• Tartalom

204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet

204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.08.01.

A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § (1) A 2. §-ban meghatározott mozgásában korlátozott személyen kívül igazolványra az a működési engedéllyel rendelkező intézmény jogosult, amely
a) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott óvoda, alap- vagy középfokú oktatási intézmény, ha működési engedélye, alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyek oktatását-nevelését végzi; továbbá
b) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott pedagógiai szakszolgálati intézmény, ha alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyeket lát el, vagy ezen pedagógiai szakszolgálati feladatellátás helyszíneként szolgáló intézmény, mindkét esetben akkor, ha a gyermekek szállításáról maga gondoskodik;
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott, a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó
ca) nevelőszülői-, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon,
cb) különleges gyermekotthon, lakásotthon,
cc) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény;
d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
da) a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó fogyatékos személyek otthona, és
db) támogató szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató
[a továbbiakban az a)–d) pont együtt: intézmény].
(2) Az intézmény az általa üzemben tartott, bérelt vagy lízingelt, a mozgásában korlátozott személyek szállítására használt járművek számának megfelelő számú igazolványra jogosult (a továbbiakban: intézményi igazolvány).
(3) Az intézményi igazolvány az 1. §-ban meghatározott közlekedési kedvezményekre kizárólag akkor jogosít, ha a járművet mozgásában korlátozott személy szállítása érdekében használják.
(4) Az intézményi igazolvánnyal kapcsolatos eljárás során a 3–12. §-ban meghatározottakat a 12/A. §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.”

2. § Az R. 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Érvénytelen az igazolvány, ha)

a) a jogosult meghalt, az intézmény megszűnt, az intézmény működési engedélyét visszavonták;”

3. § Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A parkolóhelyek rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére feljogosított szervezet jogosult az igazolvány érvényességét is ellenőrizni. Az igazolvánnyal való visszaélés gyanúja esetén az ellenőrzésre feljogosított szervezet köteles értesíteni az eljáró szervet.”

4. § Az R. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § (1) Az intézményi igazolvány esetében
a) a 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően
aa) a kérelemnek az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia,
ab) a kérelemhez szakvélemény és a szakhatósági állásfoglalás helyett az intézmény működési engedélyét kell bemutatni, amely igazolja a 2/A. §-ban meghatározott intézményi körbe tartozását, és
ac) az intézményi kérelmező azonosítása céljából a kérelmen az intézmény működési engedély számát kell szerepeltetni;
b) a 3. § (3)–(7) bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(2) Az intézményi igazolvány tartalmi és formai követelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza.
(3) A 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottaktól eltérően az intézményi igazolvány hatályát veszti, ha
a) a kiadásához szükséges feltételek már nem teljesülnek, ebben az esetben az igazolványt kiadó hatóságnak haladéktalanul vissza kell adni,
b) azt az igazolványt kiadó hatóság visszavonja.”

5. § (1) Az R. 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az R. 12. §-ában a „Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciájának (ECMT)” szövegrész helyébe a „Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF)” szöveg, az „ECMT” szövegrész helyébe az „ITF” szöveg lép.

7. § Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelethez

A Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) tagországai a következők:
– Albán Köztársaság
– Amerikai Egyesült Államok
– Ausztrál Államszövetség
– Azerbajdzsáni Köztársaság
– Belga Királyság
– Bosznia-Hercegovina
– Bolgár Köztársaság
– Chilei Köztársaság
– Cseh Köztársaság
– Dán Királyság
– Észt Köztársaság
– Fehér-Oroszország
– Finn Köztársaság
– Francia Köztársaság
– Georgia
– Görög Köztársaság
– Holland Királyság
– Horvát Köztársaság
– Indiai Köztársaság
– Izlandi Köztársaság
– Írország
– Japán
– Kanada
– Kínai Népköztársaság
– Koreai Köztársaság
– Lengyel Köztársaság
– Lett Köztársaság
– Liechtensteini Fejedelemség
– Litván Köztársaság
– Luxembourgi Nagyhercegség
– Macedón Köztársaság
– Magyarország
– Máltai Köztársaság
– Mexikói Egyesült Államok
– Moldovai Köztársaság
– Montenegrói Köztársaság
– Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
– Németországi Szövetségi Köztársaság
– Norvég Királyság
– Olasz Köztársaság
– Oroszországi Föderáció
– Osztrák Köztársaság
– Örmény Köztársaság
– Portugál Köztársaság
– Románia
– Spanyol Királyság
– Svéd Királyság
– Svájci Államszövetség
– Szerbia Köztársaság
– Szlovák Köztársaság
– Szlovén Köztársaság
– Török Köztársaság
– Ukrajna
– Új-Zéland”

2. melléklet a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelethez

Kérelem a 2/A. §-ban meghatározott – mozgásában korlátozott személyeket ellátó – intézmény
parkolási igazolványának kiadására
1.    Az igazolvány első alkalommal történő igénylése esetén kitöltendő
A jogosult intézmény
megnevezése:
működési engedély száma:
székhelye:
telephelye:
A kérelemhez bemutatom az e rendelet 12/A. § (1) bekezdés a) pont ab)-ac) alpontjában meghatározottakat, az intézmény nevét, az aláírási címpéldányt vagy ezt helyettesítő aláírási mintát, az intézmény nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló okiratot, a bérelt- vagy lízingelt járművekre vonatkozó szerződést, továbbá az intézmény működési engedélyét.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
........................... ................................
........................................................................
2.    Az igazolvány pótlása, hatályának meghosszabbítása, cseréje esetén kitöltendő
Az igazolvány kiállítását/meghosszabbítását az alábbi ok miatt kérem: (Megfelelő rész aláhúzandó.)
– az igazolvány hatálya lejárt
– az igazolvány megrongálódott
– az igazolvány megsemmisült
– az igazolványt ellopták
– az igazolvány elveszett
– az igazolványon feltüntetett adatok megváltoztak.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.
Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)
Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:
............................. ...............................
..........................................................................
Kijelentem, hogy az igazolványt e rendelet 8. §-ában foglalt kötelezettségek ismeretében igényelem.

....................................................

....................................................

dátum

kérelmező cégszerű aláírása

..................................................................................
a személyes megjelenésben akadályozott jogosult által
meghatalmazott személy aláírása

3. melléklet a 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelethez

A 2/A. §-ban meghatározott – mozgásában korlátozott személyeket ellátó – intézmény parkolási igazolványa
Az igazolvány
anyaga: karton, műanyag borítással
mérete: magasság: 106 mm
szélesség: 148 mm
mindkét oldalon nyomtatva, nyomdai sorszámozással
színe: világoskék, kivéve a sötétkék hátterű fehér kerekesszék szimbólumot
Elő- és hátlapja függőlegesen két részre osztott.
Az előlap bal oldalán a következők szerepelnek:
– kerekesszék-szimbólum, fehér színnel, sötétkék háttérrel
– az igazolvány sorszáma
– az érvényesség lejáratának dátuma
– az igazolványt kiállító hatóság neve.
Az előlap jobb oldalán a következők szerepelnek:
– a „PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE” szöveg magyar nyelven, alatta kisbetűvel a „parkolókártya” szó angol, német és francia nyelven feltüntetve
– „Az Európai Közösségek mintája” szöveg magyar nyelven
– Magyarország betűjele (H).
A hátlap bal oldalán a következők szerepelnek:
A jogosult intézmény
megnevezése:
működési engedély száma:
székhelye:
telephelye:
a kiállítás dátuma.
A hátlap jobb oldalán a következők szerepelnek:
– az „az igazolvány jogosultja a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosult” szöveg
– a „használatkor az igazolványt a jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja ellenőrzés céljából tisztán látható legyen” szöveg.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére