• Tartalom

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

25/2013. (V. 31.) NFM rendelet

az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

2023.07.01.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a)–c) pontjában,

a 6–14. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 2–5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1. alcím, valamint a 6–14. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. Az útdíj mértéke

1. §1 (1)2 Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.) meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő útdíj részét képező infrastruktúra díj (a továbbiakban: infrastruktúra díj) alapmértékét a (2)–(5) bekezdés tartalmazza.

(2)3 A Vhr. szerint J2 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj alapmértéke:

a) gyorsforgalmi úton 72,23 forint,

b) főúton 30,71 forint.

(3)4 A Vhr. szerint J3 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj alapmértéke:

a) gyorsforgalmi úton 101,32 forint,

b) főúton 53,20 forint.

(4)5 A Vhr. szerint J4 díjkategóriába tartozó gépjárművek kilométerenkénti, általános forgalmi adót magában foglaló infrastruktúra díj alapmértéke:

a) gyorsforgalmi úton 156,86 forint,

b) főúton 97,83 forint.

(5) A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti mezőgazdasági termelő részére terményszállítás esetében a rá irányadó betakarítási időszakban – ellentétben az 1. mellékletben foglaltakkal – az infrastruktúra díj alapja 0 forint.

2. §6 A Vhr.-ben meghatározott díjkategóriába tartozó, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény alapján fizetendő útdíj részét képező külsőköltség díj alapmértékét 0 forintban állapítom meg.

2/A. §7 Az egyes útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő díj mértékét – a Vhr.-ben meghatározott díj- és környezetvédelmi kategória figyelembevételével – az útdíjköteles elemi útszakaszok 1. mellékletben meghatározott hosszának és az 1–2. §-ban meghatározott alapmérték szorzataként kell meghatározni két tizedes pontossággal.

3. §8 Az 1. mellékletben meghatározott infrastruktúra díjat az útdíjköteles gépjárművek környezetvédelmi besorolásának figyelembe vételével kell megfizetni. Az útdíjköteles gépjárművek díjszedési környezetvédelmi kategóriába sorolása és az infrastruktúra-díj mértéknek módosítása azok környezetvédelmi osztályba tartozása alapján történik, a Vhr.-ben rögzített értékek és az 1. mellékletben meghatározott infrastruktúra díjtételek alapján.

2. Az útdíjköteles utak

4. § (1)9 A díjfizetési kötelezettséggel érintett utakat és az azokat alkotó útdíjköteles elemi útszakaszokat – az 5. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben felsorolt útdíjköteles főúti útszakaszok lakott területen belüli, valamint útdíjköteles elem útszakaszként meg nem határozott szakaszai nem minősülnek az útdíjköteles úthálózat részének.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–4. §, a 6. §, a 7. §, a 9–14. §, valamint az 1. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3)10

6. §11

7. §12

8. §13

9. §14

10. §15

11. §16

12. §17

13. §18

14. §19

15. § Ez a rendelet

1. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

2. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62 EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

3. a nehéz tehergépjárművekre az egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 2011/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 25/2013. (V. 31.) NFM rendelethez20

1

Az 1. § a 8/2020. (II. 28.) ITM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze e módosító rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze e módosító rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze e módosító rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § a 8/2020. (II. 28.) ITM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2/A. §-t a 8/2020. (II. 28.) ITM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelet 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § a 31/2018. (XII. 15.) ITM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdése a 47/2015. (VIII. 31.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (3) bekezdését a 47/2015. (VIII. 31.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 44/2019. (XII. 19.) ITM rendelet 2. §-a.

11

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 1. melléklet a 19/2022. (IX. 19.) TIM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére