• Tartalom

255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

2013.07.21.

A Kormány
az 1–6. § tekintetében a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVIII. törvény 30. § kapott felhatalmazás alapján,
a 8. §, a 16. §, a 36. § és a 40. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. § tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)–e) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a 14. § tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályai megállapítása tárgyában az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)–d) pontjaiban, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ban, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 24. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 25. § tekintetében a tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 27. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), d), h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f), h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 31. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 32. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 33. § tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a)–b) pontjában és 81. § (2) bekezdés a)–h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 34. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 37. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 38. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d), i) és m) pontjában kapott felhatalmazás,
a 39. § tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezés

1. § E rendelet alkalmazásában folyamatban lévő ügy: e rendelet hatálybalépését megelőző napon a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Kerületi Önkormányzat), valamint annak jegyzője hatáskörébe tartozó, a Margitsziget területét, mint illetékességi területet érintő, a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint e rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzat és szervei feladat- és hatáskörébe kerülő, jogerős határozattal le nem zárt, továbbá megismételt eljárások, valamint ezen eljárásokkal összefüggésben folyamatban lévő peres és nemperes eljárások.

2. A jogutódlás rendje

2. § (1) A Kerületi Önkormányzat előtt folyamatban lévő ügyek tekintetében a rendelet hatálybalépését követően a Fővárosi Önkormányzat jár el.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően azon ügyek tekintetében, ahol a Kerületi Önkormányzat által korábban nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatással összefüggésben visszafizetési igény merül fel, a rendelet hatálybalépését követően is a Kerületi Önkormányzat jár el.

3. § (1) A folyamatban lévő ügyek iratait a Kerületi Önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) darabszintű iratjegyzékkel ellátott átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át a Fővárosi Önkormányzat főjegyzőjének (a továbbiakban: főjegyző) e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül. Az iratjegyzék átadás-átvételének előkészítésében a Fővárosi Önkormányzat szükség szerint közreműködik. Az átvételről a főjegyző értesíti az ügyfelet.

(2) E rendelet hatálybalépését követően törvény, valamint kormányrendelet alapján a Fővárosi Önkormányzathoz átkerülő feladat- és hatáskörökkel összefüggésben az e rendelet hatálybalépése előtt lezárt iratok őrzéséről – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Kerületi Önkormányzat gondoskodik. A Fővárosi Önkormányzat kérésére a lezárt iratokat a Kerületi Önkormányzat átadja a Fővárosi Önkormányzatnak.

(3) A jegyző a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörébe kerülő ügyek lezárt iratait az irattárban a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9/A. §-a szerint – a Fővárosi Önkormányzat szükség szerinti közreműködésével – leválogatja és elkülöníti, valamint az iratanyagról készült tételszintű iratjegyzéket külön megállapodás szerint a Fővárosi Önkormányzatnak átadja.

4. § (1) A Fővárosi Önkormányzathoz átkerülő folyamatban lévő ügyekkel összefüggően a Kerületi Önkormányzat által kezelt adatok és működtetett adatbázisok kezelésére, illetve működtetésére a Fővárosi Önkormányzat jogosult és köteles.

(2) Az adatok és adatbázisok átadásának módját és határidejét a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Kerületi Önkormányzat által megkötött megállapodás határozza meg. A Kerületi Önkormányzat a megállapodásban meghatározott időpontig az adatokat a Fővárosi Önkormányzat feladatellátásának biztosítása céljából tartja nyilván, és köteles a Fővárosi Önkormányzat kérésére a szükséges adatokat részére továbbítani. A megállapodásban meghatározott időpontot követően a Kerületi Önkormányzat törli a feladatellátásához nem szükséges, a Fővárosi Önkormányzat által átvett adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerint.

3. Az átadás-átvételi eljárás

5. § (1) A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény, valamint e rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzathoz átkerülő feladat- és hatáskörökkel összefüggésben az átadás-átvétel részletkérdéseit a polgármester és a főpolgármester között kötött, a Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete, valamint a fővárosi közgyűlés által jóváhagyott átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) rendezi.

(2) A megállapodást a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell megkötni. A határidő elmulasztása a feladat- és hatáskörök átvételét nem akadályozza.

6. § (1) Az érintett önkormányzatok az átadás-átvételi eljárásban kölcsönösen együttműködve járnak el.

(2) A megállapodást a 3. § (1) bekezdésben meghatározott iratjegyzéket alapul véve kell megkötni, egyebekben szerepelnie kell benne mindannak, amit az érintett önkormányzatok bármelyike lényeges körülménynek minősít.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. A víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990. (I. 31.) MT rendelet módosítása

8. §1

6. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

9. §2

7. A külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

10. §3

8. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

11. §4

9. A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. §5

10. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

13. §6

11. A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

14. §7

12. A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosítása

15. §8

13. Egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

16. §9

14. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. §10

15. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

18. §11

16. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. §12

17. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. §13

18. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. §14

19. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

22. §15

20. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

23. §16

21. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

24. §17

22. A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. §18

23. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

26. §19

24. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

27. §20

25. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

28. §21

26. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

29. §22

27. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

30. §23

28. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

31. §24

29. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

32. §25

30. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

33. §26

31. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

34. §27

32. A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

35. §28

33. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

36. §29

34. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

37. §30

35. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

38. §31

36. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

39. §32

37. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

40. §33

1

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére