• Tartalom

214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól

2024.03.29.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 10/A. §-a alapján létrejött ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulás (a továbbiakban: társulás) részére a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból nyújtandó költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) az 1. mellékletben szereplő képlet alkalmazásával kell felosztani.

(2) A társulásoknak nyújtott támogatásra jogosultság feltétele a társulás tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységének ellátása.

2. § (1)1 A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelő szerve a társulással évente – legkésőbb a tárgyév februárjának 28. napjáig – támogatási szerződést köt.

(2)2 A támogatási szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza legalább:

a) a társulás megnevezését, székhelyét, adószámát, a képviseletre jogosult személy megnevezését, törzskönyvi azonosító számát, valamint a társulás fizetési számla számát és a számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezését;

b) a támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések megjelölését;

c) a támogatásból megvalósítandó ellenőrzési és információs feladatok ellátásának vállalását a társulás részéről;

d) az alábbiak elvégzésének vállalását a társulás részéről az ellenőrzési és információs célú feladataik ellátása során:

da) folyamatos tájékoztatás, a tároló engedélyese által a társulások rendelkezésére bocsátott adatok, tájékoztató és információs anyagok felhasználásával,

db) társadalmi ellenőrzés szervezése és végrehajtása, különösen saját mérések végzése, helyszíni látogatások lefolytatása, a rendelkezésre bocsátott adatok, tájékoztatások szakértőkkel való felülvizsgáltatása, valamint ezen intézkedések tapasztalatainak megismertetése mind tagságukkal, mind a tároló engedélyesével,

dc) a tagtelepülések közvéleményének vizsgálata, összegzése, a tárolóval és működtetésével összefüggésben megnyilvánuló helyi vélemények, észrevételek összefoglalása, valamint a települési szerveződések állásfoglalásainak megismerése és az így leszűrt tapasztalatoknak a tároló engedélyesével való közlése, valamint

dd) tájékoztató programok szervezése, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása és fenntartása;

e) a jogszabály által meghatározott, valamint a felek által szükségesnek tartott jognyilatkozatokat; továbbá

f) a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben eljáró bíróság megnevezését.

3. § (1) A támogatást a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerinti időpontokban, több részletben kell folyósítani. Az utolsó részlet folyósításának időpontjára vonatkozóan a támogatási szerződésben figyelemmel kell lenni a társulások elszámolási kötelezettségének teljesíthetőségére.

(2) A támogatás igénybevétele – mind a működési, mind a felhalmozási célú támogatás esetében – utólagos elszámolás melletti előfinanszírozással történik, azzal, hogy felhalmozási célú támogatás esetében a támogatás igénybevételére a támogatási szerződésben meghatározott részfeladatonként, a teljesítés igazolás kiadását követően kerülhet sor.

(2a)3 A működési célú támogatás terhére tájékoztatási, ellenőrzési, valamint egyéb működési, különösen személyi és dologi jellegű költség számolható el.

(2b)4 A támogatás felhasználásáról előzetes támogatásfelhasználási költségtervet (a továbbiakban: terv) kell benyújtani a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelő részére minden év december 20-ig a következő tárgyévre vonatkozóan. A tervet, valamint annak módosítását a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottság előzetesen megtárgyalja, és az állásfoglalása alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alappal rendelkező miniszter hagyja jóvá a benyújtást követő év január 31-ig.

(2c)5 A társulásoknak a működési és felhalmozási célú támogatás felhasználásáról készült elszámolást a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelő részére kell benyújtani a támogatási szerződésben meghatározottak szerint.

(3) A társulás a támogatás tekintetében elkülönített számviteli nyilvántartást vezet.

(4)6 Az egyes társulásoknak – az 1. mellékletben meghatározottak alapján – nyújtott támogatásból a társulás ellátja az ellenőrzési, tájékoztatási tevékenységet.

4. § (1) A tároló engedélyese közreműködik abban, hogy a társulások tájékoztatási és ellenőrzési feladataikat elláthassák, és köteles folyamatosan a társulások rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy – az Atv. alapján az engedélyest terhelő, de a társulások útján ellátott – tájékoztatási kötelezettségnek, így a támogatási szerződés erre vonatkozó rendelkezéseinek a társulások eleget tudjanak tenni.

(2) A társulások tájékoztatási feladataik ellátása érdekében az egyéb tájékoztatási eszközök mellett honlapot működtetnek.

5. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

6. §7 (1) A 2. § (1) bekezdése szerinti, a 2023. évre vonatkozó támogatási szerződést 2023. március 15-ig kell megkötni.

(2) A 3. § (2b) bekezdése szerinti tervet első alkalommal 2023. február 13-ig kell benyújtani a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelő részére.

(3) A 3. § (2b) bekezdése szerinti terv miniszteri jóváhagyását – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – 2023. március 8-ig kell teljesíteni.

7. §8 (1) E rendeletnek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 68/2024. (III. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. mellékletében foglalt táblázat 1. sorát a Módr. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő szerződéskötési eljárás során is alkalmazni kell.

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti, a 2024. évre vonatkozó támogatási szerződést 2024. április 30-ig kell megkötni.

(3) A 3. § (2b) bekezdése szerinti terv miniszteri jóváhagyását a 2024. évre vonatkozóan 2024. április 15-ig kell teljesíteni.

8. §10 Ez a rendelet a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez11

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból a társulások részére nyújtott támogatás felosztásának számítási módja

1. A támogatás adott évi meghatározott X (forint) kiadási előirányzatának elosztása, az egyes társulás számára nyújtandó támogatás összege a következő képlettel határozható meg:
Ci= X x Pi/ ∑ Pi
ahol Ci az i-dik társulásnak jutó támogatás és Pi / ∑ Pi az egyes tárolókhoz rendelt, e melléklet 2. pontja szerint kiszámított arányszám.
2. Piaz 1. táblázatban foglalt A, T és h paraméterek alapján határozható meg a következő képlettel:
Pi= Aix Ti/ hi

1. táblázat: a radioaktív hulladék és a tároló jellemzőitől függő paraméterek:

A

B

C

1.

A tárolt radioaktív anyag jellemzői és mennyisége (A)

A jóváhagyott, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozandó tevékenységek közép- és hosszú távú tervében a következő 10 évre beszállításra ütemezett kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék mennyiség a már átvett mennyiséggel együtt nem haladja meg a 10 000 m3-t, vagy

4

A jóváhagyott, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból finanszírozandó tevékenységek közép- és hosszú távú tervében a következő 10 évre beszállításra ütemezett kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék mennyiség a már átvett mennyiséggel együtt meghaladja a 10 000 m3-t, vagy

12

kiégett üzemanyag, vagy

5,6

tíz éven belül nem várható radioaktív hulladék elhelyezése

1

2.

A létesítmény élettartama (T)

Átmeneti tárolás, vagy

4

kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezése, vagy

4

nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezése

19,75

3.

A létesítmény elhelyezése (h)

Felszíni tároló, vagy

1

felszín alatti tároló

1,5

1

A 2. § (1) bekezdése a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 75. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2a) bekezdését a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 3. § (2b) bekezdését a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 3. § (2c) bekezdését a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (4) bekezdését a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 6. §-t a 33/2023. (II. 9.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

8

A 7. §-t a 68/2024. (III. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A hatálybalépés időpontja 2024. március 29.

10

A 8. §-t a 68/2024. (III. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

11

Az 1. melléklet a 70/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. §-a, a 68/2024. (III. 28.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére