• Tartalom

2/2013. (I. 31.) BM utasítás

2/2013. (I. 31.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatának kiadásáról1

2014.11.18.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően, tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésében foglaltakra, kiadom a következő utasítást:

1. § A Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatát a jelen utasítás mellékletében foglaltak szerint határozom meg.

2. §2

3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

4. §3

5. §4 A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat hatályon kívül helyezésével egyidejűleg hatályát veszti az utasítás Mellékletének 5. pont c) alpontja.

Melléklet a 2/2013. (I. 31.) BM utasításhoz

A Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzata
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A szabályzat személyi hatálya a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) hivatali egységeire terjed ki.
2. A szabályzat tárgyi hatálya a BM Igazgatás, a BM fejezeti kezelésű előirányzatai, valamint az európai uniós forrás felhasználásával megvalósuló beszerzésekre terjed ki, amelyek esetében a szerződés jogosultjává a BM válik, ezeken belül:
a) közbeszerzésekre,
b) központosított közbeszerzésekre,
c) a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Nbr.) hatálya alá tartozó beszerzésekre (a továbbiakban: minősített beszerzési eljárás),
d) a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beszerzésekre, és
e) közbeszerzési értékhatár alatti, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti kivételi körbe tartozó beszerzésekre.
3.5 Jelen szabályzatot a Kbt.-vel és a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó jogszabályokkal együtt kell alkalmazni, figyelemmel az Európai Unió intézményeinek közbeszerzési tárgyú rendeleteire, irányelveire, közleményeire, a Közbeszerzési Hatóság útmutatóira, ajánlásaira és tájékoztatóira.
1. Értelmező rendelkezések
4. A szabályzat alkalmazásában:
a) ajánlatkérő: a BM;
b) döntéshozó: az, aki a bírálóbizottsági tagok személyéről és számáról, valamint a bírálóbizottság javaslata alapján a nyertes ajánlattevőről dönt;
c) kötelezettségvállaló: a BM hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló BM utasításban, a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére kötendő szerződés esetén a BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM utasításban kötelezettségvállalásra felhatalmazott személy;
d) kezdeményező: az a BM hivatali egység, amelynél a beszerzési igény felmerül. Vita esetén a hivatali egységeket irányító helyettes államtitkár, különböző helyettes államtitkárságok irányítása alá tartozó hivatali egységek esetén a BM közigazgatási államtitkára dönt;
e)6 hivatalos közbeszerzési tanácsadó: a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 1. § (1) bekezdése szerinti természetes személy vagy jogi személy, illetve személyes joga szerint jogképes szervezet;
f)7 szakértő: közbeszerzési szakértelemmel vagy a közbeszerzés tárgyában megfelelő jártassággal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
g)8 megfigyelő: a Döntéshozó által eseti jelleggel kijelölt, a bírálóbizottság tevékenységét figyelemmel kísérő, szavazati joggal nem rendelkező személy.
2. Előzetes engedélyek
5. Az egyes beszerzésekre vonatkozóan Kezdeményező feladata az előzetes engedélyek beszerzése, különös tekintettel az alábbiakra:
a)9
b) A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 2.) Korm. rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet szerint az ellátási kötelezettség minimális értékét elérő beszerzés esetén a Központi Ellátó Szerv nyilatkozata.
c)10 A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 21.) Korm. határozat szerinti beszerzési tilalom alá eső beszerzések esetén a Miniszterelnökséget vezető miniszter engedélye. A felmentési engedélyt Kezdeményező a Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: PEF) Fejezeti Költségvetési és Kontrolling Osztályán keresztül szerzi be.
d)11 A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kbell. Korm. rendelet) meghatározott hozzájárulás, melyet a Kezdeményező a PEF Gazdálkodás-szabályozási és Tulajdonosi Felügyeleti Osztályán (a továbbiakban: GSZTFO) keresztül szerez be.
e) Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez szükséges előzetes engedélyek, figyelemmel a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásnak rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39/B–40/A. §-ban foglaltakra.
f) E szabályzat 65. pontjában foglaltak szerint a központosított közbeszerzési portálon keresztül történő előzetes bejelentés.
g) E szabályzat 69. pontjában foglaltak szerint az Országgyűlés illetékes bizottságának előzetes engedélye.
3. Közbeszerzések
6. E fejezet meghatározza a BM közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a BM nevében eljáró, és az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét, és dokumentálási rendjét.
7. A BM-ben a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátására állandó jelleggel működő, önálló szervezeti egység nem különül el, a közbeszerzési eljárásokban résztvevők eseti jelleggel kapnak megbízást a feladatok ellátására.
4. Közbeszerzések tervezése és a statisztikai összegzés
8.12 A Kbt. 33. §-ában foglalt éves összesített közbeszerzési terv (a továbbiakban: közbeszerzési terv) elkészítéséhez Kezdeményező a tárgyév március 15-ig – a BM éves jóváhagyott költségvetésében, vagy uniós forrás esetében támogatási szerződésben szereplő (pénzügyi fedezettel rendelkező) beszerzésekre vonatkozóan – adatot szolgáltat a PEF részére, amely alapján a közbeszerzési tervet a PEF készíti el. A közbeszerzési tervet a PEF felterjesztése alapján, a gazdasági helyettes államtitkár egyetértésével a közigazgatási államtitkár az 1. függelék szerinti formanyomtatványon hagyja jóvá.
9. A közbeszerzési tervnek a központi beszerző szervezet központosított közbeszerzési portálján történő elektronikus rögzítéséről – a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr. rendelet) 17. § (2) bekezdésének megfelelően tárgyév május 15-ig – a PEF gondoskodik.
10. A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás is lefolytatható, ha a közbeszerzési igény előre nem látható okból vagy egyéb változás miatt merült fel. Ez esetben Kezdeményező írásbeli indokolással együtt kezdeményezi a közbeszerzési terv módosítását a 8. pontban foglalt eljárásrendnek megfelelően.
11. Kezdeményező a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
12. A közbeszerzési terv öt évig történő megőrzéséről a PEF gondoskodik.
13.13 A közbeszerzési terv nyilvános, a nyilvánosságot a BM a kormányzati honlapon (www.kormany.hu) történő közzététellel biztosítja. A közbeszerzési terv közzétételre történő megküldéséről a PEF, közzétételéről tárgyév március 31. napjáig a Kommunikációs Főosztály gondoskodik.
14.14 A közbeszerzési tervet, valamint annak módosításait a Kbell. Korm. rendeletben foglaltak szerint a közbeszerzésekért felelős miniszter részére is meg kell küldeni.
15. A BM a költségvetési év kezdetét követően előzetes összesített tájékoztatót készíthet az adott évre vagy az elkövetkező legfeljebb tizenkét hónapra tervezett, a Kbt. 32. §-ában meghatározott közbeszerzési igényeiről, melyet külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján tehet közzé a Közbeszerzési Értesítőben vagy az Európai Unió hivatalos Lapjában.
16. A PEF a BM közbeszerzéseiről a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegzésről szóló NFM rendelet előírásainak megfelelően éves statisztikai összegzést készít, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig megküld a Közbeszerzési Hatóságnak. A PEF részére az éves statisztikai összegzés elkészítéséhez szükséges adatok szolgáltatása a tárgyévet követő év április 15-ig Kezdeményező feladata.
17.15 A PEF intézkedik a statisztikai összegzés Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontja szerinti közzétételéről a 13. pontban foglalt eljárásrendnek megfelelően.
II. A KÖZBESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA
5. Közbeszerzési eljárások előkészítése
18. A közbeszerzéseket Kezdeményező indítja meg és folytatja le. Kezdeményező közvetlenül a beszerzési igény felmerülését követően az előkészítő bizottság összehívásáig – az európai uniós forrás felhasználásával megvalósuló beszerzéseket kivéve – javaslattétel céljából bevonja a PEF GSZTFO-t a beszerzési eljárás előkészítésébe, különösen az egybeszámítási szabályok alkalmazásába, a becsült érték, az alkalmazandó eljárásrend, és az eljárás fajtájának meghatározásába, valamint a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó egyéb közbeszerzési szakkérdések rendezésébe.
19. Kezdeményező a közbeszerzési eljárásba annak előkészítésétől hivatalos közbeszerzési tanácsadót, szakértőt von be, amennyiben erre a forrás biztosított. A hivatalos közbeszerzési tanácsadóval kötendő szerződéskötésnél Kezdeményező figyelembe veszi az alábbiakat:
a) Amennyiben a BM rendelkezik vonatkozó keretszerződéssel, akkor Kezdeményezőnek lehetősége van ennek keretei között igénybe venni a közbeszerzési tanácsadó szolgáltatását. Amennyiben a BM nem rendelkezik keretszerződéssel, Kezdeményező intézkedik a szerződés megkötésére vonatkozóan.
b)16 A tanácsadónak rendelkeznie kell az NFM rendelet 3. § (4) bekezdésének megfelelő felelősségbiztosítással. A szerződésben rögzíteni kell, hogy a tanácsadó rendelkezésére álló biztosítási összeghatár a biztosítási időszakban esetleg már korábban bekövetkezett biztosítási események következtében nem csökkenhet.
c) A szerződésben rögzíteni kell a közbeszerzési tanácsadó által e tevékenysége körében esetlegesen okozott károk megtérítésének szabályait, a felelősségi szabályok érvényesítésének módját, valamint a névjegyzéki nyilvántartási számát.
d) A szerződésben rögzíteni kell, hogy jogorvoslat esetén a közbeszerzési tanácsadó képviseli a BM-et a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, valamint amennyiben az eljárás bírósági szakaszba kerül, köteles közreműködni a Peres Képviseleti és Szerződés-előkészítő Főosztállyal (a továbbiakban: PKSzF).
20. A közbeszerzés becsült értékének a Kbt. 11–18. §-ának megfelelő megállapítását Kezdeményező dokumentálja.
21. Kezdeményező a közbeszerzési eljárások megindítása előtt piacfelmérést készíthet annak érdekében, hogy az egyes közbeszerzések értékét a piaci viszonyok alapján reálisan tudja megbecsülni.
22. A becsült érték alapján Kezdeményező elvégzi az egybeszámítást. Ennek során Kezdeményező figyelembe veszi a tárgyévi közbeszerzési tervet, a BM belső honlapján (Intranet) közzétett közbeszerzési értékhatár alatti, valamint a Kbt. szerinti kivételi körbe tartozó beszerzések tervét (a továbbiakban: beszerzési terv) a 2. függelék szerint és a PEF-től megkért kötelezettségvállalási nyilvántartási adatokat.
23. A becsült érték és az egybeszámítás után Kezdeményező meghatározza az alkalmazandó eljárásrendet.
24–26.17
6. A közbeszerzési eljárások megindítása
27. A közbeszerzési eljárást akkor lehet megindítani, ha az a tárgyévi közbeszerzési tervben szerepel, az ajánlatkérés időpontjában a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, vagy írásbeli biztosíték van arra, hogy a teljesítés időpontjában rendelkezésre fog állni, kivéve a Kbt. 40. § (3) bekezdésében foglalt esetet.
28. Amennyiben a PEF vezetője a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását visszaigazolja, a közbeszerzési eljárás megindítható.
29. A pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának visszaigazolása után Kezdeményező a közbeszerzési eljárás előkészítésére, alapdokumentumainak kialakítására, az eljárás lefolytatásra előkészítő bizottságot hoz létre. Az előkészítő bizottság megbízására, valamint eljárására a 9. A bírálóbizottság címben meghatározott rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Az előkészítő bizottság összetételére e szabályzat 40. és 41. pontjai az irányadóak.
30. Az előkészítő bizottság minden, a Kezdeményező feladatkörébe tartozó eljárási cselekményt elvégezhet.
31. Kezdeményező minden, a beszerzés megvalósulása tekintetében előforduló körülményt mérlegel, és a dokumentumok megfogalmazásakor pontosan és egyértelműen meghatározza azokat a szakmai kritériumokat, amelyek a közbeszerzés tárgya szempontjából elengedhetetlen fontosságúak.
32. A hirdetmények közzététele Kezdeményező feladata.
33. A dokumentáció összeállítását, a műszaki leírást a Kezdeményező készíti el, annak tartalmáért ő vállal felelősséget.
7. A nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzések legfontosabb szabályai
34. Nemzeti eljárásrendben Kezdeményezőnek két lehetősége van az eljárás lebonyolítására:
a) szabadon kialakított eljárást folytat le a Kbt. 123. §-ában meghatározottak szerint, vagy
b) az uniós beszerzésekre vonatkozó szabályok szerint jár el, a Kbt. 122. §-ában foglalt eltérésekkel.
8. Az ajánlatok felbontása
35. Az ajánlatok felbontásának technikai feltételeiről, így különösen a beléptetésről, a helyszín biztosításáról, a jelenléti ív és a jegyzőkönyvek elkészítéséről, azok megküldéséről Kezdeményező gondoskodik.
36. Az ajánlatok felbontását a Kezdeményező, az előkészítő bizottság, a közbeszerzési szakértő vagy a bírálóbizottság végzi.
9. A bírálóbizottság
37. Bírálóbizottság létrehozása kötelező a Kbt. 22. § (4) bekezdésében foglaltak szerint.
38.18 A bírálóbizottság legalább három tagból álló testület. A bírálóbizottság tagjainak megfelelő, a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel kell rendelkezniük. Ezen szabály figyelembevétele mellett a Kezdeményező írásbeli javaslatára a Döntéshozó dönt a bírálóbizottság tagjainak személyéről és számáról.
39. Kezdeményező felhívja a bírálóbizottsági tagként, Döntéshozóként vagy javaslattételre jogosult személyként közreműködők figyelmét az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben foglaltak szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére.
40. A bírálóbizottság tagjai:
a) a Kezdeményező munkatársa,
b) a PEF közbeszerzési jogi szakértelemmel rendelkező munkatársa,
c) szükség esetén a PEF pénzügyi szakértelemmel rendelkező munkatársa,
d)19 a PKSzF munkatársa,
e) szükség esetén a Műszaki Főosztály, Informatikai Főosztály munkatársa,
f) szükség esetén a BM fejezet közbeszerzés tárgyában szakmai ismerettel rendelkező munkatársa,
g) szükség esetén a közbeszerzés tárgyában érintett szervek munkatársa.
41. A bírálóbizottság munkáját szükség szerint segítő szakértők:
a) a Kezdeményező által felkért szakértő, aki a közbeszerzési eljárás lebonyolításában, vagy a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szakértelemmel rendelkezik,
b) hivatalos közbeszerzési tanácsadó,
c)20 a Döntéshozó által kijelölt megfigyelő.
42. A bírálóbizottság tagja egyben az előkészítő bizottság tagja is.
43. A bírálóbizottság elnökét és tagjait a Döntéshozó a Kezdeményező javaslatára írásban bízza meg. A megbízásban rögzíteni kell a bírálóbizottság feladatát. Az elnök és a tagok feladataikat legjobb tudásuk szerint és jogviszonyukból eredő kötelezettségük maradéktalan betartásával látják el.
44. A bírálóbizottságban biztosítani kell a BM többségét. A bírálóbizottság elnöke kizárólag a BM hivatali egységeinek munkatársa lehet.
45. Az elnök és a tagok megbízásával egyidejűleg őket akadályoztatásuk esetén helyettesítő póttagok is megbízásra kerülhetnek.
46. Az elnök és a tagok akadályoztatásuk esetén azt haladéktalanul bejelentik Kezdeményező felé, Kezdeményező intézkedik a póttag kijelöléséről.
47. Összeférhetetlenségi ok fennállása esetén a kiesett tag vagy elnök helyére a Kezdeményező javaslatára a Döntéshozó új tagot vagy elnököt bíz meg.
48.21 A bizottság ülését – az ülés helyének és időpontjának megjelölésével – a bizottság elnöke hívja össze. A bizottság munkájáról egy eredeti, aláírásokkal ellátott jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyhez csatolni kell a tagok indokolással ellátott bírálati lapjait is.
49. A bírálóbizottság határozatképtelen, ha tagjainak száma három alá csökken. Határozatképtelenség fennállásakor a bizottság elnöke, annak akadályoztatása esetén a Kezdeményező újabb bizottsági ülést hív össze.
10. A bírálóbizottság értékelő munkájára vonatkozó részletes szabályok
50.22 A bírálóbizottság a Döntéshozó részére döntési, illetve köztes döntési javaslatot készít és terjeszt elő.
51. Az ajánlatok értékelése során a bírálati jegyzőkönyvnek részletes indokolást kell tartalmaznia a döntés megalapozottságát illetően.
52.23 A bírálóbizottság elnöke és tagjai 1-1 szavazati joggal rendelkeznek. A bírálóbizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a bírálóbizottság elnökének szavazata dönt.
53.24 A bírálati jegyzőkönyv végén a bírálóbizottság – bírálati jegyzőkönyvébe foglalt értékelésével – javaslatot tesz a Döntéshozó részére, hogy mely ajánlattevőt javasolja az eljárás nyertesének, akivel javasolja a szerződés megkötését. A bírálóbizottság javaslatot tehet a második helyezett megnevezésére is.
54.25 A bírálóbizottság javaslata alapján az ajánlatok érvénytelenségéről, az ajánlattevők kizárásáról, az érvényes ajánlatokról, az eljárás eredményességéről vagy annak eredménytelenségéről, az eljárás nyerteséről a döntést a Döntéshozó hozza meg.
55.26 Az eljárás eredményét csak a Döntéshozó döntését követően lehet kihirdetni. Köztes döntés esetén a köztes döntésről szóló tájékoztatást csak a Döntéshozó döntését követően lehet megadni.
11. A szerződés megkötése
56. Eredményes közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlattevővel a szerződés aláírásának előkészítése és lebonyolítása Kezdeményező feladata.
57. A szerződéskötés során a szerződés tartalmát tekintve a Kbt. szerződéskötésre vonatkozó rendelkezéseit, valamint az 58. pontban foglaltakat figyelembe véve kell eljárni.
58. A BM Igazgatás költségvetése terhére, valamint európai uniós forrásból megvalósuló projektek keretében kötendő szerződés megkötésével kapcsolatos eljárások során a BM hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló BM utasítás, fejezeti kezelésű előirányzatok terhére kötendő szerződés esetén a BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet és utasítás alapján kell eljárni.
12. A közbeszerzési eljárások dokumentálása
59. A BM minden közbeszerzésének cselekményeit – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – dokumentálni kell. A dokumentumok kezelése, az abból történő adatszolgáltatás a BM Iratkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint a Kezdeményező feladata.
60. A közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától vagy a szerződés teljesítésétől számított öt évig, európai uniós projektek esetében a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kell megőrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezésétől számított öt évig kell megőrizni. A megőrzés a Kezdeményező feladata.
13. A közbeszerzések ellenőrzése
61. A BM közbeszerzéseinek belső ellenőrzését az éves ellenőrzési terv vagy a miniszter külön utasítása alapján az Ellenőrzési Főosztály végzi.
14. A központosított közbeszerzési eljárás szabályai
62. A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó informatikai, telekommunikációs és biztonságtechnikai tárgyú beszerzéseket a Kezdeményező az Informatikai Főosztály közreműködésével bonyolítja le.
63. A központosított közbeszerzési portálon elektronikusan – a központi elektronikus szolgáltató rendszer részét képező ügyfélkapun keresztül – a központosított közbeszerzési rendszerbe történő bejelentkezést, valamint az intézményi és felhasználói adatokban bekövetkezett változásokat az Informatikai Főosztály öt munkanapon belül átvezeti.
64. A központosított közbeszerzési portálra való bejelentkezési jogosultságot a Kezdeményező igénylésére az Informatikai Főosztály biztosítja.
65. A Kkr. rendelet 7. § (1) bekezdés b) és d) pontjában szabályozott, saját hatáskörben történő beszerzés esetén a beszerzési igény előzetes, a Kkr. rendelet 17. §-ában foglalt adatszolgáltatás központosított közbeszerzési portálon történő bejelentése Kezdeményező feladata.
66. A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzésekről a közbeszerzési terv elkészítéséhez a beszerzésekben érintett szervezeti egységek a tárgyév március 15-ig – a BM éves jóváhagyott költségvetésében szereplő (pénzügyi fedezettel rendelkező), valamint európai uniós forrás esetében támogatási szerződésben szereplő beszerzésekre vonatkozóan – adatot szolgáltatnak a PEF részére, mely alapján a közbeszerzési tervet a PEF készíti el.
67. A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó beszerzésekről a PEF részére az éves statisztikai összegzés elkészítéséhez szükséges adatok szolgáltatása a tárgyévet követő április 15-ig a Kezdeményező feladata.
15. Minősített beszerzési eljárás
68. Ahol e szabályzat rendelkezéseiben közbeszerzési eljárás szerepel, azon a minősített beszerzési eljárások esetében beszerzési eljárást kell érteni.
69. Amennyiben az Nbr. alapján lefolytatott minősített beszerzési eljárás esetén a beszerzés becsült értéke a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti uniós közbeszerzési értékhatárokat meghaladja, Kezdeményező beszerzi az Országgyűlés illetékes bizottságának engedélyét.
69/A.27 Kezdeményező a 69. pont szerinti engedély megszerzése érdekében készített kérelmet – az Országgyűlés illetékes bizottságához való megküldést megelőzően – legalább 3 napos véleményezési határidővel szakmai egyeztetés céljából megküldi a gazdasági helyettes államtitkár és a szabályozási és koordinációs helyettes államtitkár számára.
70. A minősített eljárásra alkalmazni kell a Kbell. Korm. rendelet szabályait.
71. A 8. pont szerinti közbeszerzési tervvel egyidejűleg tervezni kell az Nbr. szerint lebonyolítandó beszerzési eljárásokat.
72. A minősített beszerzési eljárásokról Kezdeményező az Nbr. 58. §-a szerinti bontásban adatot szolgáltat a PEF részére minden év szeptember 15. napjáig. Az adatokat a PEF összesíti, és minden év szeptember 30. napjáig megküldi a Közbeszerzési Hatóság részére.
16. Közbeszerzési értékhatár alatti, valamint a Kbt. szerinti kivételi körbe tartozó beszerzésekre vonatkozó szabályok
73. A közbeszerzési értékhatár alatti, valamint a Kbt. szerinti kivételi körbe tartozó beszerzéseket a Kezdeményező folytatja le.
74. A közbeszerzési értékhatár alatti, valamint a Kbt. szerinti kivételi körbe tartozó beszerzéseknél a Kezdeményező árajánlatokat kérhet be. Ebben az esetben a kötelezettségvállalásra jogosult az árajánlatok alapján saját hatáskörében dönthet, hogy mely ajánlattevővel köt szerződést. Kezdeményező az Európai uniós projektek és egyéb támogatási konstrukciók esetén a támogatási konstrukció szerinti vonatkozó jogszabályok, illetve egyéb szabályozók szerint jár el.
75. A közbeszerzési értékhatár alatti, valamint a Kbt. szerinti kivételi körbe tartozó szerződés megkötésére az 58. pontban foglaltakat kell alkalmazni.
76.28 A közbeszerzési értékhatár alatti, valamint a Kbt. szerinti kivételi körbe tartozó beszerzések tervezéséhez Kezdeményező tárgyév március 15-ig – a BM éves jóváhagyott költségvetésében szereplő, valamint uniós forrás esetében támogatási szerződésben szereplő (pénzügyi fedezettel rendelkező) beszerzésekre vonatkozóan – adatot szolgáltat a PEF részére, mely alapján a beszerzési tervet a PEF készíti el.
77. A beszerzési terv BM belső honlapján (Intranet) történő közzétételéről a PEF gondoskodik.
78. A Kezdeményező a beszerzési terv elkészítése előtt is indíthat beszerzési eljárást, amelyet a beszerzési tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
III. FELELŐSSÉGI REND
79. A közbeszerzési és beszerzési eljárás jogszerűségéért valamennyi közreműködő az e szabályzatban, a vonatkozó jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belső dokumentumokban meghatározott hatáskörének megfelelően, a közreműködés mértékéig felelős. Így felelős különösen a
a) PEF vezetője: a közbeszerzési terv és a statisztikai összegzés elkészítéséért, közzétételre történő megküldéséért, az 5. pont c) és d) alpontjában, valamint 18. pontban meghatározott feladatok elvégzéséért.
b)29 Kezdeményező vezetője: a közbeszerzési tervhez és statisztikai összegzéshez történő adatszolgáltatásért; a becsült érték megállapításáért, a becsült érték szerint a vonatkozó eljárásrend kiválasztásáért, a Kbt.-ben meghatározott adminisztratív, közzétételi, dokumentációs és megőrzési kötelezettség betartásáért, a piacfelmérésért, az előkészítő tevékenység Kbt. szerinti lefolytatásáért, az eljárás megindításáért, lefolytatásáért és a szerződés megkötésének előkészítésért.
c)30 Kommunikációs Főosztály vezetője: a PEF adatszolgáltatása alapján a közbeszerzési terv, a statisztikai összegzés és a beszerzési terv közzétételéért.
d) Kötelezettségvállaló: a BM Igazgatás költségvetése terhére, valamint európai uniós forrásból megvalósuló projektek keretében kötendő szerződés megkötésével kapcsolatos eljárások során a BM hivatali szervezetei kötelezettségvállalási, utalványozási és ellenjegyzési, valamint érvényesítési rendjéről szóló BM utasítás, fejezeti kezelésű előirányzatok terhére kötendő szerződés esetén a BM fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet és utasítás szerinti eljárásrend betartásáért, a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés esetén a vonatkozó jogszabályok, útmutatók szerinti lefolytatásáért.
e)31 Döntéshozó: a bírálóbizottság tagjainak, adott esetben a megfigyelő személyéről és számáról való döntés, valamint a közbeszerzési eljárás során a döntés, adott esetben a köztes döntés meghozataláért.
f) Az előkészítő és a bírálóbizottság tagja: az e szabályzatban, valamint az egyedi bizottsági kijelölésben meghatározott feladatai ellátásáért.
g) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó: az egyedi szerződésben meghatározott feladatai ellátásáért.
80. Az előkészítő és a bírálóbizottság tagja mentesül a felelősség alól, ha a jogsértő döntés ellen szavazott és írásban indokolással ellátott ellenvéleményt nyilvánított, vagy távollétében született a jogsértő döntés.
81. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó felelősségét a megkötött szerződésben kell rögzíteni a 19. pontban foglaltak szerint.
IV. JOGORVOSLAT
82. Amennyiben az eljárásba közbeszerzési szakértő került bevonásra, a jogorvoslatra jelen szabályzat 19. pont d) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni.
83. Amennyiben az eljárásba nem kerül bevonásra közbeszerzési tanácsadó, a jogorvoslat minden szakaszában a BM-et a PKSZF képviseli.
84. Jogorvoslat esetén Kezdeményező haladéktalanul intézkedik az eljárás dokumentumainak PKSzF-re történő megküldéséről.

1. függelék32

BELÜGYMINISZTÉRIUM

BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály

 

 

Szám:

 

Jóváhagyom:

 

 

 

 

…………………………………
közigazgatási államtitkár

Egyetértek:

 

 

 

 

………………………………………
gazdasági helyettes államtitkár

 

 

20...... évi közbeszerzési terve

Sor-
szám

A közbeszerzés tárgya

CPV-
kód

Irányadó eljárásrend, tervezett eljárási típus

Közbeszerzés becsült értéke
(nettó)
Ft-ban

Időbeli ütemezés

A közbeszer-
zés forrása

Az eljárás lebonyolí-
tásáért
felelős szervezeti egység

Az eljárás megindítá-
sának
tervezett időpontja

Szerződés teljesíté-
sének
várható időpontja
vagy a szerződés időtartama

 

I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Szolgáltatás- megrendelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Építési koncesszió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Központosított közbeszerzés

 

 

 

 

 

 

 

……………………………, 20………………………
…………………………………………………………
főosztályvezető
Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály

2. függelék33

BELÜGYMINISZTÉRIUM
BM Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály
Szám:
Közbeszerzési értékhatár alatti, valamint a Kbt. szerinti kivételi körbe tartozó beszerzések terve

A beszerzés tárgya1

A beszerzés előzetesen becsült értéke (nettó) Ft-ban

Időbeli ütemezés

A beszerzés forrása2

Az eljárás lebonyolításáért felelős szervezeti egység

A beszerzés tervezett időpontja

Szerződés megkötésének várható időpontja

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

Budapest, ………………………………………………
………………………………………
aláírás
____________________
1 A nettó ötszázezer forintot meghaladó beszerzéseket kell feltüntetni.
2 A beszerzés forrása lehet: 1. Fejezeti kezelésű előirányzat (meg kell nevezni a sort), 2. BM Igazgatás, 3. európai uniós forrás (a forrást meg kell nevezni).

3. függelék34

4. függelék35

1

Az utasítást a 6/2016. (IV. 25.) BM utasítás 51. §-a hatályon kívül helyezte 2016. április 26. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdsée alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A Melléklet 3. pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A Melléklet 4. pont e) alpontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 2. § a) pontjával megállapított szöveg.

7

A Melléklet 4. pont f) alpontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 2. § a) pontjával megállapított szöveg.

8

A Melléklet 4. pont g) alpontját a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 2. § a) pontja iktatta be.

9

A Melléklet 5. pont a) alpontját a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 4. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A Melléklet 5. pont c) alpontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 2. § a) pontjával megállapított szöveg.

11

A Melléklet 5. pont d) alpontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 2. § a) pontjával megállapított szöveg.

12

A Melléklet 8. pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A Melléklet 13. pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A Melléklet 14. pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A Melléklet 17. pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

16

A Melléklet 19. pont b) alpontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

17

A Melléklet 24–26. pontját a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 4. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A Melléklet 38. pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A Melléklet 40. pont d) pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

20

A Melléklet 41. pont c) alpontját a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 2. § a) pontja iktatta be.

21

A Melléklet 48. pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 4. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

22

A Melléklet 50. pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.

23

A Melléklet 52. pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.

24

A Melléklet 53. pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 2. § a) pontjával megállapított szöveg.

25

A Melléklet 54. pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 2. § a) pontjával megállapított szöveg.

26

A Melléklet 55. pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 2. § a) pontjával megállapított szöveg.

27

A Melléklet 69/A. pontját a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 2. § a) pontja iktatta be.

28

A Melléklet 76. pontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 3. § i) pontja szerint módosított szöveg.

29

A Melléklet 79. pont b) alpontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 3. § j) pontja szerint módosított szöveg.

30

A Melléklet 79. pont c) alpontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A Melléklet 79. pont e) alpontja a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 2. § a) pontjával megállapított szöveg.

32

Az 1. függelék a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 2. függelék a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 3. függeléket a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

35

A 4. függeléket a 21/2014. (XI. 17.) BM utasítás 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére