• Tartalom

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

2023.08.01.

A Kormány az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában,

a 12. §, a 17. § és a 9. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában,

a 13–16. § és a 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 18. § tekintetében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (5) bekezdésében és 77. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 19–22. § és a 10. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök

1. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Eütev.) meghatározott egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eütev.

a) 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi,

b) 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói,

c) 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető, valamint

d) 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi

munkaköröket az 1. melléklet tartalmazza.

(2)1 Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) hatálya alá nem tartozó foglalkoztatott esetében a munkáltató megállapítja, hogy az egészségügyi dolgozó vagy az egészségügyben dolgozó munkaköre, a munkakör tartalma, foglalkoztatási osztályba sorolása alapján melyik egészségügyi szolgálati munkakörnek feleltethető meg. Az 1. melléklet 5. pontjában foglalt munkakört betöltő foglalkoztatott az egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan abban az esetben jogosult bérnövelésre, ha munkaköri feladataként egészségügyi tevékenységet legalább a munkaidejének felében végez.

(3)2 Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó, (1) és (2) bekezdés szerinti munkakörben alkalmazott foglalkoztatottak tekintetében az Eütev. 11/A. § (4) és (5) bekezdésének a végrehajtása során a foglalkoztatott munkabérét olyan módon kell megállapítani, mintha a foglalkoztatottra az Eszjtv. rendelkezései lennének irányadóak. Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó foglalkoztatottak esetében a jogviszonyban töltött idő számításánál az Eszjtv.-nek az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő megállapítására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a béremelésre tekintettel elvégzendő besorolás szempontjából jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni az 1992. június 30-át követően, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörben töltött időt is.

2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó ellátások, szolgáltatások

2. § (1) Az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontjának a hatálya alá tartoznak a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson kívül a következő egészségügyi szolgáltatások:

a) mentés,

b) betegszállítás,

c) vérellátás.

(1a)3 Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni a háziorvostan, valamint foglalkozásorvostan szakképzésben részt vevő, első szakorvosi szakképesítésüket megszerző személyekre.

(1b)4 Az (1) bekezdésen túlmenően az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés a) pontját kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, kizárólag – ide nem értve a munkavállalói résztulajdont – az állam, a helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában vagy fenntartásában álló védőnői szolgáltató által foglalkoztatott védőnőkre.

(1c)5 Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező alapellátó egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi dolgozókra is, ha az egészségügyi szolgáltató kizárólag – ide nem értve a munkavállalói résztulajdont – az állam, helyi önkormányzat vagy olyan egyházi jogi személy vagy vallási egyesület tulajdonában vagy fenntartásában áll, amely az Eszjtv. 1. § (8) bekezdése alapján úgy döntött, hogy az egészségügyi szolgáltatónál alkalmazni kell az Eszjtv.-t.

(2)6 Ha egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben az 1. § (1) bekezdése szerinti munkakörben foglalkoztatott személy a munkaköre keretei között egészségügyi tevékenységnek nem minősülő tevékenységet is végez, vagy a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátáson vagy az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt ellátásokon, egészségügyi szolgáltatásokon kívül más ellátási formában vagy más egészségügyi szolgáltatás nyújtásában is részt vesz, rá az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha a fekvő- vagy járóbeteg-szakellátás vagy az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt ellátások, szolgáltatások nyújtása legalább a munkaideje felében történik.

(3) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat kell alkalmazni arra az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi tevékenységet végző oktatóra, akit nem kizárólag oktatási, kutatási szakfeladaton, oktatási, kutatási tevékenység végzésére irányuló, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó munkakörben foglalkoztatnak.

(4)7 Az 1. § (1) és (3) bekezdése alkalmazásában a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományába tartozók esetében a munkaköröket a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint, az egészségügyi fegyvernemi (szakági) azonosítóval kell meghatározni.

(5) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatók jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(5a)8 Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, (1b) bekezdés szerinti védőnői szolgáltatók és az (1c) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatók jegyzékét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a honlapján közzéteszi.

(6)9

2/A. 10 Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi és egészségügyben dolgozók bérfejlesztése

2/A. §11 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 1. melléklete szerinti összeg.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó, védőnő havi illetménye nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti összeg.

(3) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, egészségügyi szakdolgozó munkakörének fizetési fokozatba történő besorolását a 3. melléklet szerint szükséges elvégezni.

(4) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyben dolgozó havi illetménye nem lehet kevesebb, mint az Eszjtv. 8. § (2) bekezdése szerinti összeg.

2/B. §12 Az Eszjtv. hatálya alá nem tartozó, azonban az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó

a) orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 4. melléklet szerinti,

b) gyógyszerész, szakgyógyszerész havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti és az 5. melléklet szerinti együttes,

c) az 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 6. melléklet szerinti együttes,

d) egészségügyi szakdolgozó, védőnő és egészségügyben dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti,

e) az 1. melléklet szerinti munkakörben foglalkoztatott, egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó havi alapbére (garantált illetménye) nem lehet kevesebb, mint az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti és a 8. melléklet szerinti együttes

összeg.

2/C. §13 (1)14 Az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótléka (a továbbiakban együtt: mozgóbér elemek) számítási alapja a 2/A. § és a 2/B. § szerinti alapbér, garantált illetmény, alapilletmény összege.

(1a)15 A mozgóbér elemek számítási alapja a Hjt. 237/L. § (2)–(4) bekezdése, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/D. § (2)–(4) bekezdése szerinti összeg.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alapján járó, a 2/A. és 2/B. § szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Hjt. alkalmazásában a távolléti díj számítása során, továbbá az Eszjtv. alkalmazásában a szolgálati elismerés számítása során figyelembe kell venni.

(3) A 2/A. § és 2/B. § szerinti illetmény-, illetve bértáblák változása miatti alapbér (garantált illetmény) növekedés a foglalkoztatottat a munkáltató egyoldalú döntése alapján, az alapbérén (garantált illetményén) felül megillető juttatás – különösen illetménykiegészítés – terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.

(4) Részmunkaidő esetén az Eütev. 11/A. §-a szerinti és a 2/A. és 2/B. § szerinti alapbér (garantált illetmény) a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jár.

(5)16 A védőnő havi alapbére (garantált illetménye) magában foglalja az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot, továbbá a Kr. 76/A. § (4) bekezdése, 76/D. § (4) bekezdése és 76/L. § (1) bekezdése szerinti emelések összegét.

2/D. §17 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint pótlék illeti meg. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót megillető pótlék számításának alapja bruttó húszezer forint.

(2) A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézetben – ideértve az Országos Vérellátó Szolgálatot – a pótlék mértéke legalább

a) a pótlékalap 150%-a

aa) aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályon dolgozó szakasszisztens, ápoló intenzív terápiás pótléka,

ab) traumatológiai osztályon három műszakos munkahelyen foglalkoztatott ápoló traumatológiai pótléka,

ac) műtőben foglalkoztatott műtős szakasszisztens asszisztensi pótléka,

b) a pótlékalap 120%-a:

ba) röntgenben dolgozó asszisztens diagnosztikai pótléka,

bb) röntgengépjavító műszerész diagnosztikai pótléka,

bc) diagnosztikai laboratóriumban diagnosztikai tevékenységet végző asszisztens diagnosztikai pótléka,

bd) boncolást végző boncmester, boncsegéd infektológiai pótléka,

be) vér és vérkészítmény előállítását végző asszisztens infektológiai pótléka,

bf) fertőző beteget ellátó, valamint pulmonológiai gondozóban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozó infektológiai pótléka,

bg) pszichiátriai osztályon, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban dolgozó ápoló pszichiátriai pótléka,

bh) műszakbeosztástól függetlenül, a három műszakos munkahelyen ápolási tevékenységet végző ápolási pótléka,

bi) az Országos Mentőszolgálat kivonuló állománya sürgősségi pótléka,

bj) szülészeti osztályon foglalkoztatott szülésznő asszisztensi pótléka,

bk) műtőssegéd asszisztensi pótléka,

bl) mosodában, teljes munkaidőben a szennyes ruhák átvételét végző infektológiai pótléka,

c) a pótlékalap 36%-a valamennyi asszisztensi és szakasszisztensi képesítéssel rendelkező (szak)asszisztensi munkakörben dolgozó asszisztensi pótléka esetében.

(3) A (2) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.

(4) Az országos feladatot ellátó, országos és állami intézetekben, az önkormányzatok által fenntartott gyógyító-megelőző ellátást és fekvőbeteg-ellátást biztosító intézményekben szervezeti egységek, részlegek vezető beosztású egészségügyi szakdolgozóját a pótlékalap 100%-a illeti meg.

(5) Az az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó, akinek 2020. december 31-ig főtanácsosi, főmunkatársi, tanácsosi, valamint munkatársi címet adományoztak, jogosult címpótlékra. A pótlék mértéke

a) munkatársi cím esetén a pótlékalap huszonöt százaléka,

b) tanácsosi cím esetén a pótlékalap ötven százaléka,

c) főmunkatársi cím esetén a pótlékalap hetvenöt százaléka,

d) főtanácsosi cím esetén a pótlékalap száz százaléka.

(6) Idegennyelvtudási pótlékra jogosult az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló szakdolgozó, ha olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt.

(7) A munkáltatónál az idegennyelvtudási pótlékra jogosító idegen nyelveket és munkaköröket a munkáltató állapítja meg.

(8) A pótlék megállapításának további feltétele, hogy a meghatározott idegen nyelvből a szakdolgozó állami nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű igazolással rendelkezzék.

(9) A pótlék mértéke

a) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap ötven százaléka,

b) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap száz százaléka.

(10) Ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozónak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó rendelkezik, az illetménye

a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,

b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik.

Az illetménynövekedés feltétele, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozó a további szakképesítését munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja.

(11)18 A kollegiális védőnői mentorrendszer keretében foglalkoztatott védőnő mentort az illetményén felül védőnői mentor díj illeti meg. A védőnői mentor díj mértéke

a)19 vármegyei védőnő mentor esetén havi bruttó 100 000 forint,

b) városi védőnő mentor esetén havi bruttó 50 000 forint.

(12)20 A (11) bekezdés szerinti díj kifizetéséhez járó támogatás igénylésére, elszámolására és ellenőrzésére a 3–5. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. 21 Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó támogatás igénylése és mértéke

3. §22 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (1) és (2) bekezdése vagy 2/B. § szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának az alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(1a)23 Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti egészségügyi dolgozókra tekintettel a mozgóbér elemek biztosításához járó támogatás összege – az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladhatja meg az Eütev. 13/B–14/B. § alapján mozgóbérre adható minimum összegét.

(1b)24 Az Eszjtv. hatálya alá tartozó fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, Eszjtv. 8. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi dolgozókra tekintettel az ügyelet, készenlét, önként vállalt túlmunka és műszakpótlék biztosításához járó támogatás összege nem haladhatja meg az országos kórház-főigazgató által megállapított összeget.

(1c)25 Az Eszjtv. hatálya alá tartozó fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozókra tekintettel a sürgősségi betegellátási műszakpótlék biztosításához járó támogatás összege nem haladhatja meg az országos kórház-főigazgató által megállapított összeget.

(2) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott illetményben részesülő dolgozójának illetményéhez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató, valamint a védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. vagy 2/B. § szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

3/A. §26 (1)27 Az egészségügyi szolgáltató részére a 2/A. § (1) bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2023. január hónaptól megegyezik a 2023. január 1-jén hatályos 9. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(2)28 Az egészségügyi szolgáltató, a védőnői szolgáltató részére a 2/A. § (2) bekezdése, vagy a 2/B. § d) pontja szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2023. július hónaptól megegyezik a 2023. július 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(3) A védőnői szolgáltató részére a (2) bekezdésben foglaltakon túl a támogatás mértéke megegyezik a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

(4)29 Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató részére a 2/A. § (2) bekezdése szerinti alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2023. július hónaptól megegyezik a 2023. július 1-jén hatályos 10. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek (mozgóbér különbözet) és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(5) Az (1), (2) és (4) bekezdés szerinti mozgóbér különbözet számítási alapja az esedékes új alapbéremelés alapján számított alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított mozgóbérek különbözete.

3/B. §30 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. január hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. január hónaptól megegyezik a 2020. január 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

3/C. §31 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. november hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint az alapbéremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti mozgóbér elemek biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik 2020. november hónaptól a 2020. november 1-jén hatályos 15. melléklet szerinti emelt támogatásra (a 2020. november 1-jén hatályos alapbérek és a 2017. november 9-én hatályos alapbérek alapján számított mozgóbér különbözete), illetve az alapbér emelkedésre eső mozgóbér elemek és az azokat terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

3/D. §32 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnőt foglalkoztató védőnői szolgáltató a 2/A. § (6) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának a 2020. november hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult.

(2) A védőnői szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § (6) bekezdése szerinti alapbérre (garantált illetményre) jogosult.

(3) A védőnői szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2020. november hónaptól megegyezik a 2020. november 1-jén hatályos 15. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a védőnő alapbérébe beépített kiegészítő pótlékra eső mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével.

3/E. §33 Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott alapbérben (garantált illetményben) részesülő dolgozójának 2023. július hónaptól számfejtésre kerülő alapbéréhez (garantált illetményéhez) és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a 3/A. § (2)–(4) bekezdése szerinti támogatásra jogosult.

3/F. §34 (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltató, az 1. mellékletben nem szereplő egészségügyben dolgozója 2023. július hónaptól számfejtésre kerülő alapbérének emeléséhez támogatásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató részére az alapbéremeléshez kapcsolódó támogatás havi mértéke 2023. július hónaptól megegyezik a 16. mellékletben szereplő támogatási összeg és az azt terhelő mindenkori szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek és az azokat terhelő szociális hozzájárulási adó összegével emelt összeggel.

(3) Az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti támogatás összegét az egészségügyben dolgozó foglalkoztatottja alapbérének emelésére köteles fordítani.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti alapbér növelés az egészségügyben dolgozót a munkáltató egyoldalú döntése alapján, az alapbérén felül megillető juttatás – különösen illetménykiegészítés – terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem biztosítható.

(5) Részmunkaidős foglalkoztatás esetén az (1)–(3) bekezdés szerinti alapbér növelés a munkaidő teljes munkaidőhöz viszonyított arányában jár.

(6) A támogatás igénylésére a 4. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

4. §35 (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/A. § szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb az esedékes új alapbéremelés első hónapjának 20. napjáig. Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3/A. § szerint megállapított támogatási összeget a NEAK először az esedékes új alapbéremelést követő hónap 5. napjáig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak.

(3) A támogatás kizárólag az esedékes új alapbéremelés hónapjától alkalmazandó béremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

(4)36 A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018–2023. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

4/A. §37

4/B. §38

4/C. §39

4/D. §40

4/E. §41

4/F. §42

4/G. §43 (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a 3/C. § (3) és (4) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét, valamint a védőnői szolgáltató munkáltató a 3/D. § (3) bekezdése szerinti támogatás iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be legkésőbb 2020. november 23-ig. A munkáltató a foglalkoztatási adatokban, illetve a támogatási összegben bekövetkezett változás esetén köteles a megállapított támogatásra korrekciós igényt benyújtani minden hónap 10. napjáig, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formában. A munkáltató a korrekciós igényt a tárgyhavi munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján nyújtja be.

(2) A 3/C. és 3/D. § szerinti támogatási összeget a NEAK először 2020. november 30-áig, majd ezt követően havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egészségügyi dolgozók 2018–2020. évi béremelésének fedezete előirányzat szolgál.

(3) A támogatás kizárólag a 2020. november hónaptól alkalmazandó alapbéremelésre, az ahhoz kapcsolódó mozgóbér elemek összegére, valamint az azokra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel. A támogatás terhére az e rendeletben foglalt jogcímeken túl más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

4. 44 Elszámolás és ellenőrzés

5. § (1)45 A munkáltató a részére tárgyévben utalványozott összegekről a tárgyévet követő március 31-ig köteles elszámolni a NEAK által meghatározott módon. Az elszámolás módját a NEAK honlapján legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig közzéteszi.

(1a)46 A NEAK a munkáltató által igényelt, de a bérnövekedés biztosítására fel nem használt támogatási összeget az (1) bekezdés szerinti elszámolási időpontot követően a munkáltató teljesítményfinanszírozásából egy vagy több részletben levonja. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(1b)47 A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan béremelési támogatást nem utalványoz.

(2) A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan támogatást nem utalványoz.

(3) A NEAK a támogatás iránti igényt – az igénylés adattartalmát is ideértve –, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi. A NEAK az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően – hatáskörében eljárva – kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól.

(4) Ha a NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegét a tárgyhónapot követő hónapban esedékes teljesítményfinanszírozásból jogosult levonni. Ha a munkáltató teljesítményfinanszírozása a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatás összegének levonására nem nyújt fedezetet, azt a munkáltató a NEAK felszólítására köteles visszafizetni.

(5) A támogatások elszámolásának utólagos – adott esetben helyszíni szemle útján történő – ellenőrzése céljából minden támogatásban részesített foglalkoztató köteles részletes – jogosult személyenkénti bontású – nyilvántartást vezetni az érintett egészségügyi dolgozók jogviszonyának típusáról, munkaidejéről, az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat érintő, munkavégzési kötelezettséggel nem járó időszakokról és azok jogcíméről, munkaköri és béradatairól.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. július 15-én lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése, a 18. §, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 6., 36. és 143. pontja 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. § (1)48

(2)49

6. Átmeneti rendelkezések

8. §50 E rendeletnek az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelettel megállapított 2/C. § (1a) bekezdését 2021. március 1-jétől kell alkalmazni.

9. §51

10. §52

10/A. §53

11. §54

11/A. §55

11/B. §56

11/C. §57

11/D. §58

11/E. §59

11/F. §60

11/G. §61

11/H. §62

11/I. §63

11/J. §64

11/K. §65 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:262–266. mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2020. november 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2020. november 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2020. november hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

11/L. §66 E rendelet alkalmazásában 2021. március 1. napját megelőzően egészségügyi szolgálati jogviszony alatt közalkalmazotti jogviszonyt kell érteni.

11/M. §67 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:267–A:272 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

11/N. §68 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:273–A:276 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. július havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/O. §69 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:277 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. szeptember 6-án jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. szeptember 6-ától, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. szeptember hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/P. §70 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:47 és A:75 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. július 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. július 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. július hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a legkésőbb 2021. szeptember havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/Q. §71 Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelettel megállapított 2/D. § (11) bekezdése szerinti védőnői mentor díj a védőnő mentort első alkalommal a 2021. november hónapra járó illetményének kifizetésekor illeti meg.

11/R. §72 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:278 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. szeptember 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. szeptember 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. szeptember hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. november havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/S. §73 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:279 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2021. október 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2021. október 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2021. október hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2021. november havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/T. §74 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:280 és A:281 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2022. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2022. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/U. §75 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:282 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2022. március 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. március 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. március hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2022. április havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/V. §76 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:283 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2023. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2023. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2023. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2023. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/W. §77 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:284 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, a belügyi ágazathoz tartozó egyes szervek feladatainak és megnevezésének változásáról szóló 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet hatálybalépésének78 napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. november 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. november és december, valamint a 2023. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2023. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/X. §79 2023. július 1-jétől az egészségügyi szakdolgozó 2/D. § (10) bekezdése szerinti illetménynövekedése során az illetmény számításának alapjaként az egészségügyi szakdolgozó 2023. június 30-i illetményét kell figyelembe venni.

11/X. §80 (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:285 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2023. június 1. napján jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2023. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2023. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2023. júliusi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7.81

12. §82 (1) Az 1. § (3) bekezdését azokra a 2023. június 1-jén állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, in vitro fertilizációs eljárást végző személyekre is alkalmazni kell, akik nem tartoznak az Eszjtv. hatálya alá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltatónál nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott, in vitro fertilizációs eljárásban részt vevő dolgozók munkáltatója a foglalkoztatottak alapbérhez és annak szociális hozzájárulási adójához, valamint a béremelésre eső mozgóbér elemek biztosításához és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra jogosult. A támogatás mértéke megegyezik az e rendelet 9. és 15. mellékletében felsorolt támogatási összegekkel.

8. Módosító rendelkezések

13. §83

14. §84

15. §85

16. §86

17. §87

18. §88

19. §89

20. §90

21. §91

22. §92

1. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. Az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése szerinti orvosi munkakörök:

1.1. orvosvezető, orvos igazgató

1.2. vezető főorvos (osztály-, részleg-, rendelő)*

1.3. orvos

1.4. szakorvos

1.5. alorvos*

1.6. adjunktus*

1.7. főorvos*

1.8. fogorvos

1.9. fogszakorvos

2. Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:

2.1.93

2.2.94

2.3.95 vezető ápoló*

2.4.96

2.5. vezető (asszisztens, műtős, szülésznő)*

2.6. főápoló/főnővér/klinikai, osztályos, részlegfelelős főnővér/főmadám/főműtős/nő (vezetői megbízás nélkül)

2.7. mentálhigiénés szakember

2.8. egyetemi okleveles ápoló/diplomás ápoló

2.9. általános ápoló

2.10. ápoló, csecsemő- és gyermekápoló

2.11. szakápoló

2.12. ápolási asszisztens

2.13. segédápoló

2.14. egyéb ápoló/szakápoló

2.15. asszisztens

2.16. szakasszisztens

2.17. segédasszisztens

2.18. egyéb asszisztens/szakasszisztens

2.19. laborasszisztens*

2.20. orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens

2.21. dietetikus

2.22. diétás nővér

2.23. rehabilitációs tevékenység terapeuta

2.24. gyógytornász

2.25. konduktor

2.26. szülésznő

2.27.97 védőnő, családgondozó védőnő, kollegiális védőnői mentor

2.28. mentőtiszt

2.29. mentőápoló

2.30. mentő gépkocsivezető

2.31. szolgálatvezető

2.32. betegszállító/betegkísérő

2.33. beteghordó*

2.34. gondozó

2.35. segédgondozó

2.36. egyéb gondozó

2.37. radiográfus

2.38. szonográfus*

2.39. egészségügyi laboráns

2.40. optometrista

2.41. boncmester

2.42. boncsegéd

2.43. klinikai fogászati higiénikus

2.44. műtőtechnikus

2.45. műtőssegéd

2.46. gipszmester

2.47. gyógymasszőr, sportmasszőr

2.48. masszőr (fürdősmasszőr)

2.49. egészségügyi operátor

2.50.98 egészségügyi ügyvitelszervező***

2.51. laboráns, vegyésztechnikus

2.52. kardiotechnikus

2.53. fertőtlenítő sterilező

2.54. sterilizáló*

2.55. egészségnevelő

2.56. foglalkoztató

2.57. szociális munkás

2.58. szociális szervező

2.59. szociális ügyintéző

2.60. szociális gondozó

2.61. közegészségügyi és járványügyi felügyelő, okleveles népegészségügyi szakember

2.62. közegészségügyi járványügyi ellenőr

2.63. közegészségügyi felügyelő*,**

2.64. vezető közegészségügyi felügyelő*

2.65.99 ápolási igazgató

2.66.100 egészségügyi szakoktató

2.67.101 mentőhelikopter vezető

2.68.102 mentő-technikus

2.69.103 mentésirányító

2.70.104 mentésvezető

2.71.105 okleveles ápoló-mentőtiszt

2.72.106 orvosírnok

2.73.107 dentálhigiénikus

2.74.108 hang-, beszéd- és nyelésterapeuta

3. Az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése szerinti, felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:

3.1. pszichológus

3.2. klinikai szakpszichológus

3.3. laboratóriumi vegyész, vegyészmérnök, biológus

3.4. klinikai sugárfizikus, klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, molekuláris biológiai diagnosztikus

3.5. gyógypedagógus

3.6. logopédus

3.7. mikrobiológus*

3.8.109 fizikus

3.9.110 kémikus

4. Az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése szerinti gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörök:

4.1. főgyógyszerész*

4.2. gyógyszertárvezető*

4.3. gyógyszertárvezető helyettes*

4.4. gyógyszerész

4.5. szakgyógyszerész

5. Azon munkakörök, ahol az egészségügyi szakképesítéshez igazodóan szükséges a foglalkoztatott besorolása az 1–4. pont valamelyikébe:

5.1. főigazgató, igazgató

5.2. parancsnok*

5.3. parancsnok helyettes*

5.4.111

5.5. intézetvezető*

5.6. intézetvezető-helyettes (ápolási-helyettes)*

5.7. foglalkoztatásvezető

5.8. munkavezető, foglalkozásvezető


Jelmagyarázat:112

* = a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség egészségügyi intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottakra irányadó munkakör.

*** = felsőfokú végzettséggel rendelkező.

2. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez113

A

B

1.

Egészségügyi szolgáltató neve

Település

2.

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

Sellye

3.

„Hajdúböszörmény ESZ-V” Egészségügyi Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

Hajdúböszörmény

4.

Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet

Hatvan

5.

Állami Szívkórház Balatonfüred

Balatonfüred

6.

Almási Balogh Pál Kórház

Ózd

7.

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság

Kaposvár

8.

9.

Bács-Kiskun Vármegyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

Kecskemét

10.

Bajai Szent Rókus Kórház

Baja

11.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

Budapest

12.

Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatonalmádi

13.

Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet

Balatonfüred

14.

Kistérségi Járóbetegellátó Központ

Barcs

15.

Batthyány Kázmér Szakkórház

Kisbér

16.

Battonya Város Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

Battonya

17.

18.

Békés Vármegyei Központi Kórház

Gyula

19.

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő

Békés

20.

Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat

Budapest

21.

22.

Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.

Bicske

23.

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

Budapest

24.

Bodrogközi Járóbeteg Szakrendelő Nonprofit Kft.

Cigánd

25.

Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet

Bonyhád

26.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Miskolc

27.

Budai Irgalmasrendi Kórház

Budapest

28.

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Budapest

29.

Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete

Budapest

30.

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

Budapest

31.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye

Budapest

32.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Budapest

33.

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

Budapest

34.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat

Budapest

35.

Budapesti Szent Ferenc Kórház

Budapest

36.

Bugát Pál Kórház

Gyöngyös

37.

38.

Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ

Csenger

39.

Csolnoky Ferenc Kórház

Veszprém

40.

Csongrád-Csanád Vármegyei Dr. Bugyi István Kórház

Szentes

41.

Csongrád-Csanád Vármegyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-
Makó

Hódmezővásárhely

42.

Csongrád-Csanád Vármegyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza

Deszk

43.

Csornai Margit Kórház

Csorna

44.

Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft.

Csurgó

45.

Deák Jenő Kórház

Tapolca

46.

Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Debrecen

47.

Kazincbarcikai Kórház

Kazincbarcika

48.

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

49.

Demecser Városi Önkormányzat

Demecser

50.

Dévaványa Város Önkormányzata

Dévaványa

51.

Dombóvári Szent Lukács Kórház

Dombóvár

52.

53.

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet

Dabas

54.

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet

Lenti

55.

Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet

Balassagyarmat

56.

Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet

Abony

57.

58.

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Érd

59.

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád

60.

Nyergesújfalu Város Önkormányzata

Nyergesújfalu

61.

Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

Balatonboglár

62.

Dunakeszi-SZTK Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft.

Dunakeszi

63.

Dunavecse Város Önkormányzat Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum

Dunavecse

64.

Csepreg Város Egészségháza

Csepreg

65.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Nyíregyháza

66.

Vasvár Város Önkormányzata

Vasvár

67.

Egészségügyi Központ

Füzesabony

68.

Egészségügyi Központ

Kunszentmiklós

69.

Egészségügyi Nonprofit Kft.

Fonyód

70.

Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

Budapest

71.

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet

Szerencs

72.

Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ercsi

73.

Európa Egészségház-Baktalórántháza Nonprofit Zrt.

Baktalórántháza

74.

Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Székesfehérvár

75.

Szent Damján Görögkatolikus Kórház

Kisvárda

76.

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

77.

Boldog Gellért Egészségügyi Közhasznú Nonprofit Kft.

Pomáz

78.

Gazdasági-Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Szabadszállás

79.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Budapest

80.

81.

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő

Pápa

82.

Gróf Tisza István Kórház

Berettyóújfalu

83.

Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

84.

Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény

Sajószentpéter

85.

Hajdúszoboszló Járóbeteg-ellátó Centrum

Hajdúszoboszló

86.

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

Budapest

87.

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

Hévíz

88.

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

Hőgyész

89.

90.

INDIT Közalapítvány

Pécs

91.

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

Budapest

92.

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Jánoshalma

93.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

Jászberény

94.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet

Szolnok

95.

Jávorszky Ödön Kórház

Vác

96.

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ

Budapest

97.

Kanizsai Dorottya Kórház

Nagykanizsa

98.

99.

Karolina Kórház – Rendelőintézet

Mosonmagyaróvár

100.

Károlyi Sándor Kórház

Budapest

101.

Kátai Gábor Kórház

Karcag

102.

103.

104.

Kerekegyháza Város Önkormányzata

Kerekegyháza

105.

Keszthelyi Kórház

Keszthely

106.

107.

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza

Kiskunhalas

108.

Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Kiskunmajsa

109.

Kisteleki Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.

Kistelek

110.

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

Edelény

111.

Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

Komló

112.

Komlós Településszolgáltatási Kft.

Tótkomlós

113.

Koppány-Völgye Kistérség Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Tab

114.

115.

Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton

Kunszentmárton

116.

Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény

Tiszafüred

117.

Lábatlan Város Önkormányzata

Lábatlan

118.

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Lajosmizse

119.

LÉT.A.MED. Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Létavértes

120.

Lőrinc-Med Nonprofit Kft.

Szentlőrinc

121.

Lumniczer Sándor Kórház- Rendelőintézet

Kapuvár

122.

Mágocs Város Önkormányzata

Mágocs

123.

Magyar Imre Kórház

Ajka

124.

Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Budaörs

125.

Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon

Dunaharaszti

126.

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

Budapest

127.

Margit Kórház (Pásztó)

Pásztó

128.

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

Eger

129.

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Szombathely

130.

Mátrai Gyógyintézet

Mátraháza

131.

MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok

Szolnok

132.

MAZSIHISZ Szeretetkórház

Budapest

133.

MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft.

Ibrány

134.

Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mezőcsát

135.

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

Mezőtúr

136.

MH Egészségügyi Központ

Budapest

137.

138.

Misszió Egészségügyi Központ

Veresegyház

139.

Mohácsi Kórház

Mohács

140.

Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft.

Mórahalom

141.

142.

MRE KIMM Drogterápiás Otthon

Ráckeresztúr

143.

Nagyatádi Kórház

Nagyatád

144.

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet

Nagykőrös

145.

146.

147.

Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet

Oroszlány

148.

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

Budapest

149.

Országos Kórházi Főigazgatóság

Budapest

150.

Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

Budapest

151.

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Budapest

152.

153.

Országos Mentőszolgálat

Budapest

154.

Országos Onkológiai Intézet

Budapest

155.

Országos Mozgásszervi Intézet

Budapest

156.

157.

Országos Sportegészségügyi Intézet

Budapest

158.

Országos Vérellátó Szolgálat

Budapest

159.

Paksi Gyógyászati Központ

Paks

160.

Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

Pannonhalma

161.

Parádfürdői Állami Kórház

Parádfürdő

162.

Pécs Vármegyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága

Pécs

163.

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

Pécs

164.

Pécsvárad Város Önkormányzata

Pécsvárad

165.

Pest Vármegyei Flór Ferenc Kórház

Kistarcsa

166.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest

167.

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt.

Polgár

168.

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet

Budapest

169.

Petz Aladár Vármegyei Oktató Kórház, Győr

Győr

170.

Pilisvörösvári Szakrendelő

Pilisvörösvár

171.

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete

Ráckeve

172.

Mezőkövesd Városi Önkormányzat Rendelőintézete

Mezőkövesd

173.

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Szentgotthárd

174.

Répcelak Város Önkormányzata

Répcelak

175.

Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Rétság

176.

Ruzsa Község Önkormányzata

Ruzsa

177.

Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft.

Sarkad

178.

Sárospatak Város Rendelőintézete

Sárospatak

179.

180.

Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház

Sátoraljaújhely

181.

Selye János Kórház

Komárom

182.

Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

Budapest

183.

Siófoki Kórház – Rendelőintézet

Siófok

184.

Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház

Kaposvár

185.

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Sopron

186.

Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Sümeg

187.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Nyíregyháza

188.

189.

190.

191.

Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós

Szigetszentmiklós

192.

Szászvár Nagyközség Önkormányzata

Szászvár

193.

Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft.

Szécsény

194.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény

Szeged

195.

Székesfehérvár Vármegyei Jogú Város Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet

Székesfehérvár

196.

Székkutas Községi Önkormányzat

Székkutas

197.

Szent Borbála Kórház

Tatabánya

198.

Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Budapest

199.

Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

Budapest

200.

Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő

Visegrád

201.

Szent László Kórház

Sárvár

202.

Szent Lázár Vármegyei Kórház

Salgótarján

203.

Szent Margit Kórház

Budapest

204.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Budapest

205.

Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros

Dunaújváros

206.

207.

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

Szentendre

208.

Szigetvári Kórház

Szigetvár

209.

Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete

Szob

210.

SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Szeged

211.

Téglás Város Önkormányzata

Téglás

212.

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Budapest

213.

Encsi Területi Egészségügyi Központ

Encs

214.

Tiszakécske Város Önkormányzata

Tiszakécske

215.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Tiszaújváros

216.

217.

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Tokaj

218.

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

Cegléd

219.

Tolna Vármegyei Balassa János Kórház

Szekszárd

220.

Tormay Károly Egészségügyi Központ

Gödöllő

221.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító – Megelőző Intézet

Törökszentmiklós

222.

Tüdőgyógyintézet Törökbálint

Törökbálint

223.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Budapest

224.

Uzsoki Utcai Kórház

Budapest

225.

Városi Egészségügyi Alapellátás

Kisvárda

226.

Putnoki Humán Szolgáltató Központ

Putnok

227.

Városi Egészségügyi Intézmény

Gyomaendrőd

228.

Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja

Zalaszentgrót

229.

Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet

Orosháza

230.

Szalay János Rendelőintézet

Hajdúnánás

231.

Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest

232.

Vaszary Kolos Kórház

Esztergom

233.

Vecsési Egészségügyi Szolgálat

Vecsés

234.

Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

Velence

235.

Veszprém Vármegyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepû

Farkasgyepû

236.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

237.

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat

Budapest

238.

Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház

Zalaegerszeg

239.

Zirci Erzsébet Kórház – Rendelőintézet

Zirc

240.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

Budapest

241.

Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum Nonprofit Kft.

Harkány

242.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Járóbeteg szakrendelés (Szarvas Gábor u.)

Budapest

243.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Mozgó Tüdőgondozó Állomás

Budapest

244.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Járóbeteg Szakrendelés

Pécs

245.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ápolási Otthon

Miskolc

246.

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

Cserkeszőlő

247.

248.

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét

249.

Verpelét Város Önkormányzata

Verpelét

250.

251.

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségû Társaság

Püspökladány

252.

Kumánia Gyógyfürdő Kft.

Kisújszállás

253.

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Szeged

254.

Bácsalmási Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Bácsalmás

255.

Pro Rekreatione Közhasznú Nonproft Kft.

Gárdony

256.

Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája

Debrecen

257.

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Békéscsaba

258.

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapest

259.

ARNAUT PASA FÜRDŐJE Gyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Eger

260.

Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vámospércs

261.

Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány

Százhalombatta

262.

Szent Lukács Görögkatolikus Korai Fejlesztő és Gyermekrehabilitációs Központ

Debrecen

263.

Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.

Budapest

264.

DUNAMENTI REK Reprodukciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest

265.

Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft.

Budapest

266.

Pannon Reprodukciós Intézet és Szolgáltató Kft.

Tapolca

267.

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

Mezőberény

268.

Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Sárvíz

269.

Püspökladány Városüzemeltetési Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság

Püspökladány

270.

Budakeszi Egészségügyi Központ

Budakeszi

271.

Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért

Budapest

272.

Biatorbágy Város Önkormányzata

Biatorbágy

273.

Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Balmazújváros

274.

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tét

275.

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

Majosháza

276.

Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmény

Tatabánya

277.

Róbert Károly Meddőségi Centrum

Budapest

278.

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Biatorbágy

279.

Szent Erzsébet Mórahalmi Fürdőgyógyászati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Mórahalom

280.

Ótemplomi Szeretetszolgálat

Szarvas

281.

Szaplonczay Manó Marcali Kórház

Marcali

282.

Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ

Budapest

283.

Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház

Budapest

284.

Siklósi Kórház Humán-Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Siklós

285.

Orgovány Nagyközség Önkormányzata

Orgovány

3. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez114

Az egészségügyi szakdolgozó munkakörének fizetési osztályba történő besorolása
Az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók munkakörének az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti fizetési osztályba sorolásánál – az 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló kormányhatározatnak megfelelően – az alábbi szintbesorolást kell alkalmazni:

1. „A” fizetési osztályba kell sorolni az 1. MKKR szintnek megfelelő alapfokú iskolai végzettséggel (8 általános) vagy anélkül betölthető munkakört.

2. „B” fizetési osztályba kell sorolni a 2. MKKR szintnek megfelelő alapfokú iskolai és alapfokú részszakképesítéshez kötött és munkakört.

3. „C” fizetési osztályba kell sorolni a 3. MKKR szintnek megfelelő

3.1. alapfokú iskolai végzettséghez kötött,

– OKJ-ban szereplő alsó középfokú részszakképesítéshez kötött vagy

– szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető

munkakört; továbbá

3.2. alapfokú iskolai végzettséghez kötött

– OKJ előtti egészségügyi végzettséghez vagy

– OKJ-ban szereplő alsó középfokú szakképesítéshez

kötött munkakört; valamint

3.3. az érettségi végzettséghez kötött, de szakképesítés nélkül betölthető munkakört.

4. „D” fizetési osztályba kell sorolni a 4. MKKR szintnek megfelelő

4.1. érettségihez kötött

– OKJ-ban szereplő egészségügyi középfokú szakképesítéshez (részszakképesítéshez) kötött vagy

– a szakképesítési listában szereplő szakképesítéssel betölthető

munkakört; továbbá

4.2. érettségire és egészségügyi szakképesítésre épülő munkakör betöltéséhez szükséges

– OKJ előtti elsőfokú vagy

– OKJ-ban szereplő középfokú

szakképesítés-ráépülés végzettséggel betölthető munkakört.

5. „E” fizetési osztályba kell sorolni az 5. MKKR szintnek megfelelő végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához

5.1. szakmajegyzékben szereplő 5 éves technikusi, illetve érettségire épülő 2 év képzési idejű végzettség szükséges; továbbá,

5.2. azt az emeltszintű végzettséggel betölthető munkakört, mely

– OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítéshez vagy

– felsőoktatási szakképzéshez vagy

– szakmajegyzékben szereplő Ápoló végzettséghez

kötött; valamint

5.3. egészségügyi képesítésre és specializációra van szükség, mely lehet

– OKJ előtti másodfokú szakosító szakképesítés vagy

– OKJ-ban szereplő emeltszintű szakképesítés-ráépülés vagy

– szakmajegyzékben szereplő szakasszisztensi végzettség.

6. „F” fizetési osztályba kell sorolni a 6. MKKR szintű főiskolai végzettséghez (BSc) kötött munkakört.

7. „G” fizetési osztályba kell sorolni a 6. MKKR szintű főiskolai végzettségre épülő munkakört, amelynek betöltéséhez főiskolai (BSc) végzettség és jogszabályban előírt szakirányú továbbképzés szükséges.

8. „H” fizetési osztályba kell sorolni a 7. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi végzettség (MSc) szükséges.

9. „I” fizetési osztályba kell sorolni a 7. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi (MSc) végzettség és jogszabályban előírt szakvizsga vagy szakirányú továbbképzés szükséges.

10. „J” fizetési osztályba kell sorolni a 8. MKKR szintű végzettséggel betölthető munkakört, amelynek ellátásához egyetemi (MSc) végzettségre és tudományos fokozatra van szükség.

4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez115

Orvosok, szakorvosok, fogorvosok, szakfogorvosok illetmény-, illetve bértáblája
(Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

ORVOSOK, FOGORVOSOK, SZAKORVOSOK, SZAKFOGORVOSOK BÉRTÁBLA

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

H

I

J

1

0–3

255 320

454 820

467 320

2

4–6

261 820

461 220

476 620

3

7–9

268 320

469 420

488 220

4

10–12

274 720

478 620

499 720

5

13–15

281 220

489 220

511 320

6

16–18

289 020

499 920

522 920

7

19–21

298 720

510 520

532 220

8

22–24

308 420

521 220

541 820

9

25–27

318 120

529 720

551 520

10

28–30

327 820

538 220

561 220

11

31–33

336 220

546 720

570 820

12

34–36

344 720

555 320

580 520

13

37–39

353 120

565 220

591 320

14

40–42

361 520

575 120

602 120

15

43–45

369 928

585 105

612 936

16

46–48

378 345

595 045

623 751

17

49–51

386 763

604 985

634 566

5. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez116

Gyógyszerészek, szakgyógyszerészek illetmény-, illetve bérnövelése
(Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

GYÓGYSZERÉSZEK, SZAKGYÓGYSZERÉSZEK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS
FIZETÉSI OSZTÁLYOK

H

I

J

1

0–3

50 000

237 000

237 000

2

4–6

50 025

237 010

237 030

3

7–9

50 050

237 045

237 043

4

10–12

49 975

237 015

236 955

5

13–15

50 000

236 965

236 968

6

16–18

50 030

237 015

236 980

7

19–21

50 018

236 965

237 010

8

22–24

50 005

237 015

236 954

9

25–27

49 993

236 995

236 998

10

28–30

49 980

236 975

237 041

11

31–33

49 963

236 955

236 985

12

34–36

50 045

237 035

237 029

13

37–39

50 028

236 995

237 014

14

40–42

50 010

236 955

236 999

15

43–45

50 001

237 000

237 000

16

46–48

50 000

237 000

237 000

17

49–51

50 001

237 000

237 000

6. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez117

Egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése
(Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL, VALAMINT NEM EGÉSZSÉGÜGYI EGYETEMI VÉGZETTSÉGGEL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS
FIZETÉSI OSZTÁLYOK

H

I

J

1

0–3

84 385

271 385

271 385

2

4–6

84 410

271 395

271 415

3

7–9

84 435

271 430

271 428

4

10–12

84 360

271 400

271 340

5

13–15

84 385

271 350

271 353

6

16–18

84 415

271 400

271 365

7

19–21

84 403

271 350

271 395

8

22–24

84 390

271 400

271 339

9

25–27

84 378

271 380

271 383

10

28–30

84 365

271 360

271 426

11

31–33

84 348

271 340

271 370

12

34–36

84 430

271 420

271 414

13

37–39

84 413

271 380

271 399

14

40–42

84 395

271 340

271 384

15

43–45

84 386

271 385

271 385

16

46–48

84 385

271 385

271 385

17

49–51

84 386

271 385

271 385

7. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez118

Egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, valamint védőnők illetmény-, illetve bértáblája (Ft/hó, bruttó)

Szint

Évek

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, EGYES EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK, VALAMINT VÉDŐNŐK BÉRTÁBLA
FIZETÉSI OSZTÁLYOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

0–3

288 914

312 026

352 553

362 625

389 485

481 820

496 929

503 645

514 558

550 651

2

4–6

292 379

317 226

357 589

369 340

401 237

498 608

515 396

527 148

539 741

579 192

3

7–9

295 847

322 427

362 625

376 056

412 989

515 396

533 863

550 651

564 922

607 731

4

10–12

299 313

327 627

367 661

382 771

424 741

532 185

552 330

574 154

590 104

636 271

5

13–15

302 780

332 827

372 698

389 485

436 493

548 973

570 797

597 659

615 287

664 810

6

16–18

306 248

338 028

377 734

396 201

448 245

565 761

589 264

621 162

640 469

693 350

7

19–21

309 715

343 228

382 771

402 916

459 996

582 549

607 731

644 665

665 650

721 891

8

22–24

313 182

348 430

387 807

409 632

471 748

599 337

626 198

668 168

690 833

750 432

9

25–27

316 648

353 630

392 844

416 347

483 500

616 125

644 665

691 672

716 015

778 972

10

28–30

320 114

358 829

397 880

423 062

495 251

632 914

663 132

715 175

741 197

807 511

11

31–33

323 582

364 029

402 916

429 778

507 003

649 701

681 598

738 680

766 380

836 051

12

34–36

327 049

369 231

407 952

436 493

518 754

666 489

700 065

762 184

791 561

864 591

13

37–39

330 516

374 431

412 989

443 207

530 506

683 277

718 534

785 687

816 743

893 131

14

40–42

333 984

379 630

418 026

449 923

542 258

700 065

737 001

809 190

841 926

921 670

15

43–45

337 451

384 832

423 062

456 638

554 009

716 855

755 468

832 693

867 108

950 210

16

46–48

340 951

390 103

428 160

463 455

566 017

734 045

774 396

856 879

893 043

979 634

17

49–51

344 493

395 446

433 318

470 371

578 282

751 650

793 801

881 768

919 754

1 009 968

8. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez119

Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény-, illetve bérnövelése (Ft/hó, bruttó)

SZINT

ÉVEK

EGYÉB, NEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK ILLETMÉNY- VAGY BÉRNÖVELÉS FIZETÉSI OSZTÁLYOK

F

G

H

1

0–3

244 887

252 691

255 882

2

4–6

254 844

263 896

269 325

3

7–9

264 496

274 784

282 768

4

10–12

274 149

285 671

296 211

5

13–15

283 801

296 559

309 655

6

16–18

293 453

307 446

321 803

7

19–21

303 105

318 334

332 009

8

22–24

312 147

327 634

342 214

9

25–27

321 189

335 664

352 420

10

28–30

328 097

343 376

362 625

11

31–33

335 004

351 088

374 128

12

34–36

341 911

358 800

385 628

13

37–39

348 818

366 515

397 129

14

40–42

355 725

374 227

408 629

15

43–45

362 634

381 940

420 130

16

46–48

369 882

390 042

432 208

17

49–51

377 481

398 550

444 884

9. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez120

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az Eszjtv. 8. § (3) bekezdés szerinti járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő orvosok, fogorvosok, nem egészségügyi egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozók bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.

Gyakorlati idő

Szakvizsgával nem rendelkezők esetén igényelhető

Szakvizsgával rendelkezők esetén igényelhető

2.

0–2 év

432 517 Ft

233 017 Ft

3.

3–5 év

614 086 Ft

414 686 Ft

4.

6–10 év

962 892 Ft

761 792 Ft

5.

11–15 év

962 892 Ft

920 627 Ft

6.

16–20 év

962 892 Ft

991 759 Ft

7.

21–25 év

962 892 Ft

1 134 433 Ft

8.

26–30 év

962 892 Ft

1 264 995 Ft

9.

31–35 év

962 892 Ft

1 321 847 Ft

10.

36–40 év

962 892 Ft

1 460 447 Ft

11.

41– év

962 892 Ft

1 804 937 Ft

2. Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvosok, fogorvosok és iskolaorvosok bértámogatása, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

1.

Gyakorlati idő

Szakvizsgával nem rendelkezők esetén igényelhető

Szakvizsgával rendelkezők esetén igényelhető

2.

0–2 év

477 237 Ft

477 237 Ft

3.

3–5 év

665 306 Ft

665 306 Ft

4.

6–10 év

1 020 612 Ft

1 020 612 Ft

5.

11–15 év

1 020 612 Ft

1 188 647 Ft

6.

16–20 év

1 020 612 Ft

1 281 079 Ft

7.

21–25 év

1 020 612 Ft

1 445 053 Ft

8.

26–30 év

1 020 612 Ft

1 577 810 Ft

9.

31–35 év

1 020 612 Ft

1 634 622 Ft

10.

36–40 év

1 020 612 Ft

1 773 262 Ft

11.

41– év

1 020 612 Ft

2 117 712 Ft

10. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez121

Az alapellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

Szint

Évek

Az alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, a kifizetőt terhelő közterhek nélkül (Ft/hó)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

0–3

127 914

151 026

141 953

152 025

178 885

271 220

286 329

293 045

303 958

340 051

2

4–6

131 379

156 226

146 989

158 740

190 637

288 008

304 796

316 548

329 141

368 592

3

7–9

134 847

161 427

152 025

165 456

202 389

304 796

323 263

340 051

354 322

397 131

4

10–12

138 313

166 627

157 061

172 171

214 141

321 585

341 730

363 554

379 504

425 671

5

13–15

141 780

171 827

162 098

178 885

225 893

338 373

360 197

387 059

404 687

454 210

6

16–18

145 248

177 028

167 134

185 601

237 645

355 161

378 664

410 562

429 869

482 750

7

19–21

148 715

182 228

172 171

192 316

249 396

371 949

397 131

434 065

455 050

502 501

8

22–24

152 182

187 430

177 207

199 032

261 148

388 737

415 598

457 568

480 233

521 386

9

25–27

155 648

192 630

182 244

205 747

272 900

405 525

434 065

481 072

499 110

540 270

10

28–30

159 114

197 829

187 280

212 462

284 651

422 314

452 532

504 575

515 772

559 152

11

31–33

162 582

203 029

192 316

219 178

296 403

439 101

470 998

528 080

532 435

578 036

12

34–36

166 049

208 231

197 352

225 893

308 154

455 889

489 465

543 329

549 096

596 920

13

37–39

169 516

213 431

202 389

232 607

319 906

472 677

507 934

558 415

564 338

614 645

14

40–42

172 984

218 630

207 426

239 323

331 658

489 465

526 401

573 500

579 581

632 369

15

43–45

176 451

223 832

212 462

246 038

343 409

506 255

538 616

588 586

594 823

650 094

16

46–48

179 951

229 103

217 560

252 855

355 417

523 290

549 606

604 354

610 818

668 703

17

49–51

183 493

234 446

222 718

259 771

367 682

533 575

561 074

620 826

627 589

688 222

11. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez122

12. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez123

13. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez124

14. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez125

15. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez126

Az egészségügyi szolgáltató és a védőnői szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)

1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egyes egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

Szint

Évek

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

0–3

157 135

169 704

191 747

197 224

211 832

262 051

270 269

273 922

279 857

299 487

2

4–6

159 018

172 532

194 486

200 876

218 224

271 182

280 313

286 704

293 554

315 010

3

7–9

160 905

175 361

197 224

204 529

224 616

280 313

290 356

299 487

307 249

330 532

4

10–12

162 790

178 189

199 963

208 181

231 008

289 444

300 400

312 270

320 945

346 054

5

13–15

164 675

181 017

202 703

211 832

237 400

298 575

310 444

325 054

334 642

361 575

6

16–18

166 562

183 846

205 442

215 485

243 791

307 705

320 488

337 837

348 338

377 098

7

19–21

168 448

186 674

208 181

219 137

250 182

316 836

330 532

350 619

362 033

392 621

8

22–24

170 333

189 504

210 920

222 790

256 574

325 966

340 575

363 402

375 729

408 144

9

25–27

172 218

192 332

213 660

226 442

262 966

335 097

350 619

376 185

389 425

423 667

10

28–30

174 103

195 159

216 399

230 095

269 357

344 229

360 663

388 968

403 121

439 188

11

31–33

175 989

197 987

219 137

233 748

275 748

353 358

370 706

401 753

416 818

454 710

12

34–36

177 875

200 817

221 876

237 400

282 139

362 489

380 750

414 536

430 513

470 233

13

37–39

179 761

203 645

224 616

241 051

288 531

371 619

390 796

427 319

444 209

485 755

14

40–42

181 647

206 472

227 356

244 704

294 923

380 750

400 839

440 101

457 905

501 277

15

43–45

183 533

209 302

230 095

248 356

301 313

389 882

410 883

452 884

471 601

516 799

16

46–48

185 436

212 168

232 867

252 064

307 845

399 231

421 177

466 038

485 707

532 802

17

49–51

187 363

215 074

235 672

255 824

314 515

408 807

431 732

479 575

500 234

549 299

2. Egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

Szint

Évek

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

F

G

H

1

0–3

262 051

270 269

273 922

2

4–6

271 182

280 313

286 704

3

7–9

280 313

290 356

299 487

4

10–12

289 444

300 400

312 270

5

13–15

298 575

310 444

325 054

6

16–18

307 705

320 488

337 837

7

19–21

316 836

330 532

350 619

8

22–24

325 966

340 575

363 402

9

25–27

335 097

350 619

376 185

10

28–30

344 229

360 663

388 968

11

31–33

353 358

370 706

401 753

12

34–36

362 489

380 750

414 536

13

37–39

371 619

390 796

427 319

14

40–42

380 750

400 839

440 101

15

43–45

389 882

410 883

452 884

16

46–48

399 231

421 177

466 038

17

49–51

408 807

431 732

479 575

3. Védőnők illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely nem tartalmazza a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét (Ft/hó)

Szint

Évek

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

F

G

H

I

J

1

0–3

253 820

268 929

275 645

286 558

322 651

2

4–6

270 608

287 396

299 148

311 741

351 192

3

7–9

287 396

305 863

322 651

336 922

379 731

4

10–12

304 185

324 330

346 154

362 104

408 271

5

13–15

320 973

342 797

369 659

387 287

433 278

6

16–18

337 761

361 264

393 162

412 469

450 230

7

19–21

354 549

379 731

416 665

434 915

469 501

8

22–24

371 337

398 198

440 168

449 448

488 386

9

25–27

388 125

416 665

463 672

466 110

507 270

10

28–30

404 914

435 132

480 155

482 772

526 152

11

31–33

421 701

453 598

495 243

499 435

545 036

12

34–36

438 489

472 065

510 329

516 096

563 920

13

37–39

455 277

484 557

525 415

531 338

581 645

14

40–42

470 950

495 086

540 500

546 581

599 369

15

43–45

480 420

505 616

555 586

561 823

617 094

16

46–48

490 290

516 606

571 354

577 818

635 703

17

49–51

500 575

528 074

587 826

594 589

655 222

16. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez127

Az egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg (Ft/hó/fő)

Kategória

Összeg
(Ft/hó/fő)

Alapfokú, középfokú végzettséggel rendelkező vagy alapfokú, középfokú végzettséggel betölthető, valamint felsőfokú végzettséggel rendelkező és felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörben foglalkoztatott egészségügyben dolgozó

57 600

1

Az 1. § (2) bekezdése az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1a) bekezdését a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 33–35. §-át.

4

A 2. § (1b) bekezdését a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (1c) bekezdését az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, az 5. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 17. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (4) bekezdése a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (5a) bekezdését a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (6) bekezdését a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § a) pontja.

10

A 2/A. alcímet (2/A. §) a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 63. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be. A 2/A. alcím címe a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2/A. § az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

12

A 2/B. §-t a 359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

13

A 2/C. §-t a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

14

A 2/C. § (1) bekezdése a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 2/C. § (1a) bekezdését 185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

16

A 2/C. § (5) bekezdése a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

17

A 2/D. §-t az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

18

A 2/D. § (11) bekezdését a 625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

19

A 2/D. § (11) bekezdés a) pontja a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 2/D. § (12) bekezdését a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

21

A 3. alcímet (3–4. §) a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

22

A 3. § az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

23

A 3. § (1a) bekezdését a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 3. § (1b) bekezdését a 820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

25

A 3. § (1c) bekezdését a 820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

26

A 3/A. §-t a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, szövege az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

27

A 3/A. § (1) bekezdése az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 3/A. § (2) bekezdése a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

29

A 3/A. § (4) bekezdése a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

31

A 3/C. §-t a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

32

A 3/D. §-t a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

33

A 3/E. §-t a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

34

A 3/F. §-t a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

35

A 4. § az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

36

A 4. § (4) bekezdése az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 4/G. §-t a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

44

A 4. alcím (5. §) a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

45

Az 5. § (1) bekezdése a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

46

Az 5. § (1a) bekezdését a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

47

Az 5. § (1b) bekezdését a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

48

A 7. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 8. §-t újonnan a 185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

51

A 9. §-t az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja újból hatályon kívül helyezte.

52

A 10. §-t az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja újból hatályon kívül helyezte.

53

A 10/A. §-t az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja újból hatályon kívül helyezte.

54

A 11. §-t az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 11/F. §-t a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja.

62

A 11/H. §-t a 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 17. § b) pontja.

65

A 11/K. §-t a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

66

A 11/L. §-t a 48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

67

A 11/M. §-t a 48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

68

A 11/N. §-t a 421/2021. (VII. 15.) Krom. rendelet 1. §-a iktatta be.

70

A 11/P. §-t az 532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

71

A 11/Q. §-t a 625/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

72

A 11/R. §-t a 643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

73

A 11/S. §-t a 643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

74

A 11/T. §-t a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

75

A 11/U. §-t a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

76

A 11/V. §-t az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

77

A 11/W. §-t a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

78

A hatálybalépés időpontja 2023. január 31.

79

A 11/X. §-t a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

80

A második 11/X. §-t a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 46. §-a iktatta be.

81

A 7. alcím címét a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 49. §-a hatályon kívül helyezte.

82

A 12. §-t a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 90. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 47. §-a iktatta be.

83

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 1. melléklet 2.1. pontját a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

94

Az 1. melléklet 2.2. pontját a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

95

Az 1. melléklet 2.3. pontja a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

96

Az 1. melléklet 2.4. pontját a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

97

Az 1. melléklet 2. pont 2.27. alpontja a 757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

98

Az 1. melléklet 2. pont 2.50. alpontja a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

99

Az 1. melléklet 2. pont 2.65. alpontját a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

100

Az 1. melléklet 2. pont 2.66. alpontját a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

101

Az 1. melléklet 2. pont 2.67. alpontját a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

102

Az 1. melléklet 2. pont 2.68. alpontját a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

103

Az 1. melléklet 2. pont 2.69. alpontját a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

104

Az 1. melléklet 2. pont 2.70. alpontját a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

105

Az 1. melléklet 2. pont 2.71. alpontját a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

106

Az 1. melléklet 2. pont 2.72. alpontját a 328/2019. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

107

Az 1. melléklet 2. pont 2.73. alpontját a 665/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

108

Az 1. melléklet 2. pont 2.74. alpontját a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be.

109

Az 1. melléklet 3. pont 3.8. alpontját a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

110

Az 1. melléklet 3. pont 3.9. alpontját a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

111

Az 1. melléklet 5. pont 5.4. alpontját a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

112

Az 1. melléklet „Jelmagyarázat” része a 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. § a) pontja, a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

113

A 2. melléklet a 394/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése, a 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése, a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 107. §-a, a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 89. § b) pontja, a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 61. §-a, a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdése, a 276/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. §-a, a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a, a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 49. §-a, a 320/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. § b) pontja, az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. §-a, a 87/2018. (IV. 24.) Korm. rendelet 7. §-a, a 162/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 26. §-a, a 184/2018. (X. 8.) Korm. rendelet 6. §-a, a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 31. §-a, a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 8. § b)–g) pontja és 9. § c) pontja, a 308/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a, a 480/2020. (XI. 4.) Korm. rendelet 4. §-a, a 48/2021. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-a, a 70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 10. § a) pontja, a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 8. § c) és d) pontja, a 421/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. §-a, az 518/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése, az 532/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. §-a, a 643/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet 2. §-a, a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, az 570/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a, a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 4. §-a és 5. § b) pontja, a 286/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 48. §-a, a 334/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg.

114

A 3. mellékletet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

115

A 4. mellékletet a 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) pontjával megállapított szöveg.

118

A 7. mellékletet újonnan a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja iktatta be, szövege a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

120

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, szövege az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

121

A 10. mellékletet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 9. § d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

126

A 15. mellékletet a 139/2019. (VI. 14.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja iktatta be, szövege a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

127

A 16. mellékletet újonnan a 181/2023. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére