• Tartalom

2013. évi CCL. törvény

2013. évi CCL. törvény

egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról1

2015.01.02.

1. A szarvasmarhák törzskönyvelésének egységessé tétele tárgyában Rómában 1936. évi
október hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló
1940. évi XXIX. törvénycikk módosítása

1. §2

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

2–3. §3

4–5. §4

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény módosítása

6. §5

4. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

7. §6

5. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

8. §7

6. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

9–21. §8

7. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

22. §9

8. A Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvény módosítása

23. §10

9. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

24. §11

10. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

25–27. §12

11. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. törvény módosítása

28. §13

12. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

29. §14

13. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

30. §15

31. §16

32–38. §17

39. § (1)18

(2)19

(3)20

40–48. §21

49. §22

50. § (1)23

(2)24

51–53. §25

54. § Hatályát veszti az Inytv.

a)–c)26

d)27

14. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

55. §28

15. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

56–62. §29

16. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

63. §30

64–65. §31

66. §32

67–70. §33

17. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

71–74. §34

18. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

75–81. §35

82–87. §36

88–91. §37

92. §38

93–96. §39

97. § Hatályát veszti a Tfvt.

a)40

b)41

98. § Nem lép hatályba a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CVII. törvény 2. §-a.

19. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

99–112. §42

113. §43

114–121. §44

122. §45

123. §46

124–127. §47

128. § Az Éltv.

a)–n)48

o)–t)49

u)–zs)50

lép.

129. §51

130. § Nem lép hatályba az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 17. §-a.

20. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

131–133. §52

21. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

134–136. §53

22. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

137–139. §54

23. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

140. §55

141. §56

142–144. §57

145–146. §58

147. §59

24. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

148–149. §60

25. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

150. §61

26. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása

151–162. §62

27. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

163–175. §63

176. § Az Fttv.

a)–d)64

e)65

lép.

177. § Hatályát veszti az Fttv.

a)66

b)67

c)68

d)–e)69

28. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása

178. §70

29. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosítása

179–180. §71

30. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló
2012. évi CXXVIII. törvény módosítása

181–182. §72

31. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

183–192. §73

193. § A Ht.

a)–f)74

g)–h)75

i)76

lép.

194. §77

32. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

195. §78

33. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

196–210. §79

34. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló
2013. évi CXXV. törvény módosítása

211–212. §80

213. § A Mintv. 37. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A Ht. 39. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Önkormányzati rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottakon túl az ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék további anyagfajta vagy hulladéktípus szerinti elkülönített gyűjtésére.””

214. § A Mintv. 38. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A Ht. 43. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert a közszolgáltató úgy alakítja ki, hogy
a) a hulladék hasznosítható összetevői fizikai válogatással elkülöníthetők legyenek;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a lehető legkevesebb gyűjtőedény elhelyezésével is biztosítani tudja;
c) legalább a papír-, az üveg-, a műanyag, a fém- és a biohulladék, valamint a háztartásban képződő veszélyes hulladék elkülönített gyűjtése biztosított legyen;
d) a települési hulladék hulladékgyűjtő szigeten történő elhelyezése csak kiegészítő megoldásként, elsősorban olyan sűrűn lakott településrészeken legyen alkalmazható, ahol házhoz menő gyűjtés nem biztosítható;
a hulladékgyűjtő udvarok a lakosság számára könnyen elérhető közelségben legyenek kialakítva.””

215. §81

35. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

216. § A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 60. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A Földforgalmi törvényben meghatározott mezőgazdasági termelőszervezet mint haszonbérlő és az annak legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja mint haszonbérbeadó között létrejött haszonbérleti szerződést a gazdasági év végével a haszonbérbeadó 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha a mezőgazdasági termelőszervezettel fennálló munkaviszonya a munkáltató által gyakorolt rendkívüli felmondás kivételével bármilyen okból – ide nem értve az 58. § (2) bekezdésében foglalt esetet – megszűnik.”

217–221. §82

36. Záró rendelkezések

222. § (1) Ez a törvény – a (2)–(11) bekezdésben meghatározott eltéréssel – 2013. december 31-én lép hatályba.

(2) A 8. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 82–87. §, a 92. §, a 122. és 123. §, a 128. § o)–t) pontja, a 193. § g) és h) pontja 2014. február 15-én lép hatályba.

(4) A 29. §, a 31. §, az 50. § (1) bekezdése, az 54. § d) pontja, a 176. § e) pontja és a 177. § c) pontja 2014. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 49. § és a 177. § a) pontja 2014. március 16-án lép hatályba.

(6)83 A 2. és 3. § 2014. május 1-jén lép hatályba.

(7) A 63. § 2014. július 31-én lép hatályba.

(8) A 66. § 2014. augusztus 1-jén lép hatályba.

(9)84 A 141. §, a 145. § és a 146. § 2014. november 1-jén lép hatályba.

(9a)85 A 39. § (1) és (2) bekezdése külön törvényben meghatározott időpontban lép hatályba.

(10) A 97. § b) pontja 2014. december 1-jén lép hatályba.

(11)86 A 113. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 29. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 54. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 9–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 25–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 32–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 39. § (1) bekezdése a 222. § (9a) bekezdése alapján külön törvényben meghatározott időpontban lép hatályba.

19

A 39. § (2) bekezdése a 222. § (9a) bekezdése alapján külön törvényben meghatározott időpontban lép hatályba.

20

A 39. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 40–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 50. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 50. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

Az 51–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 54. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 54. § d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 56–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 64–65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 67–70. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 71–74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 75–81. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 82–87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 88–91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 93–96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 97. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 97. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 99–112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 113. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 114–121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 122. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 124–127. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 128. § a)–n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 128. § o)–t) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 128. § u)–zs) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 129. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 131–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 134–136. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 137–139. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 140. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 141. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 142–144. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 145–146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 148–149. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 150. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 151–162. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 163–175. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 176. § a)–d) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 176. § e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 177. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 177. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 177. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 177. § d)–e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 178. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 179–180. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 181–182. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 183–192. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 193. § a)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 193. § g)–h) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 193. § i) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 194. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 195. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 196–210. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 211–212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 217–221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 222. § (6) bekezdése a 2014: XV. törvény 86. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 222. § (9) bekezdése a 2014: XV. törvény 86. § (2) bekezdésével megállapított, a 2014: XXXIX. törvény 109. § (2) bekezés a) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 222. § (9a) bekezdését a 2014: XXXIX. törvény 109. § (1) bekezdése iktatta be.

86

A 222. § (11) bekezdése a 2014: XXXIX. törvény 109. § (2) bekezés b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére