• Tartalom

2013. évi CCXXVII. törvény

2013. évi CCXXVII. törvény

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról1

2014.03.15.

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1–3. §2

2. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

4. §3

5. §4

6. § Az Atv. a következő 48/A. §-sal egészül ki:

48/A. § (1) Ha az atomkár megtérítésére való jogosultságot az emberélet elvesztése, a személyek testi épsége és egészsége megsértése folytán keletkezett nem vagyoni sérelem alapozza meg, az ezért való, a 48. § szerinti felelősség megállapításához a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges.
(2) Az atomkár megtérítésének mértékét, módját és esedékességét
a) az emberélet elvesztése, továbbá a személyek testi épsége és egészsége megsértése folytán keletkezett nem vagyoni sérelem esetén a Polgári Törvénykönyv sérelemdíjra vonatkozó rendelkezései,
b) az a) pontban foglaltaktól eltérő, egyéb atomkár esetén a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésen kívül okozott károk megtérítésére vonatkozó rendelkezései
alkalmazásával kell megállapítani.”

7. § Az Atv.

a) 2. § 23. pontjában a „testi épségében és egészségében keletkezett minden kár” szövegrész helyébe a „testi épsége és egészsége megsértése folytán keletkezett nem vagyoni sérelem” szöveg, a „károk” szövegrész helyébe a „nem vagyoni sérelem és a kár” szöveg,

b) V. Fejezet címében az „atomenergia alkalmazásával kapcsolatosan keletkezett károkért való felelősség” szövegrész helyébe az „atomkár-felelősség” szöveg, az „a károk” szövegrész helyébe az „az atomkár” szöveg,

c) 48. § (1) bekezdésében a „megtéríteni” szövegrész helyébe a „megtéríteni (a továbbiakban: atomkár megtérítése)” szöveg,

d) 49. § (2) bekezdésében az „a károsultat” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítését követelő személyt” szöveg, az „ért kár” szövegrész helyébe az „ért atomkár” szöveg, az „a károsult” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítését követelő személy” szöveg, az „a kár” szövegrész helyébe az „az atomkár” szöveg,

e) 52. § (2) bekezdésében az „a kártérítésre” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítésére” szöveg,

f) 52. § (3) bekezdésében az „A kártérítés” szövegrész helyébe az „Az atomkár megtérítése” szöveg,

g) 53. § (1) bekezdésében az „a károkat” szövegrész helyébe az „a vagyoni kárt, valamint az emberélet elvesztése, továbbá a személyek testi épsége és egészsége megsértése folytán keletkezett nem vagyoni sérelmet” szöveg, a „kár” szövegrészek helyébe a „vagyoni kár, valamint az emberélet elvesztése, továbbá a személyek testi épsége és egészsége megsértése folytán keletkezett nem vagyoni sérelem” szöveg, a „kibocsátása okozta” szövegrész helyébe a „kibocsátása együttesen okozta” szöveg,

h) 53. § (4) bekezdésében a „kárfelelősségi” szövegrész helyébe az „atomkár-felelősségi és egyéb kárfelelősségi” szöveg,

i) 54. § (1) bekezdésében a „kárfelelősségi” szövegrész helyébe az „atomkár-felelősségi” szöveg,

j) 55. § (1) bekezdésében az „atomkárokért való kártérítési” szövegrész helyébe az „atomkár megtérítése iránti” szöveg,

k) 56. § (1) bekezdésében az „atomkárért való kártérítéssel” szövegrész helyébe az „atomkár megtérítésével” szöveg,

l) 56. § (2) bekezdésében a „kár” szövegrész helyébe az „atomkár” szöveg, az „a kárfedezeti” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítésének fedezetéül szolgáló” szöveg, az „a károsultak” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítésére jogosultak” szöveg,

m) 56. § (3) bekezdésében az „álló kárfedezeti” szövegrész helyébe az „álló, az atomkár megtérítésének fedezetéül szolgáló” szöveg, a „valamennyi károsult” szövegrész helyébe a „valamennyi, az atomkár megtérítésére jogosult” szöveg, az „a valamennyiüknek járó kártérítési” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítéseként valamennyiüknek járó” szöveg,

n) 57. § (1) bekezdésében az „A károsult kártérítési” szövegrész helyébe az „Az atomkár megtérítésére jogosult megtérítési” szöveg, az „a károsult” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítésére jogosult” szöveg, az „a kár” szövegrész helyébe az „az atomkár” szöveg,

o) 57. § (4) bekezdésében az „a kárigény” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítése iránti igény” szöveg,

p) 59. §-ában a „kártérítésre” szövegrész helyébe az „atomkár megtérítésére” szöveg, a „kárát” szövegrész helyébe a „kárát, illetve sérelemdíj iránti igényét” szöveg,

q) 60. § (1) bekezdésében a „kártérítési” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítésére vonatkozó” szöveg, a „kártérítésre” szövegrész helyébe az „az atomkár megtérítésére” szöveg,

r) 65. § (1) bekezdésében a „kártérítési” szövegrész helyébe a „kártérítési, valamint az atomkár megtérítése iránti” szöveg

lép.

8–9. §5

3. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

10. §6

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

11–12. §7

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

13–15. §8

16. §9

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

17–26. §10

27. §11

28–32. §12

7. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény módosítása

33. §13

8. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló
2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

34–36. §14

9. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1., 3., 4., 7. és 8. alcím, továbbá a 13–15. §, a 17–26. § és a 28–32. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. §, a 8. § és a 9. § 2014. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 6. § és a 7. § 2014. március 15-én lép hatályba.

38. § Ez a törvény

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 2013. évi CCXXVII. törvényhez15

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 18. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. március 16. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 13–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 17–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 28–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 34–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére