• Tartalom

2013. évi CCXLIV. törvény

2013. évi CCXLIV. törvény

az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról1

2014.07.01.

1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

1–6. §

2. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása

7–10. §2

11. § Az Eüak. „Az Európai Unión belüli határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése céljából történő adatkezelés” alcíme a következő 19/B. §-sal egészül ki:

19/B. § A finanszírozási szerződéssel nem rendelkező egészségügyi szolgáltató a határon átnyúló egészségügyi ellátás keretében ellátott, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti uniós beteg (a továbbiakban: uniós beteg) részére nyújtott ellátásról – havonta, a tárgyhót követő 15. napig, személyazonosításra alkalmatlan módon – a következő adatokat szolgáltatja az egészségügyi államigazgatási szerv részére:
a) az ellátott uniós betegek száma, állampolgárság szerinti bontásban,
b) az uniós betegek által igénybevett egészségügyi szolgáltatások esetszáma az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló miniszteri rendelet szerinti ellátási forma szerinti bontásban,
c) az egészségügyi szolgáltató működési engedélye szerinti szakmák, valamint az elvégzett egészségügyi beavatkozások szerinti ellátási esetszám.”

12–13. §3

14. §4

15. §5

16. §6

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

17–23. §7

24. § (1)8

(2) Az Ebtv. 83. § (6) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg)

k) a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának az elektronikus adatszolgáltatásban használatos és nemzeti szinten alábontott öt karakteres állományát és a morfológiai kódok listáját.”

25. § Az Ebtv.

a)–i)9

j) 82/F. § (1) bekezdésében a „48. § (4), (6a) és (6b)” szövegrész helyébe a „48. § (6a) és (6b)” szöveg,

k)–m)10

szöveg

lép.

26. §11

4. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

27–32. §12

33. §13

34. §14

35. §15

36–46. §16

47. § (1)17

(2)18

(3)19

(4)20

(5)21

48. § (1) Az Eütv.

a)–c)22

d)23

e)24

f)25

g)–n)26

lép.

(2) Az Eütv.-nek az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény 71. § (2) bekezdésével megállapított 217. § (6) bekezdése a „vagy a hatóság valamilyen – szakértőt nem igénylő – szakkérdésben felvilágosítást kér.” szövegrész helyett a „vagy a hatóság valamilyen – szakértőt nem igénylő – szakkérdésben felvilágosítást kér. A halottvizsgálati szaktanácsadót tevékenységéért díj illeti meg.” szöveggel lép hatályba.

49. §27

5. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény módosítása

50–52. §28

6. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

53–55. §29

56. §30

57–59. §31

60. §32

61. §33

7. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

62–81. §34

8. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

82–87. §35

88. § (1)–(3)36

(4)37

89–90. §38

9. Egyéb az egészségüggyel összefüggő törvények módosítása

91. §39

92. §40

93. §41

94. §42

10. Záró rendelkezések

95. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A 25. § j) pontja 2014. január 2-án lép hatályba.

(4) A 33. §, a 47. § (2) bekezdése, a 48. § (1) bekezdés d) pontja 2014. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 11. § és a 24. § (2) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba.

96. § (1) Ez a törvény a 2001/83/EK irányelvnek a farmakovigilancia tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. október 25-i 2012/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a törvény az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2013. évi CCXLIV. törvényhez43

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 23. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. július 2. napjával.

2

A 7–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 17–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 24. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 25. § a)–i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 25. § k)–m) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 27–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 36–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 47. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 47. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 47. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 47. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 47. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 48. § (1) bekezdés a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 48. § (1) bekezdés d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 48. § (1) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 48. § (1) bekezdés f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 48. § (1) bekezdés g)–n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 50–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 57–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 62–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 82–87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 88. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 88. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 89–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére