• Tartalom

265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2013.07.16.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében,

az 3. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában, az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 4. §-ban meghatározott támogatást a munkavállaló részére a kifizetést igazoló bizonylatok bemutatását követően utólag kell folyósítani. A munkavállaló kérelmére a költségek megelőlegezése céljából a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerve (a továbbiakban: kirendeltség) egy alkalommal a bérleti szerződésben megállapított óvadék (kaució) összegéig, de legfeljebb 2 havi támogatási összeg mértékéig előleget nyújt.”

(2) Az R1. 4. § (8) bekezdés a) pontjában a „közalkalmazotti jogviszony, valamint” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony, valamint” szöveg lép.

2. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában a „munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervére” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatot ellátó szakigazgatási szervére” szöveg lép.

3. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

c) hazautazás: a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer – az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer – a lakóhelyre történő oda- és visszautazás;”

4. A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) II. fejezete a következő 5/A. alcímmel és 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. Az Európai Unió pénzügyi alapjainak felhasználása
5/A. § A Hivatal foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, szak- és felnőttképzési feladat- és hatáskörében tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes fejlesztési, foglalkoztatási, képzési és informatikai programok megvalósítását, illetve támogatást vagy ösztöndíjat folyósít.”
(2) Az R2. 8. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(A munkaügyi központ)
o) az álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében méltányossági jogkört gyakorol,”
(3) Az R2. 8. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(A munkaügyi központ)
p) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésével összefüggésben befogadja a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigényeket.”
(4) Az R2. 8. § (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A munkaügyi központ át nem ruházható hatáskörben a külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorol)
h) az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részével,”
(kapcsolatos ügyekben.)
(5) Az R2. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A munkaügyi központ és a kirendeltség szervezeti egységei szabad kapacitásuk kihasználása érdekében foglalkoztatáspolitikai és közfoglalkoztatási feladatokat is elláthatnak.”
(6) Az R2. 21. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
c) végzi a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését és a jogalkotáshoz szükséges előkészítő feladatokat az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések vonatkozásában, továbbá kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét és harmonizálja a nemzetközi szintezési rendszerrel, valamint a foglalkozások egységes rendszerével és az európai uniós irányelvekkel, javaslatot tesz annak módosítására, illetve korszerűsítésére,
d) kidolgozza és gondozza a szakmai követelménymodulok elkészítésének egységes alapelveit, továbbá egységes alapelvek szerint gondozza és fejleszti az országos modultérképet, ellátja a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos feladatokat,”
(7) Az R2. 21. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
f) fejleszti az Európai Unió tagországainak szakképzési és felnőttképzési intézményeivel történő együttműködést, részt vesz hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési kutatásokban,”
(8) Az R2. 21. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
h) szervezi a pedagógusok, andragógusok és az oktatási intézményvezetők és fenntartók szakmai továbbképzését, valamint koordinálja a speciális szakiskola szakmai tanulmányi versenyeit és a Szakmacsoportos szakmai előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyeit (SZÉTV),
i) koordinálja és ellátja a szak- és felnőttképzéssel és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati és tájékoztatási feladatokat, valamint on-line módon működteti a Magyar Nemzeti Observatory Irodát, a Nemzeti Referencia és Koordinációs Pontot, melynek keretében közzéteszi a minőségügyi keretrendszert, valamint koordinálja a céginformációs központ működtetését,”
(9) Az R2. 21. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
q) ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács, a Nemzeti Képesítési Bizottság, és a Felnőttképzési Akkreditációs Testület titkársági feladatait, valamint koordinálja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács titkársági feladatainak megvalósítását,”
(10) Az R2. 21. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
s) egységes rendszerben összeállítja a megyei fejlesztési és képzési bizottságok szakképesítésekkel kapcsolatos beiskolázásra vonatkozó javaslatait, és ezek alapján szakmailag előkészíti a Kormány erre vonatkozó döntését,”
(11) Az R2. 21. § (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
t) kidolgozza és gondozza az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (a továbbiakban: ECVET) alapján a felsőoktatásba átvihető kreditrendszer egységes alapelveit.”
(12) Az R2. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal az NFA képzési alaprészéből finanszírozott támogatásokkal, valamint a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos feladatokat lát el.”
(13) Az R2. 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében)
b) kiadásra előkészíti és gondozza a modul rendszert és a szakmai és vizsgakövetelményeket; valamint koordinálja és ellátja a szakképzési kerettantervek, a szakmai tantárgyak tankönyveinek, tartalomelemeinek és tanulmányi segédleteinek fejlesztésével és kidolgozásával kapcsolatos feladatokat.”
(14) Az R2. 22. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal a szakmai vizsgákkal összefüggő feladatai keretében)
e) jogszabályban meghatározott hatáskörében szervezi valamennyi vizsgaidőszakra a szakmai vizsgatételek eljuttatását a vizsgaközpontokhoz a fővárosi és megyei kormányhivatalok útján,”
(15) Az R2. 22. § (2) bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a szakmai vizsgákkal összefüggő feladatai keretében)
i) az f) pont szerinti feladatát alapfeladatként végzi azon szakképesítés esetében, amelynél
ia) nincs jogszabály alapján vizsgaszervezésre kijelölt intézmény,
ib) nincs vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény, vagy
ic) a képzés befejezését követően fél évig nem került sor komplex szakmai vizsga megszervezésére.”
(16) Az R2.
a) 22. § (2) bekezdés c) pontjában a „valamennyi” szövegrész helyébe a „jogszabályban meghatározott hatáskörében a”,
b) 22. § (2) bekezdés h) pontjában a „végzi” szövegrész helyébe a „koordinálja”
szöveg lép.
(17) Hatályát veszti az R2.
5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére