• Tartalom

2013. évi CCXVIII. törvény

2013. évi CCXVIII. törvény

a kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2014.07.02.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

2. §3

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

3. § (1)4

(2)5

(3)6

(4)7

(5)–(9)8

(10)9

(11)10

(12)11

a)–d)12

e)13

f)–g)14

4. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

4. § (1)15

(2)16

(3)17

5. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

5. §18

6. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

6. § (1)–(2)19

(3)20

7. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

7. §21

8. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

8. §22

9. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

9. §23

10. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

10. §24

11. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

11. §25

12. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

12. §26

13. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

13–14. §27

15. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 48. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni. A hivatásos konzuli tisztviselő az első diplomáciai futárral köteles megküldeni a kérelmet a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak. Ha a házassági névviselési forma módosítása iránti kérelem elbírálása a hazai anyakönyvezést végző hatóság hatáskörébe tartozik, az anyakönyvvezető a kérelmet haladéktalanul megküldi a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak.”

16–31. §28

32. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 87. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

87. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a 4. § (5) bekezdése szerinti anyakönyvi bejegyzés teljesítését követően az anyakönyvi alapiratot haladéktalanul megküldi a nyilvántartó anyakönyvvezetőnek.”

33. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény „Módosuló jogszabályok” alcíme a következő szöveggel lép hatályba:

„Átmeneti rendelkezések
98. § E törvény hatálybalépését követő, de 2014. november 1-jét megelőző házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat ezen időszakban történő létesítése esetén az 58. § (1)–(3) bekezdésétől eltérően a házasságkötést, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot bejegyző anyakönyvvezető a felek születési anyakönyvi bejegyzésben szereplő adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében megkeresi a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot. A születést nyilvántartó anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság a papír alapú anyakönyv születési anyakönyvi bejegyzése adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről az értesítéstől számított százhúsz napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.
99. § A bejegyzett élettársi kapcsolat az e törvény hatálybalépését követő, de 2014. november 1-jét megelőző létesítése esetén az 59/A. § (2a) bekezdésétől eltérően a megkeresett anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság a papír alapú anyakönyv házassági anyakönyvi bejegyzése adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéséről a megkereséstől számított százhúsz napon belül gondoskodik, és erről értesíti a megkeresőt.
100. § Az 59/A. § (1) és (2) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően benyújtott névváltoztatási kérelemre kell alkalmazni.”

34. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvénynek az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított

1. 4. § (7) bekezdése az „az adatok általa” szövegrészek helyett az „az adatoknak a bejegyzésre irányuló eljárásban általa” szöveggel, a „bekezdésében foglalt” szövegrész helyébe a „bekezdésében és a 89. § (4) bekezdésében foglalt” szöveggel,

2. 11. § (2) bekezdése a „lefolytatására az az anyakönyvvezető illetékes, akinél az erre irányuló kérelmet benyújtották” szövegrész helyett a „lefolytatására a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes” szöveggel,

3. 12. § (2) bekezdése az „anyakönyvvezető” szövegrész helyett az „anyakönyvvezető vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóság” szöveggel,

4. 57. § (1) bekezdése a „bekövetkezett” szövegrész helyett a „bekövetkezett vagy az e törvény hatálybalépésekor az anyakönyvbe még be nem jegyzett” szöveggel,

5. 57/A. § (2) bekezdése a „hatvan” szövegrész helyett a „százhúsz” szöveggel,

6. 58. § (3) bekezdése a „hatvan” szövegrész helyett a „tizenöt” szöveggel,

7. 59. § (1) bekezdése a „hatóság” szövegrész helyett a „hatóság – a papír alapú anyakönyvbe történő betekintés engedélyezését ide nem értve – ” szöveggel,

8. 59/A. § (1) bekezdése az „a névváltoztatással érintett anyakönyvi eseményre” szövegrész helyett az „a névváltoztatási kérelmet benyújtó személy születésére, fennálló házasságára vagy bejegyzett élettársi kapcsolatára, valamint kiskorú gyermekének születésére (a továbbiakban együtt: névváltoztatással érintett esemény)” szöveggel, a „hatóságot” szövegrész helyett a „hatóságot a névváltoztatással érintett esemény az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében” szöveggel,

9. 59/A. § (2) bekezdése az „a házassági névviselési forma módosításával érintett házasságra vonatkozó” szövegrész helyett az „a névváltoztatási kérelmet benyújtó személy házastársának vagy bejegyzett élettársának a születésére vonatkozó papír alapú” szöveggel, az „az az anyakönyvvezető, akinél a házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelmet benyújtották, megkeresi a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot” szövegrész helyett az „az (1) bekezdés alapján megkeresett, a házasságot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot nyilvántartó anyakönyvvezető megkeresi a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot a születési bejegyzés adatainak az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzése érdekében” szöveggel, a „tizenöt” szövegrész helyett a „százhúsz” szöveggel,

10. 59/A. § (3) bekezdése a „hatvan napon belül bejegyzi az elektronikus anyakönyvbe” szövegrész helyett a „százhúsz napon belül bejegyzi az elektronikus anyakönyvbe, és erről értesíti a megkeresőt” szöveggel,

11. 60. § (3) bekezdése a „kizárólag a” szövegrész helyett a „kizárólag a tévesen megkezdett vagy azon bejegyzés” szöveggel, a „sor” szövegrész helyett a „sor, amelyet nem az eljárásra jogosult személy teljesített” szöveggel,

12. 69/C. § a) pontja a „bh) és bi) alpontjában foglalt adatait” szövegrész helyett a „bh) alpontjában foglalt adatait és az anyának a 69/B. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontjában foglalt adatát, ha a gyermek születését az apa adatai nélkül anyakönyvezik, és az anya házassági nevét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:27. § (1) bekezdés d) pontja vagy (3) bekezdése szerinti formában viseli” szöveggel,

13. 69/C. § d) pontja a „tény szerinti örökbefogadás esetén az örökbefogadás” szövegrész helyett az „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti nyilatkozat esetén annak tényét és a vér szerinti szülő vagy szülők 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt adatát, vagy – ha a papír alapú anyakönyvbe az örökbefogadás tényét jegyezték be – az örökbefogadás” szöveggel,

14. 69/C. § f) pontja a „változását” szövegrész helyett a „változását az anya házassági neve változásának kivételével” szöveggel,

15. 69/C. § h) pontja, 69/D. § (1) bekezdés k) pontja, 69/E. § (1) bekezdés j) pontja és 69/F. § (1) bekezdés e) pontja az „idejét” szövegrész helyett az „idejét, az e törvény hatálybalépését megelőzően teljesített papír alapú anyakönyvi bejegyzés folyószámát” szöveggel,

16. 69/D. § (2) bekezdése az „anyakönyvből,” szövegrész helyett az „anyakönyvből, az elektronikus anyakönyvbe a nem létező házasságra vonatkozó adatok törlésére utaló bejegyzést tesz az (1) bekezdés j)–l) pontja szerinti adatokkal,” szöveggel,

17. 69/E. § (2) bekezdése az „anyakönyvből,” szöveg helyett az „anyakönyvből, az elektronikus anyakönyvbe a nem létező bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó adatok törlésére utaló bejegyzést tesz az (1) bekezdés i)–k) pontja szerinti adatokkal,” szöveggel,

18. 69/G. § (2) bekezdése az „(1) bekezdésben foglalt adatokat törölni kell” szöveg helyett az „(1) bekezdés b)–f) pontjában foglalt adatokat az anyakönyvvezető törli, és az elektronikus anyakönyvbe az ismeretlen holttestre vonatkozó adatok törlésére utaló bejegyzést tesz, az adatot bejegyző személy nevének és felhasználói azonosítójának, valamint a bejegyzés idejének feltüntetésével” szöveggel,

19. 70. § (2) bekezdés o) pontja az „az a) pont aa)–ae) alpontjában” szövegrész helyett az „az elektronikus anyakönyv adatai alapján az a) pont aa)–ae) alpontjában és ah) alpontjában”, a „foglalt adatok” szövegrész helyett a „foglalt adatok, valamint a szülői felügyeletet gyakorló szülők e) pont szerinti nyilatkozatának” szöveggel,

20. 70. § (3) bekezdése a „bejegyző személy” szöveg helyett a „bejegyző személy a nevének és felhasználói azonosítójának, valamint a törlés idejének feltüntetésével” szöveggel,

21. 71. § (3) bekezdése a „valamint e) pont ea) és eb) alpontjában” szövegrész helyett „e) pont ea) és eb) alpontjában, valamint f) pont fb) és fc) alpontjában”, a „valamint e) pont ec) és ed) alpontjában szövegrész helyett „e) pont ec) és ed) alpontjában, valamint f) pont fd) és fe) alpontjában” szöveggel,

22. 72. § (4) bekezdése az „elektronikus anyakönyvi rendszerben adatok rögzítésére jogosult személy (2) bekezdésben meghatározott adatait, valamint azok változását a munkáltatói jogkör gyakorlója,” szövegrész helyett az „anyakönyvvezető (2) bekezdésben meghatározott adatait, valamint azok változását a fővárosi és megyei kormányhivatal, az elektronikus anyakönyvi rendszerben adatok rögzítésére jogosult egyéb személyek (2) bekezdésben meghatározott adatait, valamint azok változását, továbbá” szöveggel,

23. 73. § (4) bekezdés f) pontja az „az anyakönyvi bejegyzés folyószámát vagy egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítóját és” szövegrész helyett az „az anyakönyvi bejegyzés egyedi elektronikus anyakönyvi azonosítóját, az elektronikus anyakönyvbe be nem jegyezhető adatról kiállított anyakönyvi okirat esetén az anyakönyvi bejegyzés folyószámát,” szöveggel,

24. 73/A. § (2) bekezdés c) pontja a „tényét,” szöveg helyett a „tényét, helyét és idejét” szöveggel,

25. 73/A. § (2) bekezdés d) pontja a „2002. december 15. előtt történt utónév-módosítást a hatálybalépés megjelölésével” szövegrész helyett a „gyermek és a szülők igazolt nem magyar állampolgárságát, hontalanságát vagy ismeretlen állampolgárságát, magyar állampolgárságának megszerzését vagy megszűnését” szöveggel,

26. 73/A. § (2) bekezdés e) pontja a „tény szerinti örökbefogadás esetén az örökbefogadás” szövegrész helyett az „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti nyilatkozat esetén annak tényét és a vér szerinti szülő vagy szülők 69/B. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt adatát, vagy – ha a papír alapú anyakönyvbe az örökbefogadás tényét jegyezték be – az örökbefogadás” szöveggel,

27. 81. §-a az „anyakönyvben és” szövegrész helyett az „anyakönyvben,” szöveggel, a „nyilvántartásában” szövegrész helyett a „nyilvántartásában, az okirat-nyilvántartásban és a jogosultsági nyilvántartásban” szöveggel,

28. 81/D. § (1) bekezdése a „jogosult átvenni” szövegrész helyett a „jogosult átvenni, vagy a papír alapú anyakönyvből jogosult megtekinteni és átvenni” szöveggel,

29. 89. § (4) bekezdése a „valamint” szövegrész helyett a „menekült vagy oltalmazott jogállását, valamint” szöveggel

lép hatályba.

35. § Nem lép hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvénynek az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított

a) 4. § (3) bekezdésében a „vagy,” szövegrész,

e) 69/B. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában az „elhalt személy esetén” szövegrész.

36. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvénynek az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

37. §29

14. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

38. §30

15. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása

39. § (1)31

(2)32

(3)–(6)33

16. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény módosítása

40. §34

17. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

41. §35

18. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

42. §36

19. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

43. §37

20. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény módosítása

44. § (1)38

(2) Nem lép hatályba a Jtv. 91. § (8) bekezdése.

21. Az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvény módosítása

45. § (1)39

(2) Nem lép hatályba az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvény 46. §-a, 89. §-a és 96. §-a.

22. Záró rendelkezések

46. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) A 3. § (3) és (11) bekezdése, valamint (12) bekezdés e) pontja 2014. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 39. § (2) bekezdése az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

47. § (1) A 4. § (1) és (3) bekezdése az Alaptörvény G) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2013. évi CCXVIII. törvényhez40

2. melléklet a 2013. évi CCXVIII. törvényhez


1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvénynek az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított
a) 1. melléklet a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről cím 3. pont 3.1. alpontja és 4. pont 4.1. alpontja,
b) 1. melléklet b) Jegyzőkönyv a házasság bejelentéséről cím 3. pont 3.1. alpontja, 3.4. alpontja, 3.6. alpontja és 3.7. alpontja,
c) 1. melléklet c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről cím 3. pont 3.1. alpontja, 3.6. alpontja és 3.7. alpontja,
d) 1. melléklet d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről cím 5. pont 5.1. alpontja, 5.2. alpontja, 5.5. alpontja és 5.6. alpontja, valamint 6. pont 6.1. alpontja
az „alpontja” szövegrész helyett az „alpontja és g) vagy h) pontja” szöveggel lép hatályba.

2. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvénynek az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított
a) 1. melléklet a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről cím 4. pont 4.7. alpontja,
b) 1. melléklet b) Jegyzőkönyv a házasság bejelentéséről cím 3. pont 3.11. alpontja,
c) 1. melléklet c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről cím 3. pont 3.11. alpontja,
d) 1. melléklet d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről cím 5. pont 5.11. alpontja
a „státusa” szövegrész helyett a „vagy oltalmazott jogállása” szöveggel lép hatályba.

3. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvénynek az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított
a) 1. melléklet a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről cím 1. pontja,
b) 1. melléklet b) Jegyzőkönyv a házasság bejelentéséről cím 1. pontja,
c) 1. melléklet c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentéséről cím 1. pontja,
d) 1. melléklet d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről cím 1. pontja
az „Anyakönyvi” szövegrész helyett az „A szervet megjelölő” szöveggel lép hatályba.

4. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvénynek az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló 2013. évi LXXVI. törvénnyel megállapított 1. melléklet a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről cím 12. pontja az „Az anya és az apa” szövegrész helyett az „A szülő vagy a szülők” szöveggel lép hatályba.

3. melléklet a 2013. évi CCXVIII. törvényhez41

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 17. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 36. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § (5)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 3. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 3. § (11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 3. § (12) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 3. § (12) bekezdés a)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 3. § (12) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 3. § (12) bekezdés f)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 4. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 4. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 6. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 16–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 39. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 39. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 39. § (3)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 44. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 45. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére