• Tartalom

26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.02.13.

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés q) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő V/A. Fejezettel egészül ki:

V/A. FEJEZET
A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ FINANSZÍROZÁSI FELELŐSSÉG
44/A. § A köznevelési intézmény Nkt. 76. § (1) és (3) bekezdése szerinti működtetési feladatát ellátó települési önkormányzatot (a továbbiakban: köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat) az Nkt. 74. § (6a) bekezdése alapján megkötött egyedi működtetési szerződés alapján a 8. mellékletben meghatározott
a) működtetési kiadásokra kiterjedő kötelezettség terheli, és
b) tevékenységekből származó bevétel illeti meg.
44/B. § (1) A köznevelési intézmény működtetetése keretében a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat kötelezően felel az állami intézményfenntartó központ részére ingyenesen használatba adott minden olyan dolog működőképességéért, üzemszerű használatának biztosításáért, amely a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat tulajdonában van és a 8. melléklet alapján a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat finanszírozási körébe tartozik.
(2) Nem kötelező feladatként a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat – az állami intézményfenntartó központtal az Nkt. 74. § (6a) bekezdése alapján megkötött egyedi működtetési szerződésben – kizárólag szakmai feladatellátás körébe tartozó dologi jellegű kiadásokat átvállalhat, illetve az őt megillető bevételről lemondhat az állami intézményfenntartó központ javára. Az állagmegóváson túl, a köznevelési intézményt működtető települési önkormányzat saját döntése szerint és az állami intézményfenntartó központ egyetértésével egyaránt vállalhat rekonstrukciós, fejlesztési célú kiadásokat.
44/C. § A köznevelési intézményt működtető települési önkormányzatnak a köznevelési intézmény működtetésével összefüggő bevételeit és kiadásait azon az alapfeladaton (szakfeladaton) kell kimutatnia a könyvvezetése során, amelyre a ráfordítás történik, illetve amelyhez kapcsolódóan a bevételt elérte.”

2. § Az R. az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 26/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez

A köznevelési intézményeket működtető települési önkormányzatok finanszírozási körébe tartozó
dologi kiadások és bevételek köre

 

A

B

1

KIADÁSOK

Hajtó- és kenőanyagok beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz

2

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, munka és tűzvédelmi berendezések beszerzési kiadásai az üzemeltetési, működtetési feladatokhoz

3

A települési önkormányzat által a működtetéshez, üzemeltetéshez foglalkoztatottak (így különösen a portás, a fűtő, a takarító és karbantartó) munkaruha, védőruha, formaruha és egyenruha beszerzésének kiadásaihoz

4

Egyéb anyagbeszerzés (így különösen tisztítószer, toalettpapír, szalvéta, kéztörlő) az üzemeltetéshez

5

Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel

6

Bérleti és lízing díjak üzemeltetési, működtetési feladatokhoz

7

Gázenergia-szolgáltatás díja

8

Villamosenergia-szolgáltatás díja

9

Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

10

Víz- és csatornadíjak

11

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai üzemeltetési, működtetési feladatokhoz (ideértve a beléptető rendszerek karbantartását is)

12

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen az orvosi rendelő, a foglalkozás egészségügyi szolgálat takarítási és őrzési díjai, a szemétszállítás, a kéményseprés, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes hulladékkezelés, a technikai személyzet munka és tűzvédelemi oktatása)

13

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (így különösen postai levél, csomag, távirat, egyéb küldemény) amelyek az üzemeltetés, működtetés érdekében merülnek fel

14

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően

15

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai a vagyonműködtetéssel, üzemeltetéssel összefüggően megrendelt pénzügyi szolgáltatások körében

16

Általános forgalmi adó befizetése a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve a fordított adó miatti befizetési kötelezettségeket is

17

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató

18

Rehabilitációs hozzájárulás, ha az önkormányzat, vagy költségvetési szerve, vagy gazdasági társasága, vagy társulása a munkáltató

19

Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések (így különösen a cégautó utáni befizetés, ha az autó üzembentartója a települési önkormányzat vagy annak költségvetési szerve, gazdasági társasága vagy társulása)

20

Díjak, egyéb befizetések (így különösen vagyon- és épületbiztosítás)

21

BEVÉTELEK

Egyéb saját bevétel (így különösen a tanulói, oktatói kártérítés, ha a tanuló, oktató, vagy a szakmai munkát kisegítő személyzet a működtető vagyonában okoz kárt, a fenntartó által szervezett programokhoz és képzésekhez kapcsolódó szállásdíjak, a járulékos üzemeltetési költségek megtérítésével összefüggő egyéb költségek)

22

Az üzemeltetéssel, működtetéssel összefüggően továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

23

Az üzemeltetett vagyonnal, eszközökkel összefüggésben felmerült bérleti díjbevétel (így különösen az eszközbérlet)

24

Az intézményi ellátási díjaknak (így különösen a szakmai tevékenységgel összefüggő tandíjnak, térítési díjnak, továbbá a kötbér, egyéb kártérítés vagy bánatpénz bevételének) 30%-a

25

Általános forgalmi adó visszatérülései, visszatérítései a működtető önkormányzat felelősségi körébe tartozóan vásárolt, kiszámlázott, értékesített termékek és szolgáltatások után, beleértve
a fordított adó miatti visszatérüléseket is

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére