• Tartalom

2013. évi CCXXXI. törvény

2013. évi CCXXXI. törvény

egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról1

2014.02.02.

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

1. §2

2. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

2. § (1)3

(2)4

3–4. §5

3. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása

5–7. §6

4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

8. §7

5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény módosítása

9. §8

6. A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosítása

10–11. §9

7. Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény módosítása

12. § (1) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény 4. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

4. § Az Fgytv. a következő 17/D. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Fogyasztóvédelmi referens
17/D. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás köteles fogyasztóvédelmi referenst foglalkoztatni.
(2) A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi tárgyú oktatás, képzés szervezése. A fogyasztóvédelmi referens kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel.
(3) Fogyasztóvédelmi referens az a magyar állampolgár vagy az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgára lehet, aki
a) államilag elismert fogyasztóvédelmi szakképesítést vagy szakképzettséget szerzett, vagy
b) részére iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzést követően képesítési bizonyítvány kiadására került sor.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás legalább egy fogyasztóvédelmi referenst köteles foglalkoztatni minden olyan megyében, ahol
a) székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kiskereskedelmi tevékenységet folytat, továbbá
b) közszolgáltatási tevékenységet folytató, valamint törvény alapján ügyfélszolgálat működtetésére kötelezett vállalkozás esetén ügyfélszolgálattal rendelkezik.
(5) A fogyasztóvédelmi referenst azon legnagyobb népességszámú településen kell foglalkoztatni, ahol a vállalkozás a (4) bekezdés szerinti székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy ügyfélszolgálattal rendelkezik.
(6) A fogyasztóvédelmi referensi tevékenység megbízási szerződés keretében is ellátható.
(7) A fogyasztóvédelmi referens képzéssel és vizsgáztatással (a továbbiakban: képzés) kapcsolatos tevékenység szakmai felügyeletét a fogyasztóvédelmi hatóság látja el.
(8) A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzést olyan jogi személy, jogi személyiség nélkül gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozó vagy költségvetési szerv szervezhet (a továbbiakban: szervező), amely a képzés céljának megfelelő oktatási anyaggal, valamint tanulmányi és vizsgaszabályzattal rendelkezik.
(9) A fogyasztóvédelmi referens képzésre vonatkozó tevékenységet be kell jelenteni a fogyasztóvédelmi hatóság felé.
(10) A (9) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) annak igazolását, hogy a képzéshez szükséges infrastruktúra a szervező rendelkezésre áll,
b) annak igazolását, hogy az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő oktatók és vizsgáztatók a szervező rendelkezésre állnak,
c) a képzés tárgyköreinek megfelelő tantervet és felkészítő anyagot,
d) a tanulmányi és vizsgaszabályzatot.
(11) A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzés tantervét és felkészítő anyagát az oktatás és vizsgáztatás módját, valamint a vizsgafeladatokat a fogyasztóvédelmi hatóság hagyja jóvá.
(12) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi:
a) a tanterv és a felkészítő anyag vizsgálata során, hogy az abban foglaltak alkalmassá teszik-e a képzésben részt vevőt a (2) bekezdés szerinti feladatok ellátására, az tartalmazza-e valamennyi tárgykört, továbbá megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak;
b) a tanulmányi és vizsgaszabályzat vizsgálata során, hogy az megfelelően tartalmazza-e a képzés és a vizsga feltételeit.
(13) A fogyasztóvédelmi hatóság országos nyilvántartást vezet a szervezőkről, ellenőrzi a szervezők e törvénynek és a benyújtott dokumentumoknak megfelelő működését, és a képzés feltételeit. Amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóság a szervező nem megfelelő működését állapítja meg, törli a nyilvántartásból.
(14) Eredményes vizsgát követően a fogyasztóvédelmi hatóság képesítési, bizonyítványt ad ki, a kiadott képesítési bizonyítványokat nyilvántartja.
(15) A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzésre az vehető fel, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, valamint a képzés megkezdéséhez szükséges feltételeket teljesítette. A képzés megkezdéséhez szükséges, hogy a jelentkező
a) a képzésre a meghatározott formában jelentkezzen és
b) a képzés díját megfizesse.
(16) A fogyasztóvédelmi hatóság minden év január 31. napjáig közzéteszi a fogyasztóvédelmi referens vizsga tematikai követelményét.
(17) A (3) bekezdés b) pontja szerinti képzés szakmai követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.””

(2) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény 8. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

8. § Az Fgytv. 45/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi – a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével –
a) a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással,
b) a gyermek- és fiatalkorúak védelmével,
c) a fogyasztói csoporttal,
d) a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint
e) a vállalkozás válaszirat küldésére vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével
összefüggő, e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.””

(3) Az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény 14. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Az Fgytv. 57. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
f) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról
[a 2. § i) pontja, a 16/B. § (1) és (3) bekezdése, a 17/D. § (4) bekezdése].””
(4)10

8. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény módosítása

13. § (1) Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Számlaképtv.) 8. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(5) A számla első oldalán a színes mezők háttérszíneként
a) villamos energia szolgáltatás esetében a #FF7F50 kódszámú (pantone 811; coral),
b) földgázszolgáltatás esetében a #FF8C00 kódszámú (pantone 151; darkorange),
c) távhőszolgáltatás esetében a #DDA0DD kódszámú (pantone 251; plum),
d) a víziközmű-szolgáltatás esetében #00FFFF kódszámú (pantone 297; aqua),
e) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás esetében #32CD32 kódszámú (pantone 802 2x; limegreen),
f) kéményseprő-ipari közszolgáltatás esetén #FFFF00 kódszámú (pantone 102; yellow)
színárnyalatot kell használni.”

(2)11

14. §12

9. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2013. december 31-én lép hatályba.

(2) E törvény 1. §-a és a 2. § (1) bekezdése 2014. február 1-jén lép hatályba.

16. § E törvény 12. § (1) bekezdése tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhezA társasházak által alkalmazandó hirdetmény

HIRDETMÉNY

a közös tulajdonú épületrészeket érintő közüzemi szolgáltatások díja, valamint a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások díja vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társasház tekintetében jelentkező megtakarításáról


CÍM*

ÉRINTETT KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE**

 

Elszámolt időszak:

tól-

ig

 

Fizetett összeg:

 

Ft

 

A társasház megtakarítása az elszámolt időszakban:

 

Ft

 

A társasház megtakarítása 2013. január 1-je/2013. július 1-je*** óta összesen:

 

Ft

A társasházi törvény 43/A. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás****
Hirdetmény kifüggesztésének időpontja:
Hirdetmény levételének legkorábbi időpontja:

* az érintett társasház címét kell feltüntetni

** az adatokat az érintett közszolgáltatásonként külön pontban, egymás alatt szükséges feltüntetni

*** a két dátum közül azt kell feltüntetni, amelyik az érintett közüzemi szolgáltatásnál a rezsicsökkentés kezdő
időpontjának felel meg

**** a tájékoztatást csak akkor kell feltüntetni, ha azt a társasházi törvény előírja


2. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhezA lakásszövetkezetek által alkalmazandó hirdetmény

HIRDETMÉNY

a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészeket érintő közüzemi szolgáltatások díja, valamint a tagok és nem tag tulajdonosok tulajdonában álló lakásokon és nem lakás céljára szolgáló helyiségeken belül nem mérhető közüzemi szolgáltatások díja vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a lakásszövetkezet tekintetében jelentkező megtakarításáról

CÍM*

ÉRINTETT KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE**

 

Elszámolt időszak:

tól-

ig

 

Fizetett összeg:

 

Ft

 

A lakásszövetkezet megtakarítása az elszámolt időszakban:

 

Ft

 

A lakásszövetkezet megtakarítása 2013. január 1-je/2013. július 1-je*** óta összesen:

 

Ft

 

A lakásszövetkezeti törvény 24/B. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás****
Hirdetmény kifüggesztésének időpontja:
Hirdetmény levételének legkorábbi időpontja:

* az érintett lakásszövetkezet megnevezését és címét kell feltüntetni

** az adatokat az érintett közszolgáltatásonként külön pontban, egymás alatt szükséges feltüntetni

*** a két dátum közül azt kell feltüntetni, amelyik az érintett közüzemi szolgáltatásnál a rezsicsökkentés kezdő
időpontjának felel meg

**** a tájékoztatást csak akkor kell feltüntetni, ha azt a lakásszövetkezeti törvény előírja


3. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez


1. A Számlaképtv. 2. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az elszámoló számla harmadik oldala:    „oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:     Teljesítés kelte:
Számla sorszáma:     Számla kelte:
Fizetési mód:     A szolgáltatás megnevezése:
Villamos energia egyetemes szolgáltatás
és villamosenergia-elosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ
Fogyasztás összesen: … kWh
Árszabás:    Elosztói engedélyes:
Mérési pont azonosító:

Mérő gyártási száma

Elszámolási időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás (kWh)

Szorzó

Mennyiség (kWh)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Mennyiség

Mérték-egység

Nettó egységár és mérték-egysége

Nettó érték (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó érték
(Ft)

Egyetemes szolgáltatói árszabás

 

 

 

 

 

 

 

Energiadíj összesen

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt energiadíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő energiadíj

 

 

 

 

 

 

 

Rendszerhasználati díjak (az elosztói alapdíj kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

Elosztói alapdíj*

 

 

 

 

 

 

 

Rendszerhasználati díjak összesen

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt rendszerhasználati díjak

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő rendszerhasználati díjak

 

 

 

 

 

 

 

Szénipari szerkezetátalakítási támogatás

 

 

 

 

 

AHK

 

Kedvezményes árú villamosenergia-ellátás támogatása

 

 

 

 

 

AHK

 

Kapcsolt termelésszerkezet-átalakítás

 

 

 

 

 

AHK

 

Pénzeszközök összesen

 

 

 

 

 

AHK

 

Részszámlákban elszámolt pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

Nettó számlaérték összesen

 

 

 

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó számlaérték összesen**

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő összeg összesen

 

 

 

 

 

 

 

ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: …Ft.

Tájékoztató adatok:
* Az elosztói alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
Következő leolvasás várható időpontja:
AHK: adó hatályán kívüli
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.
Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

Számla sorszáma:

 

Felhasználási hely:

 

A következő részszámla becsült mennyisége:

 

Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):

 

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):

 

Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:

 

Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:

 

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege

Sorszám:

Számla végösszeg (Ft)

 

4. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez


1. A Számlaképtv. 3. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A részszámla harmadik oldala:    „oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:     Teljesítés kelte:
Számla sorszáma:     Számla kelte:
Fizetési mód:         A szolgáltatás megnevezése:
        Földgáz egyetemes szolgáltatás és földgázelosztás

3K85780_0

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

 

Elszámolt mennyiség: MJ ( m3)

Árszabás:

Mérési pont azonosító:

Földgázelosztó:

 

 

 

Mérő gyártási száma

Elszámolt időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás

(m3)

Korrekciós tényező

Korrigált mennyiség (m3)

Fűtőérték

Hőmennyiség

(MJ/m3)

(MJ)

 

 

Utolsó elszámolt mérőállás leolvasásának dátuma

Utolsó elszámolt mérőállás (m3)

 

 

Tétel megnevezése

Elszámolt időszak

Mennyiség

Mérték-
egység

Nettó
egységár és
mértékegysége

Nettó érték
(Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó érték
(Ft)

Földgázfogyasztás árkategóriák szerint

 

 

 

 

 

 

 

Energiadíj összesen

Alapdíj*

 

 

 

 

Nettó számlaérték összesen

 

 

 

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó számlaérték összesen**

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

Fizetendő összeg összesen

 

 

 

 

 

 

 


3K85780_2

ÁFA összesítő (Ft)

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:

*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő

** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza

Következő leolvasás várható időpontja:

Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés

A fogyasztásmennyiség számításának módja:

elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)”

5. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez


1. A Számlaképtv. 4. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az elszámoló számla harmadik oldala:    „oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:     Teljesítés kelte:
Számla sorszáma:     Számla kelte:
Fizetési mód:         A szolgáltatás megnevezése:
    Földgáz egyetemes szolgáltatás és földgázelosztás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ


Elszámolt mennyiség: …… MJ (……….m3)

Árszabás:
Mérési pont azonosító:

 

Földgázelosztó:

 

Mérő gyártási száma

Elszámolási időszak

Induló mérőállás

Záró mérőállás

LM

Fogyasztás

Korrekciós tényező

Korrigált mennyiség (m3)

Fűtőérték

Hőmennyiség

(m3)

(MJ/m3)

(MJ)

 

 

 

Tétel megnevezése

Elszámolt időszak

Mennyiség

Mérték-
egység

Nettó egységár és mérték-
egysége

Nettó érték (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó
érték
(Ft)

Földgázfogyasztás árkategóriák szerint

 

 

 

 

 

 

 

Energiadíj összesen

Részszámlákban elszámolt energiadíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő energiadíj összesen

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj*

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj összesen

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő alapdíj összesen

 

 

 

 

 

 

 

Nettó számlaérték összesen

 

 

 

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó számlaérték összesen**

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

Fizetendő összeg összesen

 

 

 

 

 

 

 

ÁFA összesítő (Ft)
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:
*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. december 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra
Következő leolvasás várható időpontja:
Leolvasás módja (LM): Leol – leolvasás elosztói engedélyes által; Becs – becsült; Dikt – fogyasztó által diktált; Ell – elosztói ellenőrzés
A fogyasztásmennyiség számításának módja:
elszámolt hőmennyiség (MJ) = mérőállás különbség (m3) * légnyomás korrekciós tényező * fűtőérték (MJ/m3)

Számla sorszáma:

 

Felhasználási hely:

 

A következő részszámla becsült mennyisége:

 

Energiafelhasználásának aránya (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak):

 

Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent/nőtt/nem változott):

 

Az Ön energiafelhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz képest:

 

Az energia auditot, energetikai szolgáltatást végző szervezetek elérhetősége és a lakossági ügyfelek átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:

 

Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege

Sorszám:

Számla végösszeg (Ft)

 

6. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez


1. A Számlaképtv. 5. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A részszámla harmadik oldala:     „oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:     Teljesítés kelte:
Számla sorszáma:     Számla kelte:
Fizetési mód:         A szolgáltatás megnevezése:
        Távhőszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás:…….GJ

Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-
tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Fűtési díj (egytarifás)

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Fűtési célú költségek összesen

 


Vízfelmelegítési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-
tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttódíj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Vízfelmelegítési díj

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Vízfelmelegítési célú költségek összesen

 

Kerekítés (Ft)

 

Bruttó számlaérték összesen* (Ft)

 

Egyéb tétel (Ft)

ÁFA összesítő (Ft)

 

Fizetendő összeg összesen (Ft)

 


Hőközponti és épület felhasználási adatok

Szolgáltatás helye és megnevezése

Fogyasztási időszak

Mérőazonosító

Mérőállás

Mennyiség és mértékegysége

Nyitó

Záró

Hőközpontban mért fogyasztás

 

 

 

 

Melegvíz mérőn mért fogyasztás

 

 

 

 

 

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:
** A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.”

7. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez


1. A Számlaképtv. 6. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A részszámla harmadik oldala:     „oldalszám
Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:     Teljesítés kelte:
Számla sorszáma:     Számla kelte:
Fizetési mód:     A szolgáltatás megnevezése:
    Távhőszolgáltatás és közvetített víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás:…….GJ

Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-
tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Fűtési díj (egytarifás)

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Fűtési célú költségek összesen

 


Vízfelmelegítési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Vízfelmelegítési díj (egytarifás)

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Vízfelmelegítési célú költségek összesen

 


Víziközmű-szolgáltatási díjak

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Ivóvíz-
szolgáltatás
alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

 

…………. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj

 

 

 

 

 

 

 

Szennyvízelve-
zetés és tisztítás
alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

 

Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj

 

 

 

 

 

 

 

Áthárított vízterhelési díj

 

 

 

 

 

 

 

Víziközmű-szolgáltatási díjak összesen

 

Kerekítés (Ft)

 

Bruttó számlaérték összesen (Ft)*

 

Egyéb tétel (Ft)

ÁFA összesítő (Ft)

 

Fizetendő összeg összesen (Ft)

 


Hőközponti és épület felhasználási adatok

Szolgáltatás helye és megnevezése

Fogyasztási időszak

Mérőazonosító

Mérőállás

Mennyiség és mértékegysége

Nyitó

Záró

Hőközpontban mért fogyasztás

 

 

 

 

Melegvíz mérőn mért fogyasztás

 

 

 

 

 

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:
*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza”

8. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez


1. A Számlaképtv. 7. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az elszámoló számla harmadik oldala:     „oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:     Teljesítés kelte:
Számla sorszáma:     Számla kelte:
Fizetési mód:         A szolgáltatás megnevezése:
        Távhőszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás:…….GJ

Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-
tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Részszámlákban elszámolt fűtési díj (egytarifás)

 

 

 

 

 

 

 

Fűtési díj részszámla (egytarifás)

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj részszámla

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Fűtési célú fizetendő költségek összesen

 


Vízfelmelegítési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-
tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Részszámlákban
elszámolt vízfelmelegítési díj (egytarifás)

 

 

 

 

 

 

 

Vízfelmelegítési díj (egytarifás)

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj részszámla

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Vízfelmelegítési célú fizetendő költségek összesen

 

Kerekítés (Ft)

 

Bruttó számlaérték összesen* (Ft)

Egyéb tétel (Ft)

ÁFA összesítő (Ft)

 

Fizetendő összeg összesen (Ft)

 


Hőközponti és épület felhasználási adatok

Szolgáltatás helye és megnevezése

Fogyasztási időszak

Mérőazonosító

Mérőállás

Mennyiség és mértékegysége

Nyitó

Záró

Hőközpontban mért fogyasztás

 

 

 

 

Melegvíz mérőn mért fogyasztás

 

 

 

 

 

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra
Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott):”

9. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez


1. A Számlaképtv. 8. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az elszámoló számla harmadik oldala:     „oldalszám

Vevő (Fizető) azonosító:
Vevő (Fizető) neve:
Vevő (Fizető) címe:
Vevő (Fizető) adószáma:

Szerződéses folyószámla:     Teljesítés kelte:
Számla sorszáma:     Számla kelte:
Fizetési mód:     A szolgáltatás megnevezése:
    Távhőszolgáltatás és közvetített víziközmű-szolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt fogyasztás:…….GJ

Fűtési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-
tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Részszámlákban elszámolt fűtési díj (egytarifás)

 

 

 

 

 

 

 

Fűtési díj részszámla (egytarifás)

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj részszámla

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Fűtési célú fizetendő költségek összesen

 


Vízfelmelegítési célú költségek

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-
tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Részszámlákban elszámolt vízfelmelegítési díj (egytarifás)

 

 

 

 

 

 

 

Vízfelmelegítési díj (egytarifás)

 

 

 

 

 

 

 

Alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő alapdíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Hődíj részszámla

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő hődíj

 

 

 

 

 

 

 

Vízfelmelegítési célú fizetendő költségek összesen

 


Víziközmű-szolgáltatási díjak

Tétel megnevezése

Fogyasztási időszak

Szorzó-
tényező

Díjtétel alap

Nettó díj (Ft)

ÁFA
(%)

Bruttó díj (Ft)

Mennyisége és mértékegysége

Nettó egységára és mértékegysége

Ivóvíz-szolgáltatás
alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

 

………….
számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj

 

 

 

 

 

 

 

Szennyvízelve-
zetés és tisztítás
alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

 

Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj

 

 

 

 

 

 

 

Áthárított vízterhelési díj

 

 

 

 

 

 

 

Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény…..%

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt alapdíjak, átalánydíjak

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt fogyasztással arányos díjak

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő víziközmű-szolgáltatási díjak összesen

 

Kerekítés (Ft)

 

Bruttó számlaérték összesen* (Ft)

 

Egyéb tétel (Ft)

ÁFA összesítő (Ft)

 

Fizetendő összeg összesen (Ft)

 


Hőközponti és épület felhasználási adatok

Szolgáltatás helye és megnevezése

Fogyasztási időszak

Mérőazonosító

Mérőállás

Mennyiség és mértékegysége

Nyitó

Záró

Hőközpontban mért fogyasztás

 

 

 

 

Melegvíz mérőn mért fogyasztás

 

 

 

 

 

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. november 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra
Az Ön energiafelhasználása az előző év ugyanezen időszakában: GJ
Az Ön energiafelhasználása az előző évhez képest (csökkent, nőtt, nem változott):”

10. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez


1. A Számlaképtv. 9. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A részszámla harmadik oldala     „oldalszám

Vevő (fizető) azonosító száma:

 

Vevő (fizető) neve

 

Vevő (fizető) címe:

 

Vevő (fizető) adószáma:

 

 

 

Szerződéses folyószámla:

Teljesítés kelte:

Számla sorszáma:

Számla kelte:

Fizetési mód:

A szolgáltatás megnevezése:

 

Víziközmű-szolgáltatás


SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség:
Árszabás:

Tétel megnevezése

Mérőállás (induló, záró)

Elszámolt mennyiség és mértékegység

Nettó egységár és mértékegység

Nettó díj
(Ft)

ÁFA (%)

Bruttó díj
(Ft)

Ivóvíz-szolgáltatás
alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

…………. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj

 

 

 

 

 

 

Szennyvízelvezetés és tisztítás
alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj

 

 

 

 

 

 

Áthárított vízterhelési díj

 

 

 

 

 

 

Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény…..%

 

 

 

 

 

 

Egyéb, a víziközmű-
szolgáltatás keretében figyelembe vett tétel

 

 

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

 

 

 

 

Bruttó számlaérték összesen*:

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

Fizetendő összeg:

 

 

 

 

 

 

ÁFA összesítő (Ft)

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.

Tájékoztató adatok:

* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza.

Fogyasztás megállapításának módja:

Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja:”

11. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhez


1. A Számlaképtv. 10. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. Az elszámoló számla harmadik oldala:     „oldalszám

Vevő (fizető) azonosító száma:

 

Vevő (fizető) neve:

 

Vevő (fizető) címe:

 

Vevő (fizető) adószáma:

 

 

 

Szerződéses folyószámla:

Teljesítés kelte:

Számla sorszáma:

Számla kelte:

Fizetési mód:

A szolgáltatás megnevezése:

 

Víziközmű-szolgáltatásSZÁMLARÉSZLETEZŐ

Elszámolt mennyiség:
Árszabás:

Tétel megnevezése

Elszámolt időszak

Mérőállás (induló, záró)

Elszámolt mennyiség és mértékegység

Nettó egységár és mértékegység

Nettó díj
(Ft)

ÁFA (%)

Bruttó díj
(Ft)

Ivóvíz-szolgáltatás
alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

 

…………. számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj

 

 

 

 

 

 

 

Szennyvízelvezetés és tisztítás
alapdíj vagy átalánydíj

 

 

 

 

 

 

 

Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj

 

 

 

 

 

 

 

Áthárított vízterhelési díj

 

 

 

 

 

 

 

Jogszabályban biztosított locsolási kedvezmény…..%

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb, a víziközmű-
szolgáltatás keretében figyelembe vett tétel

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt alapdíjak, átalánydíjak

 

 

 

 

 

 

 

Részszámlákban elszámolt fogyasztással arányos díjak

 

 

 

 

 

 

 

Kerekítés

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó számlaérték összesen*:

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

Fizetendő összeg:

 

 

 

 

 

 

 

ÁFA összesítő (Ft)

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: … Ft.Tájékoztató adatok:
* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 1-jén hatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban elért megtakarítás az elszámolási időszakban kibocsátott rész- és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.Fogyasztás megállapításának módja:Következő mérő leolvasás vagy diktálás időpontja:”

12. melléklet a 2013. évi CCXXXI. törvényhezA fogyasztóvédelmi referens hatósági jellegű képzés szakmai követelményei

A képzés célja, hogy a vizsgázó birtokában legyen az alapvető és a terület specifikus fogyasztóvédelmi ismereteknek, valamint alkalmassá váljon az e törvény 17/D. §-ában fogyasztóvédelmi referensi feladatok ellátására.

1. A képzés témakörei

1. 1. A képzés tárgykörei:

1.1.1. Fogyasztóvédelmi alapismeretek:
a) a fogyasztóvédelem intézmény- és szabályozási rendszere,
b) a fogyasztóvédelmi hatóság eljárásának szabályai,
c) a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok,
d) az általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások,
e) a szavatossággal, illetve jótállással kapcsolatos minőségi kifogások intézése, a fogyasztót megillető jogok,
f) a tisztességes szerződési feltételek kialakítása,
g) a speciális értékesítési formákra (távollévők között kötött szerződésekre, üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre) vonatkozó szabályok,
h) a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület eljárásának szabályai, valamint
i) a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek szerepe.

1.1.2. Szabadon választható szakirányok:

1. 1. 2. 1. Elektronikus hírközlés szakirány
a) elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó ismeretek,
b) panaszkezelés és ügyfélszolgálat szabályok.

1. 1. 2. 2. Idegenforgalmi szakirány:
a) utasjogok,
b) panaszkezelési szabályok,
c) utazási szerződésre, utazásközvetítésre vonatkozó szabályok.

1. 1. 2. 3. Közszolgáltatások szakirány:
a) közszolgáltatók panaszkezelése és ügyfélszolgálata,
b) a közszolgáltatók hatósági ellenőrzésének rendszere,
c) számlázás, elszámolás, mérés, kikapcsolás (korlátozás) és visszakapcsolás közszolgáltatókra vonatkozó szabályai, valamint a számlakép.

1. 1. 2. 4. Kereskedelmi szakirány:
a) általános fogyasztóvédelmi kereskedelmi alapismeretek,
b) panaszkezelési és ügyfélszolgálati szabályok,
c) általános termék-biztonságossági ismeretek,
d) villamos és műszaki termékek biztonsága és címkézése,
e) vegyipari termékek biztonsága és címkézése,
f) játékok biztonsága és címkézése,
g) általános élelmiszerjogi ismeretek,
h) termékspecifikus reklámtilalmak és reklámkorlátozások.

1. 2. A képzés során a fogyasztóvédelmi alapismeretek témaköreinek felvétele kötelező, mely mellé kötelezően választandó legalább egy szakirány.

2. A képzési idő

A fogyasztóvédelmi alapismeretek képzés időtartama 50 óra, amelyből 90% elméleti, 10% gyakorlati részből áll.
Az elektronikus hírközlés szakirány képzésének időtartama 20 óra, amelyből 90% elméleti,
10% gyakorlati részből áll.
Az idegenforgalmi szakirány képzésének időtartama 30 óra, amelyből 90% elméleti. 10% gyakorlati részből áll.
A közszolgáltatások szakirány képzésének időtartama 50 óra, amelyből 90% elméleti, 10% gyakorlati részből áll.
A kereskedelmi szakirány képzésének időtartama 50 óra, amelyből 90% elméleti, 10% gyakorlati részből áll.

Az órákon való részvétel kötelező, a teljes óraszám 10%-ánál magasabb arányú hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.

3. A vizsga

A képzés és a vizsga részletes szabályait a képzést szervezőnek tanulmányi és vizsgaszabályzatban kell rögzítenie. A szervező gondoskodik a vizsga követelményeihez igazodó felkészítő anyag elkészítéséről, a vizsga lebonyolítását meghatározó módszertani útmutató készítéséről, az ellenőrző kérdések összeállításáról és azok közzétételéről, valamint az írásbeli és szóbeli vizsgakérdések összeállításáról.

A fogyasztóvédelmi referens képzésen oktató, valamint vizsgán vizsgáztató lehet, aki
a) szakirányú felsőfokú végzettséggel, vagy
b) legalább 3 éves, valamely fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságnál eltöltött gyakorlattal rendelkezik, vagy
c) legalább 3 éven keresztül békéltető testületi tagként tevékenykedett.

A képzési idő lejártát követően a résztvevő vizsgát köteles tenni. A képzés elvégzését, valamint a vizsga letételét követően fogyasztóvédelmi referens megnevezésű képesítés megszerzésére kerül sor.

A fogyasztóvédelmi referens vizsgát 3 tagú vizsgabizottság bírálja el. A vizsgabizottságot elnök vezeti. Az elnököt a fogyasztóvédelmi hatóság főigazgatója jelöli ki.

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga megoldására 180 perc áll rendelkezésre. A szóbeli vizsgán a szóbeli vizsgakérdésekből szükséges ismertetnie tudását a vizsgázónak.

A vizsga eredményét a pontérték alapján, %-ban kell meghatározni és azt kiválóan megfelelt, megfelelt vagy eredménytelen minősítéssel kell ellátni. A megfelelt minősítéshez legalább
60%-os, a kiválóan megfelelt minősítéshez legalább 90%-os eredmény szükséges.

A képzést szervező a vizsgáról jegyzőkönyvet köteles vezetni. A vizsga jegyzőkönyvét és az eredmények összesítését a szervező 5 napon belül megküldi a fogyasztóvédelmi hatóságnak.

A vizsga eredményes teljesítéséről a fogyasztóvédelmi hatóság képesítési bizonyítványt állít ki, mely tartalmazza a képzésben részt vevő által elvégzett szakirányt.
1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 17-ei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 21. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 51. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére