• Tartalom

215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról

2014.01.02.

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § f) pontjában,
a 6. § (4) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.) 40. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: RHK Kft.) jelöli ki.

(2) Az RHK Kft. tevékenységének pénzügyi forrása a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: Alap).

2. § Az RHK Kft. az 1. § (1) bekezdése szerinti alapfeladatai ellátása érdekében:

a) a tervezési és beszámolási feladatok körében:

aa) előkészíti az Alapból finanszírozandó tevékenységek közép- és hosszú távú tervét, valamint a terv évenkénti felülvizsgálatát, ezen belül elvégzi az Alapba történő befizetési kötelezettségek meghatározásához szükséges számításokat és költségbecsléseket, és javaslatot tesz az adott évi befizetési kötelezettségek mértékére,

ab) előkészíti az Alapból finanszírozandó tevékenységek éves munkaprogramját,

ac) előkészíti az Alapból finanszírozott tevékenységekről készített szakmai és pénzügyi beszámolókat, valamint

ad) ellátja az Alap kezelője által igényelt egyéb tervezési és beszámolási tevékenységet;

b) a létesítéssel kapcsolatos feladatok körében gondoskodik:

ba) a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló létesítésének előkészítéséről és megvalósításáról,

bb) a kiégett üzemanyag átmeneti elhelyezésére szolgáló tároló létesítéséről és továbbépítéséről,

bc) a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló létesítésének előkészítéséről, valamint

bd) a telephely-kiválasztási kutatásokat szolgáló felszín alatti kutatólaboratórium létesítéséről;

c) a radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag tárolásával összefüggő feladatok körében gondoskodik:

ca) a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló működtetéséről, őrzéséről és lezárásáról,

cb) a kiégett üzemanyag átmeneti elhelyezésére szolgáló tároló működtetéséről és őrzéséről,

cc) a nagy aktivitású radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló tároló működtetéséről, őrzéséről és lezárásáról, valamint

cd) a kis, közepes és nagy aktivitású radioaktív hulladék beszállításáról a tárolóba;

d) a nukleáris létesítmények leszerelésével összefüggő feladatok körében gondoskodik:

da) az előzetes leszerelési terv felülvizsgálatáról, a végleges leszerelési terv elkészítéséről és felülvizsgálatáról,

db) a nukleáris létesítmény végleges leállítását követően – leszerelésükig – azok fenntartásáról és őrzéséről, valamint

dc) a nukleáris létesítmény lebontásáról, helyszíne helyreállításáról; továbbá

e)1 ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, gondoskodik a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával kapcsolatos, a c) és a d) pontban nem említett feladatok elvégzéséről.

3. § Az RHK Kft. a feladatai végrehajtásához szükséges döntéseket tényekre alapozva és dokumentált döntéshozatali eljárás keretében hozza meg.

4. § Az engedélyeseknél keletkező, végleges elhelyezésre szánt radioaktív hulladékot az RHK Kft. az előzetesen bejelentett beszállítási igény alapján teljesített – a 2. § c) pont cd) alpontja szerinti – beszállítást követően a radioaktívhulladék-tárolóban helyezi el.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 6. § (3) és (4) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 5/B–5/C. §-a szerinti nemzeti politikát és nemzeti programot első alkalommal a 2015. évben készített – a 2. § a) pont aa) alpontja szerinti – közép- és hosszú távú terv készítésénél kell figyelembe venni.

(2)2

(3)–(4)3

7. § Ez a rendelet a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A 2. § e) pontja a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § (3)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére