• Tartalom

214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól

2018.04.10.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 10/A. §-a alapján létrejött ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulás (a továbbiakban: társulás) részére a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból nyújtandó költségvetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) az 1. mellékletben szereplő képlet alkalmazásával kell felosztani.

(2) A társulásoknak nyújtott támogatásra jogosultság feltétele a társulás tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységének ellátása.

2. § (1) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelő szerve a társulással évente – legkésőbb a tárgyév februárjának 10. napjáig – támogatási szerződést köt.

(2)1 A támogatási szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza legalább:

a) a társulás megnevezését, székhelyét, adószámát, a képviseletre jogosult személy megnevezését, törzskönyvi azonosító számát, valamint a társulás fizetési számla számát és a számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezését;

b) a támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések megjelölését;

c) a támogatásból megvalósítandó ellenőrzési és információs feladatok ellátásának vállalását a társulás részéről;

d) az alábbiak elvégzésének vállalását a társulás részéről az ellenőrzési és információs célú feladataik ellátása során:

da) folyamatos tájékoztatás, a tároló engedélyese által a társulások rendelkezésére bocsátott adatok, tájékoztató és információs anyagok felhasználásával,

db) társadalmi ellenőrzés szervezése és végrehajtása, különösen saját mérések végzése, helyszíni látogatások lefolytatása, a rendelkezésre bocsátott adatok, tájékoztatások szakértőkkel való felülvizsgáltatása, valamint ezen intézkedések tapasztalatainak megismertetése mind tagságukkal, mind a tároló engedélyesével,

dc) a tagtelepülések közvéleményének vizsgálata, összegzése, a tárolóval és működtetésével összefüggésben megnyilvánuló helyi vélemények, észrevételek összefoglalása, valamint a települési szerveződések állásfoglalásainak megismerése és az így leszűrt tapasztalatoknak a tároló engedélyesével való közlése, valamint

dd) tájékoztató programok szervezése, az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása és fenntartása;

e) a jogszabály által meghatározott, valamint a felek által szükségesnek tartott jognyilatkozatokat; továbbá

f) a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben eljáró bíróság megnevezését.

3. § (1) A támogatást a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerinti időpontokban, több részletben kell folyósítani. Az utolsó részlet folyósításának időpontjára vonatkozóan a támogatási szerződésben figyelemmel kell lenni a társulások elszámolási kötelezettségének teljesíthetőségére.

(2) A támogatás igénybevétele – mind a működési, mind a felhalmozási célú támogatás esetében – utólagos elszámolás melletti előfinanszírozással történik, azzal, hogy felhalmozási célú támogatás esetében a támogatás igénybevételére a támogatási szerződésben meghatározott részfeladatonként, a teljesítés igazolás kiadását követően kerülhet sor.

(3) A társulás a támogatás tekintetében elkülönített számviteli nyilvántartást vezet.

4. § (1) A tároló engedélyese közreműködik abban, hogy a társulások tájékoztatási és ellenőrzési feladataikat elláthassák, és köteles folyamatosan a társulások rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy – az Atv. alapján az engedélyest terhelő, de a társulások útján ellátott – tájékoztatási kötelezettségnek, így a támogatási szerződés erre vonatkozó rendelkezéseinek a társulások eleget tudjanak tenni.

(2) A társulások tájékoztatási feladataik ellátása érdekében az egyéb tájékoztatási eszközök mellett honlapot működtetnek.

5. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelethez2

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból a társulások részére nyújtott támogatás felosztásának számítási módja
1.    A támogatás adott évi meghatározott X (forint) kiadási előirányzatának elosztása, az egyes társulás számára nyújtandó támogatás összege a következő képlettel határozható meg:
Ci = X x Pi / ∑ Pi
ahol Ci az i-dik társulásnak jutó támogatás és Pi / ∑ Pi az egyes tárolókhoz rendelt, e melléklet 2. pontja szerint kiszámított arányszám.
2.    Pi az 1. táblázatban foglalt A, T és h paraméterek alapján határozható meg a következő képlettel:
Pi = Ai x Ti / hi
1. táblázat: a radioaktív hulladék és a tároló jellemzőitől függő paraméterek:

 

 

A

B

C

 

1.

A tárolt hulladék jellemzői és mennyisége (A)

10 000 m3-nél kevesebb kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék tíz éven belül, vagy

4

 

10 000 m3 feletti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék tíz éven belül, vagy

12

 

kiégett üzemanyag, vagy

5,6

 

tíz éven belül nem várható radioaktív hulladék elhelyezése

1

 

2.

A létesítmény élettartama (T)

Átmeneti tárolás, vagy

4

 

kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezése, vagy

4

 

nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezése

19,75

 

3.

A létesítmény elhelyezése (h)

Felszíni tároló, vagy

1

 

felszín alatti tároló

1,5

1

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 175/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 75. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. melléklet a 70/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére