• Tartalom

261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet

261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet

a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről1

2015.04.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánítja a Budapest II. kerület közigazgatási területén lévő, 13204/5 helyrajzi számú, természetben a 1025 Budapest, Margit körút 85–87. szám alatt található ingatlant érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ingatlan bontásával és rendőrségi építmény megvalósításával, mélygarázs építésével, továbbá a telek be nem épített területén közhasználatú zöldfelület létesítésével függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) elsőfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú hatóságként jár el,

b) elsőfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú szakhatóságként jár el.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

2. §3 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

(1a)4 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban – az (1b) bekezdésben foglalt kivétellel – a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap.

(1b)5 A természetvédelmi szakhatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tizenöt nap.

(2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(3)6

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6. §7 E rendeletnek a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 22/2014. (II. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások
1.9 Épület bontásával és építésével összefüggő hatósági eljárások
2. Környezetvédelmi hatósági eljárások
3.10 Az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások.
4. Vízügyi hatósági eljárások
5. Ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások
6. Földmérési jelekkel összefüggő hatósági eljárások
7. Talajvédelmi hatósági eljárások
8. Műszaki biztonsági hatósági eljárások
9. Tűzvédelmi hatósági eljárások
10. Villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások
11. Azok a további hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításhoz közvetlenül szükségesek
1

A rendeletet a 197/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2016. július 14. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. §-a alapján a 2015. január 1-jén folymatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

3

A 2. § a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

4

A 3. § (1a) bekezdését a 22/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 3. § (1b) bekezdését a 22/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (3) bekezdését a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

8

A hatálybalépés időpontja 2014. február 4.

9

Az 1. melléklet 1. pontja a 22/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. melléklet 3. pontja a 72/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 114. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére