• Tartalom

2013. évi CCXII. törvény

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról1

2013.12.16.
I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek (a továbbiakban: föld) és tanyák forgalmával kapcsolatos jogügyletekre, jogviszonyokra, eljárásokra, az azokban résztvevő természetes személyekre és gazdálkodó szervezetekre, valamint az eljáró hatóságokra és a helyi földbizottságra vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg.

2. §2

II. Fejezet

A FÖLDFORGALMI TÖRVÉNY BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEIHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Földforgalmi törvény tárgyi hatálya

3. § A Földforgalmi törvény földre vonatkozó szabályait kell alkalmazni arra a földrészletre is, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint a település zártkertjében fekszik, és a földrészlet – annak ingatlan-nyilvántartási adatai alapján – megfelel a Földforgalmi törvényben meghatározott föld, illetve tanya fogalmának.

2. A Földforgalmi törvény egyes értelmező rendelkezései

4. § A Földforgalmi törvény 5. § 4. pontjában meghatározott családi gazdaság alatt – a Földforgalmi törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt külön törvény hatálybalépéséig – a gazdálkodó család tagjainak a tulajdonában és használatában álló földek, továbbá a földhöz tartozó, leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak – így különösen épület, építmény, mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet – olyan együttesét kell érteni, amelynek a gazdálkodó család tagjai között létrejött szerződés szerinti hasznosítása egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapul, és amelyet a földművelésügyi igazgatási szerv családi gazdaságként nyilvántartásba vett.

5. § 2014. április 30-áig az a természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet is földművesnek, fiatal földművesnek, pályakezdő gazdálkodónak, mezőgazdasági termelőszervezetnek vagy újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül, amely megfelel

a) földműves esetén a Földforgalmi törvény 5. § 7.;

b) fiatal földműves esetén a Földforgalmi törvény 5. § 6. és 7.;

c) pályakezdő gazdálkodó esetén a Földforgalmi törvény 5. § 22.;

d) mezőgazdasági termelőszervezet esetén a Földforgalmi törvény 5. § 19.;

e) újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetén a Földforgalmi törvény 5. § 26.

pontjában meghatározott feltételeknek, függetlenül attól, hogy az a)–e) pontban foglalt földforgalmi törvényi rendelkezések szerinti nyilvántartásba még nem került bejegyzésre.

III. Fejezet

A KEDVEZMÉNYES BIRTOKMAXIMUMRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

6–7. §3

IV. Fejezet

A FÖLD TULAJDONJOGÁNAK, ILLETVE HASZONÉLVEZETI JOGÁNAK MEGSZERZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

3. Általános szabályok

8. §4

4. A csereszerződésre vonatkozó szabályok

9–10. §5

5. A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződések formai és tartalmi követelményeivel összefüggő rendelkezések

11–15. §6

6. Az adás-vételi szerződésnek az elővásárlásra jogosultakkal való közlése

16–17. §7

7. Az elővásárlási jog gyakorlása

18–20. §8

V. Fejezet

A TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSÁRÓL SZÓLÓ, BÍRÓSÁGI VAGY KÖZJEGYZŐI JÓVÁHAGYÁSHOZ KÖTÖTT EGYEZSÉGET MEGELŐZŐ HATÓSÁGI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

21. §9

VI. Fejezet

A SZOMSZÉDJOGOK ÉS A TULAJDONJOG KORLÁTAINAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

22–26. §10

VII. Fejezet

A HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁSHOZ KÖTÖTT TULAJDONJOG MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

8. Eljárási szabályok

27–39. §11

9. A föld tulajdonjoga végintézkedéssel történő megszerzésének, valamint a bírósági, közjegyzői jóváhagyáshoz kötött egyezséget megelőző hatósági jóváhagyásra vonatkozó eljárás különös eljárási szabályai

40–44. §12

VIII. Fejezet

A FÖLDHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

10. Általános szabályok

45. §13

11. A földhasználati szerződések formai és tartalmi követelményeivel összefüggő rendelkezések

46–49. §14

IX. Fejezet

A FÖLDHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEK

12. A haszonbérleti szerződés tartalmára vonatkozó különös rendelkezések

50–51. §15

13. A haszonbérleti szerződésnek az előhaszonbérletre jogosultakkal való közlése

52. § (1) A Földforgalmi törvény 49. § (1) bekezdése szerinti egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés alatt – az e törvényben meghatározott esetek kivételével – olyan szerződést kell érteni, amely a feleknek a szerződés létrejöttére irányuló nyilatkozatait, a szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá a felek által meghatározott valamennyi kikötést, feltételt magában foglalja. E bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a 65. § szerinti egységes okiratba foglalt alhaszonbérleti szerződésre és a X. Fejezet szerinti egységes okiratba foglalt használati megosztásról szóló megállapodásra és földhasználati szerződésre is.

(2) 2014. december 31-ig a haszonbérbe adó az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés helyett az általa elfogadott haszonbérleti ajánlatot is közölheti az előhaszonbérletre jogosultakkal a Földforgalmi törvény 49. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, feltéve, hogy az tartalmazza a szerződés lényeges tartalmi elemeit, továbbá a haszonbérbeadó és az ajánlattevő által meghatározott valamennyi kikötést, feltételt.

53. § (1) Az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződésnek az előhaszonbérletre jogosultakkal a Földforgalmi törvény 49. § (1) bekezdésében meghatározott módon történő közlése során a szerződést három eredeti példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes jegyzőhöz.

(2) Az 52. § (2) bekezdése szerinti esetben a haszonbérleti ajánlatot három eredeti példányban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes jegyzőhöz.

(3) A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.

54. § (1) Más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog esetében a haszonbérbeadónak a hirdetményi úton történő közlés mellett a Földforgalmi törvény 49. § (1) bekezdése szerinti, a haszonbérleti szerződés közvetlen közlésére vonatkozó kötelezettsége teljesítése érdekében a haszonbérleti szerződést a más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultja részére postai úton kell megküldenie, vagy az átvétel igazolása mellett személyesen átadnia. E bekezdés szerinti közlésnek a Földforgalmi törvény 49. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kell megtörténnie.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben is a joghatályos közlésnek a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése minősül, a más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultja e jogát a Földforgalmi törvény 49. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül gyakorolhatja.

(3) Az (1) és (2) bekezdést kell alkalmazni az 52. § (2) bekezdése szerinti esetben a haszonbérleti ajánlatnak a más törvényen alapuló előhaszonbérleti jog jogosultjával való közlésére és e jogosultnak az ajánlat alapján történő joggyakorlására.

14. Az előhaszonbérleti jog gyakorlása

55. § Az előhaszonbérletre jogosulttól származó elfogadó jognyilatkozatnak a jogosult adatai tekintetében a 13. § (1) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.

56. § A Földforgalmi törvény 47. § (5) bekezdésében meghatározott esetben az előhaszonbérletre jogosult a haszonbérleti szerződést csak teljes egészében fogadhatja el. E bekezdés alkalmazása során az előhaszonbérletre jogosultak sorrendjére a Földforgalmi törvény 45–47. §-át úgy kell alkalmazni, mintha az elfogadó nyilatkozatot tevő előhaszonbérletre jogosult előhaszonbérleti jogát megalapozó körülmény a haszonbérleti szerződésben szereplő földek egésze tekintetében állna fenn. Ha a jogosult kizárólag arra a földre vonatkozóan tesz elfogadó jognyilatkozatot, amelyre az előhaszonbérleti joga fennáll, nyilatkozata új ajánlatnak minősül.

15. A haszonbérleti szerződés megszűnése

57–62. §16

16. Haszonbérfizetési kedvezmény

63. §17

17. Alhaszonbérlet

64–65. §18

18. Feles bérlet

66. §19

19. Részesművelés

67. §20

20. Szívességi földhasználat

68. §21

X. Fejezet

A KÖZÖS TULAJDONBAN ÁLLÓ FÖLDEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

69–76. §22

XI. Fejezet

A HATÓSÁGI JÓVÁHAGYÁSHOZ KÖTÖTT FÖLDHASZNÁLATI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

77–84. §23

XII. Fejezet

A SZERZÉSI KORLÁTOZÁSOK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉRE ÉS A FÖLD KÉNYSZERHASZNOSÍTÁSBA ADÁSÁRA, VALAMINT A KÉNYSZERHASZNOSÍTÓRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

85–92. §24

XIII. Fejezet

FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁS

93–99. §25

XIV. Fejezet

A FÖLDMŰVESEK, A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐSZERVEZETEK ÉS A MEZŐGAZDASÁGI ÜZEMKÖZPONTOK NYILVÁNTARTÁSA

100. § (1) A föld tulajdonjoga vagy a földhasználati jogosultság megszerzésének a hatósági jóváhagyása iránti eljárásban, továbbá a szerzési korlátozások hatósági ellenőrzése során, az e feladatkörébe tartozó ügy elbírálása, ellenőrzése érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontokról nyilvántartást vezet, amely – a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok, valamint a gazdálkodó szervezetek esetében az azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(2) A nyilvántartásbavétel iránti eljárás a földműves, illetve a mezőgazdasági termelőszervezet kérelmére indul.

(3) A nyilvántartás tartalmazza

a) a földműves

aa) természetes személyazonosító adatait,

ab) állampolgárságát,

ac) lakcímét,

ad) adóazonosító jelét, illetve adószámát,

ae) mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség esetén az ezt igazoló okirat megnevezését és számát,

af) az ae) alpontban foglaltak hiányában a Földforgalmi törvény 5. § 7. pont a) és b) pontjában meghatározott adatokat,

ag) kényszerhasznosítóként való jelentkezésének tényét;

b) a mezőgazdasági termelőszervezet

ba) megnevezését,

bb) – a statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozása esetében – statisztikai azonosítóját,

bc) – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény hatálya alá tartozása esetében – cégjegyzékszámát,

bd) székhelyét (telephelyét, fióktelepét),

be) adószámát,

bf) főtevékenységét,

bg) vezető tisztségviselőjének vagy cégvezetőjének természetes személyazonosító adatait, továbbá a Földforgalmi törvény 5. § 19. pont a) pont ac) alpontjában meghatározott adatokat,

bh) újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet-jellege esetén az erre való utalást,

bi) kényszerhasznosítóként való jelentkezésének tényét;

c) a mezőgazdasági üzemközpont esetén

ca) az üzemközpont fekvése szerinti földrészlet(ek) helyrajzi számát,

cb) a mezőgazdasági üzemközpont tulajdona megszerzésének kezdő időpontját, ennek hiányában a használat kezdő időpontját,

cc) a tulajdonosnak, illetve használónak az a) pont aa)–ac) alpontjában, illetve b) pont ba)–bd) alpontjában meghatározott adatait.

(4) A nyilvántartás kialakításához és működtetéséhez a mezőgazdasági igazgatási szerv jogosult kezelni

a) a természetes személy ügyfélnek a (3) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában meghatározott adatait,

b) a gazdálkodó szervezet ügyfélnek a (3) bekezdés b) pont ba)–bf) alpontjában meghatározott adatait,

c) a természetes személy és gazdálkodó szervezet ügyfélnek a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében megadott bankszámlaszámát és elérhetőségét.

(5) A Földforgalmi törvényben és az e törvényben meghatározott feladat ellátása érdekében a mezőgazdasági igazgatási szerv hozzáférést biztosít a nyilvántartáshoz a települési, fővárosban a fővárosi kerületi és a fővárosi önkormányzat, valamint a helyi földbizottság részére.

(6) A mezőgazdasági igazgatási szerv a (4) bekezdés szerinti adatokat a nyilvántartásból való törlés évét követő ötödik év végéig jogosult kezelni.

(7) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban lévő adatokat az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben kezeli.

XV. Fejezet

A HELYI FÖLDBIZOTTSÁG

101. §26

102. § (1)–(2)27

(3)–(4)28

103. §29

XVI. Fejezet

FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

104. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a családi gazdaságok létrehozására, nyilvántartásba vételére és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó szabályokat,

b) a földhasználati nyilvántartás részletes szabályait,

c) a közös tulajdonban álló föld használati rendjének hatósági úton történő kijelölésére vonatkozó szabályokat,

d) a földművelésügyi igazgatási szerv kijelölését,

e) az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok illetékességi területét

rendeletben állapítsa meg.

(2) Felhatalmazást kap a földügyért felelős miniszter, hogy

a) az átlagos állatsűrűség megállapításának szabályait,

b) a földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjainak mértékét, a díj befizetésére, kezelésére, nyilvántartására és felhasználására vonatkozó szabályokat az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben

rendeletben állapítsa meg.

XVII. Fejezet

HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

105. § (1) E törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. december 14-én lép hatályba.

(4) A 16–20. §, a 101. §, valamint a 126. § (1) bekezdés d) és e) pontja 2014. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 2. §, a 22–26. §, valamint a 126. § (1) bekezdés g) pontja 2014. március 15-én lép hatályba.

(7) A 142. § (4) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

106. § (1) 2014. január 1-jén hatályát veszti

(2) 2014. május 1-jén hatályát veszti

a) az 5. §;

XVIII. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

108. § A 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított haszonélvezeti jog 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnik.

109. § A közös tulajdonban álló földre a 2013. december 31-ig megkötött haszonbérleti szerződés esetében a 60. § (1) bekezdésében foglalt felmondási jog akkor illeti meg a haszonbérbeadót, illetve annak jogutódját, ha a haszonbérleti szerződés fennállása alatt a közös tulajdon megszüntetésére a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény szabályai szerint került sor, és a tulajdoni hányadának megfelelő területet a közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás eredményeként önálló ingatlanként kapta meg, feltéve, hogy

a) a haszonbérlő felé a felmondással egyidejűleg úgy nyilatkozik, hogy azt a szerződés megszűnésével saját maga kívánja használni, és

b) a haszonbérleti szerződés megkötéséről szóló döntésben – függetlenül a döntés meghozatalának módjától – nem vett részt, de annak hatálya kiterjedt rá.

110. § (1) Az olyan közös tulajdonban álló földet érintően, amelynek a földhasználati nyilvántartás 2014. január 1-jei állapota szerint a teljes területét egy vagy több földhasználó használja, a X. Fejezetben foglalt rendelkezéseket a bejegyzett földhasználat alapjául szolgáló szerződés vagy jogosultság megszűnését követően kell alkalmazni.

(2) Az olyan közös tulajdonban álló földrészletet érintően, amelynek a földhasználati nyilvántartás 2014. január 1-jei állapota szerint egy részét egy vagy több földhasználó használja, a X. Fejezetben foglalt rendelkezéseket a földrészletnek a bejegyzett földhasználattal nem érintett területére is alkalmazni kell.

(3) A 2013. december 31-ig megkötött használati megosztásról szóló megállapodásokon alapuló földhasználati bejelentéseket a megállapodás létrejöttének időpontjában hatályos rendelkezések szerint kell elintézni.

XIX. Fejezet

A FÖLDHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

111. § A Földforgalmi törvény 39. §-ában, 50. § (1) bekezdés b) pontjában, és 51–59. §-ában foglaltakat a 2014. május 1-jén vagy ezt követően közzétett (közölt) haszonbérleti szerződésre, illetve a 2014. május 1-jén vagy ezt követően megkötött, haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati szerződésre kell alkalmazni.

112. § A 2013. december 15. és 2014. április 30. között közzétett (közölt) haszonbérleti szerződés, illetve az 52. § (2) bekezdése szerinti haszonbérleti ajánlat, valamint a haszonbérleti szerződésnek nem minősülő, 2014. január 1. és 2014. április 30. között kötött földhasználati szerződés alapján indult földhasználati nyilvántartásbavételi eljárás során a Földforgalmi törvénynek és e törvénynek a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött földhasználati szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

113. § A 2013. december 15. és 2014. április 30. között közzétett (közölt) haszonbérleti szerződés tekintetében a 114. és 115. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. A haszonbérleti szerződésnek nem minősülő, 2014. január 1. és 2014. április 30. között kötött földhasználati szerződés tekintetében a 116. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

114. § (1) A 2013. december 15. és 2014. április 30. között közzétett (közölt) haszonbérleti szerződésben, illetve az 52. § (2) bekezdése szerinti haszonbérleti ajánlatban a Földforgalmi törvény 42. §-ában foglaltakon túl a haszonbérlőnek, illetve ajánlattevőnek nyilatkoznia kell – kivéve ha a haszonbérlő bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye, illetve a Földforgalmi törvény 40. § (3) bekezdésében meghatározott intézmény –, hogy

a) a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot, valamint

b) elfogadja, és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül az a) pont szerinti nyilatkozatának valótlansága, úgy az

ba) a büntető törvénykönyv szerinti büntetőjogi felelősségre vonását, és

bb) a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállásának időtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő összegű pénzösszeg visszafizetését

vonja maga után.

(2) A 2013. december 15. és 2014. április 30. között közzétett (közölt) haszonbérleti szerződés, illetve az 52. § (2) bekezdése szerinti haszonbérleti ajánlat tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túl a haszonbérlőnek, illetve ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az 5. §-ban foglaltakról.

115. § (1) A 2013. december 15. és 2014. április 30. között közzétett (közölt) haszonbérleti szerződés, illetve az 52. § (2) bekezdése szerinti haszonbérleti ajánlat az előhaszonbérletre jogosulttal szemben hatálytalannak minősül, ha a szerződésnek az előhaszonbérletre jogosultakkal való hirdetményi úton történő közlésére a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendelet megsértésével került sor.

(2) A 2013. december 15. és 2014. április 30. között közzétett (közölt) haszonbérleti szerződés, illetve az 52. § (2) bekezdése szerinti haszonbérleti ajánlat tekintetében az előhaszonbérletre jogosultnak a szerződésre tett elfogadó jognyilatkozatában kell nyilatkoznia a 114. §-ban foglaltakról.

(3) A 2013. december 15. és 2014. április 30. között közzétett (közölt) haszonbérleti szerződésre, illetve az 52. § (2) bekezdés szerinti haszonbérleti ajánlatra tett elfogadó jognyilatkozat hatálytalan, ha

a) az alakszerűségi előírásoknak nem felel meg,

b) nem az előhaszonbérletre jogosulttól származik,

c) az előhaszonbérletre jogosulttól származik, de nem állapítható meg belőle az előhaszonbérleti jogosultság jogalapja vagy az, hogy az előhaszonbérleti jog mely törvényen alapul, illetve az előhaszonbérleti jog nem a megjelölt törvényen vagy a törvényben meghatározott sorrend szerinti ranghelyen alapul, vagy

d) az előhaszonbérletre jogosulttól származik, de nem tartalmazza az előhaszonbérletre jogosultnak a Földforgalmi törvény 42. §-ában, és a (2) bekezdésben előírt tartalmú nyilatkozatait.

116. § (1) A haszonbérleti szerződésnek nem minősülő, 2014. január 1. és 2014. április 30. között kötött földhasználati szerződésben a Földforgalmi törvény 42. §-ában foglaltakon túl nyilatkoznia kell a földhasználónak – kivéve, ha a földhasználó bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye –, hogy

a) a szerződés tárgyát képező föld használatba vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem haladja meg a Földforgalmi törvény szerinti birtokmaximumot, valamint

b) elfogadja, és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül az a) pont szerinti nyilatkozatának valótlansága, úgy az

ba) a büntető törvénykönyv szerinti büntetőjogi felelősségre vonását, és

bb) a földhasználati szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállásának időtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő összegű pénzösszeg visszafizetését

vonja maga után.

(2) A haszonbérleti szerződésnek nem minősülő, 2014. január 1. és 2014. április 30. között kötött földhasználati szerződés tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túl a földhasználónak nyilatkoznia kell az 5. §-ban foglaltakról.

117. § A 112. §-ban meghatározott esetben az ingatlanügyi hatóság a földhasználót a földhasználati szerződés és az e törvényben meghatározott bejelentési adatlapon tett nyilatkozatai alapján jegyzi be a földhasználati nyilvántartásba.

118. § (1) A 112. §-ban meghatározott esetben a földhasználónak a földhasználati szerződésen túl a földhasználati nyilvántartásbavétel iránti bejelentése során, az ott meghatározott bejelentési adatlapon is nyilatkoznia kell a Földforgalmi törvény 42. §-ában meghatározott kötelezettségvállalásokról és feltételek fennállásáról, valamint a 114. §-ban, illetve a 116. §-ban meghatározottakról.

(2) Ha a földhasználati szerződés nem tartalmazza a Földforgalmi törvény 42. §-ában, a 114. §-ban, illetve a 116. §-ban meghatározottakat, a földhasználatnak a nyilvántartásba vétele iránti bejelentését az ingatlanügyi hatóság elutasítja.

(3) Ha a bejelentési adatlap nem tartalmazza a Földforgalmi törvény 42. §-ában, a 114. §-ban, illetve a 116. §-ban meghatározottakat, vagy a bejelentési adatlap más okból hiányos, az ingatlanügyi hatóság a nyilvántartásbavétel iránti kérelmet benyújtó földhasználót hiánypótlásra hívja fel. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban megállapított határidőn belül nem tesz eleget a hiánypótlási felhívásnak, az ingatlanügyi hatóság a nyilvántartásbavétel iránti eljárást megszünteti.

119. § A 112. §-ban meghatározott esetben az ingatlanügyi hatóság a földhasználatnak a földhasználati nyilvántartásba való bejegyzését követően végzi el a Földforgalmi törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzést, és a Földforgalmi törvény 60. §-ában foglalt esetben megkeresi az ügyészt, illetve a 89. § (2) bekezdésében foglaltak esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet, valamint a Földforgalmi törvény 62. § (2) bekezdésében foglaltak megállapítása esetén a Földforgalmi törvény 63–65. §-ában foglaltakat alkalmazza.

XX. Fejezet

MÓDOSÍTÓ ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

21. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

120. § (1)–(2)30

(3)31

(4)32

22. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosítása

121. §33

23. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

122. §34

24. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

123. §35

25. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

124. §36

26. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

125. §37

27. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény hatályon kívül helyezése

126. § (1) Hatályát veszti a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény

a)38

b)39

c)40

d)41

e)42

f)43

g)44

h)45

i)46

j)47

k)48

l)49

m)50

n)51

o)52

(2)53

28. Az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény módosítása

127. §54

29. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

128. §55

30. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

129. §56

31. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

130. §57

32. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

131. §58

33. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

132. §59

34. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

133. § (1)60

(2)61

35. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

134. §62

36. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

135. § (1)–(3)63

(4)64

(5)–(9)65

37. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

136. §66

38. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

137. §67

39. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

138. §68

40. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

139. §69

41. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

140. § (1)70

(2)71

42. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

141. § (1) A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 11. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) Ha a hagyatéki eljárásban érdekelt gazdálkodó szervezet vagy jogi képviselővel rendelkező személy vagy szervezet vesz részt, részére az iratokat a Pp.-ben meghatározottak szerinti elektronikus úton kell kézbesíteni.”

(2) A Hetv. 23. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A leltár mellékletét képező papír alapú okiratokat a Pp.-ben meghatározottak szerinti elektronikus kézbesítésen felül postai úton kell továbbítani, ha az okirat végintézkedést tartalmaz vagy papír alapú bemutatása, megtekintése egyéb, az eljárás kimenetelét befolyásoló okból szükséges; kizárólag papír alapú megküldésre különösen akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír alapú iratok nagy mennyisége miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás. A papír alapú megküldést a közjegyző hivatalból és az öröklésben érdekelt indítványára is elrendelheti.”

(3)–(4)72

(5)73

43. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

142. § (1)–(3)74

(4)75

(5)–(8)76

44. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

143. §77

45. Az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény módosítása

144. §78

46. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

145. §79

47. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

146. §80

48. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

147. §81

49. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

148. § (1) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 68. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(6) A helyi földbizottság tagjainak megválasztása érdekében – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – a települési önkormányzat jegyzője összehívja a helyi gazdálkodói közösség közgyűlését.”

(2) A Földforgalmi törvény a következő 70/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

70/A. § E törvény egyes átmeneti szabályairól és más rendelkezéseinek alkalmazásáról külön törvény rendelkezik.”

a) 16. § (3) bekezdése, 65. § (1) bekezdés a) pontja és 67. § (3) bekezdése a „földről szóló törvényben” szövegrész helyett a „mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényben”,

b) 38. § (2)–(4) bekezdése a „földről szóló törvény” szövegrész helyett a „mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvény”,

c) 69. § (2) bekezdése a „37–44. §” szövegrész helyett a „38–44. §”,

d) 69. § (4) bekezdése a „23–36. §” szövegrész helyett a „23–37. §

szöveggel lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 12.

2

A 2. § a 105. § (5) bekezdése alapján 2014. március 15-én lép hatályba.

3

A 6–7. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

4

A 8. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

5

A 9–10. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

6

A 11–15. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

7

A 16–17. § a 105. § (4) bekezdése alapján 2014. március 1-jén lép hatályba.

8

A 18–20. § a 105. § (4) bekezdése alapján 2014. március 1-jén lép hatályba.

9

A 21. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

10

A 22–26. § a 105. § (5) bekezdése alapján 2014. március 15-én lép hatályba.

11

A 27–39. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

12

A 40–44. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

13

A 45. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

14

A 46–49. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

15

Az 50–51. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

16

Az 57–62. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

17

A 63. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

18

A 64–65. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

19

A 66. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

20

A 67. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

21

A 68. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

22

A 69–76. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

23

A 77–84. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

24

A 85–92. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

25

A 93–99. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

26

A 101. § a 105. § (4) bekezdése alapján 2014. március 1-jén lép hatályba.

27

A 102. § (1)–(2) bekezdése a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

28

A 102. § (3)–(4) bekezdése a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

29

A 103. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

30

A 120. § (1)–(2) bekezdése a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

31

A 120. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 120. § (4) bekezdése a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

33

A 121. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

34

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 124. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

37

A 125. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

38

A 126. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 126. § (1) bekezdés b) pontja a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

40

A 126. § (1) bekezdés c) pontja a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

41

A 126. § (1) bekezdés d) pontja a 105. § (4) bekezdése alapján 2014. március 1-jén lép hatályba.

42

A 126. § (1) bekezdés e) pontja a 105. § (4) bekezdése alapján 2014. március 1-jén lép hatályba.

43

A 126. § (1) bekezdés f) pontja a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

44

A 126. § (1) bekezdés g) pontja a 105. § (5) bekezdése alapján 2014. március 15-én lép hatályba.

45

A 126. § (1) bekezdés h) pontja a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

46

A 126. § (1) bekezdés i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 126. § (1) bekezdés j) pontja a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

48

A 126. § (1) bekezdés k) pontja a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

49

A 126. § (1) bekezdés l) pontja a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

50

A 126. § (1) bekezdés m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 126. § (1) bekezdés n) pontja a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

52

A 126. § (1) bekezdés o) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 126. § (2) bekezdése a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

54

A 127. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

55

A 128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 130. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 131. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

59

A 132. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

60

A 133. § (1) bekezdése a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

61

A 133. § (2) bekezdése a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

62

A 134. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

63

A 135. § (1)–(3) bekezdése a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

64

A 135. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 135. § (5)–(9) bekezdése a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

66

A 136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 138. § a 105. § (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jén lép hatályba.

69

A 139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 140. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 140. § (2) bekezdése a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

72

A 141. § (3)–(4) bekezdése a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

73

A 141. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 142. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 142. § (4) bekezdése a 105. § (7) bekezdése alapján 2015. január 1-jén lép hatályba.

76

A 142. § (5)–(8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 143. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 145. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 146. § a 105. § (6) bekezdése alapján 2014. május 1-jén lép hatályba.

81

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére