• Tartalom

225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

2023.01.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjában,

az 5. § (3) bekezdése tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén, a szegedi 01392/2, 01392/3, 01392/4, 01392/6, 01392/15, 01392/16, 01392/17, 01392/18 és 01392/21 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló Tudományos Park kialakításával kapcsolatos, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

2. §2 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1)3

(2)4

(3)5

(4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti

a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,

b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §6

6. §7 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)9 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépésé10t megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

7. §11 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor12 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)13 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését14 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez15

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

a Szegedi Tudományos Park kialakítása

a Szegedi Tudományos Parknak a szegedi 01392/2, 01392/3, 01392/4, 01392/6, 01392/15, 01392/16, 01392/17, 01392/18 és 01392/21 helyrajzi számú ingatlanokon történő megvalósításával összefüggő beruházások

általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

3.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás a
természetvédelmi kiegyenlítő intézkedés
végrehajtásához szükséges környezetvédelmi hatósági
engedélyezési eljárás kivételével

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

5.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

6.

vasúti hatósági engedélyek

közlekedésért felelős miniszter

7.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

8.

vízjogi hatósági eljárások

illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság

9.

földvédelmi, földmérési, telekalakítási és ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

10.

területrendezési hatósági eljárások

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

11.

erdészeti hatósági eljárások

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

12.

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

13.

bányahatósági engedélyek

Jász-Nagykun-
Szolnok Vármegyei Kormányhivatal

14.

talajvédelmi hatósági engedélyek

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

15.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai, tűzvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

16.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

17.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez16

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (1) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3. § (2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. § (3) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 49. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

6

Az 5. §-t a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 49. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

8

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

9

A 6. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 35. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

12

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

13

A 7. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 35. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

16

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére