• Tartalom

207/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

207/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.06.18.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 3–5. §-t, a 6. § (1), (2), (3) és (4) bekezdését, a 7. §-t, a 8. §-t, a 9. § (1)–(3), (8) és (12)–(14) bekezdését, valamint a 10. §-t nem kell alkalmazni az Út a felsőoktatásba ösztöndíj- és önköltség-támogatási programra.”

2. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Ösztöndíjprogram működtetése lebonyolító szerv bevonásával történik.”

3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az esélyteremtő ösztöndíjak esetében pályázhat az a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár, aki halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy átmeneti nevelésbe vett vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és a pályázat időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:
a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetén 7–8. évfolyamon tanul;
b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében középiskolában érettségit adó képzésben 9–12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7–12. évfolyamon vagy két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7–13. évfolyamon tanul (az előbbi évfolyamokba beleértendők a 7 Ny, 7 N, 9 N és 9 Ny és 9 Kny évfolyamok is);
c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében
ca) szakiskolai képzésben általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás keretében – 9–10. évfolyamon – tanul,
cb) szakiskola valamely szakképző évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében tanul.”

(2) A Rendelet 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az esélyteremtő ösztöndíjakra nem pályázhat olyan tanuló vagy mentor, aki az Út a szakmaválasztáshoz programban ösztöndíjban részesül.”

4. § A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az esélyteremtő ösztöndíjakra a tanuló és a mentor közösen pályázhat.
(2) Az esélyteremtő ösztöndíjak esetében a pályázatokat annak a köznevelési intézménynek kell összegyűjtenie, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. Tagintézménynek a székhelyen működő köznevelési intézményhez kell továbbítania a pályázatot. A köznevelési intézménynek az általa összegyűjtött pályázatokat alprogramonként egy-egy, összesített pályázat formájában, állami fenntartású intézmény esetében a tankerületi igazgató ellenjegyzésével kell a pályázati kiírásban meghatározott határidőig továbbítania a lebonyolító szervhez. A határidőn túl benyújtott vagy továbbított pályázatokat a lebonyolító szerv további bírálat nélkül elutasítja.”

5. § A Rendelet 6. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Út a tudományhoz alprogramban a pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a kutatócsoportok:]

f) amelyek kutatási eredményei a gazdasági életben, környezet- és természetvédelemben, illetve az oktatásban alkalmazhatóak;”

6. § A Rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

6/A. § (1) Az esélyteremtő ösztöndíjak esetében a tanuló kötelessége, hogy
a) együttműködjön a mentorral,
b) részt vegyen az egyéni fejlesztési terv elkészítésében,
c) részt vegyen a rendszeres értékelésen,
d) tanulmányi eredményét megtartsa vagy javítsa.
(2) Az esélyteremtő ösztöndíjak esetében a tanuló joga, hogy
a) a mentor munkáját érintő észrevételeket és javaslatokat fogalmazzon meg,
b) mentorváltás kezdeményezzen,
c) ösztöndíjat kapjon.”

7. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az esélyteremtő ösztöndíjak esetében a mentor feladata, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. A mentor kötelessége, hogy:
a) egyéni fejlesztési tervet készítsen, és legalább háromhavonta értékelje a tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat,
b) rendszeresen és személyesen kapcsolatot tartson az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 3 órában foglalkozzon a mentorált tanuló felkészítésével,
c) rendszeresen személyesen kapcsolatot tartson az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal,
d) családlátogatáson vegyen részt,
e) részt vegyen azokon rendezvényeken és képzéseken, amelyeket Ösztöndíjprogram sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek,
f) egyéni előrehaladási naplót vezessen.”

8. § A Rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § (1) Az 1. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti esélyteremtő ösztöndíjak esetében az állami fenntartású intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók egyéni fejlesztési terveit és az előrehaladási naplókat az illetékes tankerületnek a pályázati időszakban legalább egyszer ellenőrizni kell.
(2) A mentort az ellenőrzésről annak megkezdése előtt öt nappal értesíteni kell.
(3) A tankerület az ellenőrzés során tett megállapításait a szakmai beszámolóhoz csatolva továbbítja a lebonyolító szervnek.”

9. § (1) A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mentor ösztöndíjának a pályázati kiírásban meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve – akkor válik jogosulttá, ha
a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében az általa mentorált
aa) 7. évfolyamos tanuló felsőbb évfolyamba lép és előző tanév végi tanulmányi átlagát nem rontotta, vagy
ab) 8. évfolyamos tanuló előző tanév végi tanulmányi átlagát nem rontotta és középiskolába vagy szakiskolába felvételt nyert,
b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében a mentorált tanuló
ba) felsőbb évfolyamba lép és előző tanév végi tanulmányi átlagát nem rontotta, vagy
bb) amennyiben az utolsó évfolyamos tanuló előző tanév végi tanulmányi átlagát nem rontotta és sikeres érettségi vizsgát tett,
c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében a mentorált tanuló
ca) felsőbb évfolyamba lép és az előző tanév végi tanulmányi átlagát nem rontotta, vagy
cb) az előző tanév végi tanulmányi átlagát nem rontotta és sikeres szakmai vizsgát tett.”

(2) A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A mentor az ösztöndíjának a (2) bekezdésben meghatározott részére nem válik jogosulttá, ha az általa mentorált tanuló javító- vagy osztályozó vizsgát tesz, függetlenül annak sikerességétől.”

(3) A Rendelet 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Amennyiben a korábban esélyteremtő ösztöndíjban részesült tanuló és mentora a soron következő tanévben együtt és ugyanabban az alprogramban folytatni kívánja az ösztöndíjas jogviszonyt, új pályázatot nem kell benyújtaniuk. A tanuló és mentor ösztöndíjas jogviszony fenntartására vonatkozó szándékát írásban jelzi a köznevelési intézmény felé, és egyidejűleg nyilatkozni kell arról is, hogy a korábbi pályázatban hivatkozott – az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló – feltételek továbbra is fennállnak. Amennyiben a korábban esélyteremtő ösztöndíjban részesült tanuló és mentora más alprogramban kíván részt venni, új pályázatot kell benyújtaniuk.”

(4) A Rendelet 9. § (12)–(14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Intézményváltás esetén a tanuló ösztöndíjas jogviszonya akkor marad fenn, ha az intézményváltástól számított harminc napon belül megnevezi a lebonyolító szervnek azt a köznevelési intézményt, amellyel tanulói jogviszonyt létesített, és az új köznevelési intézmény, állami fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központ nyilatkozik arról, hogy vállalja az e rendeletben meghatározott feladatok ellátását. Annak a köznevelési intézménynek, amellyel a tanuló korábban tanulói jogviszonyban állt, írásban tájékoztatnia kell a tanulót az ösztöndíjas jogviszony fennmaradásának feltételeiről. A figyelmeztetés megtörténtét nyilatkozatban kell rögzíteni.
(13) Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele – a 3. § (1) bekezdésben meghatározott, a szociális rászorultságot alátámasztó feltételek kivételével – megszűnik, a köznevelési intézmény, állami fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központ a tanulóval, valamint annak mentorával megkötött ösztöndíjszerződést – több tanulót mentoráló mentor esetén az érintett tanulóra vonatkozó részben – egyoldalúan megszünteti, és erről a lebonyolító szervet 8 munkanapon belül értesíti. A köznevelési intézmény, állami fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központ az ösztöndíjszerződést azon hónap utolsó napjával szünteti meg, amely hónapban az ösztöndíjra való jogosultság feltétele megszűnik. Amennyiben a 3. § (1) bekezdésben meghatározott, a szociális rászorultságot alátámasztó valamely feltétel megszűnik az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az az ösztöndíjas jogviszony fennállását nem érinti. Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele az ösztöndíjas jogviszony létrejöttét megelőzően szűnik meg – ideértve a 9. § (8) bekezdésében meghatározott, az ösztöndíjas jogviszony folytatására vonatkozó rendelkezéseket is –, a köznevelési intézmény, állami fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központ a tanulóval, valamint annak mentorával az ösztöndíjszerződést nem köti meg, és erről a lebonyolító szervet 8 munkanapon belül értesíti.
(14) A tanuló az ösztöndíjszerződés megkötését megelőzően és az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt az adott tanévben indokolt esetben két alkalommal mentorváltást kezdeményezhet a lebonyolító szervnél, ebben az esetben a tanuló és törvényes képviselője írásbeli indokolt kérelméhez csatolni kell az átvevő személy mentori pályázatát. Amennyiben a lebonyolító szerv engedélyezi, erről értesíti a köznevelési intézményt vagy állami fenntartású intézmény esetében az állami intézményfenntartó központot és kezdeményezi az ösztöndíj szerződések módosítását, illetve megkötését. Mentorváltás esetén az 5. § (1) bekezdésében meghatározott tanulói létszám nem léphető túl.”

10. § (1) A Rendelet 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lebonyolító szerv a nyertes köznevelési intézményekkel, illetve az állami intézményfenntartó központtal támogatási szerződést köt.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kutatócsoport ösztöndíjban részesülő tagjaival a köznevelési intézmény vagy az állami intézményfenntartó központ ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíjat a köznevelési intézmény, illetve az állami intézményfenntartó központ folyósítja.”

(2) A Rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Út a tudományhoz alprogramban a támogatás felhasználásáról a köznevelési intézménynek szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtania lebonyolító szervnek. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a mentornak az ösztöndíjas időszak végéig kutatási program megvalósulásáról szakmai beszámolót kell be nyújtania a köznevelési intézménynek illetve az állami intézményfenntartó központnak, amelyet az saját beszámolójához csatol.”

11. § A Rendelet 12. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„4. Köznevelési intézmény: az esélyteremtő ösztöndíjak esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. § (1) bekezdés b)–g) pontjában, az Út a tudományhoz alprogram esetében az Nkt. 7. § (1) bekezdés c)–e) és h) pontokban meghatározott intézmény.”

12. § A Rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „elősegítse a hátrányos helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségét, valamint – a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben –” szövegrész helyébe az „esélyt teremtsen a hátrányos helyzetben levő tanulók iskolai sikerességéhez – a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben –”,

b) az 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „tandíj” szövegrész helyébe az „önköltség”,

d) a 3. § (3) bekezdésében a „közoktatási” szövegrészek helyébe a „köznevelési”, az „abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül” szövegrész helyébe az „a pályázati időszakban”,

e) a 3. § (4) bekezdésében az „Az (1) bekezdés” szövegrész helyébe „E §”, a „6. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában” szövegrész helyébe a „6. § (1) bekezdés a) pontjában,”,

f) a 3. § (5) bekezdés a) pontjában a „pályázat meghirdetését követő” szövegrész helyébe a „pályázati időszakba tartozó”,

g) a 6. § (2) bekezdésében a „feltételek a pályázatok elbírálásakor azonos súllyal veendők figyelembe” szövegrész helyébe a „feltételeket a pályázatok elbírálásánál azonos súllyal kell figyelembe venni”,

h) a 6. § (6a) bekezdésében az „A köznevelési intézménynek az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében” szövegrész helyébe az „Az esélyteremtő ösztöndíjak esetében a köznevelési intézménynek,”,

i) a 10. § (6) bekezdésében az „A köznevelési intézmény” szövegrész helyébe „A köznevelési intézmény, állami fenntartású intézmény esetében a állami intézményfenntartó központ”,

szöveg lép.

13. § (1) Hatályát veszti a Rendelet

(2) Hatályát veszti a Rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében az „A lebonyolító szerv az Ösztöndíjprogram pályázati kiírást a honlapján és legalább egy országos napilapban közzéteszi.”,

b) 4. § (6) bekezdésében a „A pályázati űrlapnak a kutatási programra vonatkozó részét a mentor aláírja. A pályázat bármelyik, az 1. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott tudományterületekhez tartozó kutatási témában benyújtható.”,

c) 4. § (7) bekezdésében „ebben az esetben a kiskorú vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes tanuló Ösztöndíjprogramban való részvételéhez szükséges a tanuló törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása” és az „Az igényelt ösztöndíj havi legkisebb és legnagyobb összegét a pályázati kiírás határozza meg azzal, hogy”,

d) 6. § (6a) bekezdésében az „eredeti” és a „Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a tanuló roma, cigány származása a pályázat elbírálásakor akkor vehető figyelembe, ha az ajánlás benyújtásra került.”,

e) 7. § (3) bekezdésében a „köznevelési intézménnyel alkalmazásban álló”, és

f) 10. § (7) bekezdésében „az (5) bekezdésben meghatározott szakmai beszámoló benyújtásának határidejét megelőzően”

szövegrész.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. június 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére