• Tartalom

264/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

264/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.07.12.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § n) pont nd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

költségvetési szerv vezetője:)

nd) a települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat esetén a jegyző, főjegyző;”

(2) Az R. 2. § n) pont nh) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

költségvetési szerv vezetője:)

nh) társulás esetén a létrehozott költségvetési szerv, illetve szervezet vezetője;”

(3) Az R. 2. § n) pont ni) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

költségvetési szerv vezetője:)

ni) társult képviselő-testület esetén a társulási megállapodásban meghatározott önkormányzat jegyzője;”

2. § Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fejezethez tartozó költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A fejezetet irányító szerv vezetője a tárgyévet követő év április 30-áig megküldi az államháztartásért felelős miniszternek az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó nyilatkozatot és a fejezethez tartozó költségvetési szervekre vonatkozó nyilatkozatok másolatát.”

3. § Az R. 15. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja)

a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr;”

4. § (1) Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A belső ellenőrzési tevékenység (2) bekezdés szerinti megszervezésére vonatkozó írásbeli megállapodásban rendelkezni kell a 22. § (1) és (2) bekezdésében foglalt tevékenységek és kötelességek ellátásának módjáról, valamint az alvállalkozó bevonásának lehetőségéről, illetve annak feltételeiről.”

(2) Az R. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdést nem kell alkalmazni akkor, ha a külső szolgáltató (1) bekezdés szerinti bevonásának indoka olyan speciális szakértelem szükségessége, amellyel a belső ellenőr képzettsége és szakmai tapasztalata ellenére nem rendelkezik, mert ahhoz elengedhetetlen valamely más szakma, szakterület ismerete is.”

5. § Az R. 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belső ellenőr, illetve a belső ellenőrzési vezető tekintetében összeférhetetlenség áll fenn és ezért nem vehet részt bizonyosságot adó tevékenységben, amennyiben)

a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének vagy alkalmazottjának a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója;”

6. § Az R. 24. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkező személy végezhet.
(2) A belső ellenőrzési tevékenység ellátásához szükséges engedély szakmai feltételeinek az felel meg, aki legalább két éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal és
a) a következő szakirányú szakképzettségek valamelyikével rendelkezik:
aa) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, okleveles igazgatásszervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser vagy
ab) olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy
b) az a) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és a következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik:
ba) okleveles pénzügyi revizori,
bb) pénzügyi-számviteli szakellenőri,
bc) ellenőrzési szakelőadó,
bd) okleveles könyvvizsgálói,
be) költségvetési ellenőri,
bf) mérlegképes könyvelői,
bg) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA),
bh) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA),
bi) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői,
bj) felsőfokú költségvetési, vagy
bk) felsőfokú államháztartási
szakképesítéssel rendelkezik.
(3) Ha a költségvetési szerv belső ellenőrzési szervezeti egységgel rendelkezik, a költségvetési szerv vezetője a felsőfokú iskolai végzettségűeknek felmentést adhat a (2) bekezdésben foglalt szakmai gyakorlati feltétel alól, de ebben az esetben is köteles gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzési szervezeti egység rendelkezzen mindazzal a szaktudással, gyakorlattal és egyéb ismerettel, amely a feladatok elvégzéséhez szükséges.”

7. § Az R. 12. alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:

24/A. § (1) A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásához szükséges – és a regisztrációs kérelemhez csatolandó – bizonyítási eszközök az alábbiak:
a) a 24. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szakirányú és más felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány másolata,
b) a 24. § (2) bekezdése szerinti legalább kétéves szakmai gyakorlat bemutatását tartalmazó kérelmezői nyilatkozat vagy a 24. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén a szakmai gyakorlat alóli felmentést igazoló dokumentum;
c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénz befizetési megbízást igazoló szelvényrészének, vagy a kérelmező fizetési számlájának megterhelését tanúsító bizonylatnak a másolata).
d) hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a kérelmező igazolja azt a tényt, hogy megfelel az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(2) Az eljárás során a büntetlen előéletet igazoltnak kell tekinteni, ha a kérelmező munkáltatója igazolja, hogy a kérelmező büntetlen előélethez vagy nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakörben dolgozik.
(3) A büntetlen előélet és a foglalkozástól való eltiltás hatályának igazolása céljából a kérelmező kérheti, hogy az erre vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv az államháztartásért felelős miniszter részére – a belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges engedély kiadásának elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.”

8. § Az R. 32. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, illetve főjegyző részére a tárgyévet megelőző év november 30-ig. Társulás esetén a belső ellenőrzési vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a létrehozott költségvetési szerv vezetője és a társulási tanács elnöke részére.
(4) Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.”

9. § (1) Az R. 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.”

(2) Az R. 49. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

10. § (1) Az R. 56. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A társult önkormányzatok stratégiai ellenőrzési tervének és éves ellenőrzési tervének összeállítása a belső ellenőrzési feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összehangolásának érdekében az érintett helyi önkormányzatok jegyzői, főjegyzői írásos véleményének figyelembevételével történik.”

(2) Az R. 56. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési terv végrehajtásáról év közben az ellenőrzések megkezdésekor és befejezésekor tájékoztatja az érintett helyi önkormányzatok jegyzőit, főjegyzőit.”

11. § Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelve 9–10. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 264/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
A)    Alulírott ................................................., a .......................................................................... költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően ........................... évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
–    a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
–    a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
–    a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
–    a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
–    a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
–    a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
–    az intézményi számviteli rendről,
–    olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
–    arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet:
Kockázatkezelési rendszer:
Kontrolltevékenységek:
Információs és kommunikációs rendszer:
Nyomon követési rendszer (monitoring):
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen – nem
Kelt: ..................................
P. H.

        .................................
        aláírás

B)    Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt: ..................................
P. H.

        .................................
        aláírás

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére