• Tartalom

243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól

2021.01.01.

A Kormány az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: kérelmező):

a)1 a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő vagy az az egyéni vállalkozó, akinek a legutolsó lezárt évi eredménykimutatása szerint árbevételének legalább 50%-a az 1. mellékletben felsorolt, önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti kódoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek legalább egyikének főtevékenységként való folytatásából származik,

b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, amely a legutolsó lezárt évi beszámolója vagy az egyszerűsített éves beszámolója szerinti konszolidált nettó árbevételének legalább 50%-a a 2. mellékletben felsorolt, Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti kódoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek legalább egyikének főtevékenységként való folytatásából származik, vagy

c) szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság, amelyet az agrárpolitikáért felelős miniszter külön jogszabály alapján termelői csoportként vagy termelői szervezetként elismert és az 1. vagy 2. mellékletben meghatározott tevékenységet végzi.

2. § (1)2 A kérelmező a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől kérelmezheti az autópályák kivételével, a 3. melléklet szerinti termények közül a kérelemben meghatározott termény szállítására vonatkozó, a jegyző illetékességi területén található vagy azon kívül eső, a kérelmező székhelye vagy lakóhelye és a használatában álló termőföld, tanya vagy telephely közötti útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozó – június 15-e és december 15-e között – a kérelemben meghatározott termény betakarításának időtartamáig, de legfeljebb 30 napig érvényes, díjmentes – viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadását.

(2) A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány az abban meghatározott termény betakarításának – a hatósági bizonyítvány szerint megállapított – időtartamáig érvényes.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes.

3. § A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező

aa) családi és utónevét vagy megnevezését,

ab) lakcímét vagy székhelyét,

b) kérelmező belföldi kézbesítési címét,

c) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az 1. § szerinti mezőgazdasági termelőnek minősül,

d) a terménykör megjelölését, amelyre vonatkozóan a hatósági bizonyítvány kiállítását kéri,

e) az útdíjköteles elemi útszakasz megjelölését,

f) a kérelmező által üzemeltetett gépjármű forgalmi rendszámát, valamint

g) a kérelmező saját kezű vagy cégszerű aláírását.

4. § A kérelmező felelős a kérelemben meghatározott adatok valódiságáért.

5. § (1) A hatósági bizonyítványt a jegyző a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül, 2 példányban állítja ki.

(2) A hatósági bizonyítvány tartalmazza

a) a kérelmező által üzemeltetett gépjármű forgalmi rendszámát,

b) a díjkategóriát,

c) az arra vonatkozó rendelkezést, hogy a kérelmező mely útdíjköteles elemi útszakaszra vonatkozóan jogosult díjmentes viszonylati jegy kiváltására,

d) az arra vonatkozó rendelkezést, hogy mely terményt szállíthatja, valamint

e) a termék betakarításának legfeljebb 30 napos időtartamának kezdő- és végnapját.

(3)3 A közlekedésért felelős miniszter a honlapján történő közzététel útján a jegyző rendelkezésére bocsátja a települési önkormányzatok e rendelet hatálya alá tartozó útdíjköteles útszakaszokra vonatkozó hatályos jegyzékét.

6. § A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal az egyetemes útdíjszolgáltató a hatósági bizonyítványban megjelölt útdíjköteles elemi útszakaszokra díjmentes viszonylati jegyet állít ki a kérelmező részére.

7. § Ez a rendelet 2013. július 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti mezőgazdasági tevékenységek
011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.
011201 Rizstermesztés
011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.

2. melléklet a 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti mezőgazdasági tevékenységek
0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0112 Rizstermesztés
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

3. melléklet a 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Mezőgazdasági termények

1. Zöldségek

2. Dinnye

3. Gabonafélék

4. Olajos magvak

1

Az 1. § a) pontja a 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 361/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 235. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére