• Tartalom

2013. évi XXI. törvény

2013. évi XXI. törvény

az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról1

2013.07.01.

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közúti balesettel érintett gépjárművek vezetői – a rendőrség értesítésének, illetve a rendőrségi intézkedés hiányában – kötelesek egymás számára, kölcsönösen személyazonosságukat hitelt érdemlően igazolni, továbbá nevüket, lakcímüket és a balesetben érintett járművek hatósági jelzését közölni, valamint megnevezni azt a biztosítót, amellyel a gépjárműre felelősségbiztosítási szerződést kötöttek.”

2. §2

3. § A Kkt. 20. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

„(11a) Az (1) bekezdés k) pontja tekintetében ellenőrzésre jogosult a katonai rendészeti szolgálat is a Magyar Honvédség személyi állománya, valamint a honvédségi gépjárművek vonatkozásában. A katonai rendészeti szolgálat az általa feltárt szabályszegések esetén az ügy iratait megküldi a rendőrség részére.”

4. § A Kkt. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az üzemben tartó felelős azért, hogy a forgalomban tartott járműve a műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfeleljen, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényben meghatározott biztosítási kötelezettségének eleget tegyen.”

5. § A Kkt. 44. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közúti közlekedés ellenőrzésének ki kell terjednie)

d) a járművek műszaki állapotára, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségére, továbbá a felelősségbiztosítási kötelezettség teljesítésére,”

6. §3

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

7–8. §4

3. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

9–13. §5

4. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

14. § (1) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A forgalmi engedélybe történő üzembentartói adat bejegyzése és a gépjármű időszakos vizsgálata során, továbbá a közúti forgalomban részt vevő jármű ellenőrzésekor a biztosítási fedezet fennállását az ellenőrzésre jogosult hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel, a kötvénynyilvántartó szervvel számítógépes kommunikációs kapcsolat segítségével ellenőrzi. E hatósági eljárások során az ügyfél, illetve az ellenőrzés alá vont jogosult a felelősségbiztosítási szerződés fennállását az (1a) bekezdésben meghatározott igazolóeszközzel is bizonyítani.”

(2) A Gfbt. 45. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A biztosítási fedezet fennállásának az ellenőrzésre jogosult hatóság – a 44. §-ban meghatározott, azonban az (1) bekezdésben nem említett – eljárása során történő tanúsítására a gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott igazolóeszköz szolgál.”

15. § (1) A Gfbt. 47. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötvénynyilvántartásból adatot igényelhet:)

l) a 46. § (2) bekezdésében foglalt adatok tekintetében közúti közlekedési feladatokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása céljából
la) a közlekedési hatóság és a közlekedési igazgatási hatóság, az adatigénylés időpontja szerinti és az adatigénylés időpontját megelőző, egy meghatározott időpont szerinti adatokra vonatkozóan, és
lb) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott ellenőrző hatóság a közúti forgalomban résztvevő jármű tekintetében, az adatigénylés időpontja szerinti adatokra vonatkozóan.”

(2) A Gfbt. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kötvénynyilvántartó szerv az (1) bekezdés a)–e), l) és m) pontjában szereplő adatigénylők részére az adatszolgáltatást elektronikus úton – a kötvénynyilvántartó szerv és az adatigénylő közötti számítógépes kommunikációs kapcsolat segítségével – teljesíti.”

5. A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosítása

16. §6

6. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

17. §7

7. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

18. § Nem lép hatályba a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 250. §-a.

8. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 16. § 2013. április 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 3–5. §, a 14. § és a 15. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 2013. július 2-án hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. március 11-ei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. március 25. A törvény a 19. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére