• Tartalom

21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet

21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet

a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről

2022.09.27.

A Kormány

az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,

a 2. § (1) bekezdése tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (2) bekezdésében,

a 6. § tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (3) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1.1 mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyag, valamint toxin: az (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 1. kategóriájában meghatározott 1C351–354 ellenőrzési jegyzékszám alatt szereplő olyan anyag, amely ember, állat vagy növény megbetegítésére, elpusztítására, genetikai anyagának módosítására vagy megváltoztatására alkalmas,

2. műszaki-technológiai támogatás: mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyaggal, valamint toxinnal kapcsolatos kutatáshoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, kísérletezéséhez és minden egyéb műszaki-technológiai szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenység, amely lehet – beleértve a támogatás szóbeli formáit is – betanítás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása.

2. Nemzeti hatóság

2. § (1)2 A Kormány a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfogadott egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) végrehajtásának felügyeletére, a nemzeti végrehajtással összefüggő feladatok koordinációjára és az e rendeletben meghatározott előírások betartásának ellenőrzésére nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szervként a külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: Kormányhivatal) jelöli ki.

(2)3 A Kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében

a) nyilvántartja a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalanyokat, a jogalanyok által benyújtott nyilatkozatokat,

b) ellenőrzi a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, valamint a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalanyok nyilatkozataiban szereplő adatok valódiságát,

c) elkészíti az Egyezmény, vagy az Egyezményben részes államok által elfogadott döntések szerinti nyilatkozatokat.

3. Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség

3. § (1)4 A jogalany köteles a Kormányhivatalnak a Kormányhivatal honlapján közzétett formanyomtatványokon a kitöltési útmutatónak megfelelően bejelentést tenni, ha a jogalany mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyagot, valamint toxint gyárt, fejleszt, feldolgoz, tárol, felhasznál, importál, az Európai Unión belül átad, átvesz vagy ezekkel az anyagokkal kapcsolatos műszaki-technológiai támogatási szolgáltatást nyújt, tekintet nélkül annak eredetére vagy előállítási módjára, fajtájára és mennyiségére.

(2)5 Ha a jogalany az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet végez vagy kíván végezni, a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal kell bejelentést tennie. A bejelentés alapján a Kormányhivatal a jogalanyt nyilvántartásba veszi.

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/B. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokon túl a bejelentési kötelezettség alapjául szolgáló anyagok nevét mennyiségét, helyét, továbbá az ezekkel kapcsolatos műszaki-technológiai támogatási szolgáltatást.

(4)6 A (3) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat a változást követő nyolc napon belül a jogalany köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.

4. Nyilatkozattétel

4. § (1)7 A 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalany a Kormányhivatal honlapján közzétett formanyomtatványokon a kitöltési útmutatónak megfelelően éves adatszolgáltatást nyújt a Kormányhivatal részére az előző évben folytatott, 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységről minden év február 20-ig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogalany nem köteles nyilatkozatot tenni, ha az előző évben nem folytatott a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogalanyok a nyilatkozat alapjául szolgáló dokumentumokat a nyilatkozattételtől számított öt évig megőrzik és hatósági ellenőrzés során kérésre bemutatják.

5. Ellenőrzés

5. §8 A Kormányhivatal – indokolt esetben az egészségügyért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter által kijelölt szervek szakértői közreműködésével – jogosult a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének, illetve a jogalanyok nyilatkozataiban szereplő adatok valódiságának az ellenőrzésére.

6. Bírság

6. § (1)9 Ha a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalany a bejelentési, adatszolgáltatási, együttműködési és nyilatkozattételi kötelezettségeit nem teljesíti, a Kormányhivatal által kiszabható bírság mértéke 500 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet.

(2)10 Ha a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalany a bejelentési, illetve nyilatkozattételi eljárás során a Kormányhivatal megtévesztésére alkalmas, valótlan adatokat közöl, a Kormányhivatal által kiszabható bírság mértéke 3 millió forintig terjedhet.

(3)11 Ha a Kormányhivatal a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet folytató jogalany kötelezettségének nem teljesítés miatt három éven belül ismételten bírság kiszabásáról rendelkezik, a Kormányhivatal által kiszabható bírság mértéke az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kétszerese.

(4)12 A bírságot a határozat véglegessé válásától számított tizenöt napon belül a fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás útján a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlája javára kell teljesíteni.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő szervezetek a bejelentési kötelezettségüknek az e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül tesznek eleget.

1

Az 1. § 1. pontja a 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 223. § (1) bekezdésével megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 430. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére