• Tartalom
Oldalmenü

21/2013. (VI. 7.) BM rendelet

a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról

2015.07.11.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § k) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 3. § tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § o) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. §-a szerinti közigazgatási hatósági eljárásban a gépjármű üzembentartójának a Kkt. 21/B. § (3) bekezdése alapján megküldendő formanyomtatványt az 1. és 2. melléklet határozza meg.

2. § A Kkt. 21. § szerinti közigazgatási hatósági eljárásban a gépjármű üzembentartójának a Kkt. 21/B. § (3) bekezdés alapján megküldendő formanyomtatványt a 3. és 4. melléklet határozza meg.

3. §1

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

5. §2 Ez a rendelet a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez

Címzett neve:

 

Lakcíme:

 

 

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL

Magyarországon elkövetett közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésről

 

A    
címe:    ,
mint az ügyben eljáró szerv 20... év ........................................... hó ........... napján megállapította, hogy
a ....................................………….. rendszámú, .....................................................................................…… típusú járművel …………………
............................................................................................................................................................................... időpontban …………………...
…...................................................................................................................................... helyen közúti közlekedés-biztonságot veszélyeztetően
közlekedtek. Ezzel a ..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................…… jogszabály szabályait megsértve .....................................................................…………
......................................................................................................... közlekedési jogsértést követték el.

A gépjárművel 20... év ........................................... hó ........... napján ................. órakor

 

 

 

 

 

(esemény leírása).

Ezzel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

 

 

 

vonatkozó szabályok megszegését követte el.

A jogsértés elkövetését alátámasztó bizonyíték leírása vagy a bizonyíték megjelölése:

 

 

 

 

Amennyiben alkalmazásra került, a jogsértés elkövetésének dokumentálásához használt eszköz megjelölése:

 

 

 

 

Az eszköz azonosítószáma:

 

A legutóbbi hitelesítés lejártának időpontja:

 

 

A fent említett jármű üzembentartójaként ......................................................................................................     (név, megnevezés)
szerepel a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatállományában.

 

E cselekmény elkövetése miatt ................................................................................................ forint bírságot kell kiszabni.

 

Tájékoztatom, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdés k) pontja alapján, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009 (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti bírságot kell kiszabni. E körben a Korm. rendelet – a szabályszegés tényének megállapítása esetén – kötelezően állapítja meg a bírság mértékét, mérlegelési lehetőséget az eljáró hatóság számára nem biztosít, így a kiszabott bírság méltányosságból történő módosításának, visszavonásának nincs helye.

Mivel a közúti forgalomban történő ellenőrzés során a Kkt. 20. § (1) bekezdés kg) pontjában meghatározott szabályszegést elkövető személye a helyszínen nem vált ismertté és a szabályszegést a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló jogszabályban meghatározott technikai eszközzel sem rögzítették, a bírság a gépjármű rendszáma alapján megállapított üzemben tartóval szemben került kiszabásra.

Amennyiben a gépjármű üzemben tartója a kiszabott bírságot a közléstől számított harminc napon belül nem fizeti meg, vagy a bírság kiszabását bármely okból vitatja, a bírság alkalmazására jogosult szerv kezdeményezi az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál a közigazgatási eljárás megindítását.

Tájékoztatom, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 51. § (1) bekezdése alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Amennyiben a megjelölt cselekménnyel kapcsolatban nyilatkozatot kíván tenni, azt a kézhezvételtől számított harminc napon belül a mellékelten megküldött válasznyomtatványban is megteheti.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a fenti jogsértés miatt a Ket. szabályai szerint eljárás indul, a hatóság a döntését az eljárás megindítását követő harminc napon belül határozatban közli. A döntés ellen, az abban foglaltak szerint fellebbezést lehet benyújtani, amely illetékköteles.

Tájékoztatom, hogy a döntésben megállapított bírságot a megküldött határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül, a határozatban megjelölt bankszámlára kell megfizetni. Ha a kiszabott bírságot a teljesítési határidőig nem fizeti meg, az összeg behajtására magyar állam joga szerinti eljárási rendnek megfelelően történik intézkedés.

E tájékoztató levél a Kkt. 21/B. § (3) bekezdése alapján a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti állam hivatalos nyelvén készült. Tekintettel azonban arra, hogy a Ket. szerint az eljárás nyelve a magyar, a határozat, illetve minden további irat magyar nyelven készül.

Fellebbezés esetén a Ket. 4. § (1) bekezdése szerint a költségek viselése mellett az ügyfelet megilleti az anyanyelv használatának joga. Az anyanyelv használatával kapcsolatos költség eljárási költségnek minősül. Felhívom figyelmét arra, hogy kötelezettség megállapítása esetén a hatóság kötelezheti az ügyfelet a megelőlegezett eljárási költség megtérítésére. Viszont ha az eljárást lezáró hatósági határozat az ügyfélre nézve nem állapít meg kötelezettséget, az eljárási költségeket a hatóság maga köteles viselni.

A fentiek alapján, a levelezés során az ügyfél használhatja anyanyelvét, azonban az iratok esetleges fordítása miatt felmerült költségek megfizetésére kötelezhető.

A fent hivatkozott jogszabályok teljes szövege a www.njt.hu honlapon magyar nyelven ingyenesen elérhető.

2. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez

Válasznyomtatvány

[kérem nyomtatott nagybetűkkel kitölteni]

 

 

 

 

 

 

 

(eljáró hatóság neve, címe)

 

Ügyszám:

Határozat azonosító:

 

 

 

Alulírott ...................................................................................................................................................... [név, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: szervezet) megnevezése], ..................................................……………………
.................................................................................................. (születési hely, idő vagy a szervezet cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási
száma) ....................................................................................................................................................………. (lakcím, vagy székhely címe)
szám alatti lakos vagy a szervezet képviselője kérem, hogy a fenti számon folyamatban lévő közigazgatási eljárást megszüntetni szíveskedjék.

Indokom: ...................................................................................................................................................... (dátum) Magyarországon,
a     (helyszínen)

a gépjárművet ......................................................................................................................................................................................................…
..................................................................................................................................................................................................................................
(név, lakcím) vezette,

vagy

közlöm, hogy a gépjárművet nem én vagy a szervezet használta(m), mert az jogellenesen kikerült a birtokomból vagy a szervezet birtokából, melyről a ....................................................................................................................................................………………………………………
hatóságnál .................. év ................................................................. hó ...................... napon az eljárást kezdeményeztem.**

* a megfelelő rész kitöltendő.

 

Kelt, ....................................................., 20... év ................................................... hó .................... napján.

...............................................................................
(aláírás, cégszerű aláírás)

3. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez

Címzett neve:

 

Lakcíme:

 

 

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL

Magyarországon elkövetett közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésről

 

A    
címe:    ,
mint az ügyben eljáró szerv 20... év ........................................... hó ............... napján megállapította, hogy a ...................................... rendszámú, ....................................................................................... típusú járművel ............................
    

 

időpontban

 

 

 

helyen közúti közlekedés-biztonságot

veszélyeztetően közlekedtek. Ezzel a     
     jogszabály szabályait megsértve
…………………………………………... közlekedési jogsértést követték el.

 

A gépjárművel 20... év ............................................. hó .................. napján .................... órakor

 

 

 

 

 

 

(esemény leírása).

 

Ezzel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

 

 

 

vonatkozó szabályok megszegését követte el.

 

A jogsértés elkövetését alátámasztó bizonyíték leírása vagy a bizonyíték megjelölése:

 

 

 

 

 

Amennyiben alkalmazásra került, a jogsértés elkövetésének dokumentálásához használt eszköz megjelölése:

 

 

 

 

 

Az eszköz azonosítószáma:

 

A legutóbbi hitelesítés lejártának időpontja:

 

A fent említett jármű üzembentartójaként    
     (név) szerepel a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatállományában.

E cselekmény elkövetése miatt .............................................................................................. forint bírságot kell kiszabni.

Tájékoztatom, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21. § (1) bekezdés alapján a bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti bírságot kell kiszabni. E körben a Korm. rendelet – a szabályszegés tényének megállapítása esetén – kötelezően állapítja meg a bírság mértékét, mérlegelési lehetőséget az eljáró hatóság számára nem biztosít, így a kiszabott bírság méltányosságból történő módosításának, visszavonásának nincs helye.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a szabályszegést elkövető kiléte a közigazgatási hatósági eljárásban ismertté válik, a jármű vezetőjével szemben a Kkt. 21. § (2a) bekezdése alapján a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet mellékleteiben meghatározott bírságot kell kiszabni.

A döntés ellen, az abban foglaltak szerint fellebbezést lehet benyújtani, amely illetékköteles.

Tájékoztatom, hogy a bírságot a megküldött határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül az abban megjelölt bankszámlára kell megfizetni. Ha a kiszabott bírságot a teljesítési határidőig nem fizeti meg, az összeg behajtására magyar állam joga szerinti eljárási rendnek megfelelően intézkedés történik.

Tájékoztatom, hogy a Kkt. 21. §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárásban a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül bizonyítási indítványt terjeszthet elő, valamint élhet a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott kimentés lehetőségével, a kitöltött válasznyomtatvány visszaküldésével, amely nem minősül fellebbezésnek.

Ha ezt a jogát nem gyakorolja, a határozat kézbesítéséhez fűződő jogkövetkezmények az átvételt követő 9. naptól állnak be, így a határozat ezen a napon tekintendő közöltnek.

A Kkt. 21/A. §-ában foglaltak szerint mentesülhet a bírság megfizetése alól, ha a gépjármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben a bírságot kiszabó határozat kézbesítését megelőzően kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását, vagy a gépjárművet a szabályszegést megelőzően más természetes, vagy nem természetes személy használatába adta és ezt a használatba vevő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával, vagy azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt, menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja.

A mellékelten megküldött válasznyomtatvány kiállításával a teljes bizonyító erejű magánokiratnak vagy a fuvarlevélnek, menetlevélnek a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott adatokat – a gépjármű hatósági jelzését, a természetes személy üzembentartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy üzembentartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét, valamint azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzemben tartótól átvette – kell tartalmaznia.

Az ügyfél nevében eljárhat a törvényes képviselője, valamint az általa meghatalmazott személy is. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli meghatalmazás esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását, vagy annak hitelesített másolatát az első kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni.

Az üzemben tartó bírság megfizetése alóli mentesülését lehetővé tevő nyilatkozat, valamint a képviselője részére adott meghatalmazása kapcsán előterjeszthető magánokirat – az ellenkező bizonyításáig – akkor szolgál teljes bizonyítékul arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, avagy magára kötelezőnek ismerte el, ha a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; vagy két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el. Az okiraton a tanúk lakhelyét (címét) is fel kell tüntetni, vagy a kiállító aláírása, vagy kézjegye az okiraton bíróilag, vagy közjegyzőileg hitelesítve van, vagy a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták, vagy ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el.

E tájékoztató levél a Kkt. 21/B. § (3) bekezdése alapján a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti állam hivatalos nyelvén készült.

Tekintettel azonban arra, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerint az eljárás nyelve a magyar, a határozat, illetve minden további irat magyar nyelven készül.

Fellebbezés esetén a Ket. 4. § (1) bekezdése szerint a költségek viselése mellett az ügyfelet megilleti az anyanyelv használatának joga. Az anyanyelv használatával kapcsolatos költség eljárási költségnek minősül. Felhívom figyelmét arra, hogy kötelezettség megállapítása esetén a hatóság kötelezheti az ügyfelet a megelőlegezett eljárási költség megtérítésére. Abban az esetben, ha az eljárást lezáró hatósági határozat az ügyfélre nézve nem állapít meg kötelezettséget, az eljárási költségeket a hatóság maga köteles viselni.

A fentiek alapján, a levelezés során az ügyfél használhatja anyanyelvét, azonban az iratok esetleges fordítása miatt felmerült költségek megfizetésére kötelezhető.

A fent hivatkozott jogszabályok teljes szövege a www.njt.hu honlapon magyar nyelven ingyenesen elérhető.

4. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez

Válasznyomtatvány

[kérem nyomtatott nagybetűkkel kitölteni]

 

 

 

 

 

 

 

 

(eljáró hatóság neve, címe)

 

Ügyszám:

Határozat azonosító:

 

Alulírott     
[név, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: szervezet) megnevezése],
    
(születési hely, idő vagy a szervezet cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma) ..........................................................................
................................................................................(lakcím, vagy székhely címe) szám alatti lakos vagy a szervezet képviselője kérem, hogy a fenti számon folyamatban lévő közigazgatási eljárást megszüntetni szíveskedjék.

 

Indokom:     (dátum) Magyarországon,
a      (helyszínen)

a gépjárművet    
     (név, szervezet megnevezése lakcím, székhely címe) használta,

 

A gépjármű használata során mentlevél/fuvarlevél vezetésére került sor, amelynek másolatát csatolom.*

vagy

 

Közlöm, hogy a gépjárművet nem én vagy a szervezet használta(m), mert az jogellenesen kikerült a birtokomból vagy a szervezet birtokából, melyről a    
    hatóságnál ............... év ................................. hó .................. napon az eljárást kezdeményeztem.*

* a megfelelő rész kitöltendő.

 

Kelt, ....................................................., 20... év ................................................... hó .................... napján.

...............................................................................
(aláírás, cégszerű aláírás)

 

 

 

Gépjárművet használó nyilatkozata

 

Alulírott    
[név, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: szervezet) megnevezése],
    
     (születési hely, idő vagy a szervezet cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma)
    
    
    
(lakcím, vagy székhely címe) szám alatti lakos, szervezet képviselője nyilatkozom, hogy a tájékoztató levélben szereplő időpontban a ............................ rendszámú gépjárművet én vagy a szervezet használta (m).

 

Nyilatkozom, hogy a gépjárművet ....... év ......................................... hó ............... napjától – ....... év ...................................... hó
................ napjáig vettem vagy szervezet vette át használatra.

 

Kelt, ....................................................., 20... év ................................................... hó .................... napján.

...............................................................................
(aláírás, cégszerű aláírás)

 

 

Előttük, mint tanúk előtt:

...................................................................

 

...................................................................

1. tanú aláírása

 

2. tanú aláírása

(lakcíme, személyazonosító igazolvány száma)

 

(lakcíme, személyazonosító igazolvány száma)

5–6. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez3

1

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 5. § a 40/2015. (VII. 10.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 5–6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

_