• Tartalom

22/2013. (V. 17.) ORFK utasítás

22/2013. (V. 17.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosításáról1

2013.05.18.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi utasítást:
1. Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség).”
2. Az Ut. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az őrség feladata:
a) a felállítás helye szerinti objektum őrzésvédelmének biztosítása;
b) a Rendőrség szerveinél az állampolgárok fogadása, tájékoztatása, a kulcsdobozok és azok nyilvántartásának kezelése;
c) a Rendőrség szerveinek központi telefonszámaira érkező hívások fogadása, azok kapcsolása, valamint
d) a Rendőrség őrzött szállásain személyőrzési, kísérési feladatok végrehajtása.”
3. Az Ut. a következő 2/A. ponttal egészül ki:
„2/A. A fegyveres biztonsági őrzést úgy kell tervezni és szervezni, hogy az – figyelemmel az alkalmazott biztonságtechnikai eszközökre, az őrség szervezeti kereteire, létszámára, felszereltségére, valamint szolgálati munkaidőrendszerére – biztosítsa az elrendelő határozatban szereplő létesítmény őrzésvédelmét, illetve a személyőrzési, kísérési feladatok végrehajtását.”
4. Az Ut. 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Az őrök szolgálati munkaidőrendszerére az ORFK köztisztviselőinek, valamint az ORFK Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó szervek közalkalmazottainak munkaidejéről és munkarendjéről szóló ORFK utasításban (a továbbiakban: ORFK utasítás), a munka törvénykönyvéről szóló törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározottakat kell alkalmazni. Az alkalmazott szolgálati munkaidőrendszert a felállítási hely szerint illetékes rendőri szerv vezetője – az őrségparancsnokkal egyetértésben – határozza meg.”
5. Az Ut. 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Az őr elöljárói az irányítása alá tartozó őr vonatkozásában:
a) a területileg illetékes megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány;
b) a KR parancsnoka és igazgatója (parancsnokhelyettes);
c) az RRI igazgatója és igazgatóhelyettese (rendészeti);
d) a megyei rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitány-helyettese (rendészeti), a Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK) rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese;
e) a megyei rendőr-főkapitányság határrendészeti szolgálat vezetője az őrzött szállás vonatkozásában;
f) a rendőrkapitányság, illetve a határrendészeti kirendeltség vezetője;
g) a felállítási hely szerinti objektumparancsnok;
h) a KR megyékben diszlokált főosztályvezetője és osztályvezetői;
i) a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság (a továbbiakban: Központi GEI) objektumaiban a Központi GEI igazgatója;
j) a megyei őrségparancsnok-helyettes;
k) a felállítási hely szerinti őrparancsnok;
l) az őrzött szállás vezetője, helyettese szolgálati helyükön.”
6. Az Ut. 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. Az őrségparancsnok és az őrségparancsnok-helyettes az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló, akik felett a munkáltatói jogokat az országos rendőrfőkapitány gyakorolja.”
7. Az Ut. 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. A megyei őrségparancsnok-helyettest az őrzésvédelemmel érintett megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság állományából a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, az RRI állományából az RRI igazgatója jelöli ki. Szolgálati helye az őrzésvédelemmel érintett megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, illetve az RRI szervezetében található.”
8. Az Ut. 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. A megyei őrségparancsnok-helyettesek személyében bekövetkező változásról a megyei rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitány-helyettese (rendészeti), a BRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, illetve az RRI igazgatóhelyettese (rendészeti) soron kívül tájékoztatja az ORFK K özrendvédelmi Főosztály vezetőjét.”
9. Az Ut. 48. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. Az elkészült tervezetet a megyei őrségparancsnok-helyettes felterjeszti:
a) a megyei rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitány-helyettesének (rendészeti);
b) a BRFK vonatkozásában a BRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesének;
c) a KR vonatkozásában az igazgatónak (parancsnokhelyettes);
d) az RRI vonatkozásában az igazgatóhelyettesnek (rendészeti);
aki azt jóváhagyja azzal, hogy az őrzött szállások vonatkozásában az érintett rendőri szerv vezetője indokolt esetben az őrségparancsnokkal történt egyeztetés alapján a jóváhagyás kiadmányozásával más vezetőt is megbízhat.”
10. Az Ut. 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. A jóváhagyott szolgálattervezetet az ORFK utasításban meghatározottak szerint kell elkészíteni és a szolgálati helyen kifüggeszteni, az érintettek részére hozzáférhetővé tenni. A jóváhagyott szolgálattervezetet a megyei őrségparancsnok-helyettes 3 munkanapon belül tájékoztatásul megküldi az őrségparancsnoknak.”
11. Az Ut. 63. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„63. A szolgálati fegyverek kiadása és visszavétele vonatkozásában a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló ORFK utasítás előírásai szerint kell eljárni.”
12. Az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
13. Az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
14. Az Ut.
a) 64. és 66. pontjában az „az RGEI-k” szövegrész helyébe az „a Központi GEI” szöveg;
b) 75. pontjában az „az RGEI vezetői” szövegrész helyébe „a Központi GEI igazgatója” szöveg
lép.
1

Az utasítás a 13. pontja alapján hatályát vesztette 2013. május 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére