• Tartalom

241/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.07.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

az 1. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjaiban

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az 1. számú melléklet 14. sora szerinti
a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.”

2. § A Rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerinti módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 241/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő sor lép:

„14.

a MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. által működtetett vasúti pályahálózaton a GSM-R rendszer megvalósítása

 

Vasúthatósági engedélyek

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

 

 

Elektronikus hírközlési építmények (különösen antennák, antennatartó szerkezetek és felszín alatti távközlési alépítmények)

Hírközlés-hatósági engedélyek

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

 

 

Felszín feletti építmények (különösen: állomásépületek átalakítása)

Általános építésügyi hatósági engedélyek

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi hivatala vagy járási építésügyi és örökségvédelmi hivatala, műemléket érintő ügyben a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatal

fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala

 

 

Felszíni sajátos építmények, így különösen utak, járdák, forgalomtechnika, zöldterületek építési munkái

Közúthatósági engedélyek

Építmény helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére