elnyert – beleértve a koncessziós pályázaton elnyert – frekvenciablokkok, felhasználói blokkok frekvenciahasználati jogosultsága, joga mind területileg, mind frekvenciában, mind időben csak egészben ruházható át, adható haszonbérbe.

(3)14 A 7. mellékletben szereplő frekvenciasávok frekvenciahasználati jogosultsága, joga akkor ruházható át, adható haszonbérbe, ha a frekvenciahasználati jogosultságot, jogot, hasznok szedésének jogát szerző fél teljesíti az ügylet tárgyával összefüggő, a frekvenciahasználati jogosultság, jog eredeti szerzésének valamennyi, a vonatkozó frekvenciahasználati jogosultságot, jogot megállapító határozatban, hatósági szerződésben, frekvenciakijelölésben, rádióengedélyben rögzített feltételét, valamint a Hivatal azt jóváhagyja.

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)15

11. § (1) Ez a rendelet

1. a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

3. az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

4. az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

5. a 11/12/14 GHz frekvenciasávban működő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. június 17-i 98/516/EK bizottsági határozatnak,

6. az 1,6/2,4 GHz frekvenciasávban, a mobil műholdas szolgálat (MSS) keretében működtetett műholdas személyi távközlő hálózatok (S-PCN) mobil földi állomásaira (MES), a kézben hordozható földi állomásokat is beleértve, vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. szeptember 3-i 98/533/EK bizottsági határozatnak,

7. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés telefonalkalmazásainak követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (II. fázis) (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 4-i 98/542/EK bizottsági határozatnak,

8. a DCS 1800-as sávban üzemelő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomásokra vonatkozó telefonalkalmazások követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 4-i 98/543/EK bizottsági határozatnak,

9. a nyilvános páneurópai digitális cellás földi mobil rádiótávközlés (II. fázis) csatlakoztatásának általános követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 16-i 98/574/EK bizottság határozatnak,

10. a GSM 1800-as sávban működő nyilvános digitális cellás távközlő hálózatokkal (II. fázis) használható mobil állomások csatlakoztatására vonatkozó általános követelményekre irányadó közös műszaki szabályokról (2. kiadás) szóló 1998. szeptember 16-i 98/575/EK bizottsági határozatnak,

11. az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő kis adatsebességű műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. szeptember 16-i 98/578/EK bizottsági határozatnak,

12. az 1,5/1,6 GHz frekvenciasávban üzemelő műholdas mobil földi állomásokra (LMES) vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1998. november 30-i 98/734/EK bizottsági határozatnak,

13. az integrált szolgáltatású digitális hálózathoz (ISDN) történő csatlakozáshoz használt továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1999. április 23-i 1999/310/EK bizottsági határozatnak,

14. az integrált szolgáltatások digitális hálózatához (ISDN) csatlakozó, továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlési (DECT) berendezésekre vonatkozó közös műszaki szabályokról (2. változat) szóló 1999. július 7-i 1999/498/EK bizottsági határozatnak,

15. a nagysebességű vonalkapcsolt adatátvitel (HSCSD) több időréses mobil állomásainak csatlakoztatási követelményeire vonatkozó közös műszaki szabályokról szóló 1999. július 7-i 1999/511/EK bizottsági határozatnak,

16. a rádióberendezések, a távközlési végberendezések és a vonatkozó azonosítók induló osztályozásának megállapításáról szóló 2000. április 6-i 2000/299/EK bizottsági határozat 1. cikk (1) bekezdésének,

17. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának a belvízi rádiótelefon-szolgáltatásra vonatkozó regionális megállapodás hatálya alá tartozó rádiós berendezésekre történő alkalmazásáról szóló 2000. szeptember 22-i 2000/637/EK bizottsági határozatnak,

18. az 1999/5/EK irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának lavinajeladókra történő alkalmazásáról szóló 2001. február 21-i 2001/148/EK bizottsági határozatnak,

19. az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

20. a nem-SOLAS hajókba való beszerelésre szánt, az általános tengeri vészjelző és biztonsági rendszerben (GMDSS) szerepeltetni kívánt tengeri rádiókommunikációs berendezésekre vonatkozó alapvető előírásokról szóló 2003. szeptember 4-i 2004/71/EK bizottsági határozatnak,

21. a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról szóló 2004. július 8-i 2004/545/EK bizottsági határozatnak,

22. a 24 GHz-es frekvenciasávban alkalmazott, kis hatótávolságú gépjárműradarok időben korlátozott használatára vonatkozó közösségi harmonizálásáról szóló 2005. január 17-i 2005/50/EK bizottsági határozatnak,

23. az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése e) pontjának az automatikus hajóazonosítási rendszerben (AIS) történő felhasználásra szánt rádióberendezésekre való alkalmazásáról szóló 2005. január 25-i 2005/53/EK bizottsági határozatnak,

24. a rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2005. július 11-i 2005/513/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2007/90/EK bizottsági határozatnak,

25. az 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, segélyszolgálatoknak a helymeghatározó Cospas-Sarsat-jeladókhoz való hozzáférése biztosításának alapvető követelményeiről szóló 2005. augusztus 29-i 2005/631/EK bizottsági határozatnak,

26. a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005. december 20-i 2005/928/EK bizottsági határozatnak,

27. a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006. november 9-i 2006/771/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2008/432/EK, 2009/381/EK és 2010/368/EU bizottsági határozatnak, valamint 2011/829/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

28. a rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára történő harmonizációjáról szóló 2006. november 23-i 2006/804/EK bizottsági határozatnak,

29. a rádióspektrum 2 GHz-es frekvenciasávjainak a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló 2007. február 14-i 2007/98/EK bizottsági határozatnak,

30. az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről szóló 2007. február 21-i 2007/131/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2009/343/EK bizottsági határozatnak,

31. a Közösség területén a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatások (MCA-szolgáltatások) spektrumhasználatának harmonizált feltételeiről szóló 2008. április 7-i 2008/294/EK bizottsági határozatnak,

32. a 3400–3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról szóló 2008. május 21-i 2008/411/EK bizottsági határozatnak,

33. a 2500–2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2008. június 13-i 2008/477/EK bizottsági határozatnak,

34. a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

35. a rádióspektrum 5875–5905 MHz-es frekvenciasávjának az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) biztonsággal összefüggő alkalmazásai érdekében történő harmonizált felhasználásáról szóló 2008. augusztus 5-i 2008/671/EK bizottsági határozatnak,

36. a 169,4–169,8125 MHz frekvenciasáv Közösségen belüli összehangolásáról szóló 2005/928/EK határozat módosításáról szóló 2008. augusztus 13-i 2008/673/EK bizottsági határozatnak,

37. a páneurópai mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) üzemeltetőinek kiválasztásáról szóló 2009. május 13-i 2009/449/EK bizottsági határozatnak,

38.16 a 900 MHz-es és az 1800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül páneurópai elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról szóló 2009. október 16-i 2009/766/EK bizottsági határozatnak és az azt módosító 2011/251/EU bizottsági végrehajtási határozatnak,

38a.17 az Európai Unióban az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek 790–862 MHz-es frekvenciasávú használatának harmonizált műszaki feltételeiről szóló 2010. május 6-i 2010/267/EU bizottsági határozatnak,

39.18 az egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról szóló 2012. március 14-i 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozatnak,

39a.19 az 1920–1980 MHz-es és a 2110–2170 MHz-es frekvenciasávnak az Unióban elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról szóló 2012. november 5-i 2012/688/EU bizottsági végrehajtási határozatnak és

40.20 a légi járműveken hozzáférhető mobilhírközlési szolgáltatásoknak (MCA-szolgáltatások) az Európai Közösségben való engedélyezéséről szóló 2008. április 7-i 2008/295/EK bizottsági ajánlás 2. és 8. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

12. §21 Az 1. és 2. mellékletben hivatkozott ERC- és ECC-határozatokon kívül az alábbi határozatok is teljesülnek a frekvenciasávok felhasználási szabályai tekintetében:

1. ECC/DEC/(03)03: az ECC 2003. október 17-i határozata a „Határozat a repülőgépes földfelszíni távközlő rendszerre vonatkozó Schiever Terv kezeléséről” című (97)08 ERC-határozat visszavonásáról;

2. ECC/DEC/(03)05: az ECC 2003. október 17-i határozata a frekvenciasávok nemzeti felosztási és felhasználási táblázatainak közzétételéről;

3. ECC/DEC/(04)05: az ECC 2004. március 19-i határozata a különböző típusú rádióberendezések jóváhagyási szabályainak elfogadásáról szóló (95)02, (96)07, (96)08, (96)09, (96)10, (96)11, (96)12, (96)13, (96)14, (96)15, (96)16, (96)17, (96)18, (96)19, (96)20, (98)05, (98)06, (98)07, (98)08, (98)09, (98)28, (98)30, (99)04, (99)07, (99)08, (99)09, (99)10, (99)11, (99)12, (99)13 és (99)14 ERC-határozat visszavonásáról;

4. ECC/DEC/(08)02: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(97)06, ERC/DEC/(01)01, ERC/DEC/(01)05, ERC/DEC/(01)06, ERC/DEC/(01)14 és az ERC/DEC/(01)21 Határozat visszavonásáról;

5. ECC/DEC/(08)04: az ECC 2008. március 14-i határozata az ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 és az ERC/DEC(01)18 Határozat visszavonásáról;

6. ECC/DEC/(08)06: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(00)03, ERC/DEC/(00)04 és az ERC/DEC(00)05 ERC-határozat visszavonásáról;

7. ECC/DEC/(08)07: az ECC 2008. június 27-i határozata az ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 és az ERC/DEC/(98)24 ERC-határozat visszavonásáról;

8. ECC/DEC/(09)05: az ECC 2009. október 30-i határozata az ERC/DEC/(96)04, ECC/DEC/(04)01 és az ECC/DEC/(04)02 jelű ERC/ECC-határozat visszavonásáról;

9. ECC/DEC/(11)05: az ERC/DEC/(01)02, ERC/DEC/(01)03, ERC/DEC/(01)07, ERC/DEC/(01)10 és az ERC/DEC/(01)16 jelű ERC-határozat visszavonása, 2011. december 9.

1. melléklet a 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelethez22

Rádióalkalmazási Táblázat
1

A rendeletet a 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet 16. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2015. november 28. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés d) pontja az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 31. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 2. § (1) bekezdés 6a. pontját a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 5. §-a iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdés 14. pontja az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés 18. pontja az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdés 21. pontja az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés 24. pontja az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 33. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés 27a. pontját a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 6. §-a iktatta be.

9

A 3. § (3) bekezdése a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdése az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 33. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (1) bekezdés d) pontja a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. § (3) bekezdése az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 33. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. alcím (9. §) a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. § (3) bekezdése az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 33. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 10. § (2) bekezdése a 1010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11. § (1) bekezdés 38. pontja a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. § (1) bekezdés 38a. pontját a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

18

A 11. § (1) bekezdés 39. pontja a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. § (1) bekezdés 39a. pontját a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

20

A 11. § (1) bekezdés 40. pontját a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 11. § (4) bekezdése iktatta be.

21

A 12. § nyitó szövegrésze a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 11. § (5)–(8) és (17) bekezdése, a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 10. § b)–c) pontja, a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 7. § (1) bekezdése, 8. §-a, 9. § a)–c) pontja, az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 33. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 33. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

23

A 2. melléklet a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 11. § (9)–(15) bekezdése és 13. §-a, a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 8. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése, 10. § d) pontja, a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § d) pontja, a 2/2014. (III. 10.) NMHH rendelet 1–2. §-a, az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 33. § (3)–(7) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 33. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

*

A 2. melléklet I. fejezet a 14.5. pontja a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 11. § (11) bekezdése alapján – tekintettel a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 8. § (2) bekezdésre és a 11. §-ra – a 2013. szeptember 20. 8 óra és 9 óra között hatályos szöveget tartalmazza.

**

A 2. melléklet I. fejezet a 14.5. pontja a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a 2013. szeptember 20. 9 órától hatályos szöveget tartalmazza.

*

A 2. melléklet I. fejezet a 15.3. pontja a 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 11. § (12) bekezdése alapján – tekintettel a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 8. § (2) bekezdésre és a 11. §-ra – a 2013. szeptember 20. 8 óra és 9 óra között hatályos szöveget tartalmazza.

**

A 2. melléklet I. fejezet a 15.3. pontja a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a 2013. szeptember 20. 9 órától hatályos szöveget tartalmazza.

24

A 3. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A 4. melléklet a 8/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 8. § (4) bekezdése és 9. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

26

Megjegyzés: a mellékletben megadott műszaki adatokkal rendelkező rádióberendezés az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban szabadon forgalomba hozható és engedély nélkül üzemben tartható.

**

     A SOLAS IV. fejezetének hatálya alá nem tartozó hajók.

28

A 8. melléklet a 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 7. § (4) bekezdése, az 1/2015. (III. 17.) NMHH rendelet 32. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. § (2) bekezdése alapján a 2015. március 18-át követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére