• Tartalom

21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás

21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás

a jelentési és felterjesztési rendről

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról szóló 9/2011. (IV. 15.) BM utasításban foglaltak végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b)1 a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra, a Nemzetközi Oktatási Központra, valamint a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, (a továbbiakban együtt: területi szervek);
c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre
[az a)–c) alpontban szereplő szervek a továbbiakban együtt: rendőri szervek].

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. Az utasításhoz kapcsolódó jelentési és felterjesztési rend

2.2 A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes önálló belügyi szervek jelentési rendjéről és egyes koordinációs feladatokról szóló 9/2011. (IV. 15.) BM utasítás (a továbbiakban: BM utasítás) 2. pont a) alpontjának végrehajtása érdekében az állomány fegyelmi helyzetéről készült országos értékeléseket a személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes az aláírását követően – 3 munkanapon belül – megküldi országos rendőrfőkapitányi jóváhagyás érdekében az ORFK Titkársági Főosztályához (a továbbiakban: Titkársági Főosztály).

3.3

4. A BM utasítás 2. pont c) alpontjának végrehajtása érdekében az éves szakmai ellenőrzési tervet készítő ORFK szervezeti egységek és szervezeti elemek vezetői az aláírt terveiket az ORFK Ellenőrzési Szolgálat (a továbbiakban: Ellenőrzési Szolgálat) útján országos rendőrfőkapitányi jóváhagyás érdekében tárgyév január 31. napjáig megküldik a Titkársági Főosztályra.

5. A BM utasítás 2. pont d) alpontjának, valamint 3. pont b) alpontjának végrehajtása céljából az ORFK szervezeti egységeinek és szervezeti elemeinek vezetői az aláírásukat követően az Ellenőrzési Szolgálat útján országos rendőrfőkapitányi jóváhagyás érdekében a Titkársági Főosztályra megküldik az általuk végzett szakmai ellenőrzésekre vonatkozó átfogó és témavizsgálatokról, valamint a célellenőrzésekről készült összefoglaló jelentéseket, a vizsgálat alapján meghatározott feladatokat tartalmazó dokumentumokkal együtt.

6.4
7.5 A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes a BM utasítás 2. pont h) alpontjában meghatározott iratokat azok aláírását követő 3 munkanapon belül közvetlenül továbbítja a Belügyminisztérium Gazdasági Helyettes Államtitkársága, valamint a Belügyminisztérium rendészeti államtitkára részére.

8.6 A BM utasítás 3/A. pontban foglaltakra tekintettel a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes az irat aláírását követő 3 munkanapon belül országos rendőrfőkapitányi jóváhagyásra megküldi a Titkársági Főosztályra a védelmi felkészítési és honvédelmi felkészítési tevékenységéről szóló éves összefoglaló jelentést.

9.7 A BM utasítás 8/A. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében azoknak a sajtó-helyreigazítási és személyiségi jogi pereknek az érdemi kérelmeit és érdemi határozatait, amelyekben az ORFK vagy az országos rendőrfőkapitány szerepel peres félként, az ORFK Hivatala az irat aláírását, illetve kézhezvételét követő 3 munkanapon belül megküldi a Titkársági Főosztály részére.

10. A 2–9. pontokban meghatározottak alapján a Titkársági Főosztályra megküldött ügyirat tartalmazza azt az országos rendőrfőkapitány nevében készített átirat-tervezetet is, amellyel az irat továbbításra kerül a Belügyminisztérium – BM utasítás 2–3. és 8/A. pontjaiban nevesített – szervezeti egységeinek.

2. Egyéb jelentési és felterjesztési szabályok

11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján készített ORFK belső ellenőrzési tervét és a belső ellenőrzési jelentést az ORFK Költségvetési Ellenőrzési Iroda vezetője aláírását követően 3 munkanapon belül országos rendőr-főkapitányi jóváhagyásra megküldi a Titkársági Főosztályra.

12. Amennyiben a rendőri szervek részére elhelyezés céljából épített, felújított ingatlanok (például rendőrőrsök épületei) átadására kerül sor, úgy az illetékes területi szerv vezetője – a Rendőrség munkavédelmi és közegészségügyi-járványügyi szakemberei által végrehajtott műszaki átadást-átvételt követően – a Titkársági Főosztálynak küldi meg az átadás tervezett időpontját, helyszínét, a meghívottak és résztvevők előzetes névsorát tartalmazó jelentést. A jelentést a rendezvény tervezett időpontja előtt egy hónappal, amennyiben ennél rövidebb időtartam áll rendelkezésre, úgy az átadás időpontjának ismertté válását követően írásban haladéktalanul kell megküldeni.

13. A 12. pont szerinti esemény időpontja előtt négy héttel, amennyiben ennél rövidebb időtartam áll rendelkezésre, úgy az átadás időpontjának ismertté válását követően haladéktalanul, a program forgatókönyv-tervezetét, az adott terület bűnügyi, közbiztonsági, valamint létszámhelyzetét bemutató háttéranyagot, az ingatlan átadásával, fenntartásával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos – rendőri szervet érintő – költségkimutatásokat és -tervezeteket a Titkársági Főosztályra kell megküldeni.

14. A területi szervek vezetői az irányításuk alatt álló szerv vonatkozásában tervezett épületátadásról, jelentősebb felújításról
a) az első félévre vonatkozóan a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig,
b) a második félévre tervezett intézkedések vonatkozásában június 15. napjáig
írásban tájékoztatják a Titkársági Főosztályt azzal, hogy amennyiben az adatokban változás következik be, úgy azt soron kívül írásban jelzik.
15.8 A területi szervek vezetői a vármegyei (fővárosi) önkormányzat közgyűlése előtt teendő beszámoló tervezetét a beszámoló megtartása előtt harminc nappal a Titkársági Főosztály részére, a helyi szervek vezetői a székhelyük szerinti települési (kerületi) önkormányzat képviselő-testülete előtt teendő beszámoló tervezetét a beszámoló megtartása előtt harminc nappal a területi szervek vezetői részére megküldik. Amennyiben ennél rövidebb időtartam áll rendelkezésre, úgy a beszámoló időpontjának ismertté válását követően haladéktalanul intézkednek a beszámoló tervezetének megküldésére.

15/A.9 A területi szervek vezetői
a)10 a vármegyei (fővárosi) önkormányzat közgyűlése előtt tett beszámoló eredményéről készült jelentést;
b) az irányításuk alá tartozó helyi szervek vezetőinek a székhelyük szerinti települési (kerületi) önkormányzat képviselő-testülete előtt tett beszámoló eredményéről készült jelentést
a beszámolót követő 5 napon belül a Titkársági Főosztály útján az országos rendőrfőkapitány részére felterjesztik.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Az utasítás hatálya nem érinti az egyes rendőri szervek jogszabályban vagy közjogi szervezetszabályozó eszközben előírt jelentéstételi kötelezettségét és annak rendjét.

17. Az utasítás a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

18.11
2

A 2. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 52. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. pontot a 8/2019. (II. 21.) ORFK utasítás 3. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte.

4

A 6. pontot a 8/2019. (II. 21.) ORFK utasítás 3. pont b) alpontja hatályon kívül helyezte.

6

A 8. pont a 23/2015. (X. 9.) ORFK utasítás 3. pontja, a 8/2019. (II. 21.) ORFK utasítás 3. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

7

A 9. pont a 23/2015. (X. 9.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

9

A 15/A. pontot a 35/2013. (IX. 13.) ORFK utasítás 4. pontja iktatta be, záró szövegrésze a 23/2015. (X. 9.) ORFK utasítás 4. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 15/A. pont a) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 76. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 18. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére