• Tartalom

21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet

21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet

egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.03.24.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés i), m) és w) pontjában,

a 2. és 5. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés l) pontjában,

a 3. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés f) pontjában,

a 4. § tekintetében a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet 4. §-ában,

a 6. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 7–8. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 9. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés r) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről
és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosítása

1. § (1) A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6/A. § (1) A miniszter kilenc-kilenc fős Muzeológiai, Műtárgyvédelmi, Könyvtári, Közművelődési, Levéltári, Kép- és Hangarchívumi Szakbizottságot (a továbbiakban: szakbizottság) bíz meg. Az egyes szakbizottságokba négy tagot a miniszter hét évre delegál, három tagot megegyezés alapján az egyes területek reprezentatív szakmai és érdek-képviseleti szervei hét évre delegálnak. A szakbizottság további két tagját a miniszter a kulturális szakértők közül esetenként bíz meg. A szakbizottság elnökét a hét évre delegált tagok közül a miniszter nevezi ki.
(2) A szakbizottság tagja nem lehet állami vezető, valamint közszolgálati tisztviselő, a Magyar Honvédség vagy fegyveres szerv hivatásos állományú vagy szerződéses tagja.”

(2) Az R1. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kulturális szakemberek képzéséhez a központi költségvetés továbbképzési támogatást nyújthat.”

(3) Az R1. 12. § (1) bekezdésében a „11. § (1) és (9) bekezdése” szövegrész helyébe a „11. § (9) bekezdése” szöveg lép.

2. A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosítása

2. § (1) A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Törvény 69. §-ából eredő ágazati irányítási jogkörének érvényesítése, valamint a könyvtárak és a könyvtári tevékenység fejlesztése, a szakmai munka színvonalának emelése érdekében könyvtári szakfelügyeletet (a továbbiakban: szakfelügyelet) működtet.”

(2) Az R2. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A miniszter a szakfelügyelet keretében vizsgálja, ellenőrzi és értékeli
a) a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésére vonatkozó szabályok alkalmazását,
b) a nemzetiségi anyanyelvű könyvtári ellátás biztosítását,
c) a megyei könyvtár törvényben meghatározott feladatainak ellátását,
d) a könyvtári szakmai továbbképzéseket,
e) a kistelepülések által igénybe vett megyei könyvtári szolgáltatásokat.”

(3) Az R2. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A könyvtári szakfelügyelet működését a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) irányítja.”

(4) Az R2. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a minisztériummal kötött megállapodás szerint vesz részt a szakfelügyeleti vizsgálatokban.”

(5) Az R2. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A könyvtári OKJ-s képzések és szakmai továbbképzések szakfelügyeletében közreműködik a Könyvtári Intézet.”

3. A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló
20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet módosítása

3. § (1) A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R3.) 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a következő 24/A. §-sal egészül ki:

24. § (1) A számítógépes nyilvántartásra áttérni kívánó muzeális intézmény erre irányuló szándékát jelzi a muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet 4. § (2) bekezdés j) pontja szerinti múzeumi informatika szakági csoportnak (a továbbiakban: informatikai szakfelügyelet), majd – a 12. § alapján elkészített belső szabályzata szerint – legalább két évig párhuzamosan köteles vezetni a számítógépes és a papíralapú nyilvántartási rendszert.
(2) A párhuzamosan vezetett számítógépes és papíralapú nyilvántartási rendszert az informatikai szakfelügyelet, valamint a számítógépes nyilvántartással érintett gyűjtemény szakágának megfelelő szakági szakfelügyelő a két év alatt legalább négy alkalommal ellenőrzi. Két év elteltével általános – szakági és informatikai – vizsgálatot kell tartani.
(3) A papíralapú nyilvántartás elhagyására és a számítógépes nyilvántartás teljes körű bevezetésére csak akkor kerülhet sor, ha arra – a 12. § alapján elkészített belső szabályzat szerint végrehajtott és a (2) bekezdés szerint lezárt két év tapasztalatai alapján – az informatikai szakfelügyelet javaslatára a miniszter engedélyt adott.
(4) A számítógépes nyilvántartásra való áttérés legkisebb egysége a gyűjtemény lehet.
(5) A számítógépes nyilvántartásra áttért muzeális intézmény jogosult korábbi nyilvántartásai teljes körű számítógépre vitelére, egységesen kezelhető, teljes számítógépes adatbázis kialakítására.
24/A. § E rendeletnek az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított rendelkezéseit az R. hatálybalépésekor folyamatban lévő kérelmek esetében nem kell alkalmazni.”

(2) Az R3.

a) 1. § (1) bekezdésében az „A nemzeti kulturális örökség minisztere” szövegrész helyébe az „A kultúráért felelős miniszter”, az „a Tv. 39. §-ának (2) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „a Tv. 39. § (1) bekezdése alapján”,

b) 9. § (2) bekezdésében a „sorszámon” szövegrész helyébe a „leltári számon” és

c) 17. § (1) bekezdésében a „zárás óra” szövegrész helyébe a „zárás óta”

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R3. 21. § (1) bekezdésében a „, valamint duplumnaplóiban” szövegrész.

4. A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló
12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet módosítása

4. § (1) A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A népi iparművészeti tárgyak minősítésének feltételei a tárgy tartalma – néprajzi hagyománya és esztétikai értékei –, egykori és a jelenlegi funkciója, valamint az alkalmazott technika és a kivitel minősége.
(2) „HA” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül az olyan egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi iparművészeti alkotás, amely magasabb esztétikai színvonalon fejleszti tovább a magyar népművészet hagyományait, technikai megvalósítása kifogástalan, és fokozott mértékben jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket.
(3) „HB” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül a magyar népművészet jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak minősítési kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas alkotás, mely fokozottabb mértékben jeleníti meg a hagyományos stíluselemeket.
(4) „MA” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül az olyan egyedi jellegű, kiemelkedő művészi értékű népi iparművészeti alkotás, amely magasabb esztétikai színvonalon fejleszti tovább a magyar népművészet hagyományait, technikai megvalósítása kifogástalan, és megfogalmazásában hangsúlyosak az újítások, a modern törekvések, ugyanakkor az iparművészeti jelleg ellenére a gyökerei egyértelműen a népművészet hagyományaihoz köthetők.
(5) „MB” kategóriába sorolt népi iparművészeti alkotásnak minősül a magyar népművészet jellegzetességeit magán viselő, a népi iparművészeti tárgyak minősítési kritériumának megfelelő, technikai szempontból is színvonalas alkotás, mely megfogalmazásában hangsúlyosak az újítások, a modern törekvések, ugyanakkor az iparművészeti jelleg ellenére a gyökerei egyértelműen a népművészet hagyományaihoz köthetők.
(6) Jelölés nélküli zsűriszámot kap a színvonalas ajándéktárgynak minősülő alkotás, amely sokszorosításra alkalmas, viszonylag kevés munkával előállítható, ugyanakkor technikájában, stílusában és gondolkodásmódjában egyértelműen a népművészet hagyományait viszi tovább.”

(2) Az R4. 6. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Az R4.

a) 2. §-ában az „„A” vagy „ B” kategóriába” szövegrész helyébe a „„HA”, „HB”, „MA” vagy „MB” kategóriába”,

b) 5. § (2) bekezdésében az „az „A”, illetve „B” kategóriába” szövegrész helyébe az „a 3. § (2)–(5) bekezdései szerinti kategóriákba”,

c) 6. § (2) bekezdésében a „6. számú mellékletben meghatározott számú „A” , illetve „B” kategóriás” szövegrész helyébe a „6. mellékletben meghatározott besorolású és számú, a 3. § (2)–(5) bekezdései szerinti kategóriájú” és

d) 7. § (2) bekezdésében az „„A” kategóriába” szövegrész helyébe a „„HA” és „MA” kategóriába”, a „„B” kategóriába” szövegrész helyébe a „„HB” és „MB” kategóriába”

szöveg lép.

5. A muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet módosítása

5. § (1) A muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szakfelügyelet rendszeresen – országos múzeumok esetében legalább háromévente, egyéb muzeális intézmények esetében legalább ötévente egyszer – vizsgálja:
a) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározott valamennyi szakmai tevékenység szakágankénti folyamatosságát, színvonalát, hatékonyságát és eredményességét,
b) a szakágak egymáshoz viszonyított megfelelő arányát és képviseletét, a nemzetiségi feladatellátás biztosításának körülményeit,
c) a kulturális javak védelmének, biztonságának kérdéseit,
d) a muzeális intézmények tárgyi, személyi feltételeit,
e) a szakmai tevékenységgel összefüggő jogszabályok rendelkezéseinek érvényesülését,
f) a muzeális intézmények működési engedélyében és a tevékenységüket szabályozó egyéb dokumentumokban (így különösen a múzeumi küldetésnyilatkozatban, a szakmai munkatervekben és a teljesítményértékelésekben) foglaltak megvalósulását és betartását,
g) az információs és statisztikai rendszer működését,
h) a muzeális intézmények közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenységét, és
i) a muzeális intézmények nyilvántartási tevékenységét, kiemelten a számítógépes nyilvántartási, valamint digitalizálási tevékenységét.”

(2) Az R5. 2. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakfelügyelet)

b) javaslatot tesz az eredmények elismerésének, illetve a hiányosságok kijavításának módjára.”

(3) Az R5. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szakfelügyeleti tevékenységet szakági szakfelügyelők végzik.”

(4) Az R5. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szakfelügyelők munkájukat a miniszter által jóváhagyott éves munkaterv és a miniszter által meghatározott munkaterven kívüli feladatok szerint végzik.”

(5) Az R5. 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakfelügyelők kötelesek)

a) a helyszíni vizsgálat tervezett időpontjáról – a muzeális intézmény működését, a kulturális javak állomány- vagy biztonságvédelmét súlyosan veszélyeztető vagy károsító helyzet kivételével – a vizsgálat megkezdése előtt legalább nyolc nappal előzetesen írásban értesíteni a muzeális intézmény vezetőjét és fenntartóját, valamint a vizsgálat megkezdéséről tájékoztatni a muzeális intézmény vezetőjét,”

(6) Az R5. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szakfelügyelők a vizsgálat tapasztalatait jelentésben foglalják össze, amely a szükséges részletességgel tartalmazza a 2. §-ban meghatározottakra vonatkozó megállapításokat és az ezeknek megfelelő intézkedésekre tett javaslatokat. A szakági szakfelügyelő a vizsgálat befejezését követő harminc napon belül – a szakági vezető szakfelügyelőn keresztül – megküldi a jelentést a miniszter által vezetett minisztériumba (a továbbiakban: minisztérium).”

(7) Az R5. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a szakfelügyelők éves munkájuk során a kulturális javakat súlyosan veszélyeztető vagy károsító jelenséget, helyzetet tapasztalnak, azt soron kívül jelzik a miniszternek is.”

(8) Az R5. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § A szakfelügyelők a munkájukkal összefüggésben felmerült, igazolt utazási és szállásköltségeik megtérítésére jogosultak, továbbá – az elvégzett vizsgálatok számától függően – tiszteletdíjban részesülnek.”

(9) Az R5.

a) 1. §-ában az „Az oktatási és kulturális” szövegrész helyébe az „A kultúráért felelős”,

b) 2. § (4) bekezdés g) pontjában a „tulajdonosaik (fenntartóik)” szövegrész helyébe a „fenntartóik”,

c) 3. § (2) bekezdésében a „tízéves” szövegrész helyébe a „hétéves”, az „akkreditált szakfelügyelői tanfolyam” szövegrész helyébe a „legalább 60 órás, muzeológiai témájú, akkreditált tanfolyam”,

d) 7. § (1) bekezdésében a „végezhetik” szövegrész helyébe a „végzik”,

e) 7. § (4) és (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „az intézmény tulajdonosa (fenntartója)” szövegrész helyébe a „fenntartója”,

f) 10. §-ában a „megyei múzeumnál” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi múzeumnál”, a „megyei múzeumok” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi múzeumok”

szöveg lép.

(10) Hatályát veszti az R5. 4. § (4) bekezdése, 6. § (4) bekezdése és a 8. § (2) bekezdésében az „és a területi szakfelügyelők” szövegrész.

6. A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet módosítása

6. § (1) A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban: R6.) A működési engedély kiadásának szakmai feltételei alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § (1) A 4. § c) pontja szerinti múzeumi közművelődési szakember munkakör létesítése teljesíthető közoktatási vagy közművelődési intézménnyel vagy az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, amennyiben a közoktatási intézmény, a közművelődési intézmény vagy a múzeum biztosítja az előírt nyitva tartási időben a múzeumi közművelődési szakember jelenlétét a muzeális intézményben.
(2) Az 5. § d) pontja szerinti muzeológus munkakör létesítése teljesíthető az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, amennyiben a múzeum hetente legalább egy alkalommal, minimum 8 órában biztosítja a szakágnak megfelelő muzeológus jelenlétét a muzeális intézményben.
(3) A 6. § d) pontja, valamint a 7. § d) pontja szerinti műtárgyvédelmi munkatárs munkakör létesítése teljesíthető az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, amennyiben a múzeum havonta legalább két alkalommal, alkalmanként minimum 8 órában biztosítja műtárgyvédelmi munkatársának jelenlétét állását a múzeumban.
(4) A 7. § d) pontja szerinti muzeológus munkakör létesítése teljesíthető az (5) bekezdés szerinti múzeummal kötött együttműködési megállapodás megkötésével, amennyiben a múzeum hetente legalább egy alkalommal, minimum 8 órában biztosítja a szakágnak megfelelő muzeológus jelenlétét a múzeumban.
(5) Az (1)–(4) bekezdésekben foglalt megállapodások megkötésére
a) megyei hatókörű városi múzeum,
b) területi múzeum vagy
c) országos múzeum
jogosult.”

(2) Az R6. 11. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell)

i) a fenntartó nyilatkozatát, amelyben kötelezettséget vállal a muzeális intézmény fenntartási költségeinek fedezésére,”

(3) Az R6. 11. §-a a következő (4)–(6) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) Múzeum működési engedélyének kiadására irányuló kérelem esetén a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően csatolni kell
a) a kulturális javak tulajdonosának nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a múzeum működési engedélyének visszavonása esetén a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 41. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget tesz, valamint
b) a fenntartó által jóváhagyott múzeumi küldetésnyilatkozatot.
(5) Amennyiben a muzeális intézmény fenntartója a szakmai munkakörök létesítésére és betöltésére vonatkozó kötelezettségét a 10/A. § szerinti megállapodás alapján teljesíti, a kérelemhez csatolni kell a megállapodás másolatát is.
(6) Amennyiben a fenntartó a kérelmezi, hogy a muzeális intézmény a Kultv. 39. § (4) bekezdése alapján nemzetiségi bázisintézménynek minősüljön, a kérelemhez a (2)–(4) bekezdésben meghatározottakon túlmenően csatolni kell
a) annak igazolását, hogy az intézmény alapfeladatai körében szerepel a nemzetiségi feladatellátás, vagy
b) leltárkönyvi kimutatást annak igazolására, hogy a muzeális intézmény állományában a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségre vonatkozó kulturális javak huszonöt százalékot elérő arányban találhatóak.”

(4) Az R6. 12. §-a a következő mondattal egészül ki:

„Az eljárásban a szakfelügyelő szakértőnek minősül.”

(5) Az R6. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § A működési engedély – a 14. §-ban foglalt kivételekkel – határozatlan időre szól.”

(6) Az R6. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter
a) közérdekű muzeális kiállítóhely működési engedélyének kiadása iránti kérelem esetén határidő egyidejű kitűzésével ideiglenes működési engedélyt ad ki, ha a fenntartó a 4. § a)–c) pontjaiban foglalt feltételek teljesítését igazolja, és a kérelemhez csatolt nyilatkozatában vállalja a hiányzó feltételek határidőn belüli teljesítését,
b) közérdekű muzeális gyűjtemény működési engedélyének kiadása iránti kérelem esetén határidő egyidejű kitűzésével ideiglenes működési engedélyt ad ki, ha a fenntartó az 5. § a), c) és d) pontjaiban foglalt feltételek teljesítését igazolja, és a kérelemhez csatolt nyilatkozatában vállalja a hiányzó feltételek határidőn belüli teljesítését.”

(7) Az R6. 14. § (4) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a fenntartó a kitűzött határidőn belül igazolja azoknak a hiányzó feltételeknek a teljesítését, amelyek miatt csak ideiglenes működési engedélyt kaphatott, a miniszter a működési engedélyt kiadja, ellenkező esetben az ideiglenes működési engedély hatályát veszti.”

(8) Az R6. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Amennyiben a miniszter a muzeális intézményt a Kultv. 39. § (4) bekezdése alapján nemzetiségi bázisintézménynek minősíti, a működési engedélyben e döntést is fel kell tüntetni.”

(9) Az R6. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha a fenntartó a módosítást nem kéri és a módosítást megalapozó változás a miniszter tudomására jut, a miniszter a működési engedély módosítására irányuló eljárást hivatalból is megindítja.”

(10) Az R6. 18–19. §-ai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

18. § (1) A muzeális intézmény működési engedélyének visszavonására irányuló kérelmet a fenntartó a Kultv. 41. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti esetekben nyújthatja be a miniszter által rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány adattartalmát a Melléklet tartalmazza.
(2) A kérelemhez csatolni kell a megszűnő muzeális intézményben őrzött kulturális javakat átvevő nyilatkozatát arról, hogy azok biztonságos őrzését vállalja.
18/A. § (1) Ha a miniszternek a muzeális intézmény működési engedélyében feltüntetett szakmai besorolásnak megfelelő folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételek teljesítésével kapcsolatos hiányosság jut tudomására – a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges időtartam figyelembevételével – legfeljebb egy éves – a muzeális intézmény műtárgyállományát veszélyeztető hiányosság esetén 15 napos – határidő megjelölésével felszólítja a fenntartót a hiányosságok megszüntetésére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidőt a miniszter a fenntartó kérésére – a hiányosságok megszüntetéséhez szükséges időtartam figyelembevételével – legfeljebb egy alkalommal további egy évvel meghosszabbíthatja, amennyiben a fenntartó önhibáján kívül nem képes a hiányosságok megszüntetésére.
(3) Ha a fenntartó a megjelölt határidőben a hiányosságok megszüntetése érdekében nem intézkedik, a miniszter a működési engedély visszavonására vagy módosítására irányuló eljárást hivatalból is megindítja.
19. § (1) Amennyiben múzeum megszüntetése esetén a tulajdonos a NKÖM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján alapleltárba vett kulturális javakat nem muzeális intézményben helyezi el, a miniszter szakfelügyeleti vizsgálatot rendel el.
(2) A szakfelügyeleti vizsgálatot lezáró jelentés tartalmazza
a) a múzeumban használatban lévő leltárkönyvek és nyilvántartások felsorolását,
b) az (1) bekezdés szerinti kulturális javak szakágak és gyűjtemények szerinti szakmai értékelését, valamint
c) a szakfelügyelőnek az (1) bekezdés szerinti kulturális javak további kezelésére vonatkozó javaslatát a Kultv. 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
(3) Amennyiben a szakfelügyelő a (2) bekezdés c) pontja alapján a kulturális javak múzeumi megőrzésére tesz javaslatot, a szakfelügyeleti jelentésben meg kell jelölni az átvevő múzeumot is.”

(11) Az R6. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (2) és (3) bekezdése alapján 2013. január 1-jén önkormányzati fenntartásba került muzeális intézmények működési engedélye – a 17. §-ban foglaltaktól eltérően – a módosított működési engedély kiadásáig, de legkésőbb 2013. június 30-ig hatályos.”

(12) Az R6.

a) 4. § c) pontjában a „múzeumi közművelődési szakember” szövegrész helyébe a „múzeumi közművelődési szakember vagy az állandó kiállítás témájának megfelelő szakképzettségű muzeológus”

b) 8. § nyitó szövegrészében a „megyei múzeum” szövegrész helyébe a „megyei hatókörű városi múzeum”,

c) 8. § c) pontjában, 9. § b) pontjában, valamint 10. § b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”,

d) 11. § (3) bekezdésében a „kérelmező” szövegrész helyébe a „fenntartó”,

e) 15. § (1) bekezdés g) pontjában az „a gyűjteményébe tartozó” szövegrész helyébe az „a kiállításában bemutatott vagy a gyűjteményébe tartozó”

szöveg lép.

(13) Hatályát veszti az R6. 8. § a) pontjában az „– ezen belül kötelezően régészet, történeti muzeológia, képzőművészet, néprajz –” szövegrész, a 8. § g) pontja, 22. §-a, Mellékletének I. pont 2. alpontjában a „ , megyei múzeumi szervezettel vagy más intézménnyel való kapcsolatára vonatkozó adatok” szövegrész, valamint Mellékletének II. pont 2. alpont b) alpontja.

7. A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet módosítása

7. § A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról szóló 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A szakmai minősítő testület tagja nem lehet állami vezető, valamint közszolgálati tisztviselő, a Magyar Honvédség vagy fegyveres szerv hivatásos állományú vagy szerződéses tagja.”

8. A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló
12/2010. (III. 11.) OKM rendelet módosítása

8. § (1) A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A Bizottság tagja nem lehet állami vezető, valamint közszolgálati tisztviselő, a Magyar Honvédség vagy fegyveres szerv hivatásos állományú vagy szerződéses tagja.”

(2) Az R7. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Minősített Könyvtár címet elnyerő könyvtár a könyvtár típusának megfelelő jelző használatával kiállított díszoklevelet kap, amelyet a miniszter ünnepélyes keretek között ad át.”

(3) Hatályát veszti az R7. 5. § (4) bekezdésében a „tárgyév szeptember 15-ig” szövegrész.

9. A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet módosítása

9. § A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

c) szakág:
ca) a múzeumi szakterületen a muzeológiai tudományterületek köre:
természettudomány, régészet, numizmatika, képzőművészet, iparművészet és építészet, történeti muzeológia, néprajz és szabadtéri néprajz, mezőgazdaság- és agrártörténet, műszaki- és technikatörténet, irodalom-, színház- és zenetörténet;
cb) könyvtári szakterületen a könyvtártípus (települési, megyei, iskolai, felsőoktatási, egyházi, szak) és/vagy a részterület megjelölésével a könyvtárvezetés, a menedzsment, a minőségmenedzsment, a könyvtári informatikai rendszerek, a gyűjteményszervezés, a tartalmi, formai feltárás, a szolgáltatások működtetése, fejlesztése, a tudás-, információmenedzsment, a muzeális könyvtári dokumentumok, az elektronikus dokumentumok, a restaurálás, az állományvédelem, a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátása valamint a fogyatékkal élők részére szervezett szolgáltatások köre.”

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1. melléklet a 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelethez

A „Népi Iparművész” minősítéshez szükséges alkotások kategóriánkénti megoszlása
Minden műfajban az 5 db „HA”, „MA” kategóriát elért tárgy, valamint
1. Bognármunkák, kerék- és kocsi „HB”, „MB” 15 db
2. Bőrműves-tárgyak „HB”, „MB” 30 db
3. Cserépkályha és kemence „HB”, „MB” 15 db
4. Csipke „HB”, „MB” 30 db
5. Építmények és köztéri alkotások: épületdísz, kapu, kerítés, játszótér, emlékoszlop, síremlék, nád-, zsuppszalma-, fazsindelytető stb. „HB”, „MB” 20 db
6. Festett, faragott bútor „HB”, „MB” 20 db
7. Faragott fa, csont, szaru „HB”, „MB” 30 db
8. Fazekas munka „HB”, „MB” 30 db
9. Fonott és szőtt használati tárgyak: vessző, gyékény, csuhé, nád, szalma „HB”, „MB” 30 db
10. Halászháló, kötél „HB”, „MB” 15 db
11. Hímes tojás „HB”, „MB” 30 db
12. Hímzés „HB”, „MB” 30 db
13. Kádár és pintér munkák „HB”, „MB” 15 db
14. Kékfestő textíliák „HB”, „MB” 30 db
15. Kalap „HB”, „MB” 20 db
16. Kés „HB”, „MB” 30 db
17. Kovács- és rézműves termékek „HB”, „MB” 30 db
18. Lószerszámok, nyergek „HB”, „MB” 15 db
19. Mártott gyertya „HB”, „MB” 30 db
20. Mézeskalács „HB”, „MB” 30 db
21. Naiv szobrok „HB”, „MB” 30 db
22. Nemez „HB”, „MB” 30 db
23. Népi ékszer (rekesz zománc, gyöngy) „HB”, „MB” 30 db
24. Népi hangszer „HB”, „MB” 15 db
25. Népi játék „HB”, „MB” 30 db
26. Népviseleti baba „HB”, „MB” 25 db
27. Papucs, bocskor, csizma, cipő „HB”, „MB” 20 db
28. Paszomány és kötött gomb „HB”, „MB” 20 db
29. Szűcs és szűr munkák „HB”, „MB” 15 db
30. Szűrrátét „HB”, „MB” 30 db
31. Szőttes „HB”, „MB” 30 db
32. Viselet „HB”, „MB” 25 db
Az ajándéktárgy nem népi iparművész címre jogosító kategória, azonban 10 db ajándéktárgy zsűriszám kivált 1 db „MB” kategóriás zsűriszámot.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. március 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére